ЗВІТ директора школи за 2017/2018 навчальний рік (01 червня 2018 року)

Шановні присутні! Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2017-2018 навчального року.

Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувався Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника школи.

У 2017/2018 навчальному році педагогічний колектив школи наполегливо працював над реалізацією нормативно-правових актів Міністерства освіти і науки України, інших центральних органів виконавчої влади.

У 2017/2018 навчальному році робота педколективу була спрямована на реалізацію проблемної теми: «Формування компетентностей школяра в рамках освітнього простору». Досягнення мети здійснювалось шляхом реалізації напрямів роботи, відображених у річному плані школи, а саме в організаційно-педагогічних заходах, навчальній роботі, методичній роботі, роботі з обдарованими дітьми, виховній роботі, роботі психологічної служби, фінансово-господарчої діяльності.

У 2017/2018 навчальному році в школі забезпечувало освітній процес 48 педагогів.

Робота над основною проблемою закладу позитивно вплинула на основні показники роботи школи.

Протягом 2017/2018 навчального року в школі навчались 494 учні у 21 класі. Для дітей із послабленим здоров’ям було організовано навчання за індивідуальною формою, яке охопило 3 учнів. Результати аналізу мережі школи мають позитивну динаміку зростання кількості учнів у порівнянні з минулими роками та достатньо постійну кількість учнів, які навчалися у школі.

Не зважаючи на позитивну динаміку зміни мережі закладу, педколективом школи протягом навчального року приділялась велика увага питанням збереження і надання якісних освітніх послуг здобувачам освіти.

Безперечно, докладені зусилля дають позитивні результати, але проблема надання якісних освітніх послуг залишається в показниках результатів ЗНО. Тому й надалі кожен член педагогічного колективу повинен розуміти, що сумлінна, добре продумана, цілеспрямована, злагоджена праця всіх педагогів; це – розуміння персональної відповідальності кожного працівника за отримані знання здобувачами освіти.

Зважаючи на те, що основне завдання сучасної школи – підвищення якості знань учнів, усвідомлення їх відповідності європейському рівню та розвиток їх інтересу до навчання, адміністрацією щорічно проводиться аналіз якості знань по класах і по всіх навчальних предметах

Впродовж літнього періоду ми зробимо порівняльний аналіз навчальних досягнень учнів за 2017/2018 навчальний рік.

Виходячи з цього, адміністрації школи необхідно з’ясувати причини низького рівня навчальних досягнень учнів у класах з середніми показниками у навчанні, взяти ці питання на внутрішній контроль. У 2018/2019 навчальному році класним керівникам 8-11класів слід тримати на постійному контролі та проаналізувати стан справ з успішності учнів, активізувати батьків та практичного психолога закладу до вирішення цієї проблеми.

Особливу увагу в наступному навчальному році всім педагогам школи слід звернути на наш, так званий, інтелектуальний резерв – результативність у олімпіадах, конкурсах.

Зрозуміло, що якість навчання знаходиться в прямій залежності від відвідування учнями навчальних занять. Протягом навчального року адміністрацією, класними керівниками та вчителями-предметниками постійно здійснювався облік відвідування учнями навчальних занять у класних журналах. Наприкінці навчального року, адміністрацією щорічно проводиться аналіз кількості днів, пропущених здобувачами освіти.

Цифри підтверджують, що загальна кількість пропущених днів у цьому навчальному році зменшилася, але проблема залишається гострою (аналізуючи загальну кількість пропущених днів), тобто відвідування занять, в цілому, контроль усіма класними керівниками та вчителями-предметниками, цього напрямку роботи треба посилювати.

Аналіз класних журналів з даного питання встановив, що майже всі класні керівники облік відвідування учнями навчальних занять ведуть своєчасно і відповідно до нормативних вимог. Але необхідно зазначити, що класні керівники, працюючи над даним питанням, недостатньо уваги приділяють роботі з учнями та їх батьками щодо необхідності скорочення кількості пропущених занять, не пов’язаних з хворобою дитини, а у разі захворювання – своєчасного й обов’язкового надання медичних довідок. Вчителі-предметники не завжди своєчасно ведуть облік відвідування учнями уроків і, як результат, оцінки виставляються в день відсутності учня в школі.

Протягом навчального року в школі проводилась робота щодо створення сприятливих умов для забезпечення права громадян на отримання якісної повної загальної середньої освіти. Для задоволення навчальних потреб, можливостей розвитку здібностей та інтересів учнів були організовані курси за вибором, здійснювалась робота мережі факультативів та індивідуальних та групових занять.

Не менше уваги протягом минулого навчального року приділялось питанням наступності у навчанні.

Необхідно звернути увагу педагогічного колективу на успішність учнів 5 класу, порівнюючи її з навчанням в початковій школі.

Розв’язанням проблем та завдань школи, затверджених педагогічним колективом на навчальний рік, є чітко організована робота з проведення І етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, яка вплинула на підвищення результативності й на подальших етапах: більше 100 учнів брали участь у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад, серед них 12 переможці. У ІІІ (обласному) етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад брали участь 1 учениця школи і посіла 3 призове третє місце.

Потребує удосконалення підхід до системи роботи з підготовки та проведення олімпіад, участі вчителів в організації і функціонуванні спецкурсів, гуртків з метою подолання недостатнього рівня підготовки учнів до олімпіад з базових дисциплін.

Серед розмаїття інтелектуальних змагань найбільш вагомими, після Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних предметів, є конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів в Малій Академії наук. Тільки один вчитель Лаврук С.В. підготувала ученицю до участі у подібному конкурсі.

Учні школи беруть участь у різноманітних конкурсах та турнірах .

Відрадно, що з кожним роком зростає кількість учасників і переможців у різноманітних предметних конкурсах, а разом з ними – усвідомлення необхідності виконання цієї роботи і надія на майбутні звершення.

Результативність роботи учнів школи знаходиться у прямій залежності від методичного рівня підготовки працюючого з учнем учителя.

На базі школи були проведені:

- обласний семінар шкільних лісництв;

- регіональний семінар філологів;

- районний семінар вчителів початкових класів.

- практичні семінари вчителів початкових класів, класних керівників школи.

Вчитель фізики Ориняк Л.М. стала призером конкурсу «Вчитель року» у номінації фізика.

Аналізуючи методичну роботу, хотілося б зазначити наступні резерви в роботі педколективу: більше залучати вчителів до занять самоосвітою щодо реалізації власних концепцій підвищення якості сучасного уроку; активізувати роботу з підвищення рівня своєї методичної грамотності, в організації та проведенні науково-практичних конференцій. Проводити цю роботу в контексті реалізації Програми розвитку школи затвердженою педагогічною радою №1 за 2018 рік, а також обов’язково потрібно розробити план заходів з підвищення якості викладання предметів, план відвідування колективних форм роботи та відкритих уроків вчителів школи, обговорити план самоосвіти кожного вчителя (не вважаючи методичний день – днем відпочинку).

Обов’язковою умовою удосконалення українського суспільства є створення високодуховного середовища, формування в молодих людей високої моральної культури. Зміст освіти, закладений у сучасних навчальних програмах, представлений цілим комплексом цінностей, які можуть формувати і стимулювати розвиток духовних потреб школярів. Протягом останніх років у школі була створена і функціонувала система виховної роботи, головна мета якої – формування високодуховної, інтелектуальної, компетентної, соціально адаптованої особистості громадянина – патріота України, здатного до саморозвитку і самореалізації. Вирішення даної мети ґрунтується на реалізації ідеї комплексного підходу до виховання. Концептуальною основою такого підходу є: науково обґрунтована прогностична функція, спрямована на побудову системи, орієнтованої на цілісну особистість; сприяння всебічному і гармонійному розвитку особистості; здійснення оптимізації виховного процесу шляхом наукової організації виховної роботи.

З метою розвитку творчих здібностей, забезпечення художньо-естетичного потенціалу особистості учнів у ліцеї були організовані та працювали такі гуртки:

- «Щит», «Меч», «Хоровий гурток», «Вокальний гурток», «Шкільне лісництво», «Радіотехнічний гурток».

У навчальному році учні брали участь у багатьох конкурсах та акціях .

З метою забезпечення соціального захисту дітей у школі наявна картотека соціальної характеристики учнів, облік дітей з багатодітних сімей, дітей-інвалідів, дітей з малозабезпечених сімей.

Протягом року поповнено банк сімей, які потребують соціальної підтримки.

- проведено моніторинг з питань безкоштовного та дієтичного харчування;

- проведено медичне обстеження здобувачів освіи;

- підвищено професійна майстерність педагогів з питань роботи з дітьми пільгового контингенту;

- проведені акції «Милосердя».

Протягом навчального року проводилась певна робота з профілактики правопорушень проводилась правовиховна робота.

Одним з найбільш актуальних питань є харчування дітей. У школі забезпечено виконання норм харчування шляхом використання у харчуванні дітей гарячих страв. Адміністрація школи та медсестра здійснюють постійний контроль за якістю харчування, не допускають використання в харчуванні продуктів, що не містять у своєму складі необхідні для організму дитини корисних речовин та які не є життєво необхідними для дітей і не компенсують фізіологічні потреби організму.

Організовано повноцінне та якісне харчування учнів згідно із затвердженими нормами харчування. Проводиться робота по забезпеченю питною водою гарантованої якості, проводиться С-вітамінізація.

Проведено протиепідемічні заходи щодо попередження спалахів гостро-кишкових інфекцій і харчових отруєнь.

Проведено роз’яснювальну роботу серед батьківської громадськості щодо організації харчування у родині дітей різного віку.

Здійснено контроль за реалізацію буфетної продукції та організацію гарячого харчування учнів.

Здоров’я дитини – головна мета школи.

У 2017/2018 н. р. учні школи брали участь у багатьох спортивних змаганнях та посіли ІІ місце у районному етапі Всеукраїнських змагань з футболу «Шкіряний м’яч».

Разом із тим, стосовно стану фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі, необхідно зауважити, що, не дивлячись на певні досягнення і зростання кількості учнів, які займаються фізкультурою та спортом стоять завдання перед вчителями фізкультури і здоров’я – активізувати спортивно-масову та оздоровчу роботу, якісно оновити її зміст, форми та методи, а заступнику директора з виховної роботи Мосейчук М.П– посилити контроль за якістю її проведення. Тим більше, що для цього є необхідна спортивна база.

Протягом 2017/2018 н. р. в школі систематично проводилась певна робота з попередження всіх видів дитячого травматизму.

Організовано роботу з питань попередження дитячого травматизму:

- своєчасне видання наказів;

- проведення інструктажів учнів з техніки безпеки при проведенні занять, екскурсій, позакласних заходів, навчальної практики;

- ведення журналів інструктажів (вступний, первинний, цільовий тощо).

Зроблено аналіз статистичних даних щодо травмування дітей під час освітнього процесу та у позаурочний час.

З учнями проводились: цільові інструктажі перед початком заходів, що проводяться за межами закладу (олімпіади, екскурсії, культпоходи, спортивні змагання тощо) і фіксуються у Журналі інструктажів учнів з техніки безпеки під час трудової і професійної підготовки та при проведенні позакласних заходів. Крім того проводився первинний інструктаж з безпеки життєдіяльності із учнями перед початком кожних канікул, складались пам’ятки, записи у журналу обліку навчальних занять.

Класними керівниками було проведено Тиждень безпеки життєдіяльності єдині дні безпеки життєдіяльності перед виходами на осінні, зимові, весняні та літні канікули, місячник «Увага! Діти на дорозі!».

Питання профілактики дитячого травматизму систематично розглядалось на адміністративних нарадах, методичних об’єднаннях класних керівників, батьківських зборах.

У кабінетах хімії, фізики, інформатики, спортивні залі, майстерні є правила з техніки безпеки.

Учнівське самоврядування займає в школі активну позицію. Основним завданням учкому було:

- організація різноманітної діяльності учнів;

- залучення кожного до конкретної справи залежно від знань, здібностей і умінь.

Важливий принцип учнівського самоврядування – «Самі вирішили – самі зробили – самі відповідаємо». Учнівське самоврядування складалось із міністерств , за кожний з яких відповідав учень, який входить до шкільного парламенту. Кожне міністерство планувало роботу та контролювало її виконання.

Силами учнівського самоврядування були проведені загальношкільні традиційні заходи…

Освітній процес у школі супроводжувалапсихологічна служба ліцею під керівництвом шкільного психолога Бейсюк О.П.

За результатами обстеження були проведені співбесіди з учнями, в яких були виявлені проблеми психологічного характеру. Під час діагностики у класах були виявлені ізольовані учні, деякі учні мають високий рівень імпульсивності, а також є учні з низькою самооцінкою, що потребує індивідуальної уваги. В наступному навчальному році соціально-психологічній службі посилити роботу з учнями школи з пропаганди здорового способу життя .

За напрямком психологічної просвіти не було проведено психолого-педагогічних семінарів для вчителів...

Разом з тим, необхідно більше уваги приділяти індивідуальній роботі з учнями, що мають лідерські здібності, більше уваги приділяти роботі учнів в МАН.

Протягом навчального року багато зусиль було направлено на зміцнення матеріально-технічної бази. Так за рахунок батьківських та спонсорських коштів:

1. Проведено поточний ремонт навчальних кабінетів;

2. Відремонтовано меблі, пофарбовано парти, столи, стільці;

3. Проведено косметичний ремонт малих форм на спортпломайданчику;

4. Вирублено і вивезено 2 аварійних дерев;

В цьому навчальному році за вдяки участі у проекті поміняно вікна на енергозберігаючі в центральному корпусі, та ще 2 корпусах;

Придбано:

- учнівські дошки (2 штук);

- комп’ютер;

- проектор;

- принтер, сканер;

- озвучувальну апаратуру;

Вся фінансова звітність знаходиться на сайті розпорядника икоштів - відділу освіти Косівської РДА, а також з 1 січня 2018 року - на сайті школи.

Проаналізувавши роботу за минулий навчальний рік, можна зробити висновок, що робота дійсно була спрямована на виконання поставлених завдань, реалізацію методичної проблеми закладу. Але в стадії вирішення залишились такі питання:

- пошуки інноваційних форм і методів освітнього процессу в умовах НУШ;

- підвищення пізнавальної мотивації навчання учнів;

- створення ефективної системи контролю і оцінювання знань учнів з

базових дисциплін;

- покращення якості та результативності навчальних досягнень учнів в профільній освіті;

- зростання ролі учнівського самоврядування;

- збереження й укріплення здоров’я учнів;

- сучасне комп'ютерне забезпечення освітнього процесу в закладі;

- облагородження подвір`я школи;

- добудова школи для 1-4 класів ( площа приміщень даних класів не відповідає вимогам НУШ)

- покращення матеріальної бази школи.

Виходячи з вищезазначеного, перед педагогічним колективом школи у 2018/2019 н.р. стоятиме вирішення таких завданьрозвитку освітнього процесу в новому навчальному році:

1. Впровадження у освітній процес основних принципів моделі «Нової української школи»,

2. Реалізація нового змісту навчання в п’ятих, шостих та сьомих класах, програми допрофільного (8-9 класи) та профільного (10 класи) навчання, відповідно до здібностей, нахилів, можливостей учнів і з метою підвищення якості та ефективності освіти;

3. Удосконалення системи особистісно-орієнтованого навчання, його гуманізація і демократизація, встановлення пріоритету уроку як засобу соціалізації учнів у контексті європейського виміру;

4. Формування громадянськості учнів, їх готовності зберігати й примножувати культурно-історичні традиції українського народу; виховувати людину демократичного світогляду і культури; підвищувати роль учнівського самоврядування;

5. Створення психолого-педагогічних умов для розвитку інтелектуальної творчої особистості на основі інноваційних форм і методів навчання і виховання;

6. У роботі чітко визначити:

- основні напрямки методичної роботи в умовах НУШ та профілізації освітнього процессу в 10 класі;

- критерії справедливого оцінювання контрольних тематичних оцінювань навчальних досягнень учнів, в тому числі за допомогою науково-обґрунтованого тестування;

- найбільш результативні форми колективної та індивідуальної методичної роботи, спрямовані на організацію якісної освіти на підставі комплексного підходу і реалізації прогресивних педагогічних технологій в освітній діяльності ліцею;

- шляхи мобілізації всіх членів колективу на активну участь у підвищенні своєї професійної компетентності щодо запровадження інноваційних технологій та методик навчання, сприяння самовдосконаленню майстерності вчителя як найвищій формі роботи над собою;

- джерела формування інформаційно-комунікаційної культури та компетентності педагогів;

- критерії оцінки якості роботи вчителя не лише за знаннями та уміннями учнів, але і по тому, яким шляхом вони досягнуті, та обов’язково – за рівнем вихованості та розвинутості дітей і їх колективів;

7. Удосконалювати психологічну службу. Забезпечити роботу за такими напрямками:

- діагностико-профілактична;

- корекційно-тренінгова;

- консультативно-освітня;

- науково-дослідницька.

Здійснювати психологічний супровід вирішення проблеми підвищення навчальної мотивації учнів.

8. Активізувати виховну роботу, спрямовувати її на те, щоб у кожному учнівському колективі виховувати відповідальне ставлення учнів до здобуття знань; підвищувати роль морально-етичного, правового, екологічного, естетичного виховання; посилити виховний потенціал навчальних предметів; удосконалювати позакласну роботу з учнями за інтересами.

9. Сприяти збереженню життя і здоров’я дітей, вихованню пріоритетів здорового способу життя, розвитку високої гуманістичної культури, спорту; забезпечити учнів гарячим харчуванням.

10. Працювати над створенням оптимальних умов для навчальної праці вчителів і учнів, над розвитком найбільш сприятливого, морально комфортного педагогічного простору. Посилювати відповідальність всіх педагогічних працівників за виконання власних функціональних обов’язків та нормативно-правових документів, які регламентують роботу навчального закладу.

Прошу оцінити роботу в ході голосування. Дякую за увагу.

Кiлькiсть переглядiв: 85