СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПІСТИНСЬКОГО ЛІЦЕЮ

ЗМІСТ

Паспорт ………………………………………………………………………..5

Вступ………………………………………………………………………….18

Аналіз діяльності закладу освіти……………………………………………20

Загальна стратегія розвитку закладу…………………………………….….32

Філософські засади успіху……………………………………………….…..34

Управлінський аспект………………………………………………………..36

Методичний аспект…………………………………………………………..37

Виховний аспект……………………………………………………………..38

Психолого-педагогічний аспект……………………………………………..39

Модель випускника…………………………………………………………..40

Фінансово-господарський аспект……………………………………….......41

Очікувані результати…………………………………………………………42

Додатки……………………………………………………………………....43

Управлння закладом…………………………………………………………43

Професійна майстерність педагогів………………………………………...47

Обдарована дитина…………………………………………………………..51

Сучасне освітнє середовище. STEM-освіта в ліцеї………………………..57

Єдиний інформаційний простір……………………………………………..61

Інновації в НУШ……………………………………………………………..65

Виховний процес…………………………………………………………….69

Громадянське виховання в ліцеї………………………………………….....73

Стоп БУЛІНГ. Заклад освіти – толерантне середовище……………….….77

Екологічне виховання учнівської молоді………………………………..…81

Успішна адаптація першокласників до навчання………………………….85

Ми обираємо життя……………………………………………………..……89

Соціальна робота ліцею……………………………………………………...93

Здорова дитина – здорова нація……………………………………………..97

Безпечне освітнє середовище………………………………………………101

Господарська діяльність та зміцнення матеріально-технічної бази …….105

Опорна школа – локальний майданчик надання освітніх послуг………..109

ПАСПОРТ

«Стратегія розвитку
Пістинського ліцею
Косівської міської ради
Косівського району
Івано-Франківської області
на 2021-2025 роки»
Назва Стратегія розвитку Пістинського ліцею Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області на 2021-2025 роки
Тип Стратегіярозвитку закладу освіти
Адреса Івано-Франківська область Косівський район с.Пістинь вул.. 30-річчя Перемоги, 33-а
Керівник Лаврук Василь Миколайович, директор ліцею
Підстава для розробки Необхідність удосконалення якості освітніх послуг, які надає заклад, вироблення освітньої та наукової стратегії з урахуванням освітньої реформи в Україні
Нормативно-правова база Конституція України; Закон України «Про освіту»; Закон України «Про повну загальну середню освіту»; Конвенція ООН про права дитини; Концепція національно-патріотичного виховання; Статут Пістинського ліцею Косівської міської ради…
Мета Визначити перспективи розвитку ліцею як закладу, що надає якісну сучасну освіту шляхом вільного творчого навчання відповідно до суспільних потреб, зумовлених розвитком української держави. Створення умов для забезпечення в ліцеї сучасної, доступної та якісної системи освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб громади і держави; забезпечення ефективного управління розвитком загальноосвітнього закладу.
Завдання 1. Формування багатомірного освітнього простору для здобувачів освіти, орієнтованого на автономію, академічну свободу для всебічного розвитоку особистості, як найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей. 2. Забеспечення якості надання освітніх послуг на початковому, базовому та профільному середньому рівнях освіти. 3. Формування цінностей і необхідних для самореалізації здобувачів освіти компетентностей. 4. Створення опорного закладу освіти для здобуття профільної освіти учасниками освітнього процесу. 5. Гуманістична направленість педагогічного процесу, повага до особистості учасників освітнього процесу. 6. Надання освітніх послуг через форми здобуття освіти згідно чинного законодавства (очна, дистанційна, сімейна, екстернатна, мережева, педагогічний патронаж). 7. Виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям, громадськості, суспільства. 8. Розвиток творчої ініціативи та академічної свободи педагогів в пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності для надання якісних освітніх послуг. 9. Розвиток в здобувачів освіти пізнавальних інтересів і здібностей, потреби глибокого і творчого оволодіння знаннями, навчання самостійного набуття знань, прагнення постійно знайомитися з найновішими досягненнями науки і техніки. 10. Прищепленняздобувачам освіти шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій Гуцульщини та усіх народів, що населяють Україну. 11. Врахування вікових і індивідуальних особливостей здобувачів освіти і вибір оптимальної системи способів навчання і виховання з врахуванням індивідуальних рис характеру кожної дитини. 12. Створення умов для надання освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами ( інклюзивне, індивідуальне навчання). 13. Виховання свідомого відношення до всіх видів діяльності і людських відносин на основі самостійності та творчої активності здобувачів освіти. 14. Збереження та зміцнення морального та фізичного здоров’я учасників освітнього процесу. 15.Підвищення професійного рівня кадрового по­тенціалу згідно Положення проатестацію та сертифікацію педагогічних працівників. 16. Перехід на академічну, організаційну, фінансову, кадрову автономію закладу 17. Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості з приводу роботи закладу на власному вебсайті. 18. Розвиток в закладі міжнародного співробітництва та міжнародної академічної мобільності.
Термін реалізації 2021-2025 роки.
Етапи реалізації Концептуально-організаційний(2021 рік) Реалізація проблеми (2022 рік) Набуття досвіду (2022-2024 роки) Узагальнення результатів (2025 рік)
Ресурсне забезпечення Підвищення кваліфікаційного рівня педагогів. Залучення фахівців державних та громадських організацій у якості консультантів. Розробка та реалізація механізмів залучення додаткових фінансових і матеріальних ресурсів (цільових соціальних проектів, інвестицій, благодійних внесків тощо); підвищення ефективності використання бюджетних коштів.
Структура · Вступ; · Аналіз діяльності закладу освіти; · Загальна стратегія розвитку закладу; · Філософські засади успіху; · Управлінський аспект; · Методичний аспект; · Виховний аспект; · Психолого-педагогічний аспект; · Модель випускника; · Фінансово-господарський аспект; · Очікувані результати; · Принципи діяльності.
Проекти · Управлння закладом; · Професійна майстерність педагогів; · Обдарована дитина; · Сучасне освітнє середовище. STEM-освіта в ліцеї; · Єдиний інформаційний простір; · Інновації в НУШ; · Виховний процес; · Громадянське виховання в ліцеї; · Стоп БУЛІНГ. Заклад освіти – толерантне середовище. · Екологічне виховання учнівської молоді. · Успішна адаптація першокласників до навчання; · Ми обираємо життя; · Соціальна робота ліцею; · Здорова дитина – здорова нація; · Безпечне освітнє середовище; · Господарська діяльність та зміцнення матеріально-технічної бази; · Опорна школа – локальний майданчик надання освітніх послуг.
Очікувані результати • Освітній процес здійснюється відповідно до навчального плану; • удосконалюється мотиваційне середовище ди­тини; • здійснюється допрофільне на­вчання, створюються можливості вибору учнями освітнього профілю відповідно до індивідуальних психофізичних особливостей та особистих поба­жань; • особиста відповідальність педагога за результати наданих освітніх послуг; • підвищується професійна майстерність педа­гогів шляхом проходження сертифікації; • накопичується особистий педагогічний досвід (створення авторських програм, методичних розро­бок тощо); • здійснюється комп'ютеризація освітнього процесу; • розширилася мережа гуртків ; • здобувачі освіти залучаються до участі в управлінні освітніми справами в різних видах діяльності; • посилюється оздоровча спрямованість освітнього процесу, комплексний підхід до гармонійного формування всіх компонентів здоров'я; • створюється інформаційне забезпечення для пе­реходу закладу до роботи в відкритому інноваційному режимі; • упроваджуються інноваційні методи формуван­ня життєвої компетентності учнів; • проводиться діагностика та моніторингові до­слідження якості освітніх послуг; •реалізовані всі пункти фінансово-господарського аспекту; • автономія закладу ( академічна, організаційна, кадрова, фінансова); Заклад освіти стане опорним.
Показники ефективності Поліпшення якісних показників ЗНО, ДПА, результатів предметних олімпіад. Зростання позитивного іміджу освітнього закладу та його конкурентноздатності на ринку освітніх послуг. Розширення ділових партнерських зв’язків між закладами освітияк України, так і інших країн.
Контроль, корекція та оцінювання Системний моніторинг реалізації розвитку Стратегії.

У наших школах не повинно бути нещасливих дітей,

душу яких гнітить думка про те,

що вони ні на що не здібні.

Успіх у навчанні – єдине джерело

внутрішніх сил дитини,

які породжують енергію

для переборення труднощів,

бажання вчитися.

В.О. Сухомлинський

Місія Пістинського ліцею Косівської міської ради:

Створення освітнього середовища, що дозволить забезпечити розвиток та виховання учня, здатного впливати на свою особистісну освітню траєкторію.

Стратегічна мета:

Розвиток та формування в учнів ключових компетентностей, необхідних для успішної життєдіяльності конкуретноспроможної і самодостатньої особистості, вироблення сучасної моделі випускника ліцею, спроможного реалізувати власний позитивний потенціал.

Стратегічні напрямки розвитку Пістинського ліцею:

1. Створення умов для отримання кожним учнем того рівня освіти, який відповідає його здібностям та індивідуальним особливостям; розвиток інтелектуальної, емоційної сфери дитини, формування його ціннісних орієнтирів, прищеплення навичок соціальної компетентності через включення кожного школяра в систему ранньої предметної орієнтації, професійного самовизначення;

2. Створення безпечного, вільного від будь-яких форм насилля, комфортного та доступного освітнього середовища;

3. Розвиток інноваційної діяльності ліцею, підвищення якості освіти;

4. Інформатизація навчання, вдосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення;

5. Побудова ефективної системи виховання, розвитку і соціалізації учнів;

6. Розвиток творчої ініціативи педагогів в пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності;

7. Прищеплення учням шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів, що населяють Україну та зокрема Гуцульщини;

8. Виховання в учнів патріотичних почуттів, формування національної самосвідомості, любові до рідної землі свого народу, готовності до праці в ім’я України;

9. Створення сучасної матеріально-технічної бази

План стратегічного розвитку Пістинського ліцею Косівської міської ради спрямований на виконання:

- Конституції України;

- Законів України:

"Про освіту”;

"Про повну загальну середню освіту”;

"Про Національну програму інформатизації” ;

"Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”;

"Про молодіжні та дитячі громадські організації”;

"Про охорону дитинства”;

- Національної Програми "Освіта України ХХІ століття”;

- Національної доктрини розвитку освіти;

- Національної Програми "Діти України”;

- Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти;

- Конвенції про права дитини;

- Концепції НУШ…

План стратегічного розвитку Пістинського ліцею Косівської міської ради спрямований на реалізацію:

- сучасної державної політики в освітянській галузі на основі державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку освіти та потреб учасників освітнього процесу;

- нормативно-правових актів щодо розвитку освітньої галузі…

План стратегічного розвитку Пістинського ліцею Косівської міської ради спрямований на створення:

- належних умов для розвитку доступної та якісної системи освіти;

- умов рівного доступу до освіти;

- гуманних відносин в освітньому закладі;

- сприятливих умов для підтримки та розвитку обдарованих учнів;

- належних умов для соціально-психологічного захисту учасників освітнього процесу;

- необхідної матеріально-технічної бази…

План стратегічного розвитку Пістинського ліцею Косівської міської ради спрямований на забезпечення:

- стабільного функціонування навчального закладу;

- розвитку мережі навчального закладу з урахуванням потреб споживачів, суспільних запитів і державних вимог;

- суттєвого зростання якості освіти;

- наукового підходу до виховання та соціалізації дітей і підлітків.

Стратегічний план розвитку розрахований на 5 років включає в себе:

1. Освітню складову;

2. Методичну складову;

3. Виховну складову;

4. Психолого-педагогічний аспект;

5. Систему збереження та зміцнення здоров’я учня та вчителя;

6. Матеріально-технічну складову.

Освітня складова

Основні напрямки і завдання розвитку Пістимнького ліцею Косівської міської ради:

1.Формування багатомірного освітнього простору для дітей віком від 6 до 18 років, орієнтованого на індивідуальний розвиток особистості, через навчання і виховання;

2.Реалізація особистісно-орієнтованого підходу до розвитку, виховання і навчання дітей через відновлення змісту освіти та впровадження провідних освітніх технологій на всіх ступенях навчання;

3.Впровадження в процес навчання нових інноваційних технологій. Розвиток комп’ютерної грамотності учнів та педагогів ліцею;

4.Демократизація освітнього процесу;

5.Гуманістична направленість педагогічного процесу, повага до особистості учнів;

6.Виховання позитивної мотивації навчальної діяльності, старанного та відповідального ставлення до навчання, готовності до практичного застосування знань, вмінь;

7.Виховання особистості через залучення до активної діяльності та всебічний зв’язок школи з життям;

8.Розвиток творчої ініціативи педагогів в пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності;

9.Розвиток в учнів пізнавальних інтересів і здібностей, потреби глибокого і творчого оволодіння знаннями, навчання самостійного набуття знань, прагнення постійно знайомитися з найновішими досягненнями науки і техніки.

Мета стратегії розвитку Пістиснького ліцеюКосівськоїміської ради– визначити перспективи розвитку закладу освіти як закладу, що надає якісну сучасну освіту шляхом вільного творчого навчання відповідно до суспільних потреб, зумовлених розвитком української держави.

Освіта є основою інтелектуального, фізичного ікультурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства.

Основними стратегічними завданнями розвитку Пістиснького ліцею Косівської міської ради на 2021 – 2025 роки є:

1. Формування багатомірного освітнього простору для здобувачів освіти, орієнтованого на автономію, академічну свободу для всебічного розвитку особистості, як найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей;

2. Забезпечення якості надання освітніх послуг на початковому, базовому та профільному середньому рівнях освіти в очній, змішаній та дистанційній формах навчання;

3. Формування цінностей і необхідних для самореалізації здобувачів освіти компетентностей;

4. Створення опорного закладу освіти для здобуття профільної освіти (математика, біологія, хімія) учасниками освітнього процесу;

5. Гуманістична направленість педагогічного процесу, повага до особистості учасників освітнього процесу;

6. Надання освітніх послуг через форми здобуття освіти згідно чинного законодавства (очна, дистанційна, сімейна, екстернатна, мережева, педагогічний патронаж);

7. Виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям, громадськості, суспільства;

8. Розвиток творчої ініціативи та академічної свободи педагогів в пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності для надання якісних освітніх послуг;

9. Розвиток в здобувачів освіти пізнавальних інтересів і здібностей, потреби глибокого і творчого оволодіння знаннями, навчання самостійного набуття знань, прагнення постійно знайомитися з найновішими досягненнями науки і техніки;

10. Прищепленняздобувачам освіти шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів, що населяють Україну;

11. Врахування вікових і індивідуальних особливостей здобувачів освіти і вибір оптимальної системи способів навчання і виховання з врахуванням індивідуальних рис характеру кожної дитини;

12. Створення умов для надання освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами ( інклюзивне, індивідуальне навчання);

13. Виховання свідомого відношення до всіх видів діяльності і людських відносин на основі самостійності та творчої активності здобувачів освіти;

14. Збереження та зміцнення морального та фізичного здоров’я учасників освітнього процесу;

15.Підвищення професійного рівня кадрового по­тенціалу згідно Положення проатестацію та сертифікацію педагогічних працівників;

16. Перехід на академічну, організаційну, фінансову, кадрову автономію закладу;

17. Забезпечення прозорості та інформаційної відкритості з приводу роботи закладу на власному вебсайті;

18. Розвиток в закладі міжнародного співробітництва та міжнародної академічної мобільності.

Нова українська школа –

це інвестиція в людину і

шлях до процвітання для

всієї України.

1. Вступ

Підготовка Стратегії розвитку Пістинського ліцею Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської областіна 2021-2025 роки зумовлена якісним оновленням змісту освіти згідно нового Закону України «Про освіту», нового Закону України «Про повну загальну середню освіту» які полягають в необхідності привести її у відповідність із європейськими стандартами, потребами сучасного життя, запитами суспільства щодо надання якісних освітніх послуг. Пріоритетними напрямами розвитку освіти є формування сучасних освітніх компетенцій та формування високого рівня інформаційної культури кожного члена суспільства, якісну підготовку підростаючого покоління до життя в основі якого закладена повна академічна свобода.

Сучасне суспільство перейшло до постіндустріальної доби, в якій цивілізація стала інформаційною. Проблема активного використання інформаційно-комунікаційних та комунікативних технологій стає все актуальнішою. Максимально повному вирішенню цієї проблеми сприяють доцільні методики оптимального використання сучасних інформаційних засобів навчання для підвищення якості надання освітніх послуг. Так, у Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти зазначено: «Формування інформаційно-комунікаційної компетенції учнів, зміст якої є інтегративним, відбувається у результаті застосування під час вивчення всіх предметів навчального циклу діяльнісного підходу». Одночасно обов’язковою умовою використання сучасних педагогічних технологій, методичних заходів є збереження фізичного та психічного здоров’я учнів, формування позитивного ставлення до здорового способу життя.

Стратегія розвитку Пістинського ліцею Косівської міської ради визначає основні шляхи. Вона скеровує педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, задоволенняосвітніхпотреб здобувачів освіти, створення освітнього середовища, у якому б реалізувалася сучасна модель випускника, особистості, готового до життя з самореалізацією компетенцій наданих під час здобуття освіти.

Стратегія розвитку Пістинського ліцею Косівської міської ради спрямована в площину цінностей особистісного розвитку, варіативності й відкритості освітньої системи закладу, зумовлює модернізацію чинників, які впливають на якість освітнього процесу, змісту освіти, форм і методів навчання й виховання,внутрішнього та завнішнього моніторингів якості знань здобувачів освіти та якості надання педагогами освітніх послуг, прийнятті управлінських рішень.

Стратегія розвитку Пістинського ліцею Косівської міської ради є комплексом методичних, матеріально-технічних та управлінських проектів із визначенням шляхів їх реалізації. У ній максимально враховані потреби учасників освітнього процесу.

Проекти, з яких складається Стратегія розвитку Пістинського ліцею Косівської міської ради, допоможуть вирішити такі завдання:

- організація методичної роботи в закладі відповідно вимогам нового Закону України «Про освіту» та нового Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

- створення умов для проведення освітнього процесу, які забезпечують збереження фізичного та психічного здоров’я здобувачів освіти;

- організація моніторингів якості знань та надання освітніх послуг;

- професійний розвиток педагогічних кадрів;

- забезпечення, оптимізація та покращення матеріально-технічної бази;

- забезпечення прозорості та інформаційної відкритості роботи закладу.

Основними результатами Стратегії розвитку Пістинського ліцею Косівської міської ради будуть удосконалення й модернізація сучасного освітнього середовища закладу, системні позитивні зміни, підвищення якості надання освітніх послуг. Стратегія розвитку закладу дасть можливість виробити пріоритетні напрями діяльності ліцею на найближчі роки.

2. Аналіз діяльності закладу освіти

Пріоритетним напрямком сучасної освітньої системи України, що підтверджено сучасними державними законами та нормативними документами, є доступ до якісної освіти, до найкращих світових здобутків у освітній галузі.

Новий Закон України про освіту та новий Державний стандарт початкової освіти, базової і повної загальної середньої освіти орієнтує педагогів на персональну відповідальність за якість надання освітніх послуг та перехід від декларування переваг особистісної моделі до її практичного впровадження. Визначено вимоги до якості знань здобувачів освіти, які відповідають змісту і структурі предметних компетентностей (знає, розуміє, застосовує, аналізує, виявляє ставлення, оцінює тощо). Разом із предметною підготовкою за роки здобуття загальної середньої освіти діти мають оволодіти ключовими компетентностями, до яких, згідно з міжнародними домовленостями, віднесено: уміння вчитися, спілкуватися державною, рідною та іноземними мовами; математична і базова компетентності в галузі природознавства і техніки; інформаційно-комунікаційна; соціальна і громадянська; загальнокультурна; підприємницька; здоров’язберігаюча. Державний стандарт ґрунтується на засадах особистісно орієнтованого, компетентнісного та діяльнісного підходів. Діяльнісний підхід спрямований на розвиток умінь і навичок здобувачів освіти, застосування здобутих знань у практичній ситуації, пошук шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища.

Педагогічний колектив Пістинського ліцею Косівської міської ради працює над педагогічною темою «Удосконалення освітнього процесу на основі реалізації компетентісно зорієнтованого підходу»

Складовими частинами цієї теми є :

В управлінні:

- оптиматизація методичної роботи ліцею;

- створення оптимальних умов для здійснення педагогічними працівниками результативної самоосвітньої діяльності;

- підвищення рівня підготовки та проведення колективних форм роботи з метою подальшого вдосконалення дидактичної компетентності вчителів;

- створення умов для педагогів з метою підвищення якості освітнього процесу;

- аудит закладу освіти.

У навчанні:

- реалізація принципу наступності;

- посилення здоров’язберігаючого аспекту освітнього процесу шляхом активного використання певних технологій в період карантинних обмежень;

- управління результатами та якістю роботи в періоддистанційного навчання;

- удосконалення системи роботи з обдарованим учнями;

- забезпечення диференціації навчання шляхом проведення якісної допрофільної підготовки.

У вихованні:

- виховання потреби здорового способу життя;

- педагогічна підтримка духовного, морального зростання здобувачів освіти;

- оптимізація співпраці учасників освітнього процесу;

- управління процесом соціалізації учнів;

- соціальний захист та створення оптимальних умов навчання обдарованої молоді;

- орієнтація виховної діяльності на реалізацію патріотичної складової у відповідності з програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України»;

- оптимізація діяльності щодо попередження правопорушень, негативних проявів у молодіжному середовищі;

- активізація правового виховання;

- розвиток фізкультурно-оздоровчого шкільного комплексу.

Психолого-педагогічні завдання:

- забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників освітнього процесу;

- психологічна корекція педагогічної діяльності та професійної мотивації вчителів;

- оптимізація практичної психолого-педагогічної допомоги батькам;

- психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної, творчої обдарованості.

Управління Пістинським ліцеєм спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту освітнього процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, подальше впровадження профільного навчання.

Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішнього управління забезпечується документами планування роботи: типовою освітньою програмою, перспективним, річним, місячним та тижневим планами.

Принцип доцільності і оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базується на аналітичних даних, отриманих в ході внутрішнього моніторингу.

Адміністрацією ліцею постійно проводились консультації та спільно розглядалися питання з такими структурними підрозділами закладу, як: Рада закладу освіти, педагогічна рада, батьківський комітет, профспілковий комітет.

Середня наповнюваність класів Пістинського ліцею за останні п’ять років становить 24 учні. Фактична мережа складає 22 класи (1-11 кл.), в яких може навчаєтися500 учнів.

У ліцеї здобувають освіту діти з с. Пістинь, с. Микитинці, с.Шешори, с.Уторопи та випускники Пістинь-Царинської початкової школи. Впродовж останніх років реалізується програма«Шкільний автобус», на виконання якої діти, які проживають на відстані більше 2 км від навчального закладу, підвозяться до місця навчання і додому. Підвозом до ліцею охоплено 78 учнів при потребі 184 учні.

Основними заходами з збереженням контингенту учнів є:

- організація обліку дітей та підлітків у мікрорайоні села Пістинь;

- спільна робота з дошкільним закладом «Дзвіночок» с.Пістинь, Пістинською початковою школою, Микитинецькою гімназією та Шешорською гімназією;

- контроль відвідування учнями навчальних занять;

- організація навчання за індивідуальною формою, а саме педагогічного патронажу, сімейної освіти та екстернату.

Адміністрацією ліцею проводиться робота щодо удосконалення освітнього процесу.

В закладі працює 65 працівників, з них - 50 педпрацівники.

В ліцеї є 2 групи подовженого дня в яких налічується 60 учнів 3-4-х класів, а також група короткотривалого перебування дітей в закладі освіти. Групи працюють за рахунок державного бюджету. Для роботи всіх груп надано навчальні кабінети, всі групи укомплектовані кваліфікованими педагогічними кадрами. Всі діти, які відвідують групи за батьківські кошти охоплені гарячим харчуванням.

З метою вивчення ефективності та результативності впроваджених у освітній процес форм і методів роботи з учнями в закладі проводиться діагностика та моніторинг результативності навчання здобувачів освіти. Основна увага приділяється проведенню порівняльного аналізу результатів тематичних та семестрових оцінок, участі в предметних олімпіадах, творчих конкурсах...

Під час здійснення внутрішнього контролю за формуванням навчальних умінь учнів використовуються якісні та кількісні характеристики освітнього процесу, що узагальнюються в таблицях. Використовуються також графіки та діаграми, які відображають динаміку результатів і мають важливе значення для розуміння та оперативного врахування змін – стабілізації або зниження результативності роботи в закладі. Ці доробки дають можливість удосконалити внутрішню систему моніторингу результативності освітнього процесу.

За результатами навчальних досягнень учнів був визначений рейтинг навчальних предметів за середнім балом.

Складовими системи внутрішнього контролю в Пістинському ліцеї Косівської міської ради є:

1. Контроль за рівнем засвоєння навчальних програм згідно графіку.

2.Контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, виховання і розвитку здібностей учнів в процесі навчання.

3. Контроль за веденням документації класних журналів, особових справ, щоденників учнів, календарно-тематичних і виховних планів.

4. Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять.

5. Контроль за реалізацією програмних вимог Концепції НУШ.

6. Контроль за організацією освітнього процесу з використанням дистанційних технологій в період карантинних обмежень.

Щорічно проводиться відстеження знань і умінь учнів 4, 5, 10, 11-х класів з математики, української мови, на підставі контрольних робіт за текстами адміністрації ліцею. Результати внутрішнього моніторингу навчальних досягнень знаходять відображення в наказах по ліцею.

Контроль за якістю викладання предметів здійснюється декількома шляхами:

1.Персональний контроль (бесіди, анкетування), відвідування уроків вчителів ліцею, згідно річного плану роботи. Адміністрацією вивчається система роботи вчителів, які проходять атестацію.

2. Тематичний контроль. В ході перевірки вивчається рівень знань і умінь учнів на уроках з навчальних предметів.

3. Класно-узагальнюючий контроль. З метою перевірки організації і підготовки учнів до засвоєння навчального матеріалу, виявлення потенційних можливостей коллективу. За результатами проводяться педконсиліум.

Адміністрація закладу здійснює постійний контроль за станом виробничої та виконавчої дисципліни.

Розвиток високотехнологічного інформаційного суспільства стимулює розвиток різноманітних форм позакласної та навчальної роботи з учнівською молоддю. З метою реалізації Державної програми роботи з обдарованою молоддю адміністрацією та педагогічним колективомздійснюються такі заходи:

- поновлення інформаційного банку даних про обдарованих учнів ліцею;

- проведенняІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з начальних предметів;

- робота з підготовки та участі учнів ліцею в ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з начальних предметів олімпіадах;

- конкурси та виставки творчих робіт учнів, які спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей;

- робота гуртків та факультативів за бажанням учнів;

- забезпечення інформуванням про всі досягнення учнів ліцею.

Порівняльний аналіз нагородження похвальними листами здобувачів освіти за 6 навчальних років:

Рік Похвальні листи Похвальні грамоти
2013/2014 66 0
2014/2015 56 2
2015/2016 54 1
2016/2017 51 0
2017/2018 49 0
2018/2019 56 0
2019/2020 62 0

Порівняльний аналіз нагородження медалями випускників закладу освіти за останні роки:

Рік Золота медаль Срібна медаль
2013/2014 5 0
2014/2015 1 0
2015/2016 1 1
2016/2017 0 0
2017/2018 0 0
2018/2019 1 0
2019/2020 4 0

З метою чіткої організації та підвищення ефективної діяльності педагогічного колективу з формування правової культури та попередження правопорушень сплановано заходи з профілактики правопорушень та правового виховання серед учнів.

Основна мета роботиліцею в цьомунапрямку - координація зусиль педагогічного колективу, запобігання правопорушень, надання допомоги вчителям, класним керівникам, батькам, що цього вимогали; охорона прав дитини.

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності в ліцеї ведеться відповідно до:

- статей 43, 50 Конституції України;

- Закону України «Про освіту»,

- Кодексу Законів про працю України, статті 2, 10, 13;

- Закону України «Про охорону праці», статті 6, 7, 10, 15, 19, 25;

- наказів Міністерства освіти і науки України № 563 від 01.08.2001р. «Про затвердження положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально – виховного процесу в закладах освіти» і № 616 від 31.08.2001р. «Про затвердження положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально – виховного процесу в навчальних закладах».

Проводиться систематична робота із попередження дитячого травматизму та пропаганди здорового способу життя. В класних кімнатах оформлені стенди з попередження дитячого травматизму. Система профілактичної роботи з цих питань включає в себе комплекси занять за розділами, які учні вивчають на уроках «Основи здоров'я» тана годинах спілкування.

На засіданнях педагогічної ради, радах при директорові періодично заслуховуються питання з охорони праці, дитячого та дорослого травматизму.

Одним з напрямів роботи ліцею є створення освітнього середовища для розвитку здорової дитини, формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння навичками безпечного життя і здорової поведінки.

На стан здоров’я впливає багато чинників, а саме: несприятливе навколишнє середовище, погіршення санітарно-гігієнічних умов навчання та якості медичного обслуговування, поширення шкідливих звичок серед учнівської молоді тощо. Це викликає серйозне занепокоєння. Як показує практика, найбільш рушійний вплив на стан здоров’я молоді здійснює поширення шкідливих звичок. Сьогодні завданням кожного вчителя ліцею роз’яснення про короно вірусну інфекцію, а також - пропаганда та навчання учнів здоровому способу життя, профілактиці алкоголізму, тютюнопаління, наркоманії та СНІДУ, короновірусній інфекції.

В закладі для організації харчування дітей створені всі необхідні умови: працює шкільна їдальня, забезпечено санітарно-гігієнічний режим, наявний графік харчування учнів, щоденно в меню включені дієтичні страви. Технологічне обладнання харчоблоку оновлене і знаходиться в робочому стані. Гарячим харчуванням охоплені всі учні ліцею, що складає 100% від загальної кількості учнів. Проте, в перспективі потрібно збільшити кількість посадкових місць в їдальні за рахунок будівництва нової обідньої зали. Діти пільгових категорій харчувалися за державні кошти.

На належному рівні в ліцеї організоване медичне обслуговування для учасників освітнього процесу. Учні мають змогу отримати кваліфіковану медичну долікарську допомогу та необхідну консультацію медичного працівника.

Адміністрація ліцею забезпечує здійснення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів, відповідно до положень спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 № 518/674, «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах».

Одним із пріоритетних напрямків освіти є супровід роботи з обдарованою молоддю, турбота про її творчий, інтелектуальний, духовний та фізичний розвиток.Був поновлений банк даних обдарованих дітей.

Питання щодо забезпеченості учнів підручниками завжди було і є актуальним, оскільки неможливо отримувати повноцінну, якісну освіту без відповідної навчальної літератури. Ця література складає основну частину книжкового фонду шкільних бібліотек, а джерелом поповнення даного фонду залишається централізоване комплектування за рахунок коштів державного бюджету.В ліцеї наявна бібліотека з читальним залом. Учні 1-3 класів забезпечені підручниками на 100 %, учні 4, 5, 6, 7, 8, 9-х класів забезпечені навчальними підручниками на 95 %, учні 10-11-х класів на 100%. Важливим показником є забезпечення освітнього процесу комп’ютерною технікою:у використанні 36 комп’ютерів, з них тільки 7 ноутбуків. Кількість учнів на один комп’ютер по ліцею становить – 20 учнів.

На території закладу освіти та у всіх приміщеннях працює WI-FI. В умовах карантинних обмежень, пов’язаних з пандемією COVID-19 заклад освіти дистанційно надає освітні послуги здобувачам освіти на платформах Viber,Zoom.Велика проблема під час організації дистанційного навчання виникала із-за відсутності ноутбуків, тому вчителі змушені проводити роботу з власних гатжетів.

Педагогічний колектив ліцею працює над реалізацією проблеми з виховної роботи –«Розвиток виховної системи в контексті самовизначення, самореалізації особистості учня».

Виховна робота проводиться за напрямками:

· правове виховання;

· військово-патріотичне виховання;

· художньо-естетичне виховання;

· морально-етичне виховання;

· родинне виховання;

· формування здорового способу життя, екологічне виховання;

· трудове виховання і профорієнтація;

· превентивне виховання і соціальний захист;

· психолого-педагогічне.

Для оптимальної самореалізації підростаючої особистості, розвитку її індивідуальних можливостей і обдарувань, з метою превентивного виховання в ліцею створено мережу різноманітних гуртків, якими забезпечується розвиток інтелектуальних, творчих та спортивних здібностей. З цією метою у ліцеї працювали такі гуртки: 6 гуртків позашкільних навчальних закладів району на базі нашого ліцею:

- гурток «Конструкторів радіоелектронних пристроїв».;

- гурток «Юні друзі природи»;

- гурток «Волейбольний»;

- гурток «Екологічний театр»;

- гурток «Футбольний»;

- гурток «Настільний теніс».

- гурток «Радіоелектронік»;

- гурток лісівництва;

- гурток «Вокальний»;

- гурток «Хоровий»;

- гурток «Щит»;

- гурток «Меч».

Структурно самоврядування представлене як на рівні ліцею, так і на рівні класних колективів. Згідно до Положення, з метою демократизації управління ліцеєм, увересні на загальних учнівських зборахформується учнівське самоврядування – шкільний парламент. Це дає змогу організувати змагання між класними колективами, залучити учнів до різноманітних видів діяльності ліцею, управління справами колективу. Робота дітей в міністерствах парламенту ліцею учнівського самоврядування сприяла вихованню почуття господаря ліцею, класу, вміння співпрацювати на принципах рівності, демократизму. Міністерства парламенту ліцею учнівського самоврядування проводять роботу по налагодженню дисципліни учнів, організації чергування по ліцею, проводять рейди по перевірці санітарного стану класних кімнат, збереження підручників, ведення зошитів та щоденників, стан відвідування уроків, стан дотримання вимог щодо зовнішнього вигляду.Парламент учнівського самоврядування бере участь у підготовці і проведенні всіх заходів ліцею.

Відповідно до соціального паспорту в закладі навчаються:

· діти з багатодітних родин – 110

· діти з малозабезпечених родин –68

· діти, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 2

· діти АТО – 4

У закладі систематизована робота з соціального захисту неповнолітніх.

Методична робота в закладі являє собою ціліс­ну, створену на досягненнях, надбаннях передового досвіду й конкретному аналізі проблем учителів систему взаємопов’язаних заходів, дій і засобів, спрямованих на всебічне підвищення професійної майстерності кожного педагога ліцею, на збагачення й розвиток творчого потенціа­лу педагогічного колективу в цілому, на досягнен­ня оптимальних результатів навчання, виховання й розвитку конкретних учнів, класів.Методична робота в закладі здійснюється згідно із законодавством, нормативними документами про освіту, рекомендаціями МОН України, відділу освіти Косівської міської ради, нормативно-правовими документами про середню освіту, планується й проводиться на діагностичнійоснові.

Педагогічний колектив закладу працює над на­уково-методичною проблемою «Використання сучасних освітніх технологій у освітньому процесі як необхідна передумова росту вчителя,розвитку здібностей учнів». У контексті науково-методичної роботи реалі­зується розробка стратегічного, перспективного й поточного планування.Цілеспрямована робота педагогічного колекти­ву над науково-методичною темою виступає одним із домінуючих чинників примноження перспектив­ного педагогічного досвіду. Досвід учителів, які мають власні методичні розробки, узагальнено на рівні ліцею, району.

В ліцеї організовано роботу 2 методичних об’єднань: учителів початкових класів та вихователів ГПД, класних керівників, затверджено плани роботи, методичні проблеми, над якими працювали методичні об’єднання, визначено керівників з числа досвідчених педагогів. Робота методичних об’єднань спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Діяльність методичних об’єднань сплановано на основі річного плану роботи ліцею та загальношкільної науково-методичної проблеми.

Одним із напрямків методичної роботи ліцею була організація роботи з молодими спеціалістами, завдання якої – надання необхідної допомоги молодим вчителям в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток умінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів.

Оскільки перехід на нову якість освіти сьогодні тісно пов’язаний з новими способами зберігання, у ліцеї використовується комп’ютерна техніка, «Інтернет» під час проведення уроків з різних предметів. У ліцеї ведеться цілеспрямована робота щодо створення умов для інтелектуального та духовного розвитку обдарованих дітей. Задоволення їх потреб здійснюється шляхом залучення до різних видів творчості. Робота гуртків, факультативів впливає на інтереси і здібності дитини, а також на формування творчої особистості.Реалізація основних напрямів методичної ро­боти (забезпечення професійною інформацією; підтримка в підготовці до атестації; організація підвищення кваліфікації вчителів) значно підви­щила якість освіти.У процесі вивчення стану мотивації роботи вчителів у ліцеї встанов­лено, що посадові обов’язки вчителів відповідають рівню їхніх знань і вмінь; у педагогів сформова­но почуття відповідальності за результати власної праці; вони ініціативні й самостійні. На базі ліцею проводяться семінари, наради різних рівнів:

Навчальний рік Назва семінару
2014/ 2015 - районний семінар керівників МО класних керівників; - семінар МШМО вчителів біології; - семінар МШМО вчителів української мови; - семінар МШМО вчителів математики; - районний семінар вихователів ГПД.
2015/ 2016 - районний семінар заступників директорів з виховної роботи; - семінар МШМО вчителів географії; - районний семінар вчителів трудового навчання; - районний семінар заступників директорів з навчально-виховної роботи.
2016/ 2017 - семінар МШМО вчителів української мови та зарубіжної літератури; - семінар новопризначених вчителів району; - семінар слухачів курсів вчителів початкових класів.
2017/ 2018 - семінар МШМО вчителів фізики; - районний семінар вчителів початкових класів; - обласний семінар шкільних лісництв; - регіональний семінар філологів.
2018/ 2019 - обласний виїзний семінар вчителів української мови слухачів курсів ІПОПП; - районний семінар курівників курсу «Захист Вітчизни»
2019/ 2020 - обласний семінар курівників курсу «Захист України»

Педагогічний колектив постійно працює над підвищенням рівня фахової майстерності про що свідчить кількість вчителів, які відвідували курси підвищення кваліфікації та спецкурси. Створені умови для організації методичної роботи, впровадження інноваційних технологій, консультаційна допомога учителям по реалізації Концепції НУШ.

Протягом останніх років заклад ефективно працює над впровадженням інноваційних методик навчання та виховання на основі компетентнісного підходу, а саме технологій критичного мислення, інтерактивні технологій, методу проектів, про що свідчать високі результати стану вивчення викладання предметів, моніторингові дослідження. Колективом ліцею опрацьовано велику кількість науково-методичної літератури з приводу сучасних педагогічних технологій, постійно проводиться консультаційна робота в межах ШМО та на рівні ліцею.

Ефективність управління методичною робо­тою, яку згідно з функціональними обов’язками здійснюють заступники директора з навчально-виховної роботи і методична рада, вдалося підняти й під­тримувати на достатньому рівні мотивації учнів щодо участі в конкурсах і олімпіадах, а у вчителів — прагнення до самовдосконалення.

Вважаючи, що наш навчальний заклад знаходиться на шляху постійного розвитку, ми маємо всі ресурси для реалізації поставлених державою та суспільством перед освітянами задач у сфері освіти, що передбачає поліпшення її якості, створення умов для особистого розвитку та самореалізації кожного учня, тому для нашого закладу є актуальними низка питань, що акумулюються в єдиній педагогічній темі «Формування життєвих компетенцій школяра у рамках освітнього простору»

Основна мета діяльності закладу освіти – це безперервний процес підвищення ефективності освітнього процесу з одночасним урахуванням потреб суспільства, а також потреб особистості здобувача освіти. Цьому сприяє застосування новітніх досягнень педагогіки та психології, використання інноваційних технологій навчання, комп’ютеризація освітнього процесу.

Освітній процес закладу спрямований на формування у випускника ліцею якостей, необхідних для життєвого та професійного визначення, а саме:

- орієнтації у сучасних реаліях і підготовленості до життя у ХХІ столітті;

- здатності до самовизначення, саморозвитку, самоосвіти;

- володіння іноземною мовою;

- наявності життєвого досвіду спілкування, роботи в колективі, під керівництвом, та самостійно, з довідковою літературою;

- високого рівня освіченості, культури, здатності до творчої праці, професійного розвитку;

- вільного володіння комп’ютером, високого рівня культури користування ІКТ;

- готовності до вибору професії відповідно до своїх здібностей та можливостей, потреб ринку праці;

- формованню трудової та моральної життєвої мотивації, активної громадянської і професійної позиції.

Розвиток та практичне застосування комунікативних та інформаційно-комунікаційних компетенцій здобувачів освіти в умовах особистісно зорієнтованого і діяльнісного підходів є ключовими положеннями Стратегії розвитку закладу.

Варто зазначити, що у сучасних умовах міжособистісна комунікація є не лише умовою соціального буття людини, але і найважливішою складовою професійної діяльності фахівця. У цих умовах кваліфікованість та успішність виконання професійних завдань залежить від якості взаємодії з людьми в конкретних соціокультурних та професійних ситуаціях.

Комунікативна компетентність є рівнем комунікативної культури, що забезпечує результативність поведінки в певних умовах. А тому одним із пріоритетних завдань Пістинського ліцею Косівської міської радиє розвиток саме комунікативних компетентностейздобувачів освіти, у тому числі:

- толерантність;

- висока комунікативність;

- творча активність;

- рефлективність;

- емпативність;

- сенситивність.

Сучасний світ – світ інформаційних технологій, доступ до скарбниць науки нам дарують засоби масових комунікацій: доступ до бібліотечних матеріалів wikipedia; користування різноманітними навчальними програмами;електронними підручниками в Інтернеті; участь у оффлайнових та онлайнових семінарах, вебінарах, конкурсах, конференціях, міжрегіональних та міжнародних проектах; дистанційне навчання; створення власних блогів; віртуальні екскурсії; можливість інтерактивного спілкування з мешканцями будь-якого куточка планети; ефективна обробка та збереження інформації тощо. Однією з першочергових завданьзакладу освіти є підготовка здобувачів освіти до життя та діяльності в умовах інформаційного суспільства, формування у них навички самостійного пошуку, оцінювання та систематизації інформації, культури спілкування та безпечного користування Інтернетом.

Разом з тим успішній діяльності сучасного закладу освіти сприяє інформатизація самого освітнього процесу та управління закладом.

В основу Стратегії розвитку Пістинського ліцею Косівської міської радипокладено системний підхід, спрямований на розв’язання проблеми створення, розвитку та використання інформаційних та комунікаційних технологій у освітньому закладі.Інформатизація управлінської діяльності спрямована на автоматизацію роботи, створення єдиного інформаційного освітнього простору закладу, оперативне одержання необхідної інформації, ефективне використання комп’ютерної техніки, що має на меті досягнення ефективного управління якістю педагогічного процесу.

Створення єдиного інформаційного освітнього простору ґрунтується на таких принципах:

- інформаційна й аналітична відкритість, доступність;

- прогнозування;

- гнучкість управління;

- оптимальність функціонування закладу в системі освіти;

- відокремленість функцій управління.

Використання нових інформаційних технологій у процесі управління якістю освітнього процесу передбачає реалізацію такого комплексу педагогічних умов:

1) використання психолого-педагогічних закономірностей та принципів в процесі здобуття освіти та підвищення кваліфікації педагогів із проблеми сучасних інформаційних технологій;

2) мотивування діяльності педагогів щодо використання сучасних інформаційних технологій в освітньому процесі;

3) наявність єдиного інформаційного освітнього простору, що динамічно розвивається, взакладі освіти.

Стратегія розвитку Пістинського ліцею Косівської міської ради повністю підпорядкована освітній меті - виявленню і розвитку здібностей кожної дитини, формуванню духовно багатої, фізично розвине­ної, творчо мислячої, конкурентоспроможної особистості- громадянина України.

Ми повинні зробити все для того, щоб випускники ліцею були максимально здоровими - фізично і психологічно, готовими до життя. А для цього - будувати освітній процес на принципах гуманізації та демократизації, завдяки тісної взаємодії «здобувачі освіти – педагоги – батьки здобувачів освіти».

3. Загальна стратегія розвитку Пістинського ліцею Косівської міської ради

Освіта сьогодні - це становлен­ня людини, віднаходження нею себе, свого «Я». А це оз­начає, що налання освітніх послуг здійснюється не тіль­ки в інтересах держави, а й в інте­ресах особистості, громади, тому пріоритет освіти змінюється на особистісно-компетентнісно-орієнтований. Це забезпечує комфортні, безконфліктні й безпеч­ні умови розвитку дитини, всебіч­но реалізує її природний потенціал, а досягнення здобувача освіти розглядають­ся як компетентність, характерис­тики якої можна визначити шляхом моніторингу надання якісних освітніх послуг. Тому педаго­гічний колектив Пістинського ліцею Косівської міської ради працюватиме над удосконаленням освітнього процесу, переорієнтацією його органі­зації на результат - модель компе­тентного випускника, який сьогодні в школі опановує життя, чия якість залежатиме від рівня розвитку жит­тєвої компетентності.

Провідна ідея Пістинського ліцею Косівської міської ради – створення умов для якісного надання освітніх послуг шляхом тісної взаємодії в системі «здобувачі освіти-батьки здобувачів освіти - педагоги», створити сприятливе освітнє середовище на основі демократизації, гуманізації, співпраці, співтворчості, спрямоване на зміцнення здоров'я дітей, створення умов для фізичного розвитку, соціальної адаптації, духовного зростання; орієнтувати внутрішній світ дитини на збагачення індивідуального досвіду, самопізнання, самооцінки, саморозвитку, самовизначенні, самореалізації.

Проблеми, які ставить перед собою колектив :

1. Фізичний та духовний розвиток здобувача освіти.

2. Створення умов для надання якісних освітніх послуг шляхом тісної співпраці «здобувачі освіти-батьки здобувачів освіти - педагоги».

3.Створення сприятливого освітнього середовища, у якому будуть забезпечені умови для творчості та самореалізації учасників освітнього процесу.

Знаходячись на шляху дії програми «Нова українська школа» головним девізом своїм вважаємо висловлювання: «Змінюймось! Інакше перестанемо існувати».

Прагнемо знайти відповіді на запитання:

- Який заклад освіти потрібно дитині в сільській місцевості, де поряд немає позашкільних центрів розвитку?

- Як допомогти дитині пристосуватись до освітнього життя, почуватися спокійно і впевнено?

- Як зберегти дитини емоційне благополуччя – таке необхідне для повноцінного розвитку і здоров’я?

Насамперед потрібно прагнути створити середовище, де формується нова українська школа в якій нова людина, як творча особистість, фізично і духовно досконала. Із перших кроків реформи слід зрозуміти, що в маленькому колективі має бути своя неповторна аура, і найголовніше – повага до учасників освітнього процесу, які прагнуть до надання-отримання якісних знань.

Загальна мета Пістинського ліцею Косівської міської ради–реалізація Державних стандартів у галузі освіти, створення умов для підвищення рівня розвитку кожної дитини, її самореалізації; здійснення ефективної підготовки випускників до майбутнього життя. Кожен здобувач освіти під час освітнього процесу повинен отримати знання, які знадобляться йому в самостійному дорослому житті.

Ми створюємо:

- Сприятливі умови для надання освітніх послуг (відсутність стресових ситуацій, адекватність вимог, використання різних методик навчання);

- Оптимальну організацію освітнього процесу (відповідно до вікових, індивідуальних особливостей та гігієнічних вимог);

- Тісну взаємодію з батькамиздобувачів освіти, громадою .

4. Філософські засади успіху

1. Ідея розвитку та самовдосконалення

Ще великий український філософ Г. Сковорода на питання «Який шлях веде до справжньої люди­ни?» відповідав: «Пізнай себе, спрямуй себе, створи себе». Адже виховання — це розвиток, а розвиток — це самоствердження особистості. Без самовихован­ня нема виховання. Не тільки знання, а й вихован­ня характеру, почуттів стає першорядною потребою в сьогоднішньому житті, і тому підійти до ідеї само­вдосконалення потрібно як до сенсу життя.

2. Ідея виховних суб'єктних відносин

Феномен їхнього впливу на життєдіяльність особис­тості, а також колективу знайшов своє відображення, обгрунтування й розвиток у філософських трактатах С. Полоцького, Ф. Прокоповича, просвітників О. Духновича, С. Русової, педагогічній спадщині видатних ук­раїнських педагогів К. Ушинського, А. Макаренка, В. Сухомлинського, публікаціях учених-науковців О. Киричука, І. Беха, М. Красовицького та багатьох інших. Саме суб'єктні виховні відносини, як стверджує педа­гогічна наука і педагогічна народна мудрість, виступа­ють першоосновою та найважливішими умовами повно­цінного розвитку особистості дитини, її громадянського становлення, набуття позитивного соціального досві­ду, формування вміння особистості жити й діяти серед цивілізованих людей на користь собі та іншим.

3. Ідея поєднання інтересів розвитку особис­тості й розвитку суспільства

Суть соціального замовлення суспільства закладу освіти полягає у вихованні особистості, яка володіє не тіль­ки певною сумою знань, умінь та навичок, а й здат­на активно включатися в демократичні процеси, які відбуваються в нашій країні.

4. Стратегія любові

Людина починається з любові. Є любов — є люди­на, є життя. Любов — ліки від деградації людства, то­му треба вчити наших дітей любити людину та життя, учити їх жити без насильства і страху, будувати сто­сунки за законами гуманізму, дбайливого ставлення до людини й людського життя як найвищої цінності, тобто треба вчити дітей освоювати найголовнішу, дуже складну і багатогранну науку —науку любові.

5. Стратегія здоров'я

Здоров'я людини — це якість її як біосоціального утворення, характеристика цілісності, здоров'я — показник суспільного прогресу, здоров'я — харак­теристика добробуту народу. Здоров'я визначає по­тенціал працездатності людини та є способом ви­яву її сутності. Бути здоровою — це право кожної людини, це норма і краса, це необмежені ресурси для самовдосконалення та саморозвитку особистості.

6. Ідея виховання на засадах етнопедагогіки та педагогіки народознавства

Видатний педагог Г. Ващенко зазначав, що вихов­ний ідеал відображається не тільки в педагогічних впливах, а й у звичаях народу, його піснях, тради­ціях, особливостях його ментальності. Усе це охоп­лює етнопедагогіка як система поглядів на вихован­ня молодого покоління. В. Сухомлинський називав народну педагогіку живим вічним джерелом педа­гогічної мудрості, зосередженням духовного життя народу. Тому сучасний педагог має поставити перед собою мету поступово відроджувати споконвічну народну педагогіку, плекати в душах дітей паростки національної самосвідомості, утверджувати в їхніх душах і серцях поняття честі, гідності, поваги до рід­ної мови, національних традицій, звичаїв.

7. Ідея виховання на засадах родинної педа­гогіки

Родинність прищеплює учням основні родинні цінності: працьовитість, шляхетність, милосердя, щирість, любов до рідного краю, рідної історії, на­роду, любов до порядку, шанування старших, твор­чість слова, знання роду, збереження його честі, де­мократизм стосунків, доброту, подружню вірність та любов.

8. Ідея розвитку життєвої компетентності

Статус людини в суспільстві залежить від неї са­мої: швидкоплинність соціального прогресу, дина­мічних змін зумовлює потребу в постійній роботі над собою, у розвитку життєвої компетентності, поси­ленні відповідальності молодої людини за своє май­бутнє, за можливість досягнення життєвого успіху.

Реалізація цілей і завдань здійснюється через

- управлінську діяльність;

- дидактичну діяльність;

- виховну діяльність;

- науково-методичну діяльність;

- суспільно-педагогічну діяльність;

- діяльність психологічної служби;

- матеріально-технічну діяльність;

- фінансову незалежність.

5. Управлінський аспект

Мета:координація дій усіх учасників освітнього процесу, створення умов для їх продуктивної творчої діяльності.

Основні завдання:

1.Управління якістю освіти на основі нових інноваційних технологій та освітнього моніторингу.

2. Забезпечення відповідної підготовки педагогів, здатних якісно надавати освітні послуги здобувачам освіти.

3. Виконання завдань розвитку, спрямованих на самореалізацію особистості.

4. Створення умов для продуктивної творчої діяльності та проходження сертифікації педагогів.

Шляхи реалізації:

1.Впровадження в практику роботи школи інноваційні технології.

2. Створення сприятливого мікроклімату серед учасників освітнього процесу для успішного реалізації їх творчого потенціалу.

3. Забезпечення виконання замовлень педагогічних працівників щодо підвищення їх фахового рівня через заняття самоосвітою.

4. Підримка ініціативи кожного учасника освітнього процесу в його самореалізації.

5. Розкриття творчого потенціалу учасників освітнього процесу.

6. Стимулювання творчості учасників освітнього процесу.

Організаційно-педагогічну модель управлінської діяльності складають:

- загальні збори;

- педагогічна рада;

- рада ліцею;

- атестаційна комісія;

- учнівське самоуправління;

- наглядова рада.

Механізм управлінської діяльності включає: діагностику, керування освітньою діяль­ністю, моніторинг.

Річне планування здійснюється з ви­користанням перспективного планування.. План будується на основі під­готовки інформаційної довідки про ліцей, проблемного аналізу стану справ...

При складанні плану використовуєть­ся структурування, постановка мети, визначення завдань, прогнозування результатів, складання алгоритму дій на кожному етапі. План підлягає екс­пертизі в кінці року.

З метою демократизації контролю в управлінській діяльності передбачається залучення до нього працівників всіх ла­нок закладу, робота педагогів в режимі академічної свободи.

6. Методичний аспект

Мета:створеннякомфортних умовдля професійного зростання та розкриття творчого потенціалу кожного педагогічного працівника.

Основні завдання:

1. Створення атмосфери творчого пошуку оригінальних нестандартних рішень педагогічних проблем.

2. Формування в педагогів готовності до проходження сертифікації та впровадження сучасних інноваційних технологій.

3. Формування прагнення до оволодіння педагогікою співпраці та співтворчості на принципах особистісно орієнтованих методик надання освітніх послуг.

4. Спрямування діяльності учнів за допомогою професійного мудрого керівництва з боку педагогічного колективу.

Шляхи реалізації:

1.Постійний моніторингрівня професійної компетентності, якості надання освітніх послуг.

2.Створення моделей методичної роботи з групами педагогів різного рівня професіоналізму.

3. Удосконалення особистого досвіду на основі кращих досягнень науки і практики викладання.

4. Участь у конкурсах педагогічної майстерності на різних рівнях.

7. Виховний аспект

Мета:сприяння формуванню в учнів знань, умінь і навичок, необхідних для майбутнього успішного вибору професії;розвитку пізнавальної творчої активності особистості; розвитокприродних здібностей, уяви і продуктивного мислення з гуманістичним світосприйняттям і почуттям відповідальності за долю України, її народу; вихованняестетичних смаків; ведення здорового способу життя.

Основні завдання:

1.Формування основ наукового світогляду, пізнавальної активності і культури розумової праці, вироблення уміння самостійно здобувати знання, застосовувати їх у своїй практичній діяльності.

2. Вихованняпочуття любові до Батьківщини і свого народу як основи духовного розвитку особистості, шанобливе ставлення до історичних пам'яток.

3.Сприяти формуванню навичок самоврядування, соціальної активності і відповідальності в процесі практичної громадської діяльності, правової культури, вільного володіння державною мовою, засвоєння основ державного і кримінального права, активної протидії випадкам порушення законів.

4. Підготовка випускників до свідомого вибору професії.

5. Залучення до активної екологічної діяльності, формування основ естетичної культури, гармонійний розвиток духовного, фізичного та психічного здоров'я.

6.Затвердження культури здорового способу життя.

Шляхи реалізації

1.Організації і проведення засіданьМО класних керівниківвідповідної тематики

2.Проведення профорієнтаційної роботи серед здобувачів освіти середньої та старшої ланки

3.Організація роботи шкільного самоврядування

4.Проведення класних годин, впровадження на практиці соціо-культурної змістової лінії на уроках.

5.Проведення уроків мужності

6.Проведення тижнів, декад, місячників тощо…

8. Психолого-педагогічний аспект

Мета:формування особистості через шкільне та сімейне виховання з урахуванням:

• індивідуальних особливостей;

• здібностей;

• умінь та навичок.

Основні завдання:

1. Створення:

- ситуації творчості для всіх учасників освітнього процесу;

- умов для соціальної самореалізації учасників освітнього процесу;

- умов для позитивної адаптації учнів до навчання у школі.

2. Посилення впливу шкільне тасімейневиховання на формування:

• стійкої мотивації до нздобуття освіти;

• високої духовної культури;

• моральних переконань;

• трудового виховання дітей.

3. Забезпечення якісного психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу.

4. Практичне забезпечення корекційно-розвивальної роботи:

• діагностики особистісного розвитку;

• ціннісних орієнтацій;

• соціального статусу;

• виявлення вад і проблем соціального розвитку дитини.

5. Орієнтація на соціально-психологічну профілактику негативних явищ в освітньому середовищі, профілактику девіантної поведінки.

Шляхи реалізації:

1 . Психолого-педагогічна діагностика з виявлення у дітей:

• здібностей;

• схильностей;

• потреб;

• відстеження динаміки і розвитку обдарованих та здібних учнів.

2. Консультації та навчання батьків, проведення батьківських зборів.

3. Створення сприятливого психологічного клімату у всіх структурних підрозділах освітнього процесу.

4. Морально-культурний особистий досвід учасників освітнього процесу.

9. Модель випускника

Моделлю випускника є громадянин держави, який:

- має активну позицію щодо реалізації ідеалів і цінностей України, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни;

- є особистістю, якій притаманні демократична громадянська культура, усвідомлення взаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її громадянською відповідальністю;

- уміє грамотно сприймати та уміє аналізувати проблеми суспільства, бути конкурентно спроможним на ринку праці, впевнено приймати сучасні реалії ринкових відносин, використовувати свої знання на практиці;

- уміє критично мислити;

- здатний до самоосвіти і саморозвитку;

- відповідальний, уміє використовувати набуті компетенції для творчого розв’язання проблеми;

- уміє опрацювати різноманітну інформацію.

10. Фінансово-господарський аспект

Фінансово-господарська діяльність за­кладу здійснюється на основі коштів Дер­жавного та місцевого бюджетів, що надхо­дять у розмірі, передбаченому нормативами фінансування закладу для забезпечення належних умов його життєдіяльності.

Джерелами позабюджетного фінансу­вання закладу є добровільна благодійна допомога батьків та спонсорів.

Матеріально-технічне забезпеченняумов реалізації Стратегії розвитку закладу здій­снюється шляхом:

- перехід до автономії закладу освіти (фінансову незалежність):

- зміна фасаду закладу;

- заміна електропроводки в корпусі №1;

- окультурення території закладу;

- добудова до центрального корпусу приміщення для початкової освіти;

- заміна комп’ютерної техніки, придбання ноутбуків, інтерактивних дощок;

- поповнення існуючих кабінетів необхідними меблями;

- капітальний ремонт майданчика зі штучним покриттям;

- придбання ще одного автобуса;

- заміна вікон у корпусі №5;

- будівництво внутрішніх туалетів у корпусі №2;

- встановлення плитки в обідній залі;

- встановлення асфальтного (бруківочного) покриття на центральній площадці;

- придбання навчального обладнання…

11. Очікувані результати

Педагоги, як учасникидидактичної підсисте­мисприяють опануванню дитиною компетенцій гармонійної особистості, забезпечують сприятливі

умови для фізичного, інтелектуального, психологіч­ного, духовного, соціального становлення особис­тості школярів, досягнення ними рівня освіченості, який відповідає ступеню навчання та потенційним можливостям здобувачів освіти.

Для впровадження в закладі особистісно й компетентнісно зорієнтованого навчання в школі створені сприятливі умови:

- освітній процес здійснюється відповідно до навчального плану освітньої програми;

- удосконалюється мотиваційне середовище ди­тини;

- здійснюється допрофільне на­вчання, створюються можливості вибору учнями освітнього профілю відповідно до індивідуальних психофізичних особливостей та особистих поба­жань;

- особиста відповідальність педагога за результати наданих освітніх послуг;

- підвищується професійна майстерність педа­гогів шляхом проходження сертифікації;

- накопичується особистий педагогічний досвід (створення авторських програм, методичних розро­бок тощо);

- здійснюється комп'ютеризація освітнього процесу;

- розширилася мережа гуртків ;

- здобувачі освіти залучаються до участі в управлінні освітніми справами в різних видах діяльності;

- посилюється оздоровча спрямованість освітнього процесу, комплексний підхід до гармонійного формування всіх компонентів здоров'я;

- створюється інформаційне забезпечення для пе­реходу закладу до роботи в відкритому інноваційному режимі;

- упроваджуються інноваційні методи формуван­ня життєвої компетентності учнів;

- проводиться діагностика та моніторингові до­слідження якості освітніх послуг;

- реалізовані всі пункти фінансово – господарського аспекту.

- автономія закладу ( академічна, організаційна, кадрова, фінансова);

Заклад освіти стане опорним.

Проект

стратегії розвитку Пістинського ліцею Косівської міської ради

на 2021-2025 роки
«Управління закладом»

Мета проєкту:

Ø створення атмосфери спільної відповідальності за результати освітньої діяльності з боку всіх учасників освітнього процесу.

Ø здійснення систематичного планування, моніторингу та аналізу діяльності навчального закладу;

Ø організація взаємодії всіх учасників освітнього процесу.

№п/п Шляхи реалізації проекту Термін Виконавці
1 Створити цілісну систему управління, забезпечити якісний рівень контролю-аналітичної діяльності у відповідності до сучасних вимог. 2021-2025 роки Адміністрація ліцею
2 Проводити щорічний моніторинг освітніх змін, на основі результатів якого – прогнозувати тенденцій інноваційного розвитку ліцею 2021-2025 роки Адміністрація ліцею
3 Заохочувати педагогів до участі у конкурсах професійної майстерності, здійснення дослідноекспериментальної та інноваційної діяльності 2021-2025 роки Адміністрація ліцею
4 Організувати щорічний моніторинг якості роботи педагогічних працівників 2021-2025 роки Адміністрація ліцею
5 Проводити круглі столи, семінари, методичні ради 2021-2025 роки Адміністрація ліцею
6 Співпрацювати з соціальними та психологічними службами 2021-2025 роки Заступник директора з виховної роботи
7 Активно залучати батьків до участі у виховних, творчих, спортивних заходах, організації екскурсій, поїздок 2021-2025 роки Вчителі
8 Співпраця з закладами освіти Косівської ОТГ 2021-2025 роки Адміністрація ліцею

Очікувані результати:

1. Ефективне управління закладом на основі проектно-цільового методу;

2. Організація та забезпечення оптимальних, стабільних умов для освітнього процессу;

3. Об’єднання зусиль педагогічного колективу школи для підвищення рівня навчально-виховної роботи, упровадження в практику досягнень педагогічної науки й передового педагогічного досвіду;

4. Відкритість ліцею до нововведень в умовах динамічного розвитку освіти;

5. Запровадження інноваційної діяльності в роботі педагогів, адміністрації.

Проект

стратегії розвитку Пістинського ліцею Косівської міської ради
на 2021-2025 роки
«Професійна майстерність педагогів»
Пріоритетні напрями розвитку особистості педагога:

-атестація педагогічних працівників: здобуття фахових компетентностей спеціалізованої освіти (стаття 50);

-сертифікація: зовнішнє оцінювання професійних компетентностей (на добровільних засадах виключно за власною ініціативою) (стаття 51);

-створення середовища цілеспрямованого саморозвитку творчо-ініціативного педагога (стаття 59).

Мета: розвивати професійну рефлексію в процесі освітньої діяльності; забезпечити умови для методичного забезпечення психологічної підтримки освітнього процесу.

№п/п Шляхи реалізації проекту Термін Виконавці
1 Створити інформаційний Банк інноваційних педагогічних технологій 2021-2025 роки Голова ШМО
2 Проводити навчальні семінари, круглі столи, майстер - класи, педпрактики, тижні педагогічної майстерності, інтегровані дні, методичні декади, презентації творчих напрацювань, педради-дискусії 2021-2025 роки Адміністрація ліцею
3 Проводити моніторинги: -якості знань учнів -рівня методичного удосконалення -умов збереження психо-фізіологічного здоров’я -використання Інтернет-ресурсів 2021-2025 роки Адміністрація ліцею
4 Створити умови для формування професійних компетентностей педагога: інтелектуальна компетентність (наукові знання); психологічна компетентність; управлінська компетентність (базові вміння); мотиваційна компетентність; проєктна компетентність; методична компетентність 2021-2025 роки Адміністрація ліцею
5 Оснащити бібліотеку науково – методичною літературою 2021-2025 роки Бібліотекар
6 Оснащити навчальні кабінети комп’ютерною технікою, вчителів ноутбуками для можливості надання освітніх послуг дистанційно 2021-2025 роки Адміністрація ліцею
7 Реалізувати нові підходи щодо форм та методів підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладу. 2021-2025 роки Адміністрація ліцею
8 Підвищувати кваліфікаційний рівень педагогів шляхом атестації та сертифікації 2021-2025 роки Адміністрація ліцею
9 Клопотати про нагородження кращих працівників ліцею з нагоди державних, професійних свят, ювілейних дат 2021-2025 роки Адміністрація ліцею

Очікувані результати:

-підвищення педагогічної компетентності, яка складається з удосконалення знань та узагальнення педагогічного досвіду шляхом цілеспрямованої самоосвітньої роботи;

-ріст педагогічної майстерності учителів;

-підвищення методичної культури.

Проект

стратегії розвитку Пістинського ліцею Косівської міської ради
на 2021-2025 роки
«Обдарована дитина»

Мета проєкту:

визначити чітку систему організаційно-педагогічних та науковопрактичних заходів пошуку, навчання й виховання обдарованих дітей педагогічним колективом ліцею.

№п/п Шляхи реалізації проекту Термін Виконавці
1 Проводити комплексні психолого-діагностичні дослідження особистісних рис учнів, цілеспрямовані на пошук обдарованих дітей у відповідності до різних типів обдарованості (інтелектуальна, творча, художньоестетична, соціальна, моторна) 2021-2025 роки Педагогічний колектив, психолог
2 Здійснювати науково-методичну підготовку педагогічних кадрів з питань розробки та удосконалення інструментарію навчання і виховання обдарованих дітей (форм, методів, засобів пошуку) 2021-2025 роки Адміністрація ліцею
3 Проводити: -І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін; -шкільні олімпіади серед учнів 2-4 класів з української мови, математики, англійської мови, природознавства та інших предметів; -виховні заходи стимулюючого і розвиваючого змісту 2021-2025 роки Педагогічний колектив
4 Запровадити: -систему соціальної підтримки (побудова партнерських взаємин «учитель-учень», консультування з питань соціальної адаптації); -систему психологічних тренінгів для обдарованих дітей щодо зняття психологічної напруженості; -систематичне оновлення Банку даних обдарованих дітей; -співпрацю батьків та педагогів ліцею (анкетування батьків, індивідуальне та групове консультування); -систему роботи з медичної підтримки (обстеження фізіологічного розвитку, стану психічного здоров’я, консультування з питань здоров’язбережувального потенціалу); -систему моніторингу розвитку обдарованої дитини (медико-фізіологічний, соціальний, психологічний, педагогічний); -моніторинг досягнень і успіхів 2021-2025 роки Адміністрація ліцею, педагогічний колектив, соціально-психологічна служба, медична сестра
5 Залучати до участі учнів ліцею у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін, конкурсах учнівської творчості, виставках, фестивалях, змаганнях, командних турнірах 2021-2025 роки Педагогічний колектив
6 Підвищувати рівень професійної компетентності педагогів, що працюють з обдарованою молоддю, через різні форми методичної роботи 2021-2025 роки Адміністрація ліцею
7 Інформувати всіх учасників освітнього процесу про хід та результативність участі учнів ліцею у різноманітних заходах 2021-2025 роки Адміністрація ліцею
8 Поповнювати бібліотечні фонди ліцею сучасними інформаційними засобами, науково-методичною та довідковою літературою (у тому числі на електронних носіях) для роботи з обдарованою молоддю; 2021-2025 роки Адміністрація ліцею, бібліотекар
9 Упроваджувати особистісноорієнтовані технології спрямовані на розвиток учнів 2021-2025 роки Педагогічний колектив
10 Продовжити роботу гуртків, факультативів 2021-2025 роки Адміністрація ліцею
11 Організовувати виставки творчих робіт учнів ліцею 2021-2025 роки Педагогічний колектив
12 Нагороджувати кращих учнів ліцею у номінаціях: «Учень року», «Учениця року», «Спортсмен року», «Спортивне відкриття року», «Мистецьке відкриття року», «Мистецьке обдарування року» 2021-2025 роки Адміністрація ліцею
13 Висвітлювати інформацію про обдарованих дітей, їх досягненнях на сайті ліцею 2021-2025 роки Відповідальний за ведення сайту

Очікувані результати:

-всебічний розвиток та розкриття інтелектуального потенціалу обдарованих дітей;

-підвищення якості знань учнів.

Проект
стратегії розвитку Пістинського ліцею Косівської міської ради
на 2021-2025 роки
«Сучасне освітнє середовище.
STEM-освіта в ліцеї»

Мета проєкту: підвищення зацікавленості учнів до освіти в науково-технічній сфері, стимулювання зацікавленості в дослідницькій діяльності та активному залученню учнів до участі в конкурсах, проєктах з метою популяризації STEM -професій.

№п/п Шляхи реалізації проекту Термін Виконавці
1 Опрацювати нормативну базу по запровадженню STEM - освіти 2021-2025 роки Педагогічний колектив
2 Вивчати досвід роботи по запровадженню STEM - освіти (курси, вебінари, тренінги, майстер-класи, он-лайн платформи) 2021-2025 роки Адміністрація ліцею
3 Модернізувати у всіх корпусах ліцею локальну мережу 2021-2025 роки Адміністрація ліцею
4 Забезпечити доступ до високошвидкісного Інтернету 2021-2025 роки Адміністрація ліцею
5 Долучатися до створення платформи для спілкування, пошуку і підтримки перспективних наукових ідей щодо розвитку STEM-освіти в Україні 2021-2025 роки Педагогічний колектив
6 Організовувати в початковій школі STEM - виставки «LEGO– винахідник» 2021-2025 роки МО початкових класів

Очікувані результати:

-покращення якості знань з предметів природничо-математичного циклу;

-розвиток критичного мислення;

-отримання досвіду в роботі над проєктами;

-впровадити сучасні методи та методики навчання;

-надати інструменти для рівного доступу до якісної освіти.

Проект
стратегії розвитку Пістинського ліцею Косівської міської ради
на 2021-2025 роки
«Єдиний інформаційний простір»

Мета проєкту: інформаційне забезпечення доступу до якісної освіти, що сприятиме наближенню рівня навчання в школі до європейських і світових стандартів, творчим пошукам учителів та розвитку здібностей учнів.

№п/п Шляхи реалізації проекту Термін Виконавці
1 Організувати доступ учнів ліцею та педагогічних працівників до інтернет ресурсів 2021-2025 роки Адміністрація ліцею
2 Організувати колективні заняття та колективні перегляди з використанням сучасних медіаматеріалів 2021-2025 роки Педагогічний колектив
3 Вести електронний каталог напрацювань педагогічного колективу 2021-2025 роки МО, Адміністрація ліцею
4 Створити умови для навчання працівників школи нових комп’ютерних технологій 2021-2025 роки Адміністрація ліцею
5 Удосконалювати шкільний сайт і роботу з ним 2021-2025 роки Вчителі інформатики
6 Впроваджувати дистанційну освіту 2021-2025 роки Адміністрація ліцею
7 Інформатизувати бібліотечну діяльність 2021-2025 роки Бібліотекар
8 Оснащувати предметні кабінети інтерактивним устаткуванням 2021-2025 роки Адміністрація ліцею

Очікувані результати:

-створення комп’ютерної інфраструктури освітнього закладу;

-об’єднання вчителів різних спеціальностей для реалізації Стратегії розвиту ліцею;

-створення матеріально-технічної та науково-методичної бази даних;

-оновлення наповнюваності шкільного сайту;

-практичне засвоєння, а в подальшому застосування педагогами та здобувачами освіти ІКТ в освітньому процесі.

Проект
стратегії розвитку Пістинського ліцею Косівської міської ради
на 2021-2025 роки
«Інновації в
НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ»

Мета проєкту: підвищення рівня майстерності вчителів, спрямування їхньої роботи на реалізацію творчого потенціалу, пошук ефективних шляхів організації освітньої діяльності.

№п/п Шляхи реалізації проекту Термін Виконавці
1 Запроваджувати інновації в управлінні ліцеєм 2021-2025 роки Адміністрація ліцею
2 Теоретична, науково-методична підтримка педагогів до інноваційної роботи, створення сприятливого психологічного клімату 2021-2025 роки Педагогічний колектив
3 Участь ліцею у Програмі нової української школи. Створення творчої групи «Інновації у новій українській школі» 2021-2025 роки МО, Адміністрація ліцею
4 Опрацювати науково-методичну літературу з даної проблеми. Здійснити інформаційне забезпечення педагогів із питань запровадження освітніх інновацій (ознайомити педагогічних працівників із науковими процесами, рекомендаціями, іншими матеріалами) 2021-2025 роки Творча група
5 Вивчати педагогічний досвід учителів ліцею, України 2021-2025 роки МО, творча група
6 Розробити рекомендації щодо впровадження інновацій у практику роботи ліцею : – рекомендувати педагогам для опрацювання сучасні науково-методичні посібники, монографії, рекомендації конференції; – надавати методичну допомогу педагогам в розробці індивідуальної траєкторії професійного і особистого розвитку. 2021-2025 роки Заступник директора з навчально-виховної роботи
7 Освоювати нові педагогічні ідеї шляхом залучення педагогів до інноваційної діяльності: – засідання педагогічної ради, круглі столи, семінари тощо; – творча діяльність педагогів у методичних об’єднаннях; – участь у науково-практичних конференціях; – узагальнення власного досвіду й досвіду своїхколег; – розміщення власних розробок уроків та виховних заходів на освітніх платформах; – сертифікація педагогічних працівників; – самостійна дослідницька, творча робота над темою, проблемою. 2021-2025 роки Заступник директора з навчально-виховної роботи, голова МО
8 Узагальнювати досвід роботи членів творчої групи (розробка рекомендацій та порад щодо впровадження в практику роботи ліцею інноваційних технологій) 2021-2025 роки Заступник директора з навчально-виховної роботи, голова МО
9 Координувати супровід окремих інноваційних проєктів 2021-2025 роки Адміністрація ліцею
10 Моніторинг якості інноваційної діяльності 2021-2025 роки Адміністрація ліцею

Очікувані результати:

-узагальнення основних шляхів, форм, засобів та умов, які забезпечують якісну організацію освітнього процесу;

-відкритість ліцею до нововведень в умовах динамічного розвитку освіти:

-ефективна організація науково – методичних структур колегіального управління (науково – методичні ради, малі педагогічні ради, творчі групи, тощо);

-запровадження інноваційної діяльності в роботі педагогів, адміністрації ліцею;

-створити у педагогічному колективі школи власну модель інноваційного розвитку.

Проект
стратегії розвитку Пістинського ліцею Косівської міської ради
на 2021-2025 роки
«Виховний аспект»

Мета виховної роботи: сприяння в розвитку пізнавальної творчої активності особистості; розвиток природних здібностей, уяви і продуктивного мислення з гуманістичним світосприйняттям і почуттям відповідальності за долю України, її народу; виховання естетичних смаків; ведення здорового способу життя.

Основні завдання:

1.Формування основ наукового світогляду, пізнавальної активності і культури розумової праці, вироблення уміння самостійно здобувати знання, застосовувати їх у своїй практичній діяльності.

2. Виховання почуття любові до Батьківщини і свого народу як основи духовного розвитку особистості, шанобливе ставлення до історичних пам’яток.

3.Сприяти формуванню навичок самоврядування, соціальної активності і відповідальності в процесі практичної громадської діяльності, правової культури, вільного володіння державною мовою, засвоєння основ державного і кримінального права, активної протидії випадкам порушення законів.

4. Підготовка випускників до свідомого вибору професії.

5. Залучення до активної екологічної діяльності, формування основ естетичної культури, гармонійний розвиток духовного, фізичного та психічного здоров’я.

6.Затвердження культури здорового способу життя.

Шляхи реалізації:

1.Організація і проведення засідань МО класних керівників відповідної тематики

2. Створення безпечного толерантного середовища шляхом удосконалення соціального захисту учнів, у тому числі дітей пільгових категорій;

3. Здійснювати соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт, дітей під опікою, дітей, які знаходяться в складних умовах проживання, дітей з неповних та малозабезпечених сімей, дітей–інвалідів, дітей, які проживають в сім’ях групи ризику, дітей з багатодітних сімей та з сімей учасників АТО.

4. Мобілізація загальнолюдських цінностей як ресурсу особистісного зростання школярів; спрямувати виховну роботу на прищеплення здорового способу життя та зміцнення моральності.

5. Створити оптимальні умови для виявлення, розвитку й реалізації потенційних можливостей обдарованих дітей у всіх напрямах: інтелектуальному, творчому, спортивному, естетичному.

6. Організувати діяльність закладу освіти як зразок демократичного правового простору та позитивного мікроклімату через структуру шкільного і класного учнівського самоврядування, стимулювання внутрішньої і зовнішньої активності учнів, їх посильної участі у справах учнівського колективу;

7. Впровадження активних форм виховної роботи шляхом застосування інноваційних методів та прийомів.

Модель випускника:

Моделлю випускника є громадянин держави, який:

– має активну позицію щодо реалізації ідеалів і цінностей України, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни;

– є особистістю, якій притаманні демократична громадянська культура, усвідомленнявзаємозв’язку між індивідуальною свободою, правами людини та її громадянською відповідальністю;

– уміє грамотно сприймати та уміє аналізувати проблеми суспільства, бути конкурентноспроможним на ринку праці, впевнено приймати сучасні реалії ринкових відносин, використовувати свої знання на практиці;

– уміє критично мислити; – здатний до самоосвіти і саморозвитку;

– відповідальний, уміє використовувати набуті компетенції для творчого розв’язання проблеми;

– уміє опрацювати різноманітну інформацію.

Очікувані результати:

Педагоги, як учасники дидактичної підсистеми, сприяють опануванню дитиною компетенцій гармонійної особистості, забезпечують сприятливі умови для фізичного, інтелектуального, психологічного, духовного, соціального становлення особистості школярів, досягнення ними рівня освіченості, який відповідає ступеню навчання та потенційним можливостям здобувачів освіти. Реалізація сучасних педагогічних технологій освіти на засадах компетентнісного підходу в контексті положень «Нової української школи» в ліцеї сприяє: розкриттю та розвитку здібностей, талантів і можливостей кожної дитини на основі партнерства між учителем, учнем і батьками; удосконаленню мотиваційного середовища дитини; широке застосування методів викладання, заснованих на співпраці (ігри, проекти – соціальні, дослідницькі, експерименти, групові завдання тощо). Учні залучатимуться до спільної діяльності, що сприятиме їхній соціалізації та успішному перейманню суспільного досвіду. особиста відповідальність педагога за результати наданих освітніх послуг; підвищення професійної майстерності педагогів шляхом проходження сертифікації…

Проект
стратегії розвитку Пістинського ліцею Косівської міської ради
на 2021-2025 роки
«Громадянське виховання в ліцеї»

Мета проекту: Виховання почуття любові до Батьківщини і свого народу як основи духовного розвитку особистості, шанобливе ставлення до історичних пам’яток. Сприяти формуванню навичок самоврядування, соціальної активності і відповідальності в процесі практичної громадської діяльності, правової культури, вільного володіння державною мовою, засвоєння основ державного і кримінального права, активної протидії випадкам порушення законів.

№п/п Шляхи реалізації проекту Термін Виконавці
1 Проводити цикл бесід, заходів, спрямованих на формування в учнівської молоді поваги до Конституції України, законів Української держави: „Конституція України – основний Закон нашої держави"; „Держава і людина", „Громадянином бути зобов'язані " 2021-2025 роки Класні керівники
2 Поновлювати кутки національної символіки у класних кімнатах 2021-2025 роки Класні керівники
3 Продовжити роботу органів учнівського самоврядування в школі. Забезпечити участь УП у роботі районного та міського учнівських парламентів 2021-2025 роки Педагог-організатор
4 3 метою виховання в учнівської молоді патріотичних почуттів, усвідомлення свої національної єдності, утвердження національної гідності проводити виховні години на патріотичну тематику 2021-2025 роки Заступник директора з виховної роботи
5 Проводити зустріч учнівської молоді з воїнами АТО та учасниками нац. - визвольних рухів; 2021-2025 роки Заступник директора з виховної роботи, класні керівники
6 Провести: - екскурсії та подорожі рідним краєм, його визначними місцями; - екскурсії у музеї міста Косів; - зустрічі з поетами та письменниками рідного краю; 2021-2025 роки Класні керівники
7 Відзначати свята національного календаря: до Днів «української писемності», «рідної мови»; «міжнародного дня толерантності»; «пам'яті жертв голодомору»; «збройних сил України»; «пам'яті героїв Крут»; «Злуки» та пам`яті « Революції Гідності». 2021-2025 роки Заступник директора з виховної роботи, класні керівники
8 Відзначати ювілейні дати визначних людей України та світу, проводити про них бесіди, уроки, випускати стіннівки 2021-2025 роки Заступник директора з виховної роботи, класні керівники
9 Проводити: -конкурси малюнків, стіннівок; -конкурси тематичних композицій; -фестивалі української пісні; -фестиваль колядок; -конкурс гаївок… 2021-2025 роки Заступник директора з виховної роботи, класні керівники
10 Взяти участь у районних та місцевих конкурсах 2021-2025 роки Заступник директора з виховної роботи

Очікувані результати:

-сформована національна свідомість у школярів, розуміння належності до рідної землі, народу;

-визнання дітьми духовної єдності поколінь та спільної культурної спадщини; -почуття патріотизму, відданості в служінні Вітчизні;

-сформована соціально активна особистість на основі таких соціальних умінь як готовність взяти на себе відповідальність, здатність до співпраці в громадянському суспільстві, здатність до самостійного життєвого вибору на основі гуманістичних цінностей.

Проект
стратегії розвитку Пістинського ліцею Косівської міської ради
на 2021-2025 роки
«СТОП БУЛІНГ.
Заклад освіти –
толерантне середовище»

Мета проєкту: Координування зусилля педагогічної, батьківської громадськості для попередження булінгу, протиправних дій та вчинків серед учнів ліцею; Організація профілактичної роботи на основі глибокого вивчення причин і умов, які сприяють скоєнню учнями правопорушень; Продовження роботи психологічної служби: головну увагу приділити соціально-психолого-педагогічній допомозі школярам та їхнім батькам, захисту прав та інтересів неповнолітніх.

№п/п Шляхи реалізації проекту Термін Виконавці
1 Створити базу інструментарію для діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах 2021рік Практичний психолог
2 Діагностувати рівень напруги, тривожності в учнівських колективах: –проводити спостереження за міжособистісною поведінкою здобувачів освіти; – анкетувати учасників освітнього процесу; –провести психологічні діагностики мікроклімату, згуртованості класних колективів та емоційних станів учнів; –провести соціальне дослідження наявності референтних груп та відторгнених в колективах; – визначення рівня тривоги та депресії учнів. 2021-2025 роки Класні керівники, практичний психолог
3 Обговорити питання протидії булінгу на загальношкільних батьківських зборах, педагогічних радах 2021-2025 роки Директор ліцею
4 Провести засідання методичного об’єднання класних керівників на тему «Протидія булінгу в учнівському колективі » 2021рік Заступник директора з виховної роботи
5 Розробити пам’ятку «Маркери булінгу» 2021рік Заступник директора з виховної роботи
6 Скласти план порад «Як допомогти дітям упоратися з булінгом?» 2021-2025 роки Практичний психолог
7 Контролювати стан попередження випадків булінгу 2021-2025 роки Директор ліцею
8 Провести круглий стіл для педагогічного колективу «Безпечна школа. Маски булінгу» 2021-2025 роки Практичний психолог
9 Створити морально безпечний освітній простір, сформувати позитивний мікроклімат та толерантну міжособистісну взаємодію в ході годин спілкування, тренінгових занять 2021-2025 роки Класні керівники
10 Переглянути кінострічки відповідної спрямованості 2021-2025 роки Вчителі інформатики
11 Відпрацювати теми особистої гідності в ході вивчення літературних творі, на уроках історії 2021-2025 роки Вчителі української мови, історії
12 Проведення заходів в рамках Всеукраїнського тижня права «Стоп булінгу» 10-14 грудня Вчитель правознавства
13 Залучити учнів до участі в проєкті «Зупиніться! Моя історія про булінг і кібербулінг» 2021-2025 роки Педагог-організатор
14 Випуск Листівок, колажів, бюлетенів антибулінгового спрямування 2021-2025 роки Педагог-організатор
15 Провести діагностику стану психологічного клімату класів 2021 рік Практичний психолог
16 Надавати консультації учасникам освітнього процесу 2021-2025 роки Практичний психолог
17 Проводити в режимі онлайн тематичні батьківські збори «Протидія цькуванню в учнівському колективі» 2021 рік Класні керівники
18 Провести тренінг для батьків «Як навчити дітей безпеці в Інтернеті?» 2022 рік Практичний психолог, вчителі інформатики

Очікувані результати:

· створення системи виховної та профілактичної роботи в ліцеї;

· допомога здобувачам освіти і їхнім батькам у захисті своїх прав та інтересів;

· навченість дітей знаходити вихід із кризових ситуацій та захищати себе від усіх видів насильства (булінгу);

· створення безпечного толерантного середовища..

Проект
стратегії розвитку Пістинського ліцею Косівської міської ради
на 2021-2025 роки
«Екологічне виховання учнівської молоді»

Мета проєкту: формування екологічної культури учнів на базі екологічних знань, навичок безпечної поведінки в природному та техногенному середовищі, формування ціннісного ставлення до природи, до навколишнього середовища, дбайливого ставлення до природних ресурсів Львівщини, України, планети в цілому

№п/п Шляхи реалізації проекту Термін Виконавці
1 Включити в річні плани роботи ліцею, виховні плани класних керівників та плани роботи батьківських зборів і лекторіїв питання про екологічну освіту та виховання екологічної культури підростаючого покоління. 2021-2025 роки Заступник директора з виховної роботи, класні керівники
2 Організувати в школі систематичне проведення з учнями масових еколого-натуралістичних заходів: конкурсів, вікторин, КВК, лекцій, бесід, зустрічей за круглим столом з працівниками держуправлінь екології та природних ресурсів, виготовлення тематичних стендів, фотомонтажів, альбомів на е 2021-2025 роки Заступник директора з виховної роботи, класні керівники, вчителі біології
3 Проводити щорічно навесні акцію “Посади дерево життя ”, приурочену Всеукраїнському Дню довкілля, а також спрямовану на відновлення зелених насаджень. 2021-2025 роки Керівник гуртка «Лісівництво»
4 Організувати шкільні конкурси дитячих малюнків “Природа очима дітей ”, „Мій рідний край ” присвячені Дню охорони навколишнього середовища. 2021-2025 роки Вчитель образотворчого мистецтва
5 Залучати учнів до участі у Всеукраїнських науковоосвітніх заходах: -конкурсі “Мій рідний край — моя земля ”; -конкурсі “Парки — легені міст і сіл ”; -“День довкілля ”, -акції “День землі ”; -інтерактивному природничому конкурсі „Колосок; -тижні біології і екології; 2021-2025 роки Заступник директора з виховної роботи, вчителі біології, географії
6 Залучати до участі в роботі семінарів, і методоб’єднань вчителів природничого циклу. В рамках співпраці з Українським товариством охорони птахів та ІФОДЕНЦ брати участь Всеукраїнській природоохоронній акції “Птах року ”. 2021-2025 роки Вчителі біології, природознавства
7 Поновлювати існуючі та виготовляти нові тематичні стенди, фотомонтажі, альбоми на екологічну тематику 2021-2025 роки Вчитель екології
8 Продовжити роботу над проектами “ Батарейки здайтесь “ та “ корок життя” 2021-2025 роки Заступник директора з виховної роботи, класні керівники
9 Організувати та провести екскурсії по історичних місцях Косівщини, Івано-Франківщини та України 2021-2025 роки Класні керівники

Очікувані результати:

- формування соціальних компетентностей;

- поступова зміна поглядів на побут і навколишнє середовище;

- підвищення інтересу до екологічних проблем;

- сформована модель поведінки у конкретних життєвих ситуаціях;

- набуті екологічні знання і навики будуть формувати досвід і вміння приймати рішення, усвідомлюючи їхні наслідки для довкілля і людства загалом.

Проект
стратегії розвитку Пістинського ліцею Косівської міської ради
на 2021-2025 роки
«Успішна адаптація першокласників до навчання»

Мета проєкту: створення сприятливого розвивального середовища в період адаптації першокласників. Формування в першокласників характеристик психологічно здорової особистості: - прийняття себе, своїх позитивних якостей і недоліків; - пізнання власної цінності й унікальності, своїх здібностей й можливостей; - прийняття інших людей, пізнання цінності і неповторності кожної людини; - добре розвинутої рефлексії, уміння розпізнавати свої емоційні стани, мотиви поведінки; - стресостійкість, уміння знаходити власні ресурси в скрутному становищі.

№п/п Шляхи реалізації проекту Термін Виконавці
1 Провести психолого-педагогічну діагностику, спрямовану на визначення шкільної готовності дитини. 2021-2025 роки Практичний психолог
2 Проводити моніторингову діяльність: відстеження рівня мотивації до навчання; спостереження за рівнем тривожності, рівнем згуртованості класного колективу 2021-2025 роки Практичний психолог, вчителі 1-4 класів
3 Провести уроки-тренінги по згуртованості 2021-2025 роки Практичний психолог
4 Залучити всіх дітей класу до тематичних тренінгових завдань 2021-2025 роки Вчителі 1-4 класів
5 Надавати групові консультації вчителям перших класів та батькам учнів 2021-2025 роки Практичний психолог
6 Провести психолого-педагогічну діагностику, спрямованої на виявлення групи школярів, що зазнають труднощі в шкільному навчанні, спілкуванні з педагогами і однолітками. 2021-2025 роки Практичний психолог, соціальний педагог
7 Організувати надання педагогічної допомоги дітям, що мають труднощі в навчанні і в поведінці, з урахуванням даних психодіагностики. 2021-2025 роки Практичний психолог
8 Організувати групову розвиваючу роботу з дітьми, що спрямована на підвищення рівня їх шкільної готовності, соціально-психологічної адаптації в новій системі взаємин. 2021-2025 роки Практичний психолог
9 Проводити консультативну і просвітницьку роботи з батьками першокласників, спрямовані на ознайомлення дорослих з основними завданнями і труднощами періоду первинної адаптації, методикою спілкування і допомоги учням. 2021-2025 роки Практичний психолог, вчителі 1-4 класів
10 Формувати модель поведінки, соціальних і пізнавальних спонукань до навчання. 2021-2025 роки Практичний психолог, вчителі 1-4 класів
11 Формувати психічні якості, що забезпечують успішну адаптацію першокласників. 2021-2025 роки Практичний психолог, вчителі 1-4 класів
12 Проводити діагностики щодо рівня адаптації. 2021-2025 роки Практичний психолог, вчителі 1-4 класів

Очікувані результати:

1) Налагоджування комфортних умов у навчальному колективі.

2) Успішна адаптація першокласників до навчальних умов.

3) Сформовані навички та уміння першокласників.

Проект
стратегії розвитку Пістинського ліцею Косівської міської ради
на 2021-2025 роки
«Ми обираємо життя»

Мета проєкту: сприяння усвідомленню учнями значення здорового способу життя без шкідливих звичок; формування у підлітків загального уявлення про шкідливий вплив наркотичних речовин на організм людини; пропагування необхідності заборони наркотиків і дотримання здорового способу життя, притягнення до відповідальності тих, хто залучає молодь до вживання та розповсюдження наркотичних речовин; формування активної громадянської та життєвої позиції щодо здорового способу життя; привернення уваги учасників проєкту до вирішення проблеми в межах класу, навчального закладу, дому, вулиці тощо

№п/п Шляхи реалізації проекту Термін Виконавці
1 Провести виховні години на тему «Азбука здорового способу життя» 2021-2025 роки Класні керівники
2 Провести тематичні уроки: «Це варто знати», « Наркотичні речовини» 2021-2025 роки Заступник директора з виховної роботи, класні керівники
3 Провести години спілкування на тему : «Наркотики та право» 2021-2025 роки Медична сестра
4 Провести дискусії на тему «Шкідливий вплив куріння та забрудненого повітря на органи дихання» 2021-2025 роки Класні керівники, медична сестра
5 Мультимедійна презентація на тему «Правда про алкоголь» 2021-2025 роки Класні керівники, медична сестра
6 Перегляд фільму «Реквієм за мрією» про вплив наркотичних речовин 2021-2025 роки Класні керівники, медична сестра
7 Мультимедійна презентація «СНІД-чума XX ст» 2021-2025 роки Класні керівники, медична сестра
8 Провести бесіди про вплив шкідливих звичок на свідомість та поведінку людини 2021-2025 роки Практичний психолог, медична сестра
9 Провести дискусію «Особиста відповідальність про здоров`я» 2021-2025 роки Класні керівники
10 Зустріч з працівниками ювенальної провенції 2021-2025 роки Заступник директора з виховної роботи
11 Уроки на тему «Здоровий спосіб життя- це модно» 2021-2025 роки Класні керівники, медична сестра

Очікувані результати:

1) Сформовані навички здорового способу життя.

2) Розуміння шкідливого впливу наркотичних речовинна життя та здоров’я.

3) Сформованість активної громадської позиції підлітків.

4) Розуміння відповідальності за вживання та розповсюдження шкідливих речовин.

Проект
стратегії розвитку Пістинського ліцею Косівської міської ради

на 2021-2025 роки

«Соціальна робота ліцею»

Мета проєкту:Створення сприятливих соціально-психологічних умов для саморозвитку та самореалізації учнів, надання комплексної соціальної допомоги.

№п/п Шляхи реалізації проекту Термін Виконавці
1 Виявити учнів соціально незахищених категорій, а саме: - дітей-сиріт; - дітей, які позбавлені батьківського піклування; - дітейнапівсиріт; - дітей з неповних сімей; - дітей з багатодітних сімей; - дітей інвалідів; - дітей, які мають статус потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи; - дітей з малозабезпечених сімей; - дітей переселенців, біженців із зони АТО. Проведення соціальної паспортизації учнів, навчальних груп, сімей «групи ризику» 2021-2025 роки Класні керівники, соціальний педагог
2 Визначити рівень тривожності учнів, які потребують особливої уваги 2022 рік Соціально-психологічна служба ліцею
3 Визначати індивідуальний рівень толерантності учнів 1-4 класів 2021-2025 роки Соціально-психологічна служба ліцею
4 Проводити профілактичні бесіди з учнями схильними до правопорушень 2021-2025 роки Соціальний педагог
5 Проводити зустрічі з працівниками ВБО "Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ\СНІД" з проблеми попередження поширеності ВІЛ/СНІДу, наркоманії 2021-2025 роки Адміністрація ліцею, соціально-психологічна служба ліцею
6 Підготовити та провести просвітницькі лекції для педагогів: Толерантність – риса сучасної людини. Конфлікт. Шляхи виходу з конфліктних ситуацій. Шляхи успішної адаптації учнів. Стилі педагогічного спілкування 2021-2025 роки Соціально-психологічна служба ліцею
7 Підготувати та провести просвітницькі лекції «Вплив родинного виховання на здоров’я дитини» 2023 рік Соціально-психологічна служба ліцею
8 Провести профілактичні заняття для учнів та батьків (бесіди, відеолекторії, тренінги) 2021-2025 роки Соціально-психологічна служба ліцею
9 Провести індивідуальні бесіди з учнями пільгових категорій «Проведення позаурочного часу, участь в роботі гуртків, факультативів» 2021-2025 роки Соціально-психологічна служба ліцею
10 Провести виховні години «Ми різні, і ми – рівні!» 2021-2025 роки Соціально-психологічна служба ліцею
11 Провести тренінги для саморозвитоку особистості підлітка 2021-2025 роки Соціально-психологічна служба ліцею
12 Залучати представників національної поліції для роз’яснення учням їх прав та обов’язків учням 2021-2025 роки Адміністрація ліцею
13 Провести анкетування спрямоване на виявлення в дітей схильності до девіантної поведінки 2021-2025 роки Соціально-психологічна служба ліцею
14 Організувати «Школу лідерства» для старшокласників 2021-2025 роки Соціально-психологічна служба ліцею
15 Організувати тренінги для батьків на соціальну тематику. 2021-2025 роки Соціально-психологічна служба ліцею

Очікувані результати:

1. Своєчасна допомога у вирішенні соціально-педагогічних проблем.

2. Добровільний і свідомий підхід батьків у виборі форм і методів сімейного виховання.

3. Формування у молоді моральних якостей.

4. Удосконалення системи взаємодії сім'ї та школи.

5. Правова грамотність та психолого-педагогічна компетентність учнів, вчителів та батьків.

6. Створення системи допомоги у формуванні морального способу життя, попередження негативних проявів у дітей та підлітків..

Проект

стратегії розвитку Пістинського ліцею Косівської міської ради
на 2021-2025 роки
«Здорова дитина – здорова нація»

Мета проєкту: Впровадження здоров’язберігаючих технологій в освітньому процес. Створення оздоровчого та безпечного шкільного середовища. Спрямування виховної роботи та позаурочної роботи на пропедевтику захворювань, збереження життя та здоров’я, формування культури здоров`я.

№п/п Шляхи реалізації проекту Термін Виконавці
1 Здійснювати систематичний моніторинг стану здоров’я учнів , що дає змогу визначити тенденції захворювань. 2021-2025 роки Медична сестра
2 Створити оздоровче та безпечне шкільне середовища, де реалізовується : - виконання санітарно-гігієнічних норм (освітлення, зручні парти); -організація якісного харчування; 2021-2025 роки Директор ліцею
3 Спрямувати виховну роботу на пропедевтику захворювань, збереження життя та здоров’я 2021-2025 роки Заступник директора з виховної роботи
4 Здійснювати психолого-соціальну підтримку особистості дитини, яка опинилася в складних життєвих умовах, під час освітнього процесу 2021-2025 роки Соціальний педагог, практичний психолог
5 Створити психологічний комфорт в ліцеіяк для учнів, так і педколективу 2021-2025 роки Адміністрація ліцею, соціально-психологічна служба ліцею
6 Створити бібліотеку збірників наробок педагогів для організації просвітницько – виховної роботи з учнями та батьками, яка спрямована на формування цінності здоров’я та здорового образу життя. 2021-2025 роки Бібліотекар
7 Проводити педагогічні ради, нарад, загальношкільні батьківські збори 2021-2025 роки Адміністрація ліцею
8 Проводити індивідуальні, групові, медико – психологічні консультацій з проблем здоров’я. 2021-2025 роки Соціально-психологічна служба ліцею, медична сестра
9 Забезпечити контроль за порядком, якістю та дотриманням норм харчування дітей в ліцеї 2021-2025 роки Заступник директора з виховної роботи
10 Впроваджувати здоров’язберігаючі технології в освітній процес: - посилити всі види активності на уроках; -створити позитивну емоційну та доброзичливу атмосферу під час перебування дитини у школі; - розподілити розумові навантаження з урахуванням вікових, фізіологічних та психологічних особливостей учнів. 2021-2025 роки Педагогічний колектив
11 Впроваджувати в освітній процес елементи технологій, спрямованих на зміцнення здоров`я учнів , формування культури здоров`я 2021-2025 роки Соціально-психологічна служба ліцею
12 Забезпечувати належну організацію відпочинку та оздоровлення учнів. Організовувати роботу літнього пришкільного табору 2021-2025 роки Адміністрація ліцею
13 Залучати учнів до занять спортом у спортивних секціях та гуртках у позаурочний час 2021-2025 роки Вчителі фізичної культури

Очікувані результати:

1.Підвищення загального рівня фізичного здоров'я учнів, вчителів .

2.Підвищення функціональних можливостей школярів, що вплинути на у поліпшення стану опорно-рухового апарату, серцево-судинної, дихальної та інших систем організму, а також у позитивній динаміці емоційного стану.

3.Формування ціннісного ставлення до здоров'я, що включає свідоме й відповідальне ставлення учнів, батьків та вчителів до своєї поведінки, яка впливає на стан здоров'я. 4.Збільшення обсягу рухової активності учнів, вчителів відповідно до індивідуальної фізіологічної потреби у фізичному навантаження

Проект
стратегії розвитку Пістинського ліцею Косівської міської ради
на 2021-2025 роки
«Безпечне освітнє середовище»

Мета проєкту:створення безпечного, комфортного середовища для усіх учасників освітнього процесу ;навчання учнів правилам, нормам і навичкам безпечної поведінки.

№п/п Шляхи реалізації проекту Термін Виконавці
1 Проводити з учнями інструктажів з безпеки життєдіяльності 2021-2025 роки Педагогічні працівники
2 Проводити інструктаж з охорони праці, пожежної безпеки, вступного інструктажу з новопризначеними працівниками: 2021-2025 роки Директор ліцею
3 Організувати та проводити обов’язкововий плановий медогляд працівників та учнів 2021-2025 роки Директор ліцею, медична сестра
4 Організувати безпечний питний, повітряний, температурний, світловий режим 2021-2025 роки Директор ліцею
5 Проводити профілактичні заходи з попередження травмування та нещасних випадків під час освітнього процесу 2021-2025 роки Класні керівники
6 Проводити спеціальні лекції, батьківські збори, конференції, семінари, тренінги, круглі столи, спільно з представниками національної поліції, спеціалістами з мінної безпеки, цивільного захисту та медичними працівниками 2021-2025 роки Адміністрація ліцею
7 Щорічно проводити Тижні безпеки життєдіяльності та День Цивільного Захисту 2021-2025 роки Адміністрація ліцею
8 Залучати батьків та громаду до інформаційно-просвітницького забезпечення щодо безпечного, комфортного середовища усіх учасників освітнього процесу 2021-2025 роки Адміністрація ліцею
9 Висвітлювати заходи щодо створення безпечного, комфортного середовища на веб-сайті школи. 2021-2025 роки Відповідальний за ведення сайту

Очікувані результати:

Забезпечення безпечного освітнього середовища

Проект
стратегії розвитку Пістинського ліцею Косівської міської ради
на 2021-2025 роки
«Господарська діяльність та зміцнення матеріально-технічної бази»

Мета проєкту:створення умов для надання якісних освітніх послуг.

№п/п Шляхи реалізації проекту Термін Виконавці
1 Перехід до повної автономії 2021-2025 роки Адміністрація ліцею та засновники
2 Утеплення центрального корпусу, спортзалу та фасадні роботи 2021-2025 роки Засновники
3 Заміна електромережі в центральному корпусі 2021 рік Засновники
4 Окультурення території ліцею 2021-2025 роки Заступник директора з адміністративно-господарської роботи
5 Виготовлення проектно-кошторисної документації на добудову початкової школи 2022 рік Директор ліцею, засновники
6 Будівництво корпусу початкової школи 2023-2025роки Засновники
7 Придбання ноутбуків (16 шт) для надання педагогами освітніх послуг дистанційно, при необхідності 2021-2022 роки Засновники
8 Капітальний ремонт майданчика зі штучним покриттям 2021-2022 роки Засновники, заступник директора з адміністративно-господарської роботи
9 Придбання автобуса 2022 рік Засновники
10 Будівництво внутрішніх туалетів в корпусі №2 2022-2023 роки Засновники
11 Встановлення асфальтного покриття на центральній площадці 2021-2022 роки Засновники
12 Облаштування обідньої зали шкільної їдальні плиткою 2021-2022 роки Засновники, заступник директора з адміністративно-господарської роботи
13 Придбання інтерактивних дощок для 1-2 класів НУШ 2021 рік Засновники
14 Заміна вікон в корпусі №5 2021-2022 роки Засновники, заступник директора з адміністративно-господарської роботи
15 Утеплення шкільної майстерні та корпусу №3 2023-2024 роки Засновники, заступник директора з адміністративно-господарської роботи
16 Придбання наочного обладнання, комп’ютерної техніки для 5-11 класів 2021-2025 роки Засновники
17 Придбання меблів для класних приміщень 2021-2025 роки Засновники
18 Придбання та встановлення огорожі 2021-2025 роки Засновники, заступник директора з адміністративно-господарської роботи

Очікувані результати:

Забезпечення необхідними засобами та наочними матеріалами для надання якісних освітніх послуг та створення відповідних комфортних умовв організації освітнього процесу.

Іноваційний проект

стратегії розвитку Пістинського ліцею Косівської міської ради

на 2021-2025 роки

«Опорна школа – локальний майданчик

надання освітніх послуг»

Паспорт проекту

Пістинського ліцею Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області

«Опорна школа – локальний майданчик надання освітніх послуг»

Назва Опорна школа – локальний майданчик надання освітніх послуг
Адреса Івано-Франківська область Косівський район с.Пістинь вул.. 30-річчя Перемоги, 33-а
Керівник Лаврук Василь Миколайович, директор ліцею
Підстава для розробки Необхідність удосконалення якості освітніх послуг, які надає заклад, вироблення освітньої та наукової стратегії з урахуванням освітньої реформи в Україні
Нормативно-правова база Конституція України, Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 777 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 р. №79 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (зі змінами) , Закон України «Про освіту» від 27.09.2017р. Закон України «Про загальну середню освіту», Конвенція ООН про права дитини, Статут ліцею.
Мета Визначити перспективи розвитку школи, як опорного закладу Пістинського освітнього округу, що надає якісну сучасну освіту шляхом вільного творчого навчання відповідно до суспільних потреб, зумовлених розвитком української держави. Створення умов для забезпечення в освітньому окрузі сучасної, доступної та якісної системи освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави; забезпечення ефективного управління опорним закладом.
Завдання -надання допомоги здобувачам освіти, батькам в умовах компетентнісно –орієнтованого підходу у визначенні ставлення до себе, інших людей,навколишнього світу; -формування соціальної активності та ключових професійних компетенційособистості на основі готовності до участі у процесах освітньої системи опорної школи та освітнього округу; - допрофільна підготовка та профілізація освітнього процесу; -розробка інструментарію роботи сервісно – освітнього центру.
Термін реалізації 2021-2025 роки.
Етапи реалізації 1. Підготовчий етап; 2. Етап реалізації проекту; 3. Заключний етап.
Ресурсне забезпечення Підвищення кваліфікаційного рівня педагогів. Розробка та реалізація механізмів залучення додаткових фінансових і матеріальних ресурсів (цільових соціальних проектів, інвестицій, благодійних внесків тощо); підвищення ефективності використання бюджетних коштів.
Структура · Актуальність проблеми, наукове обґрунтовування проекту; · Проблема, на вирішення якої направлений проект; · Мета і завдання проекту; · Стратегія і механізм поставленої мети; · Ресурсне забезпечення проекту; · Виконавці проекту; · Критерії успішності проекту; · SWOT – аналіз Пістинського ліцею Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області; · SWOT – аналіз методичної та освітньої діяльності; · SWOT – аналіз матеріально-технічної бази; · Перспективний план розвитку опорної школи та очікувані результати.
Очікувані результати Заклад освіти стане опорним, в якому: • освітній процес здійснюється відповідно до вимог часу; • удосконалюється мотиваційне середовище ди­тини; • здійснюється допрофільне на­вчання, створюються можливості вибору учнями освітнього профілю відповідно до індивідуальних психофізичних особливостей та особистих поба­жань; •накопичується особистий педагогічний досвід (створення авторських програм, методичних розро­бок тощо); • розширилася мережа гуртків ; • здобувачі освіти залучаються до участі в управлінні освітніми справами в різних видах діяльності; • створюється інформаційне забезпечення для пе­реходу закладу до роботи в відкритому інноваційному режимі; • упроваджуються інноваційні методи формуван­ня життєвої компетентності учнів; • проводиться діагностика та моніторингові до­слідження якості освітніх послуг; • автономія закладу (академічна, організаційна, кадрова, фінансова);
Показники ефективності Зростання позитивного іміджу освітнього закладу та його конкурентноздатності на ринку освітніх послуг.
Контроль, корекція та оцінювання Системний моніторинг реалізації проекту.

1. Актуальність проблеми, наукове обґрунтовування проекту

Пріоритетним напрямком сучасної освітньої системи України, що підтверджено сучасними державними законами та нормативними документами, є доступ до якісної освіти, до найкращих світових здобутків у освітній галузі.

Освіта є основою інтелектуального, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства. Сьогоднішні стрімкі соціально – культурні суспільні трансформації вимагають зміни парадигми шкільної освіти, зумовлюють необхідність переходу від школи навчання до школи мислення, життєтворчості, де для кожного учасника освітнього простору будуть створені найсприятливіші умови для його саморозвитку, формування свідомості і самосвідомості, реалізації творчого потенціалу. В умовах глобалізації, європейської інтеграції, інформатизації актуальність модернізації школи в окресленому напрямку значно зростає, оскільки шлях до демократичної, цивілізованої держави визначається загальним рівнем розвитку кожної особистості. Тому виникає необхідність створення сервісно –освітнього центруосвітянських послуг як гарант одержання суб’єктами освітянського простору якіснихзнань, умінь та навичок.

2. Проблема, на вирішення якої направлений проект

Створення та розвиток освітнього округу базується на внутрішніх ресурсах, вмілій та злагодженій роботі команди та матеріально-технічній базі.

Основним завданням сьогодення постає питання створення Пістинського освітнього округу, об’єднання закладів освіти, а саме: Пістинського ліцею, Микитинецької гімназії., Шешорської гімназії ім. В.Чорновола, Пістинь-Царинської початкової школи., Шешорської початкової школи, що надасть можливість:

- ефективніше використовувати бюджетні кошти;

- сформувати багатомірний освітній простір для здобувачів освіти, орієнтований на автономію, академічну свободу для всебічний розвиток особистості;

- забезпечити якість надання освітніх послуг на початковому, базовому та профільному середньому рівнях освіти;

- сформувати цінності необхідні для самореалізації здобувачів освіти;

- створити опорний заклад освіти для здобуття профільної освіти учасниками освітнього процесу;

- виховувати на етнопедагогічних засадах відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямовувати свою діяльность на користь іншим людям, громади, суспільства;

- розвивати творчу ініціативу та академічну свободу педагогів в пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності для надання якісних освітніх послуг;

- при виборі оптимальної системи способів навчання і виховання врахувати вікові та індивідуальні особливості здобувачів освіти та їхніх батьків;

- створити умови для надання освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами ( інклюзивне, індивідуальне навчання);

- зберегти та зміцнити моральне та фізичне здоров’я учасників освітнього процесу;

- підвищити професійний рівень кадрового по­тенціалу;

- перейти на академічну, організаційну, фінансову, кадрову автономію опорного закладу, забезпечивши прозорість та інформаційну відкритість з приводу роботи закладу на власному вебсайті…

Пістинський ліцей Косівської міської ради, в якій 50 педагогічних працівників надає освітні послуги 492 здобувачам освіти – це освітній центр с.Пістинь, в якому педагогічний колектив прикладає максимум зусиль, щоб створити умови для інтелектуального, естетичного та фізичного розвитку кожної дитини, реалізуючи чи не найголовніший із пріоритетів сьогодення: якісну і доступну освіту – кожному здобувачу освіти. Діяльність школи у попередніх роках здійснювалась згідно з вимогами основних чинних нормативних документів.

Мета і завдання проекту

Мета:визначити перспективи розвитку школи як опорного закладу Пістинського освітнього округу, що надає якісну сучасну освіту шляхом вільного творчого навчання відповідно до суспільних потреб, зумовлених розвитком української держави.

Створення умов для забезпечення в освітньому окрузі сучасної, доступної та якісної системи освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави; забезпечення ефективного управління опорним закладом.

Завдання:

-надання допомоги здобувачам освіти, батькам в умовах компетентнісно –орієнтованого підходу у визначенні ставлення до себе, інших людей,навколишнього світу;

-формування соціальної активності та ключових професійних компетенційособистості на основі готовності до участі у процесах освітньої системи опорної школи та освітнього округу;

-допрофільна підготовка та профілізація освітнього процесу;

-розробка інструментарію роботи сервісно – освітнього центру.

3. Стратегія і механізм досягнення поставленої мети

Етапи Зміст заходів Термін виконання Відповідальні
І. Підготовчий «Навчаємо. Змінюємо себе» 1. Засідання ради Пістинського освітнього округу: - опорна школа – вимога часу; - визначення стратегічних завдань; 2. Вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду роботи з даного питання. 3. Формування груп виконавців. 4. Теоретичне та методичне обґрунтування засад,форм і методів розв’язання проблеми. 5. Аналіз стратегічних напрямків розвитку опорноїшколи Пістинського освітнього округу. Вересень – листопад 2021 р. Адміністрація школи, педагогічний колектив
ІІ. Реалізація проекту «Навчаємо. Запалюємо інших» 1. Анкетування: для батьків «Освіта очима батьків», для школярів «Моя школа» 2. Розробка структури майданчика освітніх послуг 3. Розробка проектів: * Стратегія розвитку опорного закладу; * Опорна школа - інформаційний простір Пістинського освітнього округу; * Профільна середня освіта; * Обдарована дитина; * Формування ключових і предметних компетенцій здобувачів початкової освіти засобами ІКТ; * Інновації в НУШ; * Опорна школа – толерантне освітнє середовище; * Кадрове забезпечення освітнього процесу Пістинського освітнього округу; * Педагогічне партнерство. Освіта без кордонів; Грудень – квітень, 2023 р. Інформаційна група; Творча група; Організаційна група; Експертна група; Волонтерська група.
ІІІ. Заключний етап «Навчаємось разом» 1. Вернісаж інноваційних ідей: презентація міні – проектів 2. Апробація презентованих проектів. Травень, 2023 рік Інформаційна група; Творча група; Організаційна група; Експертна група; Волонтерська група.

4. Ресурсне забезпечення проекту

Часовий ресурс · Самостійна робота керівника проекту; · консалтинг учасників проекту (індивідуальний, груповий).
Матеріально-технічне забезпечення · клас дистанційної освіти школи; · оргтехніка: сканер, принтер, ксерокс; · мультимедійне обладнання: відеопроектор, ноутбук, проекційний екран; · канцелярія для тренінгів, реклами та позашкільних виховних заходів; · фотоапарат, відеокамера.
Кадри Кваліфіковані спеціалісти дошкільної, початкової, середньої та старшої ланки. При необхідності забезпечити організацію курсівпідвищення кваліфікації вчителів за конкретниминапрямками та науково-методичною підтримкою.

5. Виконавці проекту

Інформаційна группа (бібліотекар, журналіст шкільного вебсайту, практичний психолог)

· створити банк науково-методичної літератури щодо інноваційних технологій освіти;

· розробити й провести анкетування батьків, здобувачів освіти;

· розробити міні – проектів « Опорна школа – інформаційний простір освітнього округу», «Обдарована дитина».

Творча группа (директор школи, заступники директора)

· розробити структуру майданчика освітніх послуг;

· розробити міні – проекти: «Стратегія розвитку опорної школи», «Профільна середня освіта», «Кадрове забезпечення освітнього процесу Пістинського освітнього округу».

Організаційна группа (батьки, голова учкому, педагог-організатор)

· організація заходів щодо реалізації проекту;

· розробка міні – проекту «Опорна школа – толерантне освітнє середовище».

Волонтерська група (соціальний педагог, вчителі ліцею)

· консультації, проведення тренінгів;

· комп’ютерне й програмне забезпечення;

· розробка міні-проекту «Формування ключових і предметних компетенцій здобувачів початкової освіти засобами ІКТ», «Інновації в НУШ», «Педагогічне партнерство. Освіта без кордонів».

Експертна група (головні спеціалісти відділу освіти Косівської міської ради)

· розробка критеріїв оцінки результативності та моніторинг реалізації проекту.

6. Критерії успішності проекту

1. Підвищення якості освіти.

2. Дотримання строків виконання завдань проекту.

3. Оригінальність, естетичне оформлення матеріалів проекту.

4. Стійка підтримка колег, здобувачів освіти.

7. SWOT – аналіз Пістинського ліцею Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області

Сильні сторони - Чітко визначені пріоритети, власна філософія, своє бачення майбутнього, сформульоване в місії школи; - Педагогічні кадри (досвід, напрацювання, досягнення); - Стабільність демографічної ситуації на найближчі роки; - Традиції патріотичного та екологічного виховання; - Давня історія школи та позитивний імідж школи як інституції у селі; - Прозорість (веб – сайт як інструмент); - Постійна підтримка прямого і зворотного зв'язку зі споживачами освітніх послуг; - Учнівське самоврядування; - Позакласна робота. Слабкі сторони - Педагогічні кадри: низька мотивація до змін, небажання виходу із власної «зони комфорту», позиція «відбування на роботі»; - Слабка матеріальна база школи; - Недостатнє фінансування навчального закладу; - Велика наповнюваність початкових класів; - Відсутність логопедичного центру; - Результативність участі учнів у ЗНО.
Можливості - Географічне розташування (можливість співпраці з лісництвами); - Міжнародна співпраця з: - Франція - Співпраця з громадою; - Соціо – культурне розташування ліцею. Загрози - Спротив закладів освіти – філій проти створення опорної школи;

8. SWOT – аналіз методичної та освітньої діяльності Пістинського ліцею Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області

Сильні сторони - Педагогічні кадри (досвід, напрацювання, досягнення, готовність більшості до змін); - Традиції шкільного колективу (свята, конкурси, змагання, навчальні ігри); - Освітня співпраця з з Кутським лісництвом, НПП «Гуцульщина»; - Висока соціальна адаптація дошкільнят; - Достатня адаптація учнів початкових класів при переході до здобуття базової освіти; - Висока зацікавленість батьків життям дитини у класі та у школі; - Тісна співпраця батьків із школою (організаційна); Слабкі сторони - Педагогічні кадри: небажання виходу із власної «зони комфорту»; - Велика наповнюваність класів; - Віддаленість навчальних корпусів; - Недостатній рівень співпраці з ВНЗ; -Практична відсутність яскравих, впізнаваних, своєчасно оновлюваних інформаційних матеріалів, призначених для зовнішнього представлення; - Недостатня активність та вмотивованість учнів; - Відтік здобувачів освіти 9-х класів високого та достатнього рівнів знань та неможливість сформувати профільні класи.
Можливості - Співпраця з ДЮСШ м.Косів, Косівським ЦДТ; - Використання інноваційних технологій у педагогічній діяльності; - Стимулювання інноваційної діяльності - активне задіювання персоналу до участі в різнопланових курсах підвищення кваліфікації, перепрофілювання, конкурсах проектів та ін; - Задіяність учнів у спортивних клубах на базі школи. - Залучення учнів до роботи в МАН. Загрози - Залежність учителя від вимог МОН;

9. SWOT – аналіз матеріально-технічної бази Пістинського ліцею Косівської міської ради Косівського району Івано-Франківської області

Сильні сторони - Велика пришкільна територія - Наявність облаштованих навчальних класів та кабінетів; - Наявність актового залу,спортивного зал, їдальні зі столовим залом; бібліотеки із читальним залом; - Облаштовані кабінети інформатики - 2 шт.; - Облаштований кабінет образотворчого мистецтва – 30 мольбертів; - Майданчик зі штучним покриттям; - Спортивний тренажерний майданчик; -Дитячий ігровий майданчик; - Майстерні для технічної праці; - Доступ до мережі Інтернет; - Наявність Wi-Fi; - Індивідуальна модульна газова та твердопаливна котельня; - Налагоджена система водопостачання та водовідведення (Корпус №1, №5); - Організація підвозу дітей; Слабкі сторони - Відсутність коштів для проведення необхідних капітальних внутрішніх і зовнішніх ремонтних робіт приміщень ліцею (фасад, коридори…); - Часткова облаштованість їдальні (заміна меблів для обіднього залу…); - Невідповідність існуючого штатного розпису технічного та обслуговуючого персоналу до реальних потреб ліцею (введення посад електрика, сантехніка, інженера з техніки безпеки – 0,5 ставки, інженера по обслуговуванню комп’ютерної техніки – 0,5 ставки, дієтсестри…); - Відсутність пожежної сигналізації у ліцеї; - Утеплення спортивного залу.
Можливості - Співпраця з місцевими підприємствами та батьківської громадою з метою залучення коштів для виконання певних видів ремонтних робіт; - Співпраця з депутатами всіх рівнів та головою громади з метою залучення бюджетних коштів; - Використання переваг децентралізації для фінансування опорної школи та її філій. Загрози - Байдужість до матеріально - технічних проблем ліцею місцевої громади та владних структур

10. Перспективний план розвитку опорної школи та ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

1. Науково – методична робота з педагогічними кадрами.

Мета: формування яскравої творчої особистості вчителя, піднесення загальної, професійної і управлінської культури педагогічних кадрів.

Завдання опорної школи як методичного центру:

· переосмислення ролі вчителя в освіті і суспільстві загалом, перехід від вчителя-носія інформації до вчителя-творця навчального досвідусередовища дитини;

· забезпечення безперервного розвитку педагога: постійне навчання, обмін досвідом та створення середовища зростання для кожного в команді;

· використання, пропаганда й упровадження у практику інших шкіл досягнень психолого-педагогічної науки;

· вивчення й поширення досвіду кращих учителів самої опорної школи таприкріпле-них до неї шкіл;

Очікувані результати

· сформоване нове покоління вчителів, що впроваджують інноваційні практики в себе на робочих місцях

· забезпечення всім охочим доступу до сучасного формату навчання, що включає технології та переводить фокус на розвиток навичок, необхідних для життя у XXI столітті

· створення майданчика для співпраці творчих вчителів та забезпечення їх необхідним ресурсом для реалізації їхніх ідей.

2. Надання освітніх послуг

Мета: Формування нового випускника оновленої школи:

· цілісної особистості, усебічно розвиненої, здатної до критичного мислення;

· патріота з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення;

· інноватора, здатного змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці, вчитися впродовж життя.

Завдання опорної школи як центру освітньої роботи для здобувачів освіти:

- розкриття та розвиток здібностей, талантів і можливостей кожної дитини на основі партнерства;

- формування в здобувачів освіти компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві:

- математична грамотність;

- компетентності в природничих науках і технологіях;

- інформаційно – цифрова компетентність;

- уміння навчатися впродовж життя;

- соціальні і громадянські компетентності;

- загальнокультурна грамотність;

- екологічна грамотність і здорове життя;

- впровадження наскрізного процесу виховання, який формує цінності;

- масштабне застосування інформаційно – комунікаційних технологій в освітньому процесі;

Очікувані результати:

· сформована нова генерація учителів, яка мислить і діє в унісон із запитами та можливостями інформаційно – техногенного ХХІ століття;

· суттєве розширення методичних можливостей педагога;

· оптимізація управлінських процесів у ліцеї;

· сформовані в здобувачів освіти компетентності, які передбачають пошук, обробку, обмін інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні;

· формування в здобувачів освіти розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо);

· перехід від одноразових проектів запровадження ІКТ в освітній процес у системний процес;

· сформована цілісна особистість, усебічно розвинена, здатна до критичного мислення;

· сформований патріот з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення;

· сформований інноватор, здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці, вчитися впродовж життя.

3. Матеріально-технічна база опорного закладу

Мета: створити умови для повноцінного надання освітніх послуг.

Завдання:

· провести ремонт їдальні та кухні;

· провести ремонт підлоги коридору та 4 класних приміщень;

· змінити фасад спортзалу, майстерень, всіх корпусів ліцею.

Для повного технічного оснащення закладу потрібно придбати:

· інтерактивні мультимедійні комплекси – 10 шт;

· переносні цифрові лабораторії для кабінетів хімії, фізики та біології;

· планшети для здобувачів освіти початкової школи -60 шт;

· телевізори (діагональ 42 d) – 10 шт;

· ноутбуки – 16 шт;

· комп`ютери в кабінети інформатики – 20 шт;

· одномісних парт в початкову школу 60 шт;

· двомісних парт – 4 комплекти;

· підвести мережу швидкісного інтернету до корпусів № 3, 4, для здобувачів освіти початкової школи.

Кiлькiсть переглядiв: 3676