Забезпечення виконання ст.53 Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту»

Забезпечення організованого початку навчального року
№ з/п Зміст роботи Термін Відповіда-льний Форма узагальнен-ня Управл. рішення Відм. про викон
1 Взяти участь в огляді готовності навчальних закладів Косівського району до нового 2020-2021 навчального року Серпень Директор Наказ
2 Організувати та провести серпневу педагогічну раду, взяти участь у районних серпневих заходах: районній серпневій педагогічній конференції та районних методичних об’єднаннях Серпень Директор Протокол Наказ
3 Довести до відома педагогічних працівників школи інструктивно-методичні листи Міністерства освіти і науки, інші науково-методичні матеріали щодо організації та методичного забезпечення навчально-виховного процесу в 2020-2021 навчальному році. До 31.08.20 Директор Протокол наради при директору
4 Провести у ліцеї на загальних зборах педагогічних працівників за участю представників батьківських комітетів, ради ліцею звітування керівника про виконану за рік роботу, у тому числі про витрачання коштів, що надійшли на спеціальні рахунки ліцею До 30.06.20 Директор Протокол, звіт
5 Вжити необхідних організаційних заходів щодо якісної підготовки ліцею до початку 2020-2021 н. р. До 01.08.20 Директор Акт
6 Завершити підготовку ліцею до роботи в осінньо-зимовий період, вжити заходів до виконання програм з енергозбереження. До 25.08. 20 ЗДАГР План
7 Надати оперативну інформацію про організований початок 2020-2021н. р. до відділу освіти 01.09. 20 Директор Звіт
8 Забезпечити безкоштовне харчування учнів початкових класів та пільгових категорій ліцею у межах норм харчування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.04 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах». Протягом року Директор Наказ
9 Спільно з відповідними органами охорони здоров’я сприяти проведенню профілактичних медичних оглядів дітей та учнів. До 01.09. 20 Медична сестра Довідки Наказ
10 Завершити організований набір учнів до 1-го та 10-го класів До 31.08. 20 Директор Заяви Наказ
11 Забезпечити необхідні умови для навчання учнів молодших класів Протягом року Вчителі Звіт
12 Установити щоденний контроль за відвідуванням учнями ліцею Протягом року ЗДНВР Книга обліку відвід. Наказ
13 Забезпечити урочисте проведення Дня знань 01.09.20 ЗДВР Сценарій
14 Забезпечити належний аналіз подальшого навчання і працевлаштування учнів 9-го і 11-го класів До 04.09. 20 ЗДНВР Звіт
15 Завершити комплектування мережі гуртків у ліцеї До 11.09.20 ЗДВР Графік роботи Наказ
16 Укомплектувати ліцей педагогічними кадрами згідно з штатно-посадовим розписом. Провести розподіл тижневого навантаження вчителів. До 01.09.20 Директор Тарифікація Наказ
17 Інформувати відділ освіти щодо кількості працівників і учнів, що потребують підвозу До 28.08.20 Директор Звіт Наказ
18 Оперативно забезпечити доставку підручників у ліцей та їх розподіл між учнями Липень-вересень Бібліотекар
19 Забезпечити охоплення всіх дітей навчанням Протягом року Вчителі Звіт Наказ
20 Затвердити робочий навчальний план ліцею на 2020-2021 навчальний рік До 31.08.20 Директор
21 Провести облік дітей шкільного віку в ліцею з метою залучення всіх до навчання До 31.08.20 ЗНВР Списки Наказ
22 Поновити картотеку дітей пільгових категорій До 11.09.20 Соціальний педагог Списки
23 Оформити документацію: алфавітну книгу; особові справи учнів; класні журнали, списки обліку учнівських контингентів До 28.09.20 Директор
24 Скласти розклад уроків, факультативів гуртків, індивідуально-групових занять До 11.09.20 ЗДНВР Розклад
25 Скласти календарно-тематичні плани з основ наук До 04.09.20 ЗДНВР Плани
26 Скласти графік чергування учнів та вчителів по ліцею До 04.09.20 ЗДВР Графік
27 Затвердити плани роботи класних керівників, роботи предметних гуртків, гуртків за інтересами До 11.09.20 ЗДВР Плани
28 Опрацювати з педагогічним та учнівським колективами правила безпеки життєдіяльності До 04.09.20 Класні керівники Журнали реєстрації
29 Ознайомити учнів з планом евакуації на випадок тривоги та навчань До 04.09.20 Класні керівники
30 Ознайомити весь колектив ліцею з Правилами внутрішнього трудового розпорядку До 04.09.20 Директор, класні керівники
31 Організувати підвіз учнів Протягом року Адміністрація Наказ
Здобуття учнями ліцею повної загальної середньої освіти
№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповіда-льний Форма узагаль-нення Управ-лінське рішення Відмітка про викон.
1 Укомплектувати учнями 1-й клас згідно заяв батьків До 01.09.20 Директор Наказ
2 Укомплектувати учнями 10 клас згідно поданих заяв До 01.09.20 Директор Наказ
3 Організувати загальний облік відвідування учнями ліцею Протягом року Педагог-організатор Книга відвідування
4 Організувати щоденний контроль за відвідуванням учнями ліцею, які навчаються на низькому рівні та з девіантною поведінкою Протягом року Класні керівники
5 Забезпечити безкоштовним харчуванням дітей з малозабезпечених сімей Протягом року Класні керівники, соціальний педагог Наказ
6 Забезпечити усіх учнів ліцею гарячим харчуванням З 01.09.20 Медична сестра, соціальний педагог Наказ
7 Проводити профілактичну роботу щодо попередження правопорушень серед учнів Протягом року Класні керівники, ЗДВР План Наказ
8 Систематично згідно плану проводити класні та загальноліцейні батьківські збори. Забезпечити роботу лекторію для батьків на педагогічну тематику Протягом року Кл. керівники, ЗДВР Протокол
10 Забезпечити вчасну видачу учням 9 класу свідоцтв про базову середню освіту Червень Директор Наказ Наказ
11 Забезпечити вчасну видачу учням 11 класу атестатів про повну середню освіту Червень Директор Наказ Наказ
12 Скласти уточнені списки обліку дітей різних категорій До 04.09.20 ЗДНВР Списки
13 Здійснити аналіз роботи по охопленню навчанням дітей у ліцеї Вересень ЗДНВР Звіт Наказ
14 Складати і здавати до відділу освіти статистичні звіти щодо охоплення навчанням дітей Щокварта-льно ЗДНВР Звіт
15 Вчасно здавати звіт ЗНЗ-28 До 04.09.20 ЗНВР Звіт
16 Видати наказ про закріплення території обслуговування за працівниками ліцею та проведення обліку дітей і підлітків і призначити відповідального адміністратора Серпень Директор Наказ

Забезпечення організованого закінчення навчального року
№№ з/п Зміст роботи Термін Відпові-дальний Форма Узагаль-нення Управ-лінське рішення Відмітка про викон.
1 Вжити усіх необхідних заходів з питань організованого закінчення 2020-2021 н. р., проведення державної підсумкової атестації у випускних класах початкової, основної та старшої ланки. Квітень-червень Адмініст-рація Наказ
2 Встановити неухильний контроль за дотриманням чинних нормативних документів Міністерства освіти освіти і науки України, відділу освіти і наук державної адміністрації та відділу освіти Косівської РДА з питань організованого закінчення поточного навч. року та проведення державної підсумкової атестації учнів випускних класів. Квітень-червень Адмініст-рація
3 Здійснювати контроль за роботою педагогічного колективу з питань повного та якісного виконання Державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти. До 25.05.21 Адмініст-рація Наказ
4 Встановити контроль з питань своєчасного та об’єктивного виставлення випускникам 11-го класу балів за державну підсумкову атестацію і річне оцінювання з української мови, математики. Під час річного оцінювання врахувати бали за державну підсумкову атестацію До 27.05.21 ЗДНВР Звіт
5 Своєчасно надавати до відділу освіти інформаційні матеріали відповідно до переліку встановленого наказом відділу освіти Травень-червень Адмініст-рація Звіти
6 Забезпечити організоване закінчення навчальних занять і виконання у повному обсязі навчальних програм з предметів робочих навчальних планів. Травень Адмініст-рація, вчителі Наказ
7 Організувати проведення навчальних екскурсій та навчальної практики: – для учнів 1-4-х класів початкової ланки не більше 3-х академічних годин кожного дня, але всього не більше 12 годин: – для учнів 5-6-х класів по 3 академічні години на день, але всього не більше 30 годин; – для учнів 7-8-х класів по 4 академічні години на день, але всього не більше 40 годин; –для учнів 10-х класів по 5 академічних годин на день, але всього не більше 50 годин. Протя-гом року ЗДНВР Звіт Наказ
8 Здійснити контроль за дотриманням термінів семестрового та річного оцінювання навчальних досягнень учнів: 1. 3-4-х класів початкової ланк 2. 5 – 9-х класів основної ланки 3.10-го класу старшої ланки. 4.11-го класу старшої ланки Травень ЗДНВР
9 Довести до відома педагогів та учнів інформацію щодо порядку та особливостей організованого закінчення 2020-2021 навчального року та проведення державної підсумкової атестації учнів випускних класів. Квітень Директор
10 Організувати проведення державної підсумкової атестації учнів 9-го класу основної ланки з таких предметів інваріантної складової робочих навч. планів: –українська мова (диктант); –математика і одного з предметів навчального плану, який обирається педрадою ліцею Травень-червень ЗНВР Розклад Наказ
11 Забезпечити участь учнів 11-го класу у ЗНО – 2021.Результати ДПА за освітній рівень повної загальної середньої освіти, проведеної у формі ЗНО, виставити в атестати. Травень-червень ЗДНВР Результа ти центру оцінюван-ня якості освіти Наказ
12 Забезпечити розрахунок середнього бала атестата випускників згідно з рекомендаціями Міністерства освіти і науки України Травень Класні керівники 11-х класів Відомість
13 Надати до відділу освіти для погодження розклади проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9-х класів та на затвердження склади атестаційних комісій з кожного навчального предмета. До 04.05.21 ЗДНВР Інформа-ція
14 Після завершення державної підсумкової атестації у 9, 11-х класах внести зміни до бази даних про випускників, які претендують на отримання свідоцтва про базову загальну середню освіту з відзнакою Травень-червень Директор Подання
15 Встановити контроль з питань об’єктивності та відповідності виставлених у додатки до документів про базову та повну загальну середню освіту балів про рівень навчальних досягнень учнів 9, 11(12)-х класів до отриманих ними підсумкових балів (річне оцінювання, державна підсумкова атестація, для 11- го класу – середній бал атестата), до тих, що отримані та зазначені у документації ліцю. Травень-червень Директор
16 Надати до відділу освіти інформацію про проведення свята «Останній дзвінок» та випускного вечора за встановленою формою. Травень Директор Інформа-ція
17 Забезпечити безпечні умови для проведення святкових урочистостей з нагоди свята «Останній дзвінок» та закінчення школи випускниками 11-го класу і вручення їм атестатів про повну загальну середню освіту державного зразка. Травень-червень ЗДВР Сценарій Наказ
18 Розглянути питання щодо проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9 класів на педагогічній раді Квітень-травень Директор Протокол
19 Забезпечити збереження у сейфі виготовлених матеріалів для проведення державної підсумкової атестації учнів 4, 9 класів та недоступність сторонніх осіб. Травень-червень Директор

Робота з кадрами

Розстановка педагогічних кадрів
№№ з/п Зміст роботи Термін Відповіда-льний Форма узагальнен-ня Управ-лінське рішення Відмітка про викон.
1 Завершити розподіл педагогічного навантаження педагогічних працівників на 2020-2021 н. р. До 28.08.20 Директор Тарифікація Наказ
2 Закріпити за кожним класом-предметом навчальний кабінет До 28.08.20 Директор Наказ
3 Закріпити за класами класних керівників До 28.08.20 Директор Наказ
4 Ознайомити педагогічних працівників ліцею з їх посадовими обов’язками До 28.08.20 Директор
5 Призначити відповідальних осіб за охорону праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки До 28.08.20 Директор Наказ
6 Призначити громадського інспектора з охорони дитинства До 28.08.20 Директор Наказ
7 Розподілити обов’язки по керівництву і контролю між адміністрацією ліцею До 28. 08.20 Директор Наказ
8 Призначити керівників методичних об’єднань ліцею, творчих груп До 28.08.20 Директор Наказ
9 Поновити списки кадрового резерву До 04.09.20 Директор Списки
10 Скласти списки кадрового резерву До 04.09.20 ЗДНВР Списки
Підвищення кваліфікації вчителів
№№ з/п Зміст роботи Термін Відпові-дальний Форма узагаль-нення Управ-лінське рішення Відмітка про викон.
1 Направити на курси підвищення кваліфікації вчителів згідно плану Протягом року ЗДНВР Графік направ-лень
2 Забезпечити участь вчителів у роботі РМО, ШМО, творчих груп, ліцею ППД та молодого вчителя Протягом року ЗДНМР Графік Наказ
Атестація вчителів
№№ з/п Зміст роботи Термін Відпові-дальний Форма Узагаль-нення Управлін- ське рішення Відмітка про викон.
1 Провести коригування перспективного плану атестації педагогічних працівників на навчальний рік До 04.09.20 ЗДНВР План
2 Провести атестацію вчителів ліцею згідно з планом Протягом року Атеста-ційна комісія Характеристики Наказ
3 Створити атестаційну комісію, узгодити її склад із ПК та радою ліцею, видати наказ про її призначення До 11.09.20 Дирек-тор Наказ
4 Перевірити строки проходження вчителями курсів підвищення кваліфікації До 11.09.20 ЗДНВР
5 Прийняти подання окремих працівників на позачергову атестацію у зв’язку з погіршенням якості їхньої роботи або пропозицією щодо підвищення кваліфікаційної категорії чи присвоєння педагогічного звання. До 09.10.20 Атеста-ційна комісія
6 Розглянути заяви на проходження позачергової атестації, затвердити графік проведення атестації, довести його до відома тих хто атестується під розпис, видати наказ про атестацію педагогічних працівників До 09.10.20 Атеста-ційна комісія, директор Прото-кол атест. комісії Наказ
7 Оновити матеріали у куточку атестації педагогічних працівників в методкабінеті До 02.11.20 ЗДНВР
8 Скласти графіки проведення відкритих уроків, заходів вчителями, що атестуються До 05.10.20 ЗДНВР Графік
9 Спланувати виступи вчителів, які атестуються з творчими звітами, лекціями, бесідами До 16.10.20 ЗДНВР
10 Провести засідання атестаційної комісії згідно з планом Протягом року Дирек-тор Прото-кол
11 Скласти характеристики та атестаційні листи До 01.03.21 Члени атест. комісії Характе-ристики
12 Ознайомити вчителів, що атестуються з характеристиками До 01.03.21 Голова атест. комісії
13 Подати атестаційні матеріали до районної атестаційної комісії на підтвердження (присвоєння) вищої кваліфікаційної категорії До 02.04.21 Голова атест. комісії Подання
14 Видати наказ «Про результати атестації» До 02.04.21 Дирек-тор Наказ
План засідань атестаційної комісії
№ з/п Зміст роботи Термін викон. Відповіда льний Відм. про викон.
1 Засідання І. 25.09.20 Голова атест. комісії
1 Про роботу атестаційної комісії в 2019-2020 навчальному році
2 Про розподіл обов’язків між членами атестаційної комісії
3 Затвердження плану роботи атестаційної комісії
2 Засідання ІІ. 09.10.20 Голова атест. комісії
1 Про атестацію вчителів.
2 Розгляд заяв педагогічних працівників про проходження позачергової атестації .
3 Затвердження графіку проходження атестації
3 Засідання ІІІ. 11.12.20 Голова атест. комісії
1 Про хід вивчення роботи вчителів, які атестуються, членами атестаційної комісії.
2 Вироблення рекомендацій окремим категоріям педпрацівників, які атестуються
4 Засідання ІV. 25.03.21 Голова атест. комісії
1 Про підсумки атестації педагогічних працівників ліцею

Внутріліцейне управління

Робота Ради ліцею
№ з/п Питання для обговорення Дата Відповідальний
1 1 Про зміни в складі ради ліцею, вибори голови ради. 04.09.20 Голова ради ліцею Директор
2 Організація гарячого харчування: пошук оптимальних шляхів.
3 Затвердження правил внутрішнього розпорядку роботи ліцею.
4 Брати участь у формуванні робочого навчального плану ліцею на новий навчальний рік, у доцільності розподілу годин варіативної складової. Погоджувати робочий навчальний план ліцею.
5 Провести загальноліцейну конференцію учасників навчальновиховного процесу 14.12.20 ЗДНВР
2 1 Про стан успішності та відвідування учнями ліцею за І семестр 14.02.21 ЗДНВР Педагог- організатор Соціальний педагог
2 Про умови проживання дітей-сиріт, дітей, які знаходяться під опікою, а також тих, які потрапили в скрутне становище
3 Робота органів самоврядування та парламенту ліцею
4 Контроль за харчуванням учнів та їх медичним обслуговуванням
3 1 Результативність роботи батьківського всеобучу 15.05.21 ЗДВР ЗДНВР
2 Про організацію літньої практики
3 Про представлення до нагородження випускників ліцею медалями «За високі досягнення у навчанні», «За досягнення у навчанні», грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні»
4 1 Аналіз роботи ради ліцею 29.05.21 Голова Ради ліцею дирекція, голови МО, батьк. комітет
2 Оздоровлення дітей влітку
3 Підготовка ліцею до нового навчального року
4 Обговорення робочого навчального плану на 2020-2021 н. р.
План засідань педагогічної ради
№ з/п Зміст роботи Термін Відповідальний Форма Узагальнен-ня Управлін-ське рішення Відмітка про викон.
1 1 Вибори секретаря засідань педагогічної ради ліцею. 27.08.20 Директор Протокол
2 Аналіз роботи педагогічного колективу за 2019-2020 н. р. та шляхи розвитку освіти у ліцеї на наступний навчальний рік. Директор
3 Обговорення та схвалення освітньої програми навчального закладу на 2020-2021 н. р. ЗДНВР
4 Обговорення та схвалення плану роботи ліцею на 2020-2021 н. р. Директор
5 Про педагогічні особливості навчання в 1- 3-х класах Нової української школи та дистанційна робота ліцею під час карантинних обмежень Голова МО поч. класів
2 1 Про діяльність педагогічного колективу щодо стимулювання позитивного ставлення до учіння, розвитку інтересу до навчання 30.10.20 ЗДНВР Протокол
2 Стан викладання української мови у 4 класах ЗДНВР, голова МО поч. класів Наказ
3 Психологічний пресинг як виклик сучасності. Булінг, мобінг, харасмент: впізнати та попередити Практичний психолог
4 Про виконання рішень попередньої педради. Директор
3 1 Спільна робота педагогічного та батьківського колективів щодо формування в учнів національної свідомості, патріотичних почуттів до рідної землі, свого народу, готовності до праці в ім’я України. 15.01.21 ЗДВР, педагог- організатор, класні керівники Протокол Наказ Наказ
2 Стан викладання математики у 9, 10-11- кл. ЗДНВР, вчителі математики
3 Про результати навчально-виховного процесу у І семестрі 2020-2021 н. р. ЗДНВР, ЗДВР, класні керівники
4 Про проведення ЗНО у 2020-2021 н.р. ЗДНВР
5 Про виконання рішень попередніх засідань педагогічних рад. Директор
4 1 Якість освітнього середовища як основна умова оптимального розвитку особистості. 26.02.21 ЗДНВР Наказ
2 Стан викладання фізичної культури та трудового навчання ЗДНВР, вчителі фізичної культури і трудового навчання Протокол
3 Формування національно-патріотичних якостей здобувачів освіти в умовах модернізації освітнього простору. ЗДВР
4 Про виконання рішень попередньої педради. Директор Наказ
5 1 Формування особистості здобувача освіти шляхом застосування методів і прийомів компетентісного підходу до навчання 13.04.21 ЗДНВР Протокол Наказ
2 Про організацію державної підсумкової атестації у початковій та основній ланці ЗДНВР Наказ
3 Про вибір предмета державної підсумкової атестації у 9 класі ЗДНВР Наказ
4 Про виконання рішень попередніх засідань педагогічних рад. Директор
6 1 Про закінчення учнями 1-4 класів 2020-2021 н. р. і переведення до наступних класів. 26.05.21 ЗДНВР Наказ
2 Про нагородження учнів 2-х, 3-х, 4-х класів Похвальним листом «За високі досягнення в навчанні». ЗДНВР Наказ
7 1 Про закінчення учнями 5-8-х, 10-го класів навчального року і переведення до наступних класів. 15.06.21 ЗДНВР Протокол Наказ
2 Про нагородження учнів 5-8-х, 10-го класів Похвальним листом «За високі досягнення в навчанні». ЗДНВР
3 Про закінчення учнями 9-го класу навчального року і випуск з ліцею. ЗДНВР
8 1 Про закінчення учнями 11-го класу навчального року і випуск з ліцею. 24.06.21 ЗДНВР Наказ
2 Про нагородження випускників 11-го класу Похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів». ЗДНВР Наказ
План нарад при директору
№ з/п Зміст роботи Термін виконан-ня Відпові-дальний Відм. про викон.
1 1 Про підготовку до нового навчального року та організацію освітнього процесу під час пандемії короно вірусної інфекції 28.08.20 Директор
2 Координація планів роботи бібліотеки, медичного пункту, психолога, їдальні з планом роботи ліцею.
3 Підведення підсумків огляду-конкурсу навчальних кабінетів.
4 Техніка безпеки учасників навчально-виховного процесу, співбесіда з новими вчителями.
5 Єдині вимоги до ведення документації ліцею.
2 1 Про подальше навчання і працевлаштування учнів 9, 11-х класів. До 01.10.20 Директор Заступник директора з НВР
2 Про облік пільгового контингенту та організацію харчування. Про результати календарно-тематичного планування та планів виховної роботи
3 Про планування роботи з атестації вчителів.
4 Про підсумок тематичного контролю в 5-х класах.
5 Про організацію методичної роботи в ліцеї.
6 Про проведення олімпіад, про роботу МАН, про проведення конкурсів педагогічної майстерності «Вчитель року-2021»
7 Про забезпеченість підручниками , довідковою та методичною літературою.
8 Про підсумки оздоровлення дітей і підлітків улітку 2020 року
3 1 Про підсумки тематичного контролю вивчення математики 5 – 9 класах 06.11.20 ЗДНВР
2 Про процес адаптації учнів 1-х, 5-х класів.
3 Про результати медичного огляду учнів
4 Про роботу з дітьми групи ризику
5 Про харчування дітей пільгового контингенту та учнів 5-11 –х класів.
6 Про стан відвідування учнями 1-6 класів навчальних занять.
7 Про підсумок участі педагогічних працівників у конкурсах професійної майстерності
4 1 Про підсумки аналізу навчальних досягнень учнів 1-11 класів за І семестр 2020-2021 н. р. 17.01.21 ЗДНВР Директор, ЗДНВР
2 Про виконання навчальних програм за І семестр 2020-2021 н. р.
3 Про роботу соціально-психологічної служби за І семестр 2020-2021 н. р.
4 Про підсумки проведення Всеукраїнських конкурсів учнівської творчості серед учнів ліцею.
5 Про результати проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН у 2020-2021н. р.
6 Про стан ведення документації закладу.
7 Про розширення у 2020-2021 н. р. мережі факультативів, організації роботи предметних гуртків, курсів та спецкурсів за вибором учнів.
8 Про особливості підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2021 році.
9 Про стан дотримання законодавства, регламентуючого захист прав і законних інтересів дітей, попередження злочинності серед неповнолітніх.
10 Про стан роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності.
11 Про підсумки контрольно-аналітичної діяльності за станом викладання української мови у 3-4 кл. у 2020-2021 навчальному році.
5 1 Про підсумки контрольно-аналітичної діяльності за станом викладання математики у 10-11-х класах у 2020-2021 н. р. 27.02.21 ЗДНВР
2 Про стан відвідування учнями 7 – 8 класів занять.
6 1 Про стан ведення щоденників. 04.02.21 ЗДВР
2 Про організацію роботи органів учнівського самоврядування.
7 1 Про стан ведення документації ліцею (зошити, журнали). 08.04.21 ЗДНВР, директор, голова проф-спілки
2 Про результати вивчення роботи групи продовженого дня.
3 Про стан відвідування занять учнями 9-11 класів.
4 Про підсумки атестації працівників у 2020-2021 н. р.
5 Про затвердження надання основних тарифних відпусток працівникам ліцею у 2021 році.
6 Про проект навчального плану на 2021-2022 навчальний рік.
7 Про проведення заходів до Дня охорони праці на тему: «Нешкідливі та безпечні умови праці під час використання хімічних речовин – запорука здоров`я працюючих»

Методичне забезпечення освітнього процесу

Організаційно-навчальна робота
№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відм. про викон.
1 Розподілити тижневе навантаження вчителів. Видати наказ по ліцею «Про розподіл навантаження вчителів у 2020-2021 н.р.» до 04.09.20 Директор
2 Скласти тарифікаційні списки до 04.09.20 ЗДНВР
3 Здійснити календарно-тематичне планування навчального матеріалу до 04.09.20 Вчителі
4 Скласти розклад уроків, факультативів, індивідуальних та групових консультацій. до 11.09.20 ЗДНВР
5 Видати наказ по ліцею «Про організацію методичної роботи» до 11.09.20 Директор
Діяльність методичної ради ліцею
№ з/п Зміст роботи Термін виконан-ня Відповіда-льний Відм. про вик.
Засідання І. 04.09.20
1 Аналіз методичної роботи за минулий навчальний рік. Завдання методичної методичної ради на новий навчальний рік. Затвердження планів роботи, графіків письмових, контрольних, лабораторних, практичних робіт на І півріччя 2020-2021 н.р. Голова методич-ної ради
2 Розподіл обов’язків між членами методичної ради.
3 Визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогів у 2020-2021 н.р.
4 Обговорення нових навчальних програм відповідно до вимог Нового Державного стандарту початкової та базової загальної освіти.
5 Про підготовку та проведення предметних декад у 2020-2021 н.р.
6 Інформування про нормативні документи з питань організації навчально-виховного процесу та огляд новинок методичної літератури, новинок психолого-педагогічної літератури.
7 Впровадження в практику діяльності закладу інформаційно-комунікаційних технологій.
IIзасідання 05.11.20
1 Корекція курсової підготовки на I семестр. Голова методичної ради
2 Про підготовку учнів до участі в міських предметних олімпіадах, конкурсах-захистах учнівських творчих робіт МАН.
3 Про участь учителів ліцею в конкурсі «Учитель року -2021», «Класний керівник -2021»
4 Про хід атестації педагогічних працівників ліцею.
5 Огляд нормативних документів, новинок педагогічної літератури.
6 Організаційно-методичне та психологічне забезпечення уроку з метою підвищення якості знань, розвитку інтересу до навчання та навичок самостійної роботи учнів 1,2 та 5-х класів.
7 Про роботу ліцею в рамках дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності.
IIIзасідання 18.02.21
1 Моніторинг якості знань учнів з основ наук за І семестр 2020-2021 н. р. Голова методич-ної ради
2 Організація повторення навчального матеріалу та підготовки учнів до ЗНО та ДПА.
3 Поповнення банку про досягнення психолого-педагогічної науки передового педагогічного досвіду.
4 Підготовка до проведення декади педагогічної майстерності. Підготовка матеріалів до педагогічної виставки та виставки наочних посібників.
5 Огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого-педагогічної літератури. Ознайомлення з новинками методичної літератури.
6 Організація взаємовідвідування відкритих уроків.
7 Стимулювання пізнавальної діяльності як засіб саморозвитку і самореалізації особистості.
IVзасідання 25.03.21
1 Підсумки атестації педагогічних працівників. Голова методич-ної ради
2 Підготовка та організація проведення державної підсумкової атестації.
3 Обговорення та затвердження матеріалів і додатків до ДПА з предметів.
4 Підбиття підсумків курсової підготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників за 2020-2021 н.р.
5 Компетентність як основа успіху і самовдосконалення учня та вчителя.
6 Підсумки участі у районних та обласних олімпіадах з основ наук, конкурсі-захисті учнівських робіт МАН.
7 Огляд нормативних, директивних документів, новинок психолого-педагогічної літератури. Огляд методичної літератури.
Vзасідання 22.06.21
1 Виконання наказу «Про методичну роботу в ліцеї у 2020-2021 н.р.» Голова методич-ної ради
2 Підсумки проведення предметних декад.
3 Про планування методичної роботи на наступний 2021-2022 н.р.
4 Виконання навчальних програм учителями ліцею.
5 Обмін думками та пропозиціями щодо складання річного плану роботи ліцею та планування методичної роботи на наступний 2021-2022 н.р.
6 Підсумки моніторингу навчального процесу за навчальний рік.
7 Творчий звіт вчителів.
Діяльність методичних об’єднань
№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відм. про вик.
1 Спланувати роботу методичних об’єднань вчителів: 04.09 – 11.09.20 Керівники МО
1 Природничо-математичного циклу Лаврук Н.І.
2 Суспільно-гуманітарного циклу Пліхтяк В.В.
3 Вчителів початкових класів Федорчук Л.В.
4 Класних керівників Лаврук С.В.
2 Проводити засідання методичних об’єднань вчителів . Згідно з планом Керівники МО
Інструктивно-методичні наради
№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідаль ний Відм. про вик.
1 1 Про забезпечення організованого початку 2020-2021 навчального року 28.08. 20 Директор
2 Про планування навчальних дисциплін у 2020-2021 навчальному році. Про методичні рекомендації щодо вивчення предметів .
3 Про організацію харчування учнів
4 Про організацію навчання учнів 1 класу за новими програмами
5 Вимоги Інструкції з ведення класного журналу учнів 1-11 класів
6 Про інструктажі з ОП та БЖД та роботу під час пандемії
2 1 Ознайомлення з нормативними документами МОН України 11.10.20 Директор
3 1 Ознайомлення з нормативними документами МОН України 16.11.20 Директор
2 Різне
4 1 Ознайомлення з нормативними документами МОН України 22.12.20 Директор
2 Різне
5 1 Ознайомлення з нормативними документами МОН України 20.01.21 Директор
2 Різне
6 1 Про організацію повторення програми та підготовка до державної підсумкової атестації 15.02.21 Директор
2 Ознайомлення з нормативними документами МОН України
3 Різне
7 1 Ознайомлення з нормативними документами МОН України 15.03.21 Директор
2 Про стан відвідування учнями занять
3 Про підготовку і проведення Дня ЦЗ
8 1 Про порядок закінчення 2020-2021 навчального року та проведення державної підсумкової атестації 19.04.21 Директор
2 Ознайомлення з нормативними документами МОН України
9 1 Ознайомлення з нормативними документами МОН України 17.05.21 Директор
2 Про порядок проведення навчальних екскурсій та навчальної практики
3 Про стан ТБ при проведенні екскурсій, навчальної практики
Методичні й організаційні наради при заступнику директора з навчально-виховної роботи
№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відпові-дальний Відм. про вик.
1 1 Про вимоги до ведення шкільної документації 27.08.20 ЗДНВР
2 Про забезпеченість учнів підручниками
3 Про систему методичної роботи в ліцеї на 2020-2021 навчальний рік
2 1 Про результати перевірки оформлення класних журналів та їх ведення 25.09.20 ЗДНВР
2 Аналіз календарного планування
3 Про діяльність методичної ради ліцею на 2020-2021 навчальний рік
3 1 Про проведення предметних тижнів 02.11.20 ЗДНВР
2 Наступність у навчанні. Нарада вчителів – предметників, що працюють в 5-му класі та вчителя, який працює в 1-му класі
3 Про стан ведення поурочних (електронних та паперових) планів вчителів
4 1 Про систему опитування учнів з предметів (5-11кл) 23.11.20 ЗДНВР
2 Про роботу МО, творчих груп
3 Про стан ведення зошитів
5 1 Результати контролю за веденням поурочних планів вчителів 28.12.20 ЗДНВР
6 1 Результати роботи вчителів над індивідуальними методичними темами 27.02.21 ЗДНВР
2 Про стан ведення зошитів
7 1 Про результати контролю за проведенням систематичного повторення 26.04.21 ЗДНВР
2 Про стан ведення поурочних планів вчителів
8 1 Ознайомлення вчителів з Інструкцією про переведення та випуск учнів 10.05.21 ЗДНВР
2 Про ведення документації ліцею
9 1 Про готовність до проведення державної підсумкової атестації 10.05.21 ЗдНВР
2 Про проведення державної підсумкової атестації та апеляції
Робота з обдарованими дітьми
№ з/п Зміст роботи Термін Відпові-дальний Форма узагаль-нення Управл. рішення Відм. про вик.
1 Поновити банк даних обдарованих дітей До 11.09.20 ЗДНВР Списки
2 Використовувати передовий педагогічний досвід роботи з обдарованими дітьми Протягом року ЗДНВР, вчителі
3 Впроваджувати в практику роботи педколективу методичні рекомендації щодо профілактики стресів та емоційних перевантажень у талановитих та обдарованих дітей Протягом року ЗДНВР, вчителі
4 Продовжити проведення конкурсу «Учень року» Протягом року ЗДНВР Керівники МО Умови Наказ
5 Залучити обдарованих дітей до роботи в гуртках за інтересами, факультативах. До 11.09.20 Класні керівники Списки гуртків Наказ
6 Проводити індивідуальні та групові консультації Протягом року Вчителі Журнал обліку
7 З метою підвищення інтелектуального розвитку обдарованих дітей систематично проводити:
7.1 – ліцейні предметні олімпіади Листопад – грудень Вчителі Прото-коли Наказ
7.2 – предметні тижні Згідно плану ЗДНВР, вчителі Графік
7.3 – творчі конкурси Протягом року Організа-тор, кл. керівники Творчі роботи
7.4 – виставки учнівських робіт Протягом року ПО, кл. керівники Учнів-ські роботи
8 Залучати до участі в районних предметних олімпіадах, конкурсах, виставках, спортивних змаганнях Листопад-грудень Вчителі-предметники Заявка ліцею Наказ
9 Поповнювати бібліотеку новітньою довідковою, науковою літературою, енциклопедіями Протягом року Адмініст-рація, бібліоте-кар
10 Взяти участь у районному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН. Протягом року Вчителі
11 Взяти участь у відбірковому турі районних інтелектуальних ігор Протягом року ПО

Становлення і розвиток виховної системи ліцею

Заходи щодо організації виховної роботи

Виховна мета: «Використання передових технологій як умови для виховання людини громадянського суспільства та відповідної йому моральної культури особистості, орієнтованої на найдосконаліші соціокультурні стандарти, загальнолюдські та національні цінності»

№з/п Назва/тема Зміст роботи Відповідальні за виконання Дата виконан-ня Форми узагальнення Відм. про вик.
1 Організувати чергування учнів по ліцею До 04.09.20 ЗДВР НЗД Графік
2 Організувати контроль за відвідуванням учнями навчальних занять Щомісяця ЗДВР, кл. керівники НЗД Довід-ка
3 Узагальнити інформацію щодо обліку відвідування учнями ліцею Щоденно ЗДВР, кл. керівники НЗД Жур-нал ОВ, інф. кл. кер.
4 Створити банк даних про учнів, схильних до пропусків уроків без поважних причин Вересень, за потребою ЗДВР НЗД Банк даних
5 Організувати контроль прямої та зворотної інформації про відвідування учнями ліцею Щоденно Класні керівники НД Звіти
6 Організувати роботу гуртків, спортивних секцій, узгодити плани їх роботи До 11.09.20 ЗДНВР, ЗДВР НД Графік, наказ
7 Обрати органи учнівського самоврядування в класах До 11.09.20 ПО Засідання учн. ради. Прото-кол засід. учн.ра-ди
8 Провести вибори членів парламенту на 2020-2021 навчальний рік Вересень 2020 ПО Збори Прото-кол
9 Проводити засідання парламенту ліцею Щомісяч-но ПО Засідання Прото-кол
10 Організувати діяльність методичних об`єднань класних керівників та класоводів До 04.09.20 ЗДВР Засід. МО кл.кер Прото-кол
11 Спланувати роботу МО класних керівників До 11.09.20 ЗДВР МО кл.кер План
Адміністративно-організаційний блок
№ з/п Назва/тема Зміст роботи Відповідальні за виконання Дата виконання Форми узагаль-нення Відм. про вик.
6.2. 1. Організація роботи класних керівників
1 Графік чергування класів Організація чергування класних колективів та класних керівників на І семестр 2020-2021 н. р. ЗДВР До 04.09.20 Графік
2 Засідання МО класних керівників Планування виховної роботи класних керівників ЗДВР До 04.09.20 Протоко-ли
3 Плани виховної роботи Створення та корекція планів виховної роботи Класні керівники До 21.09.20 План
4 Графік гуртків, секцій Організувати роботу гуртків та спортивних секцій ЗДВР До 01.10.20 Графік
5 Графік класних годин Скласти графік відкритих класних годин, проведення тренінгів ЗДВР До 14.09.20 Графіки
6 Нарада при директорі Аналіз з виконання роботи по організації навчального року ЗДВР До 28.09.20 Усна доповідь
7 Працевлаштування випускників 9,11-х класів Звітування про працевлаштування, збір довідок ЗДВР До 21.09.20 Списки, довідки
8 Контроль роботи з ОБЖ Стан роботи класних керівників щодо профілактичної роботи з попередження дитячого травматизму ЗДВР Протя-гом року КК
9 Контроль щоденників Перевірка стану ведення щоденників учнями 1-11-х кл. ЗДВР Протя-гом року Протоколи
10 Інформація про відвідування учнями занять Організувати збір інформації про відвідування учнями занять Адміністрація кл. керівники Щоден-но щотижня Звіти
11 Контроль за відвідуванням Організувати щоденний, щотижневий та семестровий контроль за відвідуванням ЗДВР Протя-гом року Інформація, наказ
12 Контроль класних журналів Перевірка виконання нормативних вимог введення журналів Адміністрація Жовтень, січень, березень, червень Протоколи
13 Контроль відвідування учнями уроків Стан відвідування учнями навчальних занять Адміністрація Грудень, червень КК
14 Контроль виховної роботи Аналіз стану роботи виховної роботи за І семестр і ІІ семестр 2020-2021 навчального року Адміністрація Грудень, червень Наказ, довідка
15 Контроль профілактики правопорушень Аналіз роботи з профілактики правопорушень серед підлітків за І семестр і ІІ семестр 2020-2021 н.р. ЗДВР Грудень, червень Списки, інфор-мація, наказ
Організація роботи з класними колективами
1 Зустріч учнів з класними керівниками Проведення зустрічі з дітьми 1-11-х класів щодо початку навчального року Кл. керівники 28.08.20 Графік
2 Відвідування дітей вдома Складання актів обстеження Кл. керівники До 14.09.20 Акти
3. Класний куточок Створення класних куточків, куточків національної символіки, травматизму. Кл. керівники До 18.09.20 Усна доповідь
4 Нарада при директору Аналіз роботи з організації початку навчального року ЗДВР До 18.09.20 Усна доповідь
6.2. 3. Учнівське самоврядування
1 Рейди по території ліцею Профілактика бродяжництва, безпідставних пропусків уроків ПО Протягом року КК
2 Засідання Ради ліцею 1. Про план заходів на 2020 -2021 н.р. 2. Про роботу з профілактики правопорушень. ЗДВР До 14.09.20 Протокол
3 Оформлення документації Складання планів, графіку засідань ЗДВР До 14.09.20 Протокол, документи
4 Засідання Ради ліцею Організаційні питання, профілактика правопорушень ЗДВР За планом Протокол
5 Засідання парламенту ліцею Складання плану роботи на 2020-2021 навчальний рік Педагог – організатор До 14.09.20 План
6 Нарада при директору Аналіз роботи учнівського самоврядування ПО До 02.11.20 Усна доповідь
6.2.4. Традиційні свята ліцею
1. День знань
1 Наказ про організацію Дня знань Про організацію та підготовку Дня знань ЗДВР До 28.08.20 Наказ
2 Сценарій до Дня знань Створення сценарію до Дня знань Педагог – організатор До 20.08.20 Сценарій
3 Зустріч з учнями Проведення зустрічі з учнями перед початком нового року Класні керівни-ки 28.08.20 Графік
4 Репетиція святкової лінійки Підготовка номерів художньої самодіяльності ПО 28.08.20 -31.08.20 Концерт
5 Перший урок Підготовка матеріалів до Першого уроку Класні керівни-ки 01.09.20 Тематична розробка
6 Оформлення святкової лінійки Оформлення святкової лінійки ПО 01.09.20 Концерт
7 Нарада при директору Аналіз проведення свята День знань ЗДВР 02.09.20 Усна доп.
2. Молодіжний екологічний фестиваль «Гірська веселка»
1. Нарада при директору Про організацію та підготовку загальноліцейного фестивалю «Гірська веселка» ЗДВР 18.09.20 2020 Наказ
2. Сценарій проведення фестивалю «Гірська веселка» Розробка і створення сценарію та плану проведення фестивалю ЗДВР До 21.09. 2020 Сценарій, план проведення заходів
3. Підготовка приміщень для організації та проведення конкурсів Створення позитивного емоційного стану ПО 24.09. 2020 Усна доповідь
4. Нарада при директору Підведення підсумків про організацію та проведення фестивалю ЗДВР 25.09. 2020 Доповідь
3. День Учителя
1 Нарада при директору Про організацію та підготовку Дня вчителя ПО, вчитель музичного мистецтва До 20.09.20 Сценарій
2 Сценарій до Дня учителя Створення сценарію до Дня учителя ПО До 20.09.20 Сценарій
3 Репетиція концерту до Дня учителя «Вшануймо наших вчителів» Підготовка номерів художньої самодіяльності ПО, вчитель музичного мистецтва 25.09.20-02.10.20 Концерт
4. Свято «Козацькі забави»
1 Нарада при директору Про організацію та проведення загальноліцейного військово-патріотичного свята «Козацькі забави» ЗДВР 05.10. 2020 Наказ
2 Сценарій проведення свята Розробка плану та створення сценарію проведення свята ЗДВР До 09.10. 2020 План, сценарій
3 Підготовчі роботи Підготовка до участі у конкурсах ЗДВР, вчитель предмету «Захист Вітчизни», вчителі фізичного виховання До 12.10. 2020 Усна доповідь
4 Нарада при директору Про підсумки проведення свята «Козацькі забави» ЗДВР 15.10. 2020 Наказ
5. Новорічні свята
1 Наказ про організацію Новорічних свят Наказ про організацію та проведення Новорічних свят та профілактику травматизму ЗДВР До 10.12.20 Наказ
2 План заходів до Новорічних свят Скласти план заходів до Новорічних свят, план на зимові канікули ЗДВР До 12.12.20 План
3 Оформлення Новорічної ялинки та актової зали Прикрасити актову залу та Новорічну ялинку ПО 24.12.20 Концерт
5 Новорічний ранок «Свято новорічне нам несе зима» Підготувати свято ПО 28. 12.20 Концерт
6 Новорічний каламбур Підготувати свято ПО 28. 12.20 Концерт
7 Новорічний вечір Підготувати свято ПО 29. 12.20 Концерт
6. Прощання з Букварем
1 Засідання творчої групи Складання плану, змісту проведення свята Голова МО 21.04.21 План
2 Сценарій свята «Прощай Буквар» Підготовка віршів, пісень Класоводи 22.04. 21 Сценарій
3 Номери художньої самодіяльності Підготовка музичних номерів Вчитель музичного мистецтва До 22.04. 21 Концерт
4 Репетиція Проведення репетиції з учнями 1 кл. ПО 23.04. 21 Концерт
5 Нарада при директору Аналіз проведення свята для першокласників ЗДВР 10.05. 21 Усна доповідь
7.Зоряний олімп
1 Нарада при директору з класними керівниками Планування проведення свята «Зоряний олімп», посвячено Дню Матері ЗДВР 12.05. 21 План
2 Підготовка сценарію до свята Створення сценарію, підбір ведучих, читців ЗДВР ПО До 15.05. 21 Сценарій
3 Репетиція свята Проведення репетиції з читцями, ведучими, номерів художньої самодіяльності Вчитель музичного мистецтва ПО 15.05. 21 – 28.05. 21 Репетиція свята
4 Оформлення актового залу до свята Створення позитивного емоційного стану ПО 28.05. 21 Лінійка
5 Нарада при директору Підведення підсумків свята «Зоряний олімп» ЗДВР 29.05. 21 Усна доповідь
8. Свято Останнього дзвоника
1 Нарада при директору з кл. керівниками Планування проведення свята Останнього дзвоника ЗДВР 13.05. 21 План
2 Наказ про організацію та проведення свята Наказ про організацію, план проведення свята Останнього дзвоника ЗДВР 14.05. 21 Наказ
3 Підготовка сценарію до свята Останнього дзвоника Створення сценарію, підбір ведучих, читців ЗДВР ПО до 15.05. 21 Сценарій
4 Репетиція свята Останнього дзвоника Проведення репетиції з читцями, ведучими, номерів художньої самодіяльності Вчитель музичного мистецтва ПО 16.05. 21 – 28.05. 21 Лінійка
5 Оформлення святкової лінійки до свята Останнього дзвоника Створення позитивного емоційного стану ПО 28.05. 21 Лінійка
6 Нарада при директору Підведення підсумків свята Останнього дзвоника ЗДВР 28.05. 21 Усна доповідь
7. Випускний бал
1 Батьківські збори Обговорення плану випускного вечора з батьками випускників Адміністра-ція, кл. керівник, батьки 11 кл 15.05. 21 Протоколи, план
2 Нарада при директору Планування проведення випускного вечора з класним керівником 11класу ЗДВР 25.05.21 План
3 Наказ про проведення випускного вечора Організаційний етап, графік чергування вчителів під час випускного вечора ЗДВР Квітень Наказ
4 Сценарій випускного вечора Підготовка віршів, пісень, сценок Кл. керівники 11-х класів, учнівське самовряду-вання До 15.05. 21 Сценарій
5 Репетиція випускного вечора Підготовка номерів художньої самодіяльності, репетиція сценарію Вчитель музичного мистецтва 03.06. 20- 21.06. 21 Концерт
6 Дискотека Підготовка розважальних конкурсів під час проведення дискотеки випускного вечора ПО 21.06. 21 Усна доповідь
7 Звіт до відділу освіти Звітування про хід випускного вечора ЗДВР 26.06.21 Телефонний режим
8. День захисту дітей
1 Засідання м/о класних керівників Планування заходів до Дня захисту дітей Вчителі – предметники, кл. керівники 24.05.21 План
2 Конкурс малюнку на асфальті Проведення конкурсу Вчитель образотвор-чого мистецтва 01.06.21 Фото звіт
3 Екскурсії Екскурсії по мальовничим місцям Гадяччини Класні керівники 03.06.21 Наказ
Забезпечення виконання програми «Основні орієнтири виховання»

Формування ціннісних пріоритетів

Мета:формування основних понять про народ, націю, суспільство, державу; усвідомлення єдності власної долі з долею Батьківщини; формування потреби у збереженні духовного й матеріального багатства українського народу, активної громадянської позиції та відповідальності за доля України.

6.3.1. Ціннісне ставленняособистості до суспільства і держави

№ з/п Назва/тема Зміст роботи Учас-ники Відпові-дальні за викона-ння Дата виконан-ня Форми узагаль-нення Відм. про вик.
1 Розробка правил внутрішнього розпорядку Розробити правила внутрішнього розпорядку 1-11 кл. ЗДВР, класні керівни-ки Вере-сень Графік
До Міжнародного Дня миру (21 вересня)
2 «Діти світу за мир» Флеш-моб 1-11 кл. Кл. керівники 21.09.20 Фотозвіт
3 «Голосуємо за мир» Бібліотечна година 1-11 кл. Бібліо-текар 21.09.20 Фотозвіт
4 Активізація роботи органів учн. самовряду-вання Активізувати роботу учн. самоврядування 5-11 кл. ПО Протя-гом року Звіт
До Дня відзначення Державного Прапора, річниці незалежності України та річниці Всеукраїнського референдуму в питанні про проголошення незалежності України
5 Оновлення куточків національної символіки у кл. кімнатах Оновити куточки національної символіки 1-11 кл. Класні керівни-ки До 01.10.20 Звіт
6 Провести бесіди, години спілкування з метою висвіт-лення історії творення незалежності України Взяти участь у заходах 5-11 кл. Класні керівни-ки До 03.12.20 Звіт
7 Провести у ліцейній бібліотеці виставку-презентацію «Під прапором Незалежності, усний журнал «Україна – моя Батьківщина» Виставка Бібліо-текар Жов-тень 2020 року Звіт
8 Провести засідання «круглих столів» з нагоди відзначення Всеукраїнського референдуму в питанні про проголошення незалежності України Взяти участь у заходах 1-11кл. ПО, кл. керівни-ки Жовтень2020 року План
9 Забезпечити святкове оформлення ліцеюз нагоди і проголошення незалежності України, Дня Державного Прапора України, річниці Всеукраїнського референдуму, в питанні про проголошення незалежності України Оформлення ПО 22.08-23.08.20 29.11.20 Фотозвіт
До Дня Захисника України та українського козацтва ( 14 жовтня)
10 «Козацькі розваги» Спортивні змагання 8-9 кл. 12.10.20 Протокол
11 «Козацькі забави» Військово-патріотичне свято 11.10.20 Звіт
12 Книжкова виставка «Під прапором Незалежно-сті» Виставка 1-11 кл. Бібліо-текар 30.11-04.12.20 Фотозвіт
До Дня української писемності та мови ( 9 листопада)
16 Організація відео екскурсії «Пам’ятні місця Івано-Франківської області» Організувати екскурсії 1-11кл. Класні керівники Протя-гом року Наказ
17 «У нас одна Батьківщина – наша рідна Україна» Усний журнал 1-4 кл. Класо-води 1-4 кл. 09.11.20 План
18 Створення тематичних виставок літератури у бібліотеці ліцею Організувати тематичні виставки 1-11кл. Бібліо-текар Протя-гом року Звіт
19 «Національний скарб – українська книга» Бібліотечні уроки 3-4 кл. Бібліо-текар 09.11-10.11.20 План
20 «У світі мовознавства» Мовна гра 5-6 кл. Учителі укр. мови 09.-13.11 План
До Всесвітнього дня прав дитини (20 листопада)
21 «Наші права-щасливе дитинство» Виховні години 5-11 кл. Класні керівники 20.11.20
До Дня Гідності та Свободи (21 листопада)
22 «Ми за Гідність та Свободу» Тематична лінійка 1-11кл. ПО 20.11.20 План
До Дня пам’яті жертв Голодомору та політичних репресій ( 27 листопада)
23 «Жнива скорботи» Тематичні години спілкування 1-11кл. 27.11.20 План
24 «Той голодний 33 рік хай залишиться у пам’яті навік» 1-4 кл. Класо-води 27.11.20 План
25 Не всім насипано могили, Не всім поставлено хрести» Тематичні години спілкування 5-9 кл. Класні керівни-ки 27.11.20 План
26 «Голгофа голодної смерті» Тематичні години спілкування 10-11кл. Класні керівни-ки 27.11.20 План
27 «Чорні сторінки історії» Виставка літератури 10-11кл. Бібліотекар 27.11.20 Звіт
До Дня Збройних Сил України ( 04 грудня)
28 «Військовий обов’язок. Твоє ставлення» Година спілкування 10-11кл. Класні керівни-ки 04.12.20 План бесіди
29 «На варті незалежності» Військово- спортивні змагання 9 -11кл. Вчитель предме-ту «Захист Вітчиз-ни» ПО 04.12.20 Сценарій
До Дня прав людини (10 грудня)
30 «Немає прав без обов’язків» Години спілкування 5-8 кл. Класні керівники 10.12. 20 План
31 «Торгівля людьми – грубе порушення прав громадянина» Перегляд фільму 9 -11кл. ПО 10.12. 20 Звіт
32 «Закон і ми» Тематична лінійка 1-11 кл. ЗДВР 07.12. 20 План
До Днявшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС ( 14 грудня)
38 «У Чорнобиля немає часу» Тематична лінійка 1-11кл. ЗДВР 14.12. 20 План
39 «Битва за Чорнобиль» Перегляд відеофільму 5-11кл. ПО 14.12. 20
40 Тематична експозиція у бібліотеці Виставка літератури Бібліо-текар 14.12. 20
До Дня пам’яті героїв, що полягли під Крутами (29 січня)
41 Висвітлення подій, що відбувалися під Крутами «Пам’яті тридцяти» Тематична лінійка 8-11кл. ПО До 29.01.20 План
42 «Бережіть пам’ять про подвиг» Виховні години 8-11кл. Класні керівники 29.01. 20 План
43 “Історичні факти бою під Крутами”. уроки історії: 9-11 Ввчителі історії 29.01.21 План
44 Святкова церемонія, присвячена відзначенню Дня Соборності України «В єднанні сила й міць Держави». Урочиста концертна програма. 8-11 ПО 29.01.21 Сценарій
45 «Крути: трагедія, подвиг, пам’ять» Поетично-історична реконструкція до Дня пам’яті Героїв Крут 5-7 Вчителі укр.мови 28.01.21 План
До Дня Соборності та свободи України (22 січня)
43 «Ми на Вкраїні – таки український народ» Тематична лінійка 1-11 кл. ПО 22.01.20 План
44 «Соборна мати Україна, одна на всіх як оберіг» Виховні години 5-11 кл. Класні керівники 22.01.20 План
45 «Україна – єдина країна» для учнів 1-4 класів; - «Ми різні – і в цьому наше багатство, ми єдині – і в цьому наша сила» для учнів 5-9 класів; - «Історія України і державотворення», «Значення Соборності в процесі державотворення України»; «Свою Україну любіть», «День Соборності. Погляд у минуле та сучасність» «Символи держави» для учнів 3-4-х класів інформаційно-виховні тематичні години уроки для старшокласників мультиме-дійні презентації інтелекту-ально-правова вікторина 1-11 Класні керівники
45 День державної символіки в ліцеї Бесіди 1-11 кл. ПО 22.01.20 План
До Дня пам’яті воїнів, які брали участь у військових операціях за межами нашої країни ( 15 лютого)
46 «А пам’ять серце збереже…» Години спілкування 5-8 кл. Класні керівники 15.02. 21 План
47 Вшанування воїнів, які виконували військову місію в Афганістані та інших країнах «Уроки мужності» Фотовиставка 9-11кл. ПО 15.02.- 14.02. 21 Творчі роботи
48 Мої дідусь, тато, дядько, брат – захисники Вітчизни. А ти?» Бесіди 2-4 кл. Вчите-лі почат-кових класів 15.02. 21 План
До Дня Героїв Небесної сотні ( 19 лютого)
50 «Вшануємо пам’ять Героїв Небесної Сотні» Тематична лінійка 9-11 кл. ПО 18.02.21 План
51 «Їх дух незламний безсмертний» Історична година 9-11 Класні керівни-ки 18.02.21 План
16 «Героїзм та мужність ідуть поруч» Патріотична відео-година 8-11 ЗДВР 19.02.21 План
17 «Герої не вмирають… Просто йдуть…» Вечір читання поезії 7-11 ПО 19.02.21 План
18 «У пам’яті України – у пам’яті міста!» Тематичні експозиції документів, світлин, мемуарів, книг та періодики 1-11 Бібліо-текар 17-19.02.21 Звіт
До Міжнародного Дня рідної мови ( 21 лютого)
51 «У мові моїй – краса і неповторність» Бесіда за круглим столом 7-11кл. ПО 22.02.21 Творчі роботи
52 «Рідна мова, чиста, як роса» Конкурс декламаторів 5-7 Вчитель української мови 22.02.21 План
53 «Живи, прекрасна наша мова» Конкурс малюнків 5-7 Вчитель образотворчого мистецтва 22.02.21 Звіт
54 «Мовознавче кафе «Словечко» Гра 8-9 Вчитель україн-ської мови 22.02.21 План
55 «Стежками поезій Лесі Українки» Круглий стіл 10-11 Вчитель україн-ської мови 22.02.21 Звіт
56 «Чарівні звуки, рідне слово – моя сердечна українська мова» Години спілкування 1-11 Класні керівни-ки, класоводи 22.02.21 План
57 «Мово! Ти – таїна в мені сповита» Парад вишиванок 1-11 Вчитель україн-ської мови 22.02.21 План
До Шевченківських днів ( 9,10 березня)
52 «Дотик пензля до творів Великого Кобзаря» Виставка малюнків 2-6 кл. Вчителі поч. класів 10.03.21 Творчі роботи
55 «Шевченків-ські дні» Лінійка, присвячена відкриттю тижня 1-11 Вчит-ель укр.мо-ви та літера-тури 09.03.21 План
55 «Читаючи Кобзар…» Конкурс читців 5-11 Вчит-ель укр.мо-ви та літера-тури 09.03.21 План
53 «Знавці Шевченків-ського слова» Літературна вікторина -11кл. Вчителі укр. мови 11.03. 21 План
До Дня Скорботи ( Чорнобильська трагедія 26 квітня)
54 «Білий птах з чорною ознакою» Тематична лінійка 5-11кл. ПО 26.04. 21 Сценарій
55 «Біль і крик під знаком Чорнобиля» Виставка літератури 1-11 Бібліо-текар 26.04. 21 Фотозвіт
До Дня визволення Європи від фашизму і закінчення ІІ-ї Світової війни ( 9 травня)
56 Упорядкування пам’ятника солдатам-визволителям Добродійна акція 5-11кл. Вчи-тель пред-мету «ЗВ» Квітень-травень Фотозвіт
57 «Пам’ять стукає до наших сердець» Урочистий мітинг 1-11кл. ЗДВР 08.05. 21 План заходів
58 Участь в урочистостях до Дня Перемоги Взяти участь в урочистостях 1-11кл. Класні керівники, Травень План заходів
Робота по захисту прав дитини
59 «Країна права» (інформаційний вісник) 5-11 кл. Учи-телі історії 07.10.21 План
60 Твої права і обовязки Бесіди 7-9кл. Класні керів-ники До 05-09.10.21 План
61 Участь у районних заходах до Міжнародного Дня захисту дітей 5-11кл. ПО 01.06. 21 Фотозвіт
62 «У країні Феміди» Правовий марафон 7-9 Вчи-тель право-знавст-ва 14.04.21 Сценарій
Місячник правових знань ( листопад)
62 Обов’язки… Які вони є?» Бесіди 5-11кл. Листопад 2020 План
63 Кращий правознавець ліцею – 2020» Конкурс «Ерудит» 5-11кл. Листопад 2020 План
64 «Держава» Брейн-ринг 5-11кл. Листопад 2020 План
65 «Право, обов’язок і честь» Колективне ігрове спілкування 5-11кл. Листопад 2020 План
66 Засідання парламенту ліцею Організувати засідання парламенту ліцею 5-11кл. Парла-мент ліцею Раз на місяць Звіт
Робота правового лекторію
67 «Захист прав дитини» (до Міжнародного Дня ООН) Круглий стіл 5-7 кл. ПО, класні керів-ники 04.10.20 План
68 «Право на освіту» (до Дня прав людини) Бесіда 8-9 кл. ПО, класні керів-ники 16.12. 20 План
69 Зустрічі із представниками КМСД Бесіда 5-11 кл. ЗДВР Протягом року План
70 «Допоможи собі сам» (право на здоровий спосіб життя) Бесіда 5-11 кл. Класні керів-ники Протягом І семестру План
71 Правопросвіт-ницька робота з дітьми, які знаходяться у групі ризику Бесіди 8-10 кл. Прак-тичний психо-лог, класні керів-ники Протягом року План
72 Зустріч із представниками МЦСССДМ Зустріч 5-11 кл. ЗДВР Протягом року Звіт
73 «Школа прав дитини» Виступ перед учнями початк. класів 2-4 кл. Вчителі почат-кових класів 12.02.21 План
74 «Громадянське суспільство – гарантія дотримання прав людини» Круглий стіл 9-11 кл. Вчителі історії 15.04.20 План

6.3.2. Ціннісне ставлення до себе(Моральне виховання)

Мета:формування основ морального та фізичного розвитку особистості; усвідомлення та формування основних засад «Я – концепції» особистості, життєвих компетентностей, активної життєвої позиції.

№ з/п Назва/тема Зміст роботи Учасники Відпо-відаль-ні за виконання Дата виконання Форми узагальн Відм. про викон
Попередження дитячого травматизму та утвердження здорового способу життя
1 Тематичні бесіди з попередження усіх видів дитячого травматизму для учнів 1-11 класів Проведення бесід 1-11кл. Класні керівники Протя-гом року Звіт
2 Участь в районній акції дитячих робіт та творів «Молодь за здоровий спосіб життя» (плакати, малюнки, поробки) Розвиток творч.здібностей у дітей, співпраця з батьками 4-11кл. ПО Грудень Творчі роботи
3 Участь у спортивних змаганнях різних рівнів району Підготовка учнів до участі у змаганнях 1-11кл. Вчителі фізичного виховання Протя-гом року Звіт
4 Організація роботи в рамках Школи сприяння здоров’ю (за окремим планом) Організувати роботу щодо сприяння здорового способу життя 1-11кл. Вчителі ОБЖ, класні керів-ники Протя-гом року Звіт
5 «Почни свій день з ранкової гімнастики» Ранкова гімнастика 1-11 кл. Класні керів-ники Протя-гом року Фотозвіт
6 «Алкоголь та його наслідки» Бесіди 1-11 кл. Вчителі ОБЖ, класні керів-ники Протя-гом року План
7 «Моє здоров’я» Бесіди 7-9 кл. Класні керіники Жовтень 2020 План
8 «Культура почуттів» Відверта розмова 1-11 кл. Класні керівники Жовтень 2020 План
9 Організація лекцій для дівчат 6-7 класів, хлопців 8-9 класів з питань особистої гігієни Лекції 8-9 кл. Медична сестра, класні керів-ники Листо-пад 2020 Фотозвіт
Молодь за здоровий спосіб життя (до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом 1 грудня)
10 «Хвороби століття» Виставка літератури 5-11 кл. Біблі-отекар Грудень 2020 Звіт
11 «Ми – проти СНІДу» Виставка плакатів 5-11 кл. Вч. Образотворчо-го мис-тецтва, класні керів-ники 29.11.20 Фотозвіт
12 Флеш-моб «Ми за здоровий спосіб життя» Плакати 5-11 кл. ПО 01.12. 20 Фотозвіт
13 Я обираю здоровий спосіб життя Бесіди з проф. ВІЛ, СНІДу 1-11 кл. Класні керів-ники Грудень 2020 План
14 «Статева культура – основа сім’ї та усвідомленого батьківства» Бесіда 7-11 кл. Класні керів-ники Грудень 2020 План
До Міжнародного Дня толерантності (16 листопада)
15 «Людина починається з добра» Відверта розмова 1-8 кл. Класні керів-ники 16.11.19 План заходів
16 «16 днів проти насильства» Акція 1-11 кл. Практичний психо-лог, класні керівники 16.11-30.11.20 План
17 «Що таке толерантність?», «Вчимося бути толерантними»; Дебати 9-10 кл. Класні керів-ники 21.11.20 План
18 «Світ без насильства» Конкурс творів 5-11кл. Вчителі української мови 18.11-22.11.20 Твори
До Всесвітнього дня прав дитини –(20 листопада)
19 «Наші права-щасливе дитинство» Виховні години 1-11кл. Класні керівники 20.11-21.11.20 План
Заходи із профілактики поширення ксенофобських і расистських проявів серед дітей та учнівської молоді
20 «Україна – полікультурна держава» Виховна година 8-9 кл. Класні керівники 11.11-15.11.20 План
21 «Народів малих не буває» Виховна година 10 -11 кл. Класні керівники 11.11-15.11.20 План
22 «Жити в дружбі з усіма людьми» Виховна година 5 -7 кл. Класні керівники 15.11.20 План
До Всесвітнього Дня бібліотек ( 30 вересня)
23 Книга в житті людини Усний журнал 1-4 кл. Бібліо-текар 27.10.20 План
24 Книга – мій друг Книжкова лікарня 5-9 кл. Біблі-отекар 26.10.20 Фотозвіт
Форми виховної діяльності
25 Харчові та хімічні отруєння Година спілкування 1-11 кл. Класні керівники Листопад План
26 Куріння, алкоголізм, наркоманія – проблеми ХХІ століття Круглий стіл 4-11 кл. Класні керівники Листопад План
27 Інфекції та епідемії світу Бесіда 4-11 кл. Класні керівники Грудень План
28 Поведінка на льоду Бесіда 1-11 кл. Класні керівники Грудень План
29 Електричний струм: користь та шкода Бесіда 1-11 кл. Класні керівники Січень План
30 Вибухонебезпечні предмети. Піротехніка Бесіда 1-11 кл. Класні керівники Вересень План
31 Я – професійний і обізнаний пішохід Бесіда 1-11 кл. Класні керівники 17.04.21 План
32 Профілактика злочинності Бесіда 1-11 кл. Класні керівники Протягом року План

6.3.3. Ціннісне ставлення до мистецтва

Мета: формування естетичних почуттів, уявлень і знань про прекрасне в житті і мистецтві;формування потреби у спілкуванні з мистецтвом як основи естетичного виховання і художнього прийняття дійсності;розуміння ролі мистецтва як основи морально-духовного розвитку особистості;формування естетичної культури особистості, художньо-естетичних цінностей, створених світовою культурою.

№ з/п Назва/тема Зміст роботи Учасники Відпові-дальні за викона-ння Дата вико-нання Форми узагаль-нення Відм. про викон
1 1-11кл. ПО 12.09.20 Творчі роботи
До Дня працівників освіти
2 Привітання вчителів учнями ліцею «Вшануймо наших вчителів» Святковий концерт 11 кл. ПО 04.10.20 Концерт
3 Організація виставки «Природа і фантазія» Організувати виставку поробок 1-4 кл. Класово-ди Жовтень Творчі роботи
4 Організація виставки новорічних листівок, поробок, ялинок Організувати виставку 1-11кл. ПО Грудень Творчі роботи
5 Організація співпраці з будинком культури Організувати звітний концерт 1-11кл. ЗДВР Протягом року Звіт
Виховні форми діяльності
6 «Зимові фантазії» Новорічні ранки 1-4 кл. ПО 27.12.20 Сценарій
7 «Зимовий вернісаж» Свято 5-7 кл. ПО 27.12.20 Сценарій
8 «Новорічний каламбур» Дискотека 8-11 кл. ПО 27.12.20 План
9 Виставка-конкурс «Замість ялинки новорічний букет» Виставка 5-11 кл. Вчителі трудо-вого навчан-ня, класні керівни-ки 24.12.-27.12.20 Фотозвіт
10 Концертна програма «Веселковий передзвін» Свято 5-11 кл ПО, вчитель музич-ного мистецт-ва 21.02.21 Сценарій
11 Останній дзвоник План урочистої лінійки 1-11 кл. ЗДВР 29.05.21 Сценарій

6.3.4. Ціннісне ставлення особистості до праці

Мета:формування понять та уявлень про важливість праці в житті людини; сприяти професійному самовизначенню, готовності до творчої праці.

№ з/п Назва/тема Зміст роботи Учасники Відпові-дальні за викона-ння Дата викона-ння Форми узагальне-ння Відм. про викон
1 Організація роботи з озеленення кабінетів та коридорів ліцею Озеленення 1-11 кл. Вчителі трудово-го навчання Протяг-ом року Звіт
2 Організація чергування по ліцею класних колективів Чергування 7-11 кл. ЗДВР До 04.09.20 Графік чергув.
3 Організація зустрічей із спеціалістами, представниками ВНЗ, технікумів, ліцеїв, ПТУ для професійної орієнтації учнів Зустрічі 9-11кл. ЗДВР Протя-гом року Звіт
4 Організація роботи класних колективів з підготовки до конкур-сів, змагань, виставок різних рівнів з питань ціннісного ставлення до праці Підготовка до конкурсів 1-11кл. Класні керівни-ки Протя-гом року Звіт
5 Акція «Листопад» Взяти участь в акції 1-11кл. Класні керівни-ки ЖовтеньЛисто-пад Звіт
6 Проведення трудових десантів «Чистий двір» Взяти участь 1-11кл. ПО, класні керівни-ки Протя-гом року Звіт
7 Проведення рейдів «Школа – твій дім, будь господарем в нім» Взяти участь 1-11кл. Парла-мент ліцею Протя-гом року Звіт
8 Оформлення куточку профорієнтації та виставки «Все про професії» Організувати оформлення куточку профорієнт. 1-11кл. Практи-чний психолог Квітень Звіт
9 Сприяння організації екскурсій на підприємства с. Пістинь Організація екскурсій 1-11кл. ЗДВР,класні керівни-ки Протягом року Наказ
10 «Бджола мала, а й та працює» Година спілкування 1 кл. Класово-ди Листо-пад 2020 План
11 «Для чого людина працює» Усний журнал 2 кл. Класово-ди Грудень 2020 План
12 «Скоринка хліба» (пам’яті жертв Голодоморів 1932-1933 р.в Україні» Година спілкування 3 кл. Класово-ди Жовтень 2020 План
13 «Калейдоскоп професій» Вікторина 4 кл. Класово-ди Січень 2021 План
14 «Моя майбутня професія» Гра 5 кл. Кл. кер. Січень 2021 План
15 «Школа вмілих господинь» Конкурсна програма 6 кл. Кл.кер. Березень 2021 План
16 «Що я знаю про майбутню професію» Колективне ігрове спілкування 7-8 кл. Кл.кер. Березень 2021 План
17 Організація літньої практики 1-8, 10 кл. ЗДНВР, класні керівни-ки Травень-червень Наказ

6.3.5. Цінісне ставлення особистості до природи

Мета: формування понять та уявлень про довкілля;усвідомлення себе як невід’ємної частини природи, взаємозалежності людини та природи, взаємозв’язку стану довкілля та здоров’я людей; формування почуття особистої причетності до збереження природних багатств та екологічної культури особистості.

№з/п Назва/тема Зміст роботи Учасники Відпові-дальні за викона-ння Дата викона-ння Форми узагальне-ння Відм. про викон
1 Організація проведення виставки природних дарів осені «Щедрість рідної землі» Взяти участь у конкурсі 1-11кл. ПО, класні керівни-ки Жовтень Творчі роботи
2 Акція «Чиста Україна – чиста Земля» Взяти участь в акції 1-11кл. ЗДВР Протя-гом року Звіт
3 Участь у конкурсі «Замість ялинки – зимовий букет» Взяти участь в конкурсі 1-11кл. Вчителі трудово-го навчаннякласні керівни-ки Грудень Творчі роботи
4 Проведення акції «Турбота про птахів» Взяти участь в акції 1-11кл. Вчителі біології, вчителі трудово-го навчання Листо-пад-березень Годівниці
5 Проведення екологічного двомісячника «Зелена весна» Взяти участь в екологічному двомісячнику 1-11кл. ЗДВР, класні керівни-ки Квітень-травень Звіт
6 Участь в акції «День довкілля». За окремим планом Взяти участь в акції 1-11кл. ПО, класні керівни-ки Квітень Звіт
До Всесвітнього Дня туризму( 27 вересня)
7 «Квітуче подвір’я» участь у Всеукраїнській трудовій акції «Турбота молоді – тобі, Україно!» Садіння квітів 1-11кл. Класні керівни-ки Квітень 2021 Фотозвіт
8 Участь у районних туристичних змаганнях школярів Змагання Вчителі фізично-го вихован-ня. Червень 2021 Протокол
9 Вплив забруднення довкілля на здоров’я людини Бесіда 1-11кл. Класні керівни-ки Квітень-травень 2021 План
10 «Природа наш дім, нам її берегти» Бесіда 5-6 кл. Класні керівни-ки Квітень 2021 План
11 «Книга Скарг природи» Бесіда 4 кл. Класово-ди Квітень 2021 План
12 «Намалюй свою весну» Виставка малюнків 1-4 кл. Класово-ди Квітень 2021 Творчі роботи
13 «Екологія землі ХХІ ст.» Бесіда 8-11кл. Вчителі біології Травень 2021

6.3.6. Ціннісне ставлення особистості до сім’ї, родини, людей

Мета:формування основ національних та загальнолюдських цінностей; усвідомлення цінностей соціального спілкування; засвоєння сімейних, родинних та суспільних цінностей.

№ з/п Назва/тема Зміст роботи Учасники Відпові-дальні за викона-ння Дата виконан-ня Форми узагаль-нення Відм. про викон
1 Організація батьківських зборів Скласти теми батьк. зборів 1-11кл. ЗДВР Вересень План
2 Родинне свято «Козацькі забави» Скласти сценарій 2 кл. ПО Жовтень Сценарій
3 Акція «Родина» Відвідування вдома учнів, які потребують допомоги 1-11кл. Класово-ди, кл. керівни-ки,пр. психо-лог, соц. пед Вересень Акти обсте-жень
Загальноліцейні батьківські збори
4 Загальноліцейна батьківська конференція на тему: 1. Робота щодо запобігання дитячої безпритульності, попередження випадків насильства над дітьми в сім’ях та між підлітками. 2. Культура поведінки, способи ії формування. План проведення 1-11кл. Класо-води, класні керів-ники Практичний психо-лог, соціаль-ний педагог Жовтень Протокол
5 Загальноліцейна батьківська конференція 1. «Плани та реалії» 2.« Веселковий передзвін» План проведення 2-11кл. Класні керів-ники, педагог- організа-тор Лютий Сценарій

6.4. Військово-патріотичне виховання

№з/п Назва/тема Зміст роботи Відповідальні за викон-ання Дата вико-нання Форми узагаль-нення Відм. про виконан-ня
6.4.1.Керівництво вивченням Захисту Вітчизни і військово – патріотичним вихованням
1 Розробити встановлені керівними документами накази й плани щодо організації та здійснення вивчення Захисту Вітчизни і військово-патріотичного виховання учнів ЗДВР, вчитель предмету «Захист Вітчизни» До 04.09.20 Наказ
2 Здійснювати контроль: 1.За якістю проведення занять із ЗВ; 2.За виконанням статутних вимог на уроках фізкультури і ЗВ; 3.За якістю засвоєння програми ЗВ ЗДНВР Протя-гом року Наказ
3 Розглянути на нараді при директору : «Стан викладання ЗВ і фізкультурно – масової роботи» Висновки ЗДНВР Квітень 2021 Протокол
4 Підготувати й подати до відділу освіти звіт про стан вивчення Захисту Вітчизни за навчальний рік Прото-кол експер-тизи ЗДНВР До 31.05.21 Звіт
5 Підготувати навчально-матеріальну базу, екіпіровку учнів до навчально-польових зборів Звіт Вчитель предмета «ЗВ» Вересень 2020 Наказ
6 Підготувати й провести День цивільної захисту Звіт Вчитель предмета «ЗВ» ЗДНВР Квітень 2021 Наказ
6.4.2.Заходи з підвищення якості та ефективності уроків Захисту Вітчизни
1 На нараді за участю директора обговорити заходи підготовки та проведення навчально-польових зборів з юнаками Нарада при директору Вчитель предмета «ЗВ» До квітня 2021 Усна доповідь
2 Організувати показ навчальних фільмів з питань ЗВ і військово-патріотичного виховання Перегляд фільмів Вчитель предмета «ЗВ» 1 раз у квартал
3 Організувати тематичний контроль знань і з ЗВ ЗДНВР Згідно вимог програми Протокол
6.4.3.Військово-патріотична та позакласна робота
4 Організувати та провести загальноліцейний конкурс «Козацькі забави» в рамках тижня патріотичного виховання Конкурс ЗДВР 13.10.20 План
5 Організувати тиждень військово-патріотичного виховання, присвячений Дню Збройних Сил України Участь у заходах ЗДВР 30.11-04.12.20 План
6 Організувати Тиждень оборонно-масової роботи присвячений річниці Дня Примирення та Пермог над фашизмом у ІІ світовій війні Участь у заходах ЗДВР 08.05.20 План тижня
7 Тематичні класні години «З історії Збройних Сил України»: 1 клас – «Українські козаки – лицарі України» Тематична кл. година Класово-ди 30.11-04.12.20 План
8 2 клас – «Українське козацтво – захисники країни» Тематична кл. година Класово-ди 03.-06.12.20 План
9 3 клас – «Військове виховання в Запорізькій Січі» Тематична кл. година Класово-ди 04.12.20 План
10 4 клас – «Славні козацькі перемоги» Тематична кл. година Класово-ди 30.11-04.12.20 План
11 5 клас – « Гетьмани України» Тематична кл. година Класні керівни-ки 30.11-04.12.20 План
12 6 клас – «Давньослов”янське військо Х-ХІІІ ст.» Тематична кл. година Класні керівни-ки 30.11.-04.12.20 План
13 7 клас – «Українське військо доби козаччини» Тематична кл. година Класні керівни-ки 30.11.-04.12.20 План
14 8 клас – «Пластунський та січовий стрілецький рух в Україні» Тематична кл. година Класні керівни-ки 03.11-04.12.20 План
15 9 клас – «Збройні Сили України в період національно-визвольної боротьби в 1917-1920 рр.» Тематична кл. година Класні керівни-ки 30.11-06.12.20 План
16 10 клас – «Військовослужбовець -професія героїчна» Тематична кл. година Класні керівни-ки 30.11.-04.12.20 План
17 11 клас – «Є така професія – Вітчизну захищати» Темати-чна кл. година Класні керівни-ки 30.11-04.12.20 План
18 Провести олімпіаду «Цікаве з історії Збройних Сил України» Тематична кл. година Вчитель предме-ту «ЗВ» 03.-06.12.20 План
19 Організувати виставку літератури з історії ЗС України, виставку репродукцій «Війна очима художників», «З історії одягу та озброєння» Виставка Бібліо-текар 03.11-04.12.20 Фотозвіт
20 Провести уроки мужності «Це потрібно не мертвим, це потрібно живим» Тематичні класні години Класні керівники 08.05.21 Плани
21 Поновлювати матеріали куточка «Готуйся до служби і ЗС України» Створи-ти куточок Вчитель предмету «ЗВ» Протягом року
22 Організація та проведення змагань « На варті незалежності»! Провес-ти змагання учнів 10-11кл. Вчитель предмету «ЗВ», класні керівни-ки 04.12.20 Сценарій
23 Участь в урочистостях до Дня Примирення та Перемоги над нацизмом Взяти участь в урочист. ЗДВР, ПО Травень План заходів
24 Організація догляду за пам’ятникм воінам-визволителям нашого села та могилою борцям за незалежністьУкраїни Вчитель предмету «ЗВ» Серпень-травень Усна доповідь
25 Організація тематичних книжкових виставок у бібліотеці ліцею Вистав-ки на патріот. тематику Бібліо-текар Протягом року Фотозвіт
Охорона здоров’я та життя дітей. Охорона праці. Санітарно-профілактична і оздоровча робота
Заходи щодо формування основ здорового способу життя
№з\п Зміст роботи Термін Відповідальний Форма узагаль-нення Управлін-ське рішення Відм. про виконання
1 Створити умови для забезпечення здоров`я учнів та формування здорового способу життя Протягом року Дирекція ліцею
2 Проводити спільну роботу ліцею та медичних працівників Протягом року Дирекція ліцею
3 Вести пропаганду та формувати знання і навички здорового способу життя (організувати проведення лекцій лікарів- спеціалістів) Протягом року Класні керівни-ки, ЗДВР
4 Організувати участь дітей у спортивних гуртках Протягом року Вчителі фізич-ного вихован-ня Доповідь
5 Охопити дітей відпочинком під час літніх канікул Травень-червень Класово-ди та класні керівни-ки Списки
6 Організовувати екскурсії та походи Протягом року Класні керівни-ки Фотозвіт

Заходи щодо роботи з учнями пільгових категорій
Робота з дітьми, які проживають в неблагонадійних сім’ях
1 Засідання м/о класних керівників Планування роботи з дітьми з неблагонадій-них родин Класні керівники Соціаль-ний педагог До 04.09. 20 План
2 Обстеження умов проживання Складання житлово – побутових актів проживання Батьки, діти з неблагонадійних родин Класні керівники, соціаль-ний педагог До 11.09. 20 Акти
3 Збір даних про дітей з неблагонадійних родин Оформлення банку даних Батьки, діти з неблагон.родин Кл.керівники До 21.09.20 Списки
4 Залучення до безкоштовних гуртків та секцій Залучити до гуртків та секцій Діти з неблагон.родин Кл.керівники ЗДВР До 21.09. 20 Список
5 Зустрічі з юристом, соціологом, психологом Бесіди з представниками соціальної служби Діти з неблагонадій-них родин Соціаль-но-психоло-гічна служба ліцею Протягом року Книга відвідування
6 Психологічна допомога Індивідуальні бесіди психолога з дітьми, батьками Діти з неблагон.родин Кл.керівники ЗДВР Протягом року Журнал
7 Звіт про роботу з дітьми, які проживають в неблагонадійних сім’ях Надання звітної інформації про роботу з дітьми, які проживають в неблагон. родинах Класні керівники Соціаль-но-психоло-гічна служба ліцею До 20.05.21 Інформація
8 Бесіди з батьками Проведення індивідуальних бесід з батьками, кл.керівниками, адміністрацією, соціальним педагогом Батьки Кл.керів-ники Протягом року Журнал
9 Щотижнева інформація про відвідування Надання щотижневої інформації про відвідування Класні керівники Кл.керівники, ПО Протягом року Звіти
Робота з дітьми сиротами та під опікою
1 Наказ Про призначення громадського інспектора ЗДВР 28.08.20 Наказ
2 Забезпечення безкошт. харчуванням сиріт Оформлення на безкошт. харчування сиріт Соціальний педагог 04.09.20 Спис-ки
3 Обстеження умов проживання Складання актів про проживання сиріт Кл. керівники, соціальний педагог До 11.09.20 Акти
4 Збір довідок. даних про дітей під опікою Оформлення банку даних сиріт Соціальний педагог До 11.09.20 Довідки
5 Залучення до безкоштовних гуртків та секцій Залучити до секцій та гуртків Кл. керівники, ЗДВР До 21.09.20 Списки
6 Надання безкоштовних квитків на свята, театри Забезпечення без кошт.квитками на свята ПО Упродовж року Квит-ки
7 Звіти опікунів Звітна інформація про роботу опікунів Кл. керівники, соціальний педагог Упродовж року Звіти
8 Залучення до літніх безкоштовних таборів Залучити до безкоштовних літніх таборів Кл. керівники, ЗДВР Травень Спис-ки
Робота з дітьми пільгового контингенту
1 Обстеження умов проживання Складання актів про умови прожив. Кл.керівники, соціальний педагог До 11.09. 20 Акти
2 Збір документів, які підтверджують пільги Оформлення банку даних про дітей пільгового контингенту Кл.керівники, соціальний педагог До 11.09. 20 Спис-ки
3 Залучення до безкошт. обідів дітей ПБП та малозабезпеч. Залучити дітей з малозаб. сімей до безкоштовних обідів Соціальний педагог До 21.09. 20 Спис-ки
4 Надання безкоштовних квитків на Новорічні свята Забезпечувати безкоштовними квитками на Новорічні свята ПО До 29.12.20 Квит-ки
5 Залучення до літнього табору Збір документів про малозабезпеченість ЗДВР До 20.05. 21 Спис-ки Заяви
6 Звіт про роботу з дітьми пільгового контингенту Надання звітної інформації про роботу з дітьми пільгового контингенту Соціальний педагог До 01.06. 21 Інфо-рма-ція
Соціально-психологічний супровід
Адаптація першокласників до життя у ліцеї
Мета:cтворення сприятливих соціально-психологічних умов для успішного виховання, навчання, психологічного розвитку дитини в рамках освітнього середовища.
№ з/п Зміст роботи Термін Відповідальний за виконання Форма узагальнення Відм. про викон.
1 Підготовка бланків до проведення діагностичної роботи з учнями 1-х класів Жовтень Практичний психолог Підготовка бланків
2 Проведення діагностики за допомогою методик Жовтень Психолог Діагностика першокласникив ліцеї
3 Обробка результатів, занесення даних до індивідуальних карток Жовтень-листопад Психолог Обробка результатів
4 Надання результатів діагностики та рекомендацій щодо подальшої роботи з учнями 1-х класів учасникам НВП Жовтень-листопад Психолог Психологічні консультації учасників НВП
5 Результати роботи з учнями 1-х класів по визначенню готовності до навчання Жовтень Психолог Аналітична довідка
6 Підготовка бланків до проведення діагностичної роботи з учнями 1-х класів, батьками, класними керівниками Листопад Психолог Підготовка бланків
7 Адаптація першокласників до школи: 1.Проективний тест «Школа. Дитячий садок» 2.Кольоровий тест Орєхової 3.Анкета інтересів Листопад- грудень ІІ зріз в квітні Психолог Діагностика учнів
8 Надання психологічних консультацій учасникам навчально-виховного процесу (батьки, класні керівники, адміністрація) Листопад- грудень Психолог Психологічні консультації учасників НВП
9 Результати роботи з першокласниками по адаптації (І зріз) Листопад- грудень Психолог Аналітична довідка
10 Виступ на малій педагогічній раді за темою: «Аналізуємо результати рівня адаптації учнів 1-х класів до навчання в школі» Грудень Психолог Психологічна просвіта
11 Проведення занять з учнями, у яких виявлено ознаки дезадаптації (за необхідністю) Листопад- грудень за необхідністю Психолог Корекційна робота
12 Написання аналітичної довідки про результати вивчення рівня адаптації учнів 1-х класів ( ІІ зріз) Травень Психолог Аналітичний звіт
Співпраця з родинами
№ з/п Зміст роботи Термін Відповідальний за виконання Форма узагальнення Відм. про викон.
1 Індивідуальні консультації батьків за результатами діагностики, за запитами батьків, педагогів. За планом роботи школи Психолог Психологічне консультування батьків
2 Бесіди на батьківських зборах для батьків 1-класників та учнів початкової школи За планом роботи школи Психолог Психологічна просвіта
3 Бесіди на батьківських зборах середньої та старшої школи (за запитом кл. керівників та батьків) За планом роботи школи Психолог Психологічна просвіта
Адаптація учнів 5-х класів
4 Підготовка бланків до діагностування учнів 5-х класів Жовтень Психолог Підготовка бланків
5 Проведення діагностичної роботи вивчення рівня адаптації учнів 5-х класів за допомогою методики “Кольорова діагностика емоцій” О.А. Орєхової Жовтень Практичний психолог Діагностика учнів
6 Обробка результатів діагностики, занесення даних до індивідуальних карток Жовтень Психолог Обробка результатів
7 Надання індивідуальних та групових психологічних консультацій учасникам НВП Упродовж року Психолог Психологічні консультації учасників НВП
8 Написання аналітичної довідки про вивчення рівня адаптації серед учнів 5-х класів Листопад Психолог Аналітична довідка
9 Проведення корекційно – розвивальних занять для неадаптованих учнів по програмі «Я –п’ятикласник» авторів Мікляєвої та Рум’янцевої Листопад-грудень Психолог Заняття з елементами тренінгу
10 Виступ на психолого-педагогічному консиліумі по адаптації учнів 5-х класів За планом роботи ліцею Психолог Психологічна просвіта
Соціальний захист учнів пільгового контингенту
№ з/п Зміст роботи Термін Відповіда-льний за виконання Форма узагальнення Відм. про ви-кон.
1 Корегування та поновлення банку даних пільгов. контингенту, написання індивідуалиних планів роботи Упродовж року Практичний психолог Поновлення інформації
2 Відвідування учнів пільгового контингенту вдома в зв’язку з перевіркою житлово-побутових умов проживання Вересень,січень 2 рази на рік Практичний психолог Обстеження умов проживання
3 Підготовка бланків до проведення діагностики учнів пільгового контингенту Січень Практичнийпсихолог Підготовка бланків
4 Проведення діагностичної роботи з учнями пільгового контингенту за допомогою методики «Малюнок дерева» Січень Практичний психолог Діагностика учнів
5 Проведення діагностики за допомогою методики Дж.Тейлора «Шкала прояву тривожності» Січень Практичний психолог Діагностика учнів
6 Обробка результатів, аналіз роботи з дітьми пільгового контингенту, занесення даних до індивідуальних карток Січень Практичний психолог Обробка результатів
7 Надання індивідуальних та групових психологічних консультацій учасникам НВП (опікуни, учні,адміністрація, класні керівники) Упродовж року Класні Психологічні консультації
8 Написання психолого-педагогічних характеристик на учнів пільгового контингенту (діти-інваліди, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування) Лютий Практичний психолог Складання психолого-педагогічних характерис-тик
9 Проведення індивідуальних бесід з учнями пільгового контингенту по результатам діагностики Лютий Практичний психолог Бесіда з учнями
10 Написання аналітичної довідки про результати роботи з учнями пільгового контингенту Лютий Практичний психолог Аналітична довідка
Соціальний супровід дітей
№ з/п Зміст роботи Термін Відповіда-льний за виконання Форма узагальнення Відм. про ви-кон.
1 Оформлення банку даних дітей пільгових категорій Вересень Соціальний педагог
2 Проведення ряду бесід в рамках предметнихтижнів: Безпеки дітей - «Безпечна дорога від дому до школи» Культури поведінки та спілкування - «Ти людина, і тим неповторна» Правового виховання - «Є право - значить є надія» Здорового способу життя - «Культура здоров’я як основа життя і людського щастя» Толерантності - «Вчимося жити у мирі та злагоді» Екологічного виховання - «У долонях всесвіту - Земля» Упродовж року: Вересень Жовтень Листопад Грудень Лютий Квітень Соціальний педагог Папка
3 Заняття з елементами тренінгу «Протидія булінгу. Правила безпечної роботи в мережі Інтернет» Жовтень Соціальний педагог Обстеження умов проживання
4 Лекція на тему: «Протидія булінгу. Вчимося жити разом» Жовтень Соціальний педагог Підготовка бланків
5 Заняття з елементами тренінгу для вчителів на тему: «Дозволь собі бути щасливим» Жовтень Соціальний педагог Діагностика учнів
6 Виявлення дітей «групи ризику» (спостереження, бесіди, анкетування) за опитувальником «Девіантна поведінка особистості» Жовтень Соціальний педагог Діагностика учнів
7 Розвивальне заняття із формування правового світогляду «Права дитини в малюнках» Листопад Соціальний педагог Фото звіт
8 Організація та проведення «Тижня толерантності» в рамках акції «16 днів проти насильства» Листопад Соціальний педагог Консультації
9 Інформаційно-пропагандистська лекція щодо поширення правових знань: «Конвенція ООН про права дитини» Листопад Соціальний педагог Складання психолого-педагогічних характерис-тик
10 Проведення просвітницьких заходів, спрямованих: -на профілактику торгівлі людьми. Перегляд відеофільму: «Торгівля людьми: як не потрапити в рабство»; -з попередження насильства в сімї. Відеофільм: «Запобігання насильству в сімї»; -на профілактику ВІЛ/СНІДу в Україні. Перегляд відеофільму: «Чому так важко вилікувати ВІЛ/СНІД?»; -на пропаганду здорового способу життя. Лекція: «Формування здорового способу життя» Протягом року: Жовтень Листопад Грудень Квітень Соціальний педагог Бесіда з учнями
11 Бесіди з учнями щодо формування здорового способу життя: - «Діти вулиці – основна мішень СНІДУ» - «Будь уважним до свого здоров’я» Грудень Січень Соціальний педагог Усний звіт
12 Організація та підготовка дітей до участі у фестивалі «Повір у себе» Грудень Соціальний педагог Усна доповідь
13 Організація та підготовка дітей до поїздки на свято « День святого Миколая» Грудень Соціальний педагог Усна доповідь
14 Відеолекторій для учнів на тему: «Світ без наркотиків» Лютий Соціальний педагог Фото звіт
15 Організація та підготовка дітей до участі у фестивалі «Таланти багатодітної родини» Лютий Соціальний педагог Усна доповідь
16 Проведення профілактичної роботи з попередження правопорушень серед учнів Бесіди: «Закон і право», «Посієш звичку-пожнеш характер» Постійно Соціальний педагог Папка
17 Виступ на батьківських зборах з актуальних проблем захисту прав дитини За запитом Соціальний педагог Папка
18 Виступи на педагогічних радах щодо питань адаптації, виховання, розвитку дітей, профілактики девіантної поведінки серед здобувачів освіти Протягом року Соціальний педагог Папка
19 Проведення бесід з учнями на тему: «Користуйся інтернетом безпечно…» Протягом року Соціальний педагог Фото звіт


Контрольно-аналітична діяльність адміністрації ліцею

Основні завдання:

· отримання інформації для педагогічного аналізу;

· надання методичної, практичної допомоги учителям;

· підвищення рівня професійної майстерності учителя;

· створення умов для навчання і виховання особистості учня в умовах соціалізації та гуманізації;

· виконання рекомендацій педрад, нарад при директору, відділу освіти;

· удосконалення ОП, впровадження інноваційних засобів навчання.

Контроль за виконанням річного плану та прийнятих рішень
№ з/п Зміст роботи Відповідальний, Терміни Відм. про викон
1 На нарадах при директорові заслуховувати відповідальних про виконання прийнятих рішень Директор 2 рази в місяць
2 Підводити підсумки роботи ліцею за семестр та за рік з кожного розділу річного плану Директор, ЗДНВР Січень, червень
3 Проаналізувати виконання річного плану роботи ліцею та спланувати заходи щодо реалізації зауважень та пропозицій Директор Червень
Контроль за веденням документації
№ з/п Види документації Відповідальний Контроль
І сем. ІІ сем.
1 Навчальні плани ЗДНВР 09
2 Календарне планування ЗДНВР 09 01
3 Плани виховної роботи ЗДВР 09 01
4 Зошити: ЗДНВР Протягом року
з української мови ЗДНВР 12 04
з зарубіжної літератури ЗДНВР 12 04
з математики ЗДНВР. 10 03
з іноземної мови ЗДНВР 12 04
початкові класи ЗДНВР 12 05
Протоколи засідань ШМО ЗДНВР 01
5 Класні журнали: ЗДНВР. Протягом року
1-4 кл. ЗДНВР Не менше 4 рази на рік
5-7кл. ЗДНВР Не менше 4 рази на рік
8-9 кл. ЗДНВР Не менше 4 рази на рік
10-11 кл. ЗДНВР Не менше 4 рази на рік
6 Журнали гурткової роботи ЗДВР 09 04
7 Щоденники учнів ЗДНВР 10 03
8 Книги наказів ЗДНВР 03
9 Атестаційні матеріали ЗДНВР. 10 04
10 Книги внутрішнього. контролю Директор ЗДНВР ЗДВР 01
11 Документами з ОП та ТБ ЗДНВР 12 03
12 Протоколи батьківських зборів ЗДВР 12 04
13 Алфавітна книга Секретар-діловод 09 06
14 Особові справи вчителів та учнів Секретар-діловод 09 06
15 Контрольно-візитаційна книга Директор 03
16 Інвентарна книга бібл. фонду Бібліотекар 10 06
17 Журнал реєстрації вхідної та вихідної документації Секретар-діловод 02
18 Поурочні плани ЗДНВР 10, 12 02, 04
29 Номенклатура справ Секретар-діловод 01
20 Статистичні звіти ЗДНВР 09,10 06
Контроль за рівнем навчальних досягнень та рівнем вихованості учнів
№ з/п Зміст роботи Терміни Відповідальний Виконання
1 Провести діагностику вихованості учнів Жовтень-листопад Практичний психолог
2 Тематичний контроль «Дотримання учнями вимог щодо зовнішнього вигляду учня» Грудень ПО
3 Контроль за відвідуванням ліцею учнями 1-11-х класів та учнями, схильними до девіантної поведінки Протягом року ЗДВР
4 Контроль відвідування батьками загально-ліцейних та класних батьківських зборів Протягом року ЗДВР
5 Скласти та затвердити графік тематичних оцінювань учнів на I та II семестри Вересень Січень ЗДНВР
6 Провести внутрішні моніторинги в 4-х, 9-х, 11-х класах з основних предметів інваріантної частини Грудень Травень ЗДНВР
7 Перевірити та проаналізувати рівень засвоєння знань в учнів початкової школи НУШ Травень ЗДНВР
8 Перевірити відповідність навчальних досягнень учнів вимогам державних програм у 9-х, 11-х класах Травень ЗДНВР

Контроль за освітнім процессом

Комплексні та тематичні перевірки викладання предметів

Перспективний план-графік вивчення стану викладання навчальних предметів на 2020 – 2025 рр.

№ п/п Навчальний предмет Прогнозовані терміни вивчення за навчальними роками
2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025
1 Початкові класи
2 Українська мова
3 Зарубіжна і українська література
4 Іноземна мова
5 Математика
6 Інформатика
7 Історія
8 Правознавство, основи економіки
9 Географія
10 Біологія
11 Фізика, астрономія
12 Хімія
13 Музичне мистецтво
14 Образотворче мистецтво
15 Фізична культура
16 Захист України
17 Основи здоров’я
18 Трудове навчання
19 Факультативи, курси за вибором
20 Французька мова
Графік проведення предметних тижнів на 2020-2021 н.р.
№ з/п Місяць Дата Предмет Відповідальні Відмітка про вик.
1 Вересень 07.09 -11.09 Тиждень безпеки дорожнього руху Вчителі ОБЖ
14.09.-18.09 Олімпійський день Вчителі фізичного виховання
21.09 – 25.09 Біологія Вчителі біології
2 Жовтень 05.10 - 09.10 Правознавства Вчитель правознавства
30.10-27.12 Предметні олімпіади, МАН Вчителі предметники
19.10 -23.10 Трудове навчання Вчителі трудового навчання
3 Листопад 09.11-13.11 Українська мова Вчителі української мови та літератури
23.11 – 27.11 Історія Вчителі історії
4 Грудень 30.11.- 04.12 Основи ЗВ Вчитель предмету «Захист Вітчизни»
07.12-11.12 Інформатика Вчителі інформатики
14.12 -18.12 Іноземна мова Вчителі іноземної мови
5 Лютий 01.02 – 05.02 Естетичне виховання Вчителі музичного та образотворчого мистецтва
08.02 – 12.02 Фізика Вчитель фізики
22.02 – 26.02 Географія Вчителі географії
6 Березень 08.03– 12.03 Українська література Вчителі української мови та літератури
15.03 – 19.03 Тиждень безпеки життєдіяльності Вчителі ОБЖ
22.03 – 27.03 Зарубіжна література Вчителі зарубіжної літератури
7 Квітень 05.04 - 09.04 Хімія Вчитель хімії
19.04 – 23.04 Математика Вчителі математики
Здійснення тематичного контролю
№ з/п Питання контролю Термін Розгляд/вихідна документація Відповідальні Відм. про викон.
1 Військово-патріотичне виховання дітей у ліцеї Листопад Педрада, наказ ЗДВР
2 Адаптація учнів 1 класу до навчання у школі, 5 класу до навчання в основній ланці Вересень – жовтень Нарада при директору, інформація Практичний психолог
3 Про здійснення медико-педагогічного супроводу на уроках фізичної культури Березень Нарада при директору Довідка
4
Здійснення класно-узагальнюючого контролю
№ з/п Питання контролю Термін Розгляд/вихідна документація Відповідальні Відм. про викон.
1 Перевірка якості знань учнів 1-4 класів Травень Наказ, засідання методоб’єднання ЗДНВР
2 Виконання навчальних програм з базових предметів Грудень Травень Наказ, наради при директорові ЗДНВР
3 Проведення контрольних робіт з предметів (за окремим планом) Упродовж навчального року Графік, інформація, протоколи предметних метод. об’єднань ЗДНВР, керівники м/о
4 Проведення моніторингу якості організації освітнього процесу (за окремиим планом) Упродовж навчального року Наради при директору, графічне зображення результатів ЗДНВР
Оглядовий контроль
№ з/п Питання контролю Термін Відпові-дальні Розгляд Вихідна документація Відм. про викон
1 Підготовка школи до нового навчального року, організований початок навч. року Серпень– вересень Дирек-тор Нарада при дирек-тору Наказ
2 Забезпеченість учнів підручниками, навчальною літературою Серпень-вересень Бібліо-текар Нарада при директо-ру Інформа-ція
3 Дотримання санітарно-гігієнічних норм, дотримання протиепідеміологічних норм з приводу хвороби Covid-19, підсумки профілактичного медогляду Вересень -Листопад Меди-чна сестра Нарада при директо-ру Наказ
4 Організація харчування учнів, питний режим Вересень, щомісячно Соціаль-ний педагог Педрада, нарада при директ-ору Наказ
5 Контроль за станом здоров я учасників освітнього процесу, ведення відповідної документації Щомісячно ПО Нарада при директо-ру Інформа-ція
6 Виконання Інструкції з ведення ділової документації у закладах освіти Постійно Адміністрація Нарада при директо-ру
7 Ведення шкільної документації:
• класні журнали 1-11 класів факультативних занять, учнівські щоденники •календарне, поурочне планування Щомісячно Адміні-страція Нарада при директо-ру
•дотримання єдиних орфографічних вимог (перевірка робочих зошитів учнів під час вивчення стану викладання предметів); Протягом року ЗДНВР Нарада при директру
•перевірка зошитів для контрольних робіт Вересень, січень
•особові справи учнів 1-11 класів, алфавітної книги Класні керівники МО класних керівни-ків
•виконання графіків тематичного оцінювання, контрольних, лабораторних , практичних робіт Протягом року ЗДНВР МО предмет-ні
8 Соціальний захист учнів (виконання Закону України «Про охорону дитинства») Протягом року Соціаль-ний педагог Нарада при директо-ру, педрада
9 Робота з здібними і обдарованими учнями, підготовка до участі в олімпіадах , конкурсах, турнірах , МАН. Аналіз результативності. Жовтень, березень ЗДНВР Методи-чна рада, Нарада при директо-ру, засідан-ня м/о Допо-відь Наказ
10 Виконання Закону України «Про звернення громадян» 2 рази на рік Д Нарада при директо-ру, рада навч.зак-ладу
11 Робота з запобігання дитячого травматизму. Оформлення відповідної документації Протягом року ЗДВР Конфе-ренція, нарада при директо-ру, засідання м/о класних керівни-ків Наказ
12 Про профілактику правопорушень, злочинності, наркоманії, тютюнопаління, СНІДу, короно вірусної інфекції Covid-19 Вересень, грудень, травень ЗДВР Педрада, нарада при директору, м/о класних керівни-ків Доповідь Наказ
13 Робота з Цивільного захисту (за окремим планом) Квітень ЗДНВР Нарада при директо-ру Наказ
14 Профорієнтаційна робота (за окремим планом) Березень ЗДВР Нарада при директо-ру Наказ
15 Контроль за виконанням попередніх рекомендацій, рішень Протягом року ЗДНВР, ЗДВР Педради Інформація
16 Контроль за організацією чергування у ліцею, дотримання графіків чергування, трудової дисципліни, соціальної дистанції, проти епідеміологічного режиму з приводу поширення хвороби Covid-19 Постійно ЗДВР Нарада при директо-ру Допо-відь
17 Робота щодо проведення атестації педпрацівників Жовтень – квітень Д, ЗДНВР Атеста-ційна комісія Протоко-ли
18. Підсумки організації виховної роботи Травень ЗДВР Педрада Наказ
19 Організація методичної роботи Протягом року ЗДНВР Методи-чна рада Накази, протоко-ли
20 Забезпечення виконання законів України «Про засади мовної державної політики», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку, ст. 53 Конституції України Протягом року ЗДНВР За планом педрад Наказ
21 Робота із здібними та обдарованими учнями Протягом року ЗДНВР Засідан-ня метод. ради Наказ
22 Позабюджетна діяльність у ліцеї, зміцнення матеріально-технічної бази Протягом року Д Звіти, рада навч. закладу Прото-кол
23 Організація підготовки учнів 11класу до участі у зовнішньому незалежному оцінюванні Протягом року ЗДНВР, вчителі – предм. Нарада при директо-ру
24 Організація роботи з підготовки до організованого закінчення навчального року Квітень- червень ЗДНВР Педрада, нарада при директо-ру
25 Про підготовчу роботу з проведення військово-спортивного свята, присвяченого закінченню вивчення курсу «Захист України» Квітень Вчитель предмету «Захист Вітчиз-ни» Нарада при директо-ру Наказ
26 Робота соціально-психологічної служби: СТОП.БУЛІНГ. Упродовж навч. року Практич-ний психолог, соціаль-ний педагог Нарада при директо-ру Накази
27 Організація фізкультурно-оздоровчої, спортивно-масової роботи Упродовж навч. року ЗДВР Нарада при директо-ру Накази
Здійснення персонального контролю
Питання контролю Термін Відповідальні Розгляд Відм. про вико-нання
1 Контроль за роботою вчителів, які атестуються Жовтень, березень, квітень ЗДНВР Атестаційна комісія
2 Контроль за роботою з усіх питань освітньої діяльності Упродовж навч. року Адміністрація Наради при директору
3 Контроль за дотриманням рекомендацій, розпоряджень… з приводу пандемії Covid-19 Щоденно Адміністраіця Наради при директору
План проведення внутрішнього моніторингу навчальних досягнень
№з/п Предмет Мета контролю Клас Дата Відповіда- льні Відм. про викон.
1 Українська мова Стан викладання 2-4 Жовтень ЗДНВР
2 Математика Стан викладання 9,10-11 Листопад-грудень ЗДНВР
3 Захист України Стан викладання 5-11 Березень ЗДНВР
4 Музичне мистецтво Стан викладання 2-7 Квітень ЗДВНР
.Контроль за виконанням нормативних і директивних документів
Назва документа Критерії Відпові-дальні, термін Де обговорю-ється
Конституція України Виконання ст. 10 Конституції України. Директор ЗДВР Класні керівники Протягом року МО класних керівників
Робота класних керівників з учнями 1—11-х класів щодо вивчення Конституції України (виховні години, тематичні уроки), державних символів.
Робота з правового виховання учнів
Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про мови» Виконання зазначених документів. ЗДНВР ЗДВР Бібліотекар Протягом року На нарадах при директо-ру
Статистична звітність на початок навчального року.
Організація індивідуального навчання учнів, які потребують за станом здоров’я.
Зарахування учнів у 1, 10-ті класи.
Облік дітей.
Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять.
Комплектація ліцею педкадрами на новий навчальний рік.
Впровадження індивідуального підходу до учнів спецгрупи, підготовчої групи на уроках фізкультури.
Організація харчування учнів у школі, надання пільгового харчування малозабезпеченим, дітям-сиротам.
Ведення шкільної документації державною мовою.
Виховання шанобливого ставлення в учнів до державних символів України.
Участь у різноманітних конкурсах, олімпіадах.
Тематичні виставки у бібліотеці ліцею.
Виховні заходи.
Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти Впровадження Державного стандарту в 5х та 8-х класах. Контроль за дотриманням вимог нового Держстандарту в 1-3-х,5-6-х класах. Директор Протягом року Наради при директору
Накази МОН, МОЗ щодо карантинних обмежень під час короно -вірусної інфекції Covid-19 Контроль за дотриманням проти епідеміологічних вимог Адміністрація ліцею Наради при директору
Робота з батьками. Атестація педпрацівників. Підвищення рівня викладання предметів. ЗДНВР Протягом року На нарадах при директору


Робота з батьками, громадськістю

План роботи з батьками, громадськістю
№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відмітка про викон.
Серпень
1 Проведення онлайн- консультацій для батьків майбутніх першокласників До 28.08.20 Адміністрація ліцею
Вересень
1 День онлайн-консультацій для батьків 04.09.20 Адміністрація ліцею
2 Проведення онлайн-консультацій з питань адаптації учнів 5-го, 10-го кл. До 28.09.20 Адміністрація ліцею
3 Дистанційне анкетування батьків першокласників з метою виявлення особливостей та характеру протікання процесу адаптації дітей у ліцеї До 28.09.20 Практичний психолог Анкети
4 Оформлення інформаційного стенду «Для вас, батьки» До 28.09. 20 Практичний психолог
5 Заняття відеолекторію педагогічних знань Згідно планів кл. керівників ЗДНВР
Жовтень
1 Проведення онлайн-консультацій з питань адаптації учнів 5-го, 10-го класів 30.10.20 Адміністрація ліцею Класні керівники
2 Проведення онлайн-консультацій для батьків Протягом року Адміністрація ліцею
3 Оновлення інформаційного стенду «Для вас, батьки» (нові матеріали, поради, рекомендації, досвід виховання ) Протягом місяця Практичний психолог
Листопад
1 День відкритих дверей для батьків (при знятті карантинних обмежень) 20.11.20 ЗДВР
2 Дистанційні класні батьківські збори
3 Заняття відеолекторію педагогічних знань
Грудень
1 Дистанційні класні батьківські збори 14.12.20 Класні керівники
2 Проведення онлайн-консультацій для батьків ЗДВР, практичний психолог
3 Оновлення інформаційного стенду «Для вас, батьки» ( нові матеріали, поради, рекомендації, досвід виховання )
Січень
1 Проведення онлайн-консультацій для батьків До 18.01.21 Адміністрація ліцею
2 Оновлення інформаційного стенду «Для вас, батьки» (нові матеріали, поради, рекомендації, досвід виховання ) До 18.01.21 Заступник з НВР
Лютий
1 Відеопрезентація в режимі онлайн «Інформуємо…» 14.02.21 Адміністрація ліцею
2 Дистанційні класні батьківські збори Класні керівники
3 Заняття відеолекторію педагогічних знань Адміністрація ліцею
Березень
1 Проведення онлайн-консультацій для батьків 20.03.21 Адміністрація ліцею
2 Оновлення інформаційного стенду «Для вас, батьки» (нові матеріали, поради, рекомендації, досвід виховання) Протягом місяця ЗДВР
Квітень
1 Дистанційний день відкритих дверей для батьків (відео чат) 17.04.21 Адміністрація ліцею
2 Дистанційні загальноліцейні та класні батьківські збори ЗДВР
3 Заняття відеолекторію педагогічних знань
Травень
1 Дистанційні класні батьківські збори 15.05.21 Класні керівники
2 Дистанційні збори батьків майбутніх першокласників 08.05.21 Вчителі початкових класів
3 Проведення онлайн-консультацій для батьків майбутніх першокласників 08. 05.21 Вчителі поч. класів, практичний психолог
Червень
1 Проведення індивідуальних консультацій для батьків майбутніх першокласників з питань підготовки дітей до навчання 02 – 04.06.21 Практичний психолог

8.2. Педагогічна онлайн-просвіта батьків

(робота шкільного практичного психолога та класних керівників з батьками учнів)

Клас № з/п Тематика Дата Відповідаль-ний
1 1 Ваша дитина стала першокласником Вересень Практичний психолог
2 Адаптація першокласника Жовтень Практичний психолог
3 Роль батьків у вихованні дитини Грудень Класовод
4 Як розуміти щастя дитини Березень Класовод
5 Відпочинок у нашій родині Травень Практичний психолог
2 1 Як допомогти школяреві у навчанні Жовтень Практичний психолог
2 Наші помилки у вихованні дітей Грудень Класовод
3 Виховання любові до природи Березень Класовод
4 Що допомагає і заважає розвитку таланту та розвитку здібностей Травень Практичний психолог
3 1 Заохочування і покарання дітей у сім’ї Жовтень Практичний психолог
2 Телебачення і діти Грудень Класовод
3 Єдність вимог сім’ї та ліцею Березень Класовод
4 Молодший шкільний вік і його особливості Травень Практичний психолог
4 1 Режим дня – запорука успішного навчання Жовтень Практичний психолог
2 Діти та нові інформаційні технології Грудень Класовод
3 Трудове виховання дитини в сім/ї Березень Класовод
4 Підготовка до переходу до 5 класу. Адаптація дитини до нових умов навчання. Травень Практичний психолог
5 1 Психофізичні особливості 11-річної дитини Жовтень Практичний психолог
2 Здорові діти здорових батьків Грудень Класний керівник
3 Як запобігти появі шкідливих звичок Березень Практичний психолог
4 Виховання бережливості та економії. Діти та сімейний бюджет Травень Класний керівник
6 1 Що робить підлітка “важким”? Жовтень Практичний психолог
2 Статеве виховання школярів Грудень Класний керівник
3 Дозвілля й відпочинок підлітка Березень Практичний психолог
4 Виховання в підлітків свідомого ставлення до навчання та його результатів Травень Класний керівник
7 1 Взаємини підлітка й дорослого. Причини конфліктів, шляхи їх розв’язання Жовтень Практичний психолог
2 Зовнішній вигляд: смак, стиль Грудень Класний керівник
3 Профілактика тютюнопаління серед неповнолітніх. Березень Практичний психолог
4 Організація в сім’ї навчальної праці школяра. Допомога і контроль батьків, потреби в цьому Травень Класний керівник
8 1 Подружні конфлікти та проблеми дітей Жовтень Практичний психолог
2 Профілактика алкоголізму серед неповнолітніх Грудень Класний керівник
3 Підліток і закон. Виховання правової культури. Березень Практичний психолог
4 Економічне виховання в сім’ї. Чи потрібні кишенькові гроші підлітку? Травень Класний керівник
9 1 Сучасні діти. Які вони є. Жовтень Класний керівник
2 Дозвілля і відпочинок підлітків. Яким він є. Грудень Класний керівник
3 Профілактика наркоманії серед неповнолітніх Березень Практичний психолог
4 Як допомогти дитині вибрати професію? Навчальні заклади області Квітень Практичний психолог
5 Як створити сприятливі умови підготовки до державної підсумкової атестації Травень Класний керівник
10 1 Проблеми віку та їх вирішення Жовтень Практичний психолог
2 Вільний час: корисно і цікаво Грудень Класний керівник
3 Економічне виховання в сім’ї. Бізнес і діти Березень Класний керівник
4 Чи комфортно вам разом: батьки й діти Травень Практичний психолог
11 1 Підготовка старшокласників до сімейного життя Жовтень Класний керівник
2 Старшокласники. Інформаційний мінімум про СНІД Грудень Практичний психолог
3 Плани випускників на майбутнє та позиція батьків Березень Класний керівник
4 Як створити сприятливі умови для підготовки до державної підсумкової атестації Травень Практичний психолог


Соціально-психологічний супровід освітнього процесу

9.1.Визначення готовності учнів перших класів до навчання у НУШ
Мета: cтворення сприятливих соціально-психологічних умов для успішного виховання, навчання, психологічного розвитку дитини в рамках освітнього середовища.
Зміст роботи Термін Відпові-дальний за виконання Форма узагальнення Відмітка про виконання
1. Підготовка бланків до проведення діагностичної роботи з учнями 1-х класів Жовтень Бейсюк О.П.., кл.керівники 1-х класів Підготовка бланків
2.Проведення діагностики за допомогою методик Жовтень Бейсюк О.П. батьки, кл.керівники 1-х класів Діагностика першоклас-ників
3. Обробка результатів, занесення даних до індивідуальних карток Жовтень-лист-опад Бейсюк О.П. Обробка результатів
4. Надання результатів діагностики та рекомендацій щодо подальшої роботи з учнями 1-х класів учасникам освітнього процесу Жовтень-листо-пад Бейсюк О.П. Психологічні консультації учасників НВП
5. Результати роботи з учнями 1-х класів по визначенню готовності до навчання Жовтень Бейсюк О.П. Аналітична довідка
Адаптація першокласників до шкільного життя в НУШ
Зміст роботи Термін Відповіда-льний за виконання Форма узагальнення Відмітка про виконання
1. Підготовка бланків до проведення діагностичної роботи з учнями 1-х класів, батьками, класними керівниками Листо-пад Бейсюк О.П. Підготовка бланків
2. Адаптація першокласників до школи: 1.Проективний тест “Школа. Дитячий садок” 2.Кольоровий тест Орєхової 3.Анкета інтересів Листо-пад- грудень ІІ зріз в квітні Бейсюк О.П., Кл.керівники Діагности-ка учнів
3. Надання психологічних консультацій учасникам освітнього процесу (батьки, класні керівники, адміністрація) Листо-пад- грудень Бейсюк О.П. Психологічні консультації учасників НВП
4. Результати роботи з першокласниками по адаптації (І зріз) Листо-пад- грудень Бейсюк О.П. Аналітична довідка
5. Виступ на малій педагогічній раді за темою: "Аналізуємо результати рівня адаптації учнів 1-х класів до навчання в НУШ" Грудень Бейсюк О.П. Психологічна просвіта
6. Проведення занять з учнями, у яких виявлено ознаки дезадаптації (за необхідністю) Листо-пад- грудень за не обхід-ністю Бейсюк О.П. Корекційна робота
7. Написання аналітичної довідки про результати вивчення рівня адаптації учнів 1-х класів ( ІІ зріз) Травень Бейсюк О.П. Аналітичний звіт
9.2 Психологічний супровід психолого-педагогічного експерименту
Зміст роботи Термін Відповіда-льний за виконання Форма узагальнення Відмітка про виконання
1. Написання річного плану роботи психологічної служби на навчальний рік, підписання плану директором школи Серпень Бейсюк О.П. Планування роботи
2. Робота з корегування та поновлення списків учнів 2-10 класів Жовтень Бейсюк О.П. Робота з банком даних
3. Підготовка анкет, бланків відповідей для учнів 2-10 класів, батьків, та педпрацівників Жовтень Бейсюк О.П. Підготовка бланків
4. Проведення діагностики 2-10 класів: 1. Вади особистісного розвитку 2. Розвиток активності учнів 3. Соціально-комунікативний розвиток 4. Сімейні відносини 5. Ціннісні орієнтації у сфері спілкування. Жовтень-грудень, ІІ зріз березень Бейсюк О.П., кл.керівники 2-10 класів Діагностика учнів
5. Проведення діагностичної роботи з класними керівниками 2-10 класів Жовтень-грудень Бейсюк О.П., Кл-керівники 2-10 клаів Діагностування вчителів
6. Проведення діагностичної роботи з батьками Жовтень-грудень Бейсюк О.П. Діагностика батьків
7. Обробка результатів діагностики учасників освітнього процесу Жовтень-грудень Бейсюк О.П. Обробка результатів
8. Аналіз даних результатів, написання аналітичного та статистичного звітів про участь в експерименті Жовтень-травень Бейсюк О.П. Аналітичний звіт
9.3. Психологічна підтримка обдарованих здобувачів освіти
Зміст роботи Термін Відповіда-льний за виконання Форма узагальнення Відмітка про виконання
1. Підготовка бланків до обстеження вчителів та обдарованих учнів Січень Бейсюк О.П. Підготовка бланків
2. Обстеження інтелектуального розвитку Січень-лютий Бейсюк О.П. Діагностика учнів
3. Виявлення креативності Січень-лютий Бейсюк О.П. Діагностика учнів
4. Виявлення креативності Січень-лютий Бейсюк О.П. Діагностика учнів
5. Проведення анкети вивчення мотивів навчальної діяльності дитини Січень-лютий Бейсюк О.П. Діагностика учнів
6. Надання індивідуальних та групових психологічних консультацій учасникам НВП Січень-лютий Бейсюк О.П. Психологічні консультації учасників НВП
7. Написання аналітичної довідки про роботу з обдарованими учнями Лютий Бейсюк О.П. Аналітична довідка
9.4. Психологічний супровід професійного самовизначення
Зміст роботи Термін Відповіда-льний за виконання Форма узагальнення Відмітка про виконання
1. Підготовка бланків до обстеження учнів 9-х класів щодо професійного визначення Лютий Бейсюк О.П. Підготовка бланків
2. Проведення з учнями 9-х класів діагностичної роботи за допомогою методики ДДО Клімова Лютий Бейсюк О.П., кл.керівники 9 кл. Діагностика учнів
3. Обробка результатів, занесення даних до індивідуальних карток Лютий Бейсюк О.П. Обробка результатів
4. Надання індивідуальних та групових психологічних консультацій учасникам НВП Лютий Бейсюк О.П. Психологічні консультації учасників НВП
5. Проведення інформаційного заняття з елементами тренінгу з учнями 9-х клаів Лютий Бейсюк О.П., кл.керівники 9 кл. Заняття з елементами тренінгу
6. Написання аналітичної довідки про результати діагностики учнів 9-х класів по професійному визначенню Лютий Бейсюк О.П. Аналітична довідка
9.5. Психологічний супровід дітей девіантної поведінки
Зміст роботи Термін Відповідальний за виконання Форма узагальнення Відмітка про виконання
1. Поновлення списків дітей, які знаходяться на внутрішкільному обліку, написання річного плану роботи з цією категорією дітей, індивідуального плану роботи на кожну дитину Вересень Бейсюк О.П., Боєчко Т.П. Робота з банком даних
2. Участь психолога у засіданнях комісії з профілактики правопорушень Упродовж року Заступник директора з НВР, соціальний педагог, психолог Засідання комісії
3. Підготовка бланків до діагностування учнів, які знаходяться на внутрішкільному обліку Листопад Бейсюк О.П. Підготовка бланків
4. Проведення діагностики щодо визначення акцентуацій характеру підлітків за допомогою методики Шмішека Листопад Бейсюк О.П. Діагностика учнів
5. Проведення діагностики на визначення рівня інтелекту за допомогою методики "Таблиці Равена" Листопад Бейсюк О.П. Діагностика учнів
6. Обробка результатів, занесення даних до індивідуальних карток Листопад Бейсюк О.П. Обробка результатів
7. Надання індивідуальних та групових психологічних консультацій учасникам НВП Листопад Бейсюк О.П. Психологічні консультації учасників НВП
8. Оформлення психолого-педагогічних характеристик на важковихованих учнів та дітей, сім"ї, яких опиналися в складних життєвих обставинах. Формування банку дітей, які потрапили до групи ризику по результатам діагностики Листопад - грудень Бейсюк О.П. Складання психолого-педагогічних характеристик
9. Проведення корекційної бесіди з учнями, які знаходяться на внутрішкільному обліку, з дітьми, сім" ї яких потрапили до складних життєвих обставин, групою ризику Грудень-Травень Бейсюк О.П. Корекційна робота
10. Написання аналітичної довідки про роботу з учнями, які знаходяться на внутрішкільному обліку Грудень Бейсюк О.П. Аналітична довідка
9.6. Психологічний супровід педагогічного колективу
Зміст роботи Термін Відповідальний за виконання Форма узагальнення Відміт-ка про вико-нання
1. Відвідування уроків вчителів, які атестуються з метою вивчення особливостей педагогічного стилю, підвищення психологічної компетентності вчителя Жовтень-травень Бейсюк О.П., Вчителі, які атестуються Відвідуван-ня відкритих уроків
2. Заповнення карт психологічного аналізу уроку на вчителя, який атестується Жовтень-травень Бейсюк О.П. Аналіз уроку
3. Підготовка бланків для діагностики педагогічного колективу Лютий Бейсюк О.П. Підготовка бланків
4. Проведення діагностики за допомогою опитувальника "Аналіз вчителем особливостей індивідуального стилю педагогічної діяльності" Лютий Бейсюк О.П.. Вчителі - предметники, класні керівники Діагностування вчителів
5. Обробкак результатів діагностики Лютий Бейсюк О.П. Обробка результатів
6. Аналіз результатів діагностики Лютий Бейсюк О.П. Аналіз роботи
7. Надання психологічних консультацій адміністрації та педагогічному колективу Упродовж року Бейсюк О.П., Вчителі - предметники, класні керівники Психологіч-ні консультації учасників ОП
8. Написання аналітичної довідки про результати роботи з педагогічним колективом Березень Бейсюк О.П. Аналітична довідка
9.7. Співпраця з родинами
Зміст роботи Термін Відповідальний за виконання Форма узагальнення Відмітка про виконання
1. Індивідуальні консультації батьків за результатами діагностики, за запитами батьків, педагогів. За планом роботи школи Бейсюк О.П. Психологічне консультуван-ня батьків
2. Бесіди на батьківських зборах для батьків 1-класників та учнів початкової школи За планом роботи школи Бейсюк О.П. Психологічна просвіта
3. Бесіди на батьківських зборах середньої та старшої школи (за запитом кл. керівників та батьків) За планом роботи школи Бейсюк О.П. Психологічна просвіта

9.8. Адаптація учнів 5-х класів
Зміст роботи Термін Відповідальний за виконання Форма узагальнення Відмітка про виконан-ня
1. Підготовка бланків до діагностування учнів 5-х класів Жовтень Бейсюк О.П. Підготовка бланків
2. Проведення діагностичної роботи вивчення рівня адаптації учнів 5-х класів за допомогою методики "Кольорова діагностика емоцій" О.А. Орєхової Жовтень Бейсюк О.П., Кл. керівники 5-х класів Діагностика учнів
3. Обробка результатів діагностики, занесення даних до індивідуальних карток Жовтень Бейсюк О.П. Обробка результатів
4. Надання індивідуальних та групових психологічних консультацій учасникам ОП Упродовж року Бейсюк О.П., кл. керівники 5-х класів Психологічні консультації учасників ОП
5. Написання аналітичної довідки про вивчення рівня адаптації серед учнів 5-х класів Листопад Бейсюк О.П. Аналітична довідка
6. Проведення корекційно-розвивальних занять для неадаптованих учнів по програмі "Я –п’ятикласник" авторів Мікляєвої та Рум’янцевої Листопад-грудень Бейсюк О.П. ., кл. керівники 5-х класіів, Заняття з елементами тренінгу
7. Виступ на психолого-педагогічному консиліумі по адаптації учнів 5-х класів За планом роботи школи Бейсюк О.П. Психологічна просвіта
9.9. Організаційно-методична робота
Зміст роботи Термін Відповідальний за виконання Форма узагальнення Відміт-ка про виконання
1. Планування роботи на навчальний рік (написання річного плану роботи, місячного плану роботи, річного плану роботи з обдарованими учнями, річного плану роботи з учнями пільгового контингенту, річного плану роботи з учнями, які знаходяться на внутрішкільному обліку Серпень Бейсюк О.П. Планування роботи
2. Підготовка та оформлення документації, поновлення банку методик, ведення журналів щоденного обліку роботи Серпень Бейсюк О.П. Підготовка документації
3. Коригування та поновлення банку даних на учнів пільгових категорій, учнів, які знаходяться на внутрішкільному обліку, банку обдарованих учнів Упродовж року Бейсюк О.П., Боєчко Т.П. Робота з банком даних
4. Підготовка до проведення корекційно-розвивальних занять з учнями 1-х, 5-х, 7-х, 9-х класів, профілактики здорового способу життя по програмі "Рівний-рівному", до зовнішнього незалежного тестування Упродовж року Бейсюк О.П. Підготовка до занять
5. Підготовка до виступів на батьківських зборах, педагогічних радах, методичних об’єднаннях За планом роботи ліцею Бейсюк О.П. Підготовка до виступу
6. Корегування списків учнів Упродовж року Бейсюк О.П. Поновлення інформації
7. Надання аналітичних довідок та звітів про виконану роботу Упродовж року Бейсюк О.П. Звітна інформація
9.10. Соціальний захист учнів пільгового контингенту
Зміст роботи Термін Відповідальний за виконання Форма узагальнення Відмітка про виконання
1. Корегування та поновлення банку даних пільгового контингенту, написання індивідуалиних планів роботи Упродовж року Соц. педагог, психолог Поновлення інформації
2. Відвідування учнів пільгового контингенту вдома в зв’язку з перевіркою житлово-побутових умов проживання Вересень, січень 2 рази на рік Психолог, соціальний педагог Обстеження умов проживання
3. Підготовка бланків до проведення діагностики учнів пільгового контингенту Січень Бейсюк О.П. Підготовка бланків
4. Проведення діагностичної роботи з учнями пільгового контингенту за допомогою методики "Малюнок дерева" Січень Бейсюк О.П. Діагностика учнів
5. Проведення діагностики за допомогою методики Дж.Тейлора "Шкала прояву тривожності" Січень Бейсюк О.П. Діагностика учнів
6. Обробка результатів, аналіз роботи з дітьми пільгового контингенту, занесення даних до індивідуальних карток Січень Бейсюк О.П. Обробка результатів
7. Надання індивідуальних та групових психологічних консультацій учасникам НВП (опікуни, учні, адміністрація, класниі керівники) Упродовж року Бейсюк О.П.., класні керівники Психологічні консультації учасників НВП
8. Написання психолого-педагогічних характеристик на учнів пільгового контингенту (діти-інваліди, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування) Лютий Бейсюк О.П. Складання психолого-педагогічних характеристик
9. Проведення індивідуальних бесід з учнями пільгового контингенту по результатам діагностики Лютий Бейсюк О.П. Бесіда з учнями
10. Написання аналітичної довідки про результати роботи з учнями пільгового контингенту Лютий Бейсюк О.П. Аналітична довідка
9.11. Розвивальна діяльність
Зміст роботи Термін Відповідальний за виконання Форма узагальнення Відмітка про виконання
1. Проведення факультативних занять з учнями 8-х класів по програмі "Рівний – рівному» Упродовж року Бейсюк О.П.., кл. керівники 8-х класів Розвивально-корекційна робота
2. Проведення занять з учнями 11-х класів за темою: «Підготовка до зовнішнього незалежного тестування» Квітень . Бейсюк О.П., кл. керівники Заняття з елементами тренінгу
9.12. Психологічний супровід профільного навчання
Зміст роботи Термін Відповідальний за виконання Форма узагальнення Відмітка про виконання
1. Підготовка бланків до обстеження учнів щодо схильностей до профільного навчання Березень Бейсюк О.П. Підготовка бланків
2. Проведення діагностичної роботи на визначення схильностей до професійних переваг та навчання у профільних класах за допомогою методики Дж. Холланда Березень Бейсюк О.П., кл. керівники 7-х класів Діагностика учнів
3. Проведення діагностики схильностей до професії за допомогою психогеометричного тесту Березень Бейсюк О.П., кл. керівники 7-х класів Діагностика учнів
4. Обробка результатів, занесення даних до індивідуальних карток Березень Бейсюк О.П. Обробка результатів
5. Надання аналітичної довідки про результати дослідження схильностей до навчання у профільному класі Березень Бейсюк О.П. Аналітичний звіт
6. Надання індивідуальних та групових психологічних консультацій учасникам НВП Березень-Квітень Бейсюк О.П. Психологічні консультації учасників НВП
9.13. Психологічна просвіта в школі
Зміст роботи Термін Відповідальний за виконання Форма узагальнення Відмітка про виконання
1. Виступ на педагогічній раді за темою: "Участь в психолого-педагогічному проектуванні соціального розвитку особистості учнів"" За планом роботи школи Бейсюк О.П. Психологіч-на просвіта
2. Виступ на батьківських зборах для батьків 1-х класів за темою: "Що повинні запам'ятати батьки, коли в сім'ї виховується першокласник?" За планом роботи школи Бейсюк О.П. Психологіч-на просвіта
3. Виступ на батьківських зборах для батьків 5-х класів за темою: "Становлення особистості у 5-му класі" За планом роботи школи Бейсюк О.П. Психологічна просвіта

9.14. План заходівщодо профілактики булінгу в учнівському середовищіна 2020 – 2021 н.р.

Назва заходу Класи Термін проведення Відповідальний
1 Провести в гімназії тиждень протидії поширення булінгу «Стоп, булінг» 1-11 кл Вересень ЗДВР, педагог соціальний, психолог, класні керівники
2. Тренінгове заняття «Профілактика булінгу в учнівському середовищі». 5-11 кл. Жовтень Педагог соціальний, психолог
3. Поради «Як допомогти дітям упоратися з булінгом». 1-11 кл. Протягом року педагог-соціальний
4. Години спілкування на тему: «Кібербулінг». 9-11 кл Протягом року Класні керівники
5. Корисні правила-поради для профілактики і подолання кібер-булінгу. 9-11кл. Протягом року Педагог соціальний, класні керівники
6. Перегляд відео презентацій «Булінг в школі. Як його розпізнати», «Кібербулінг або агресія в інтернеті: Способи розпізнання і захист дитини». 5-11кл. Листопад-Грудень ЗДВР, педагог соціальний
7. Круглий стіл для батьків «Пого-воримо про булінг та кібербулінг». Батьки Грудень Травень ЗДВР, педагог соціальний, психолог
8. Поради батькам, щоби зменшити ризик булінгу та кібербулінгу для своєї дитини. Батьки Грудень Травень Педагог соціальний
9. Міні-тренінг "Як навчити дітей безпечної поведінки в Інтернеті". 2-4кл. Січень -лютий Педагог соціальний, класні керівники
10. Круглий стіл для педагогічного колективу «Безпечна школа. Маски булінгу». Педагогічний колектив Березень ЗДВР, педагог соціальний, психолог
11 Консультативний пункт «Скринька довіри». 1-11 кл. Постійно Педагог соціальний, психолог
Назва заходу Класи Термін проведення Відповідальний
11 Перегляд відеороликів «Нік Вуйчич пробулінгушкол», "«Булінгушколіта як з ним боротися – говоримо з Уповноваженим Президента України..», «Зупиніться!!! МОЯ Історія про Булінгі Кібербулінг». 1-11кл. Протягом року ЗДВР, педагог соціальний, психолог
12 Складання та розповсюдження серед учнів 1-11 класів листівок на тему « Не стань жертвою булінгу» 1-11 кл. Березень ЗДВР, педагог соціальний, психолог, педа-гог-організатор
13 Конкурс-виставка плакатів на тему «Шкільному булінгу скажемо – Ні!» 5-11 кл. Березень Класні керівники
14. Бесіда – тренінг «Віртуальний терор: тролінг і кібербулінг». 6-8кл. Квітень Педагог соціальний, класні керівники

Розділ 10

Організація медичного обслуговування учасників освітнього процесу

10.1. Організаційні заходи
1 Провести перевірку санітарного стану школи, соціально-дистанційної розмітки, наявності миючих та дизенфікуючих засобів, засобів індивідуального захисту, інформаційних листівок щодо короно вірусної хвороби COVID-19 перед початком навчального року Серпень Директор школи, медсестра, Держпродспо-жив служба
2 Підготувати мед кабінет, ізолюючу кімнату, забезпечити його необхідним інвентарем, медикаментами Червень-серпень Директор школи, медсестра
3 Перевірити наявну і завести нову медичну документацію Серпень-вересень Медсестра
4 Систематично вести всю обов'язкову документацію за встановленою формою, забезпечувати виконання нормативних документів із питань медичного обслуговування учнів закладу. Упродовж року Медсестра
5 Брати участь у педагогічних нарадах, нарадах при директорові, на яких розглядають питання зміцнення здоров'я дітей Упродовж року Медсестра
6. Розробити алгоритм дій при виявленні чи підозрі хворих на короно вірусну інфекцію COVID-19 До 31.08 Директор Медсестра
7 Проводити термометрію працівників ліцею Щоденно Медсестра
8 Слідкувати за дизенфікацією класних приміщень, ручок…, провітрювання класних кімнат, дотримання соціальної дистанції Щоденно Медсестра Працівники ліцею
9 Проводити моніторинг стану проходження учнями медичних оглядів, щеплення, захворюваності тощо Упродовж року Медсестра
10 Аналізувати стан захворюваності школярів, педагогічного персоналу, обслуговуючого персоналу 1 раз на квартал Медсестра
11 Проводити аналіз відвідування учнями закладу освіти, встановлювати причини Постійно Упродовж року Медсестра
12 Підготувати і доповнити папку методичних рекомендацій, наказів, інструктажів щодо організації медичного обслуговування закладу освіти Серпень Медсестра
13 Підготувати папку з інструктивно-методичними матеріалами щодо санітарно-просвітницької роботи: · Тексти лекцій і бесід щодо охорони життя закладу освіти · Комплекти друкованих матеріалів, листівки, пам’ятки, звернення, буклети з різних питань охорони життя ліцею · Комплекти наукових матеріалів, виставки плакатів і сан бюлетенів Серпень Серпень-вересень Упродовж року Медсестра Медсестра Медсестра
14 Скласти річний план роботи медсестри, затвердити його у директора ліцею. На основі цього плану спланувати роботу Серпень-вересень Медсестра
15 Разом з відповідальними особами проводити щоденний контроль за дотриманням санітарних правил і норм у приміщеннях навчального закладу та в організації освітнього процесу Щоденно Медсестра
16 Контролювати організацію харчового процесу в їдальні, дотримання санітарних норм під час пандемії COVID-19 , сприяти організації раціонального харчування Щоденно Медсестра
13 Провести бесіди з педагогічним колективом з метою: - Дотримання чинних санітарних правил і норм та неухильне виконання основних вимог ДСанПіН 5.5.2.008-01; - Дотримання належного санітарного стану навчальних кабінетів; - Індивідуального підбору та маркування меблів; - Виконання проти епідеміологічних рекомендацій щодо поширення короно вірусної інфекції COVID-19; - Забезпечення відповідності навчального навантаження учнів їхнім віковим і морфо функціональним особливостям; Постійно Упродовж року Медсестра
10.2. Організація лікувально-оздоровчого процесу 10.2.1. Профілактична робота
1 Проводити звичайні та поглиблені огляди дітей: · Забезпечити дотримання схеми періодичності обов'язкових медичних профілактичних оглядів учнів · Організувати медогляд учнів всіх вікових категорій згідно графіку затвердженого відділом освіти · Визначити кожному учневі медичну групу для занять фізичною культурою · Завершити всі етапи медичних оглядів, оцінити стан здоров'я учнів і призначити лікувально-оздоровчі заходи · Результати профілактичних оглядів реєструвати в «Медичній картці дитини – Ф№026 о» Березень Березень-квітень Вересень –Листопад Квітень-травень Травень Медсестра Медсестра Медсестра Медсестра, сімейний лікар Медсестра
2 Провести аналіз результатів медичних оглядів учнів, довести його до відома батьків, учителів, занести дані про стан здоров’я учнів у «Листок здоров’я» Упродовж року Медсестра
3 Здійснювати контроль за фізичним вихованням учнів, відвідуючи уроки фізкультури і заняття спортивних секцій Упродовж року Медсестра
4 Скласти списки дітей, які перебувають на диспансерному обліку по захворюваннях. Вересень Медсестра
5 Забезпечувати контроль за дотриманням термінів відновлення допуску учнів до фізичних навантажень після перенесених захворювань і травм Упродовж року Медсестра
6 Проводити роботу по профілактиці травматизму Упродовж року Медсестра
7 Надавати першу кваліфікаційну медичну допомогу учасникам освітнього процесу По потребі Медсестра
8 Надавати першу та невідкладну медичну допомогу дітям, які її потребують, повідомляти батьків По потребі Медсестра
9 Вести контроль за зберіганням та використанням медикаментів Упродовж року Медсестра
10 Сприяти вчасному проведенню профілактичних щеплень Згідно наказу Медсестра
11 Здійснювати контроль за проходженням персоналом школи медогляду, флюорографії Упродовж року Медсестра
10.2.2. Протиепідемічна робота, спричинена вірусною хворобою COVID-19, та іншими інфекційними захворюваннями
1 Контролювати проведення поточних та генеральних прибирань технічним персоналом, дизінфекції поверхонь, дотримання маскового режиму, соціальної дистанції… Постійно Медсестра
2 Контролювати дотримання санітарно-гігієнічних вимог під час карантину За потреби Медсестра
3 Приймати участь у плановому щепленні учнів Згідно з графіком Медсестра
4 Забезпечити медогляд учнів перед профілактичними щепленнями Згідно з графіком Медсестра Сімейний лікар
5 Здійснювати контроль за гігієнічними умовами навчання й виховання учнів (санітарний стан приміщень, освітлення, температурний режим, розміщення та маркування парт) Щоденно Медсестра
6 Організувати облік та ізоляцію хворих інфекційними хворобами учнів, організувати нагляд за контактними дітьми Упродовж року Медсестра
7 Систематично проводити огляд учнів з метою виявлення педикульозу та корости Упродовж року Згідно наказу Медсестра
8 Згідно з планом СЕС проводити дегільментизацію дітей в школі 1 раз на рік Медсестра
9 Контролювати санітарно-гігієнічні та хлорні режими згідно з інструкцією Постійно Медсестра
10 Контролювати зберігання та використання дезінфікуючих та миючих засобів, індивідуальних засобів захисту, антисептиків Постійно Медсестра
11 Аналізувати активність сухого хлорного вапна та 10%-го розчину хлорного вапна 1 раз на квартал Медсестра
12 Навчати техперсонал методики дотримання хлорного режиму постійно Медсестра
13 Щоденно вимірювати безконтактним термометром температуру тіла працівникам закладу освіти постіно Медсестра
10.2.3. Протитуберкульозна робота
1 Брати участь у щорічному плановому проведенні туберкулінодіагностики методом проведення постановки проби Манту Згідно з планом Медсестра
2 Вчасно направляти працівників в рентген-кабінет для проходження флюорографії Постійно, протягом року медсестра
3 Проводити флюорографічне обстеження учнів відповідної вікової категорії згідно з графіком Протягом року Медсестра
4 Сприяти оздоровленню дітей, які знаходяться на диспансерному обліку Протягом року Медсестра
5 Вести санітарно-освітню роботу з дітьми, працівниками школи, батьками з метою попередження захворювання на туберкульоз Постійно, протягом року Медсестра
10.3. Санітарно-гігієнічна робота
1 Проводити санітарні мінімуми Згідно з графіком СЄС Медсестра
2 Контролювати дотримання правил особистої гігієни працівників, миття рук, користування антисептиками Щоденно Медсестра
3 Стежити за дотриманням санітарно-гігієнічних навиків у дітей , миття рук, користування антисептиками Щоденно Медсестра
10.4. Контроль за якістю харчування
1 Проводити контроль за технологією приготування їжі, миття посуду, термінами реалізації продуктів Щоденно Медсестра
2 Організувати проведення огляду персоналу харчоблоку на наявність гнійничкових захворювань і відмічати результати в журналі Щоденно Медсестра
3 Стежити за санітарним станом харчоблоку та приміщень- кладових для зберігання сухих сипучих продуктів та овочів Щоденно Медсестра
4 Стежити за температурним режимом холодильників Щоденно Медсестра
5 Проводити С-вітамінізацію третіх страв Протягом року Медсестра
6 Вести правильно та вчасно відповідну документацію Щоденно Медсестра
7 Перевіряти якість приготування їжі та вести за формою « Бракеражний журнал готової продукції» Щоденно Медсестра
8 Контролювати зберігання та терміни реалізації продуктів, які швидко псуються Постійно медсестра
9 Контролювати харчування дітей та дотримуватися методики проведення цього процесу Щоденно медсестра
10 Сприяти покращенню харчування учнів: · Вчасно складати перспективне двотижневе меню, завірити його в директора школи та погодити з державною санепідемслужбою · Брати участь у складанні щоденного меню · Щоденно складати меню-розклад з урахуванням потреб дітей в білках, жирах, вуглеводах · Щомісячно підраховувати калорійність продуктів харчування · Вести чіткий облік виконання норм харчування на одну дитину · Виділити окремі дієт столи (якщо такі є) для дітей, які потребують дієтичного харчування, складати для них окремі меню-розклади Серпень Щоденно Щоденно Щоденно 1 раз на місяць 1 раз на 10 днів За медичними показниками Медсестра Медсестра Медсестра Медсестра Медсестра Медсестра Медсестра
10.5. Санітарно-просвітницькі заходи
1 Проводити бесіди для школярів, включаючи питання про статеве виховання, попередження шкідливих звичок, короно вірусну інфекцію COVID-19 Упродовж року Сімейний лікар, медсестра
2 Проводити співбесіди з батьками та співробітниками з поглиблення санітарно-гігієнічних знань Упродовж року, за потреби Медсестра
3 Проводити індивідуальні бесіди з батьками про стан здоров’я дітей Постійно, за потреби Медсестра
4 Випускати санітарні бюлетені і оформляти куточки здоров’я 2 рази на семестр Медсестра
5 Приймати участь в організації профілактичних заходів, направлених на зменшення захворюваності учнів школи Упродовж року Медсестра
6 Взяти участь в організації і проведенні днів «Здоров′я», акціях «Скажено туберкульозу і СНІДу – НІ!» 1 раз на рік Медсестра
10.6. Масова санітарно – просвітницька робота
1 Для батьків провести бесіди на теми: - «Профілактика кишкових інфекцій та профілактика харчових отруєнь» - «Профілактика глистяних інвазій у дітей» - «Короновірусна інфекція COVID-19» - «Профілактика інфекційних та ГРВІ захворювань у дітей» - «Профілактика венеричних захворювань» - «Проблема СНІДу» - «Профілактика грипу» - «Що таке реакція Манту» - «Як не захворіти на короно вірусну інфекцію COVID-19 , а також туберкульоз» - «Раціональне харчування школярів» - «Методи загартовування дитячого організму» Вересень Жовтень Вересень-жовтень Листопад Листопад Грудень Січень Лютий Березень Квітень Травень Медсестра Медсестра Медсестра Медсестра Медсестра Медсестра Медсестра Медсестра Медсестра Медсестра Медсестра
2 Для персоналу школи провести бесіди на теми: - «Про дотримання санітарних правил та норм, маскового режиму…» - «Про гігієнічне навчання та виховання» - «Профілактика гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь» - «Короновірусна інфекція COVID-19» - «Перша медична допомога» - «Надання першої медичної допомоги» - Практичне заняття «надання екстреної допомоги» - «Профілактика венеричних захворювань» - «Проблема ВІЛ, СНІДу» - «Профілактика грипу та ГРВІ» - «Організація та проведення заходів для профілактики педикульозу» - «Профілактика травматизму» - «Мистецтво бути здоровим» - «Профілактика туберкульозу» - «Шкідливі звички» Вересень Вересень Жовтень Жовтень Листопад Листопад Листопад Грудень Грудень Листопад-січень Лютий Березень Березень -квітень Квітень Травень Медсестра Медсестра Медсестра Медсестра Медсестра Медсестра Медсестра Медсестра Медсестра Медсестра Медсестра Медсестра Медсестра Медсестра Медсестра
3 Для учнів школи провести бесіди на теми: - «Режим дня, навчання та відпочинку» - «Особиста гігієна» - «Основи раціонального харчування школярів» - «Короновірусна інфекція COVID-19» - «Профілактика гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь» - Чи шкідливе ГМО для організму людини» - «Безпека в школі» - «Поки швидка в дорозі» - «Профілактика грипу та ГРВІ» - «СНІД. Убережи себе від ВІЛ» - «Гігієнічні аспекти статевого виховання» - «Що таке венеричні захворювання…» - « Проблема педикульозу» - « Що таке «шкільні хвороби»?» - « Уміння зберегти здоров′я» - « Жувальна гумка. Чого більше: шкоди чи користі?» - « Гігієна ротової порожнини» - «Що таке реакція Манту?» - «Обережно – туберкульоз!» - 7квітня – Міжнародний день здоров′я» - «Здоровий спосіб життя» - «Здорова родини-це моя родина» - «Згубний вплив алкоголю, нікотину, наркотиків на здоров′я дітей та підлітків» - «Небезпечні комахи, укуси, надання допомоги» - «Значення загартовування для збереження здоров′я» Вересень Вересень Вересень Жовтень Жовтень Жовтень Листопад Листопад Листопад-січень Грудень Грудень Грудень Січень Січень Січень Лютий Лютий Березень Березень Квітень Квітень Квітень Травень Травень Травень Медсестра Медсестра Медсестра Медсестра Медсестра Медсестра Медсестра Медсестра Медсестра Медсестра Медсестра Медсестра Медсестра Медсестра Медсестра Медсестра Медсестра Медсестра Медсестра Медсестра Медсестра Медсестра Медсестра Медсестра Медсестра
4 Випустити санітарні бюлетені на такі теми: - COVID-19 – як вберегтися від інфекції? - «Профілактика кишкових інфекцій» - «Раціональне харчування школярів» - «Увага! Отруйні ягоди та гриби» - «Профілактика грипу та респіраторних інфекцій» - «СНІД. Убережи себе від ВІЛ» - «Дитячий травматизм» - «Що таке реакція Манту» - «Увага! Туберкульоз» - «7квітня – Міжнародний день здоров′я» - «Небезпечні комахи» Вересень Жовтень Жовтень, травень Листопад,січень Грудень Січень Лютий Березень Квітень Травень Медсестра Медсестра Медсестра Медсестра Медсестра Медсестра Медсестра Медсестра Медсестра Медсестра
10.7. Облік і звітність
1 Проводити аналіз захворюваності дітей, в тому числі на COVID-19 1раз вквартал Медсестра
2 Своєчасно оформляти річний звіт про стан проходження учнями періодичних обов′язкових медичних профілактичних оглядів та здійснення комплексу оздоровчих заходів у закладі Травень Медсестра
3 Своєчасно оформляти всю обов'язкову документацію за встановленою формою, забезпечувати виконання нормативних документів із питань медичного обслуговування учнів закладу. Постійно Медсестра


10.8. Заходи з профілактики, тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії…

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відпові-дальний Форма узагальнення Відмітка про виконан-ня
1. Провести цикл бесід за віковими групами: Тематика бесід 1-4кл Про алкоголь і наркотики. Наркотики – шкідливі отруйні речовини. Вплив фізичної культури та спорту на зміцнення здоров’я. Безалкогольне дозвілля. Пити – здоров’ю шкодити. Що таке добре, а що погано. Права і обов’язки учнів ! 5-9 класи Тверезість - норма життя. Алкоголь і здоров’я. Підлітку особливо шкідливий алкоголь. Хвороби, викликані алкоголем. Вуличний травматизм і алкоголь. Наркоманія – тяжке захворювання. Боротьба – з пияцтвом і алкоголем – справа всіх і кожного. Охорона громадського порядку – обов’язок кожного. Законодавство про боротьбу з пияцтвом та наркоманією. 10-11 класи Сучасна медицина про шкідливий вплив алкоголю на здоров’я. Вплив алкоголю на потомство: п’ють батьки – страждають діти. Алкоголь руйнує сім’ю. Пияцтво руйнує сім’ю. Пристрасть до алкоголю – це небезпечно! Вплив алкоголю на продуктивність праці. Від пияцтва до злочину – один крок. Вино - ворог мудрості і спільник божевілля. Шляхи викоренення пияцтва та наркоманії Упродовж навчально-го року Мосейчук М.П. Бейсюк О.П. Лаврук М.В. Інформація
2. Здійснювати контроль за відвідуванням учнями школи Упродовж навчального року Бейсюк О.П. Мосейчук М.П. Інформація
3. Провести засідання МО класних керівників з питання роботи щодо попередження правопорушень серед неповнолітніх, профілактики алкоголізму та наркозалежності та тютюнокуріння Січень 2021 року Квітень 2021 року Мосейчук М.П. Протокол
4. Провести зустрічі з працівниками ювенальної превенції учнів 5-10 класів Березень 2021 року Травень 2021 року Мосейчук М.П. Інформація
5. Провести класні години в 5-11-х класах на теми: -« Вплив нікотину, алкоголю та наркотиків на здоров’я» - «Що я знаю про шкідливі звички» - «Ще раз про алкоголь та наркоманію» Упродовж навчально-го року Класні керівники Розробки заходів
6. Провести години спілкування з лікарем-наркологом для учнів 9-11-х класів Березень 2021 року Класні керівники Інформація
7. Провести цикл тренінгових занять з медсестрою школи для учнів 7-11-х класів «Що я знаю про алкоголь та наркоманію» Упродовж навчального року Класні керівники Розробки заходів
8. Провести класні батьківські збори учнів 5-11-х класів на теми : - Шкідливі звички вашої дитини: проблеми та їх вирішення - Перші проблеми підліткового віку Лютий - березень 2021 року Класні керівники Протоколи
9. Провести роботу щодо виявлення учнів, схильних до алкоголізму, тютюнокуріння і наркоманії та анкетування на предмет ставлення учнів до шкідливих звичок Вересень 2020 року Соціальний педагог Інформація
10. Провести цикл відеолекцій «Світ без наркотиків» Лютий 2021 року Соціальний педагог Інформація
11. Провести засідання круглого столу для учнів 9-11-х класів «Молодь і проблема вживання наркотиків». Перегляд фільму „Правда про наркотики” Квітень 2021 року Соціальний педагог Інформація Розробка заходу
12. Проводити постійну індивідуальну роботу з учнями, схильними до правопорушень Упродовж навчально-го року Соціальний педагог Інформація
13. Проводити роботу ради профілактики, яка слідкує за дотриманням правил поведінки і правопорядку учнями в урочний час та позаурочний час, на розгляд ради виносити питання, пов’язані з цими проблемами Упродовж навчально-го року Соціальний педагог Протокол
14. Проводити рейди «Урок» для перевірки стану виконання вимог закону України «Про освіту» та контролювання дозвілля учнів у вечірній час. Упродовж навчально-го року Соціальний педагог Інформація
15. Провести конкурс плакатів на тему: «Наркотики і здоров’я не сумісні» для учнів 8-11 класів Жовтень 2020 року Педагог-організатор Виставка
16. Провести конкурс малюнків на тему: «Геть шкідливі звички» для учнів 5-7 класів Жовтень 2020 року Педагог-організатор Виставка
17. В шкільній бібліотеці оформити постійно діючу виставку про шкідливість наркоманії, алкоголізму, тютюнопаління Упродовж навчально-го року Манійчук М.М. Виставка
18. Провести анкетування: - «Негативний вплив тютюну на організм людини»; -«Обираємо життя без алкоголю»; -«Переваги життя без наркотиків» серед учнів 7-11 класів Упродовж навчального року Соціальний педагог Інформація
19. Провести рольові ігри: «Проблеми ігрової залежності», «Я і гаджет» тощо серед учнів 5-6 класів Упродовж навчального року Класні керівники Розробки заходів

10.9. Заходи з попередження інфекційного захворювання короновірусної інфекції Covid-19

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Форма узагальнення Відмітка про виконання
1. Провести цикл бесід за віковими групами: 4-5 класи - Учням про попередження Covid-19 в Україні. - Що потрібно знати учням про Covid-19? - Правила миття рук та дотримання соціальної дистанції. - Небезпека захворіти на Covid-19 для твоїх друзів, родичів і тебе. - Учням про способи зараження, шляхи передачі та ознаки Covid-19 у - Що ми знаємо про Covid-19 – інфікованих людей. - Медичні методи попередження Covid-19 у. 6-8 класи - Масковий режим під час перебування у громадських місцях - Правила миття рук та зберігання соціальної дистанції - “Міфи” і правда про Covid-19 - Звідки ти можеш одержати інформацію про Covid-19 - Небезпека захворіти на СНІД. - Covid-19: способи зараження, шляхи передачі, ознаки. - Вірус Covid-19 , його вплив на організм людини. - Способи зараження Covid-19 - Попередження Covid-19 : а) соціальні методи; б) соціальні методи; в) індивідуальні методи (прийняття рішень, інформованість, індивідуальна гігієна, моральні та духові аспекти) - Твій внесок у справу попередження Covid-19. 9-11 класи - Covid-19 – світова пандемія . - Особливості розвитку епідемії Covid-19 в Україні. - Дотримання соціальної дистанції, індивідуальний захист – запорука здоровя Упродовж навчального року Мосейчук М.П. Бейсюк О.П. Лаврук М.В. Класні керівники Інформація Розробки заходів
2. Ознайомити педагогів, учнів та батьків з розпорядчими документами щодо протидії інфекції Covid-19 Вересень 2019 Мосейчук М.П. Інформація
3. Проводити засідання Ради профілактики та наркопосту з питань профілактики та запобігання інфекції Covid-19, формування здорового способу життя. Упродовж навчального року Соціальний педагог Протокол
4. Провести моніторинг та оцінити якість та ефективність заходів зі школярами, які проводяться класними керівниками та вчителями-предметниками з даного питання. Березень 2021 Мосейчук М.П. Аналітична довідка
5. Провести конкурс листівок та плакатів серед учнів з метою формування здорового способу життя. Березень-квітень 2021 Педагог-організатор Виставка
6. Проводити роботу з батьками щодо формування здорового способу життя у дітей через проведення дистанційних батьківських зборів та педагогічного всеобучу. Упродовж навчального року Класні керівники Протокол
7. Поновити списки та взяти на облік з наступним посиленням педагогічного впливу підлітків з асоціальною поведінкою. Упродовж навчального року Класні керівники Інформація
8. Активізувати введення інноваційних форм профілактичного впливу на дітей та підлітків щодо прищеплення навичок ведення здорового способу життя через створення здоров’єзберігаючих проектів. Упродовж навчального року Класні керівники Інформація
9. Проводити профілактичну роботу щодо запобігання зараження Covid-19 та формування здорового способу життя серед учнів школи вчителями-предметниками в урочний і позаурочний час. Упродовж навчального року Сестра медична Вчителі-предметники Інформація
10. Поновити інформацію в куточках здоров’я щодо профілактики Covid-19 та формування здорового способу життя в учнів. Упродовж навчального року Сестра медична Інформація
11. Активізувати співпрацю з державними установами, громадськими, благодійними організаціями, закладами здоров’я з питань профілактики Covid-19 та формування здорового способу життя серед дітей і підлітків. Упродовж навчального року Соціальний педагог Інформація
12. Активізувати роботу психолога, соціального педагога щодо формування психологічної культури та психологічного здоров’я через проведення тренінгів, індивідуальних бесід, практичних занять, консультацій для дітей та їх батьків. Упродовж навчального року Мосейчук М.П. Інформація
13. Створити в шкільній бібліотеці добірку спеціалізованої літератури з питань профілактики Covid-19 формування здорового способу життя в учнів школи. Упродовж навчального року Манійчук М.М. Виставка
14. Активізувати роботу в рамках превентивних проектів „Школа проти Covid-19 ” та „ Covid-19 – світова пандемія ”. Упродовж навчального року Соціальний педагог Інформація
15. Забезпечити соціальну дистанцію під час перерв Упродовж навчального року Адміністра-ція Наказ
16. Забезпечити масковий режим на коридорах та подвірї ліцею Упродовж навчального року завгосп Наказ
17. Забезпечити дизенфіказію класних кімнат, коридорів, провітрювання класних приміщень, миття рук Кожної перерви завгосп Наказ
18. Забезпечити обмежений доступ посторонніх осіб, батьків на територію закладу постійно Адміністра-ція Наказ
19. Забезпечити вимоги МОЗ щодо роботи їдальні постійно Соіальний педагог, медична сестра, черговий вчитель, приватний підприємець Наказ
20. Забезпечити правильне зберігання та утилізацію використаних масок, рукавичок щодня завгосп Наказ
21. Забезпечити доступ до ліцею додатковими входами та згідно окремого графіку постійно Завгосп, адміністра-ція Наказ

10.10. Заходи з виховання статевої культури та гендерної рівності

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Форма узагальнення Відмітка про виконання
1. Провести цикл бесід за віковими групами Для 4-8 класів - Характерні особливості жіночої статі. - Статеві особливості розвитку, будови і функції організму дівчинки (емоції, поведінка, між статеве спілкування). - Вплив статевого дозрівання на самопочуття і настрій дівчаток. - Чому підлітковий вік називається “важким” критичним? - Вікові та статеві особливості індивідуального здоров’я . - Особливості формування здоров» я молодших школярів (дівчаток). - Початок і строки статевого дозрівання дівчаток. Зміна у фізичному розвитку. - Культура володіння собою як основа найменш конфліктного вирішення протиріч у період статевого дозрівання. Сексуальні експериментування як прояви сексуальної поведінки. - Психологічні і фізіологічні протипоказання початку статевого життя, вагітності, абортів дівчаток-підлітків. - Попередження підліткової вагітності. - Особиста гігієна дівчинки - Гігієнічні вимоги до одягу дівчинки: одяг і здоров’я. - Попередження вживання алкоголю, наркотичних речовин та куріння серед дівчат – підлітків. Для 9-11 класів - Статеві психофізичні особливості розвитку дівчинки-підлітка. - Психосексуальний розвиток і статева соціалізація дівчинки. - Товаришування, дружба, кохання, секс Упродовж навчального року Класні керівники Сестра медична Розробки заходів
2. Інформаційна хвилина «Гендерна політика: поняття, визначення» Жовтень 2020 Класні керівники Інформація
3. Розглянути на засіданні педагогічної ради питання «Виховання гендерної культури та гендерної рівності» Листопад 2020 Мосейчук М.П. Протокол Матеріали
4. Виховні години щодо питань гендерної рівності в рамках тижня правових знань: «Формування гендерної культури в суспільстві як шлях подолання гендерної дискримінації», «Суспільство гендерної рівності». Грудень 2020 Класні керівники Розробки заходів
5. Анкетування з питань гендерної рівності серед учнів 5 – 11 класів Січень 2021 Соціальний педагог Інформація
6. «Жінки в історії України» (Заходи до дня народження видатної української поетеси, громадського діяча Лесі Українки; Уляни Кравченко, першої україномовної галицької поетки, вчительки). Березень 2021 Класні керівники Розробки заходів
7. Загальношкільні батьківські збори щодо питання гендерної рівності. Квітень 2021 Мосейчук М.П. Протокол
8. Виховні години «Рівні можливості в отриманні професій». Жовтень 2020 Класні керівники Розробки заходів

План роботи бібліотеки ліцею

11.1. Організація роботи бібліотеки

№ з/п Зміст Термін виконання Виконавець Відмітка про виконання
Організація екскурсій для учнів 1-х та 5-х класів, знайомство з фондом. вересень Манійчук М.М.
Звірити читацькі формуляри зі списками учнів по класах та списком працюючих педагогів. вересень Манійчук М.М.
Під час переєрестрації читачів виявити їхні інтереси до певних тем, інформаційні потреби, провести бесіду про правила користування бібліотекою. вересень Манійчук М.М.
Проаналізувати попит на літературу програмних творів. І семестр Манійчук М.М.
Виділити окрему групу учнів зі слабкою технікою читання (1-4 класи). вересень-жовтень Манійчук М.М.
Інвентаризація фонду підручників на 10.06.2021 червень Манійчук М.М.
Проведення рекомендаційних бесід з учнями під час видачі літератури. протягом року Манійчук М.М.
Проведення бесід про прочитану книгу: „Від читання книг –до читання медіатекстів” протягом року Манійчук М.М.
Проведення консультацій з вибору літератури біля книжкових полиць протягом року Манійчук М.М.
Правила спілкування з книгою. Гігієна читання протягом року Манійчук М.М.
Взаємодія шкільної бібліотеки з педпрацівниками: 1. Інформаційне забезпечення вчителів новинками літератури, що надійшли до бібліотеки; а) випуск інформаційних списків; б) інформація про надходження нових підручників,програмної літератури, літератури з позакласного читання, методичної літератури. протягом року Манійчук М.М.
Спільна робота шкільної бібліотеки та педагогічного колективу щодо збереження фонду підручників: - перспективне замовлення підручників спільно з методистом МЦ; - організація видачі та прийому підручників; - робота з ліквідації заборгованості підручників; - проведення бесід з учнями, батьками щодо збереження підручників. протягом року Манійчук М.М.
Проведення разом з учителями масових заходів щодо популяризації книги та читання. протягом року Манійчук М.М.
Проведення разом з учителями занять щодо популяризації бібліотечно-бібліографічних знань (окремий план). протягом року Манійчук М.М.
Організація книжкових виставок, оглядів літератури, що сприяють удосконаленню навчально-виховного процесу. протягом року Манійчук М.М.
Надання читачам кваліфікованої допомоги в доборі літератури про історію України, історію рідного краю протягом року Манійчук М.М.

11.2. Формування і задоволення читацьких потреб, індивідуальна робота з читачами

Інформаційно-бібліографічна робота

№ з/п Зміст Термін виконання Виконавець Відмітка про виконання
1. Ознайомлення учнів 1-х класів з бібліотекою. лютий Манійчук М.М.
Тема 1. Перше відвідування бібліотеки. Подорож бібліотекою. Знайомство з «книжковим домом». Поняття «читач», «бібліотека», «бібліотекар». лютий Манійчук М.М.
Тема 2. Основні правила користування бібліотекою. Як самому записатися до бібліотеки. Як самому вибрати книгу. лютий Манійчук М.М.
Тема 3. Основні правила і вміння поводження з книгою. Формування у дітей дбайливого ставлення до книги. Ознайомлення з правилами спілкування й поводження з книгою. Навчання вмінню обгорнути книгу, простішому ремонту книг. 1-2 класи. лютий
Тема 4. Знайомство з бібліотекою. Роль і значення бібліотеки. Поняття «абонемент», «читальний зал». Розміщення книг на полицях, самостійний вибір книг. 2 класи. Тема 5. Структура книги. Хто і як створює книги. З чого складається книга. Обкладинка. Палітурка і таке інше. Оздоблення книги. 2 класи Тема 6. Газети та журнали. Поняття про газету і журнал. Стаття, замітка, журналіст, кореспондент, редактор. березень 2 класи березень 2 класи березень 3 класи
Тема 7. Структура книги. Поглиблення знань про структуру книги (титульна сторінка, зміст, передмова, післямова). Мета: формування навичок самостійної роботи з книгою, підготовка учнів до свідомого вибору книг. березень 2-3 класи
Тема 8. Вибір книг у бібліотеці. Перше знайомство з каталогом. Що таке каталог і навіщо він потрібний у бібліотеці. Коли потрібно до нього звертатись. Титульна сторінка і каталожна картка, їхній взаємозв’язок. Шифр книги. березень 2 класи Манійчук М.М.
Тема 9. Твої перші енциклопедії., словники, довідники. Уявлення про словник, довідник, енциклопедію. Структура довідникової літератури: алфавітне розташування матеріалу, алфавітні покажчики, предметні покажчики. березень 6 класи лютий березень Манійчук М.М.
Тема 10. Похвала книзі. Залучити дітей до читання, розповісти про роль книги в житті суспільства і формуванні визначних людей, дбайливому ставленні до книги. Тема 11. Як побудована книга. Анотація, передмова, післямова, зміст, словник. Використання знань про структуру книги підчас вибору книги, роботи з нею. Тема 12. Вибір книг у бібліотеці. Бібліотечний каталог, картотека, бібліографічні покажчики, тематичні списки літератури. Титульна сторінка книги і каталожна картка. Шифр. Основні підрозділи. Розташування карток у каталозі і книг на полиці. Манійчук М.М.
Манійчук М.М.
Манійчук М.М.
Тема 13. Записи про прочитане. Щоденник читання, відгуків. Навчання правил ведення щоденника читання і написання відгуку на книгу. Відгук – усвідомлена думка о книзі. березень 6-8класи Манійчук М.М.
Тема 14. Довідниково-бібліографічний апарат бібліотеки: структура, призначення. Алфавітний і системний каталоги. Алфавітно-предметний покажчик. Довідкова література. Енциклопедії: універсальна (Велика Радянська енциклопедія), галузеві. Пошук літератури за допомогою систематичного каталогу. Тема 15. Інформаційний пошук літератури для реферату. Вміти самостійно вести інформаційний пошук літератури для реферату, знати методи інформаційного пошуку. Чітко знати структуру реферату і вміти грамотно його оформляти. березень 9-11 класи березень 9-10 класи Манійчук М.М.
2. Оновити наочність із культури читання, правил користування книгою, каталогами, картотеками: протягом року Манійчук М.М. Манійчук М.М.
а) „Радимо читати”; 5-9 класи
б) Стенд „Вам, юні читачі” 2-4 класи Манійчук М.М.
3. Випуск інформаційного вісника „Нові підручники” „Новини літератури” протягом року Манійчук М.М.
4. Оновити тематичні полиці: Манійчук М.М.
а) „Правові знання – кожному школяру”; б) „Ні” насильству над дітьми”; в) „Здоров’я – головна цінність у житті”; г) „На допомогу вчителю”; д) „Творчі роботи наших учителів”; протягом року Манійчук М.М.
Манійчук М.М.
Манійчук М.М.
Манійчук М.М.

11.3. Пропаганда літератури шляхом проведення масових заходів спільно з педагогічним колективом

№ з/п Зміст Термін виконання Виконавець Відмітка про виконання
1 Продовжити надання допомоги вчителям-предметникам у роботі з обдарованими дітьми (добір літератури, підручників, довідкового матеріалу). Протягом року Манійчук М.М.
2 Міжнародний день демократії вересень Манійчук М.М.
3 День Державного прапору.Бесіди. Серпень Манійчук М.М.
4 „Вода для життя”. Бесіди, виставки. Протягом року Манійчук М.М.
5 Міжнародний день писемності. Бесіди. 08.09. 6-7 класи Манійчук М.М.
6 Всеукраїнський день бібліотек. Екскурсії, бесіди в бібліотеці про користь читання, про історію створення бібліотек. 30.09. 2,3,4 класи Манійчук М.М.
7 Жовтень – Міжнародний місяць шкільних бібліотек (дивись розділ 4 «Інформаційно-бібліографічна робота» Протягом жовтня,а також протягом року Манійчук М.М.
8 Допомога в підготовці заходів до святкування Дня вчителя. Жовтень Манійчук М.М.
9 День української писемності та мови. Бесіди та інші заходи згідно з планом роботи школи. 09.11. 8-9 класи Манійчук М.М.
10 Давайте малювати осінь.Виставка робот учнів школи. Листопад Манійчук М.М.
11 День преподобного Нестора літописця. Читаемо коло виставки. 09.11. Читальний зал 3-ті класи Манійчук М.М.
12 День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій. 24.11. Манійчук М.М.
13 Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Бесіди. Книжкова виставка. 01.12.2019 Манійчук М.М.
14 Допомога класним керівникам у проведенні бесід з питань техніки безпеки, охорони здоров’я і життя дітей. Протягом року Манійчук М.М.
15 Тематичний тиждень «Бережи книгу». Виставки нових дитячих книжок та підручників, конкурси, бесіди. Підбиття підсумків збереження підручників за І семестр навчального року. Січень-лютий Манійчук М.М.
16 День Соборності України. Бесіди. 22.01. Манійчук М.М.
17 Міжнародний день пам’яті Голокосту. Бесіди, виставка матеріалів про Голокост. 27.01. Манійчук М.М.
18 День пам’яті героїв Крут. Бесіди. 29.01. Манійчук М.М.
19 День Героїв Небесної сотні Книжкова виставка. . 20 02. Читальний зал 7-8 класи Манійчук М.М.
20 Міжнародний День рідної мови 21.02. Манійчук М.М.
21 Перши офіційний Державний герб України. Бесіди. 25.02. 10-11 класи Манійчук М.М.
22 Книжкові-розвалини.Читаемо улюблені книжки. 05.03. 2-3 класи Манійчук М.М.
23 Допомога в підборі матеріалів до Міжнародного жіночого дня. Вірші, пісні про маму. Ранки, присвячені мамам. 05.03.2016 – 07.03.2016 Манійчук М.М.
24 Тиждень, присвячений Т.Г.Шевченку, згідно з річним планом школи. 09.03. Манійчук М.М.
25 Всесвітній день авіації і космонавтики. Книжкова виставка: «Вони були першими». 12.04. Манійчук М.М.
26 День Чорнобильської трагедії. Заходи згідно з річним планом школи. 26.04. Манійчук М.М.
27 День Перемоги. Заходи згідно з річним планом роботи школи. 01.05.-09.05. Манійчук М.М.
28 День матері. Заходи згідно з річним планом роботи школи. 11.05. Манійчук М.М.

Бібліотека - педагогам


№ з/п
Зміст Термін виконання Виконавець Відмітка про виконання
1. Доповідь на педагогічній раді про стан бібліотечного фонду на новий навчальний рік. серпень Манійчук М.М.
2. Добір та огляд літератури для проведення першого уроку. серпень Манійчук М.М.
3. Забезпечити вчителів матеріалами для виступу на серпневих нарадах. серпень Манійчук М.М.
4. Провести огляд нових надходжень до бібліотеки. серпень Манійчук М.М.
5. Спільно з класними керівниками провести бесіди на батьківських зборах про відповідальність за збереження книг, підручників. протягом року жовтень-листопад Манійчук М.М.
6. Провести огляд літератури для класних керівників протягом року Манійчук М.М.
7. Разом із учителями української та зарубіжної літератури скласти списки програмових творів по класах, виходячи з вимог програм та наявності книг у бібліотеці. вересень-жовтень Манійчук М.М.
8. Проводити огляд педагогічних газет та журналів. щоквартально Манійчук М.М.
9. Готувати добір матеріалів до всіх педрад. Надавати допомогу в підготовці масових заходів. протягом року Манійчук М.М.
10. Зробити аналіз читання дітей початкових класів та його результати довести до відома класних керівників, виділити групу читачів зі слабкою технікою читання. протягом року 2-4 класи Манійчук М.М.

11.4. Робота з батьками


№ з/п
Зміст Термін виконання Виконавець Відмітка про виконання
1. Інформувати батьків про читання книг учнями, розповідати про вимоги до користування підручниками, про культуру читання. протягом року Манійчук М.М.
2. Оновити книжкові виставки: „Книга – джерело знань” „Юний друже! Бережи книгу!” протягом року Манійчук М.М.
3. У міру надходження інформувати про нові надходження підручників. протягом року Манійчук М.М.

11.5. Організація книжкових фондів, каталогів


№ з/п
Зміст Термін виконання Виконавець Відмітка про виконання
1. Обробка, облік, розміщення нових надходжень. протягом року Манійчук М.М.
2. Підготовка актів на списання загубленої літератури, застарілої. протягом року Манійчук М.М.
3. Провести інвентарізацію фондів художньої літератури та підручників. травень Манійчук М.М.
4. Робота з фондом шкільних підручників. Манійчук М.М.
а) Привезення і обробка нових підручників, вивчення фонду підручників на предмет придатності їх для використання в поточному навчальному році; протягом року Манійчук М.М.
б) Вивчання стану забезпечення учнів підручниками; Манійчук М.М.
в) Підготовка актів на списання загублених за минулий рік підручників протягом року Манійчук М.М.
5. Ведення всіх форм обліку фонду підручників. протягом року Манійчук М.М.
6. Придбання літератури протягом року Манійчук М.М.
7. Оформлення передплати на періодичні видання на 2019-2020 роки 2 рази на рік Манійчук М.М.
8. Здійснення обліку (сумарного та індивідуального), технічної обробки, каталогізації,розміщення всіх видів видань, що надійшли до бібліотеки протягом року Манійчук М.М.
9. Постійне оформлення „Журналу обліку літератури, що прийнята замість загубленої”. протягом року Манійчук М.М.
10. Систематичне здійснення розстановки літератури за таблицями УДК протягом року Манійчук М.М.
11. Продовження роботи щодо розстановки літератури за новими таблицями УДК протягом року Манійчук М.М.
12. Оновлення поличних роздільників. протягом року Манійчук М.М.
13. Продовження роботи щодо формування фонду з народознавства і програму світової та української літератури, довідкової літератури. протягом року Манійчук М.М.
14. Організація видачі підручників (збір, обмін). травень червень вересень Манійчук М.М.
15. Редагувати алфавітний каталог. протягом року Манійчук М.М.
16. Звірити облікові документи (сумарні книги на художню літературу та підручники) в бухгалтерії відділу освіти. лютий Манійчук М.М.

11.6. Робота з фондом підручників


№ з/п
Зміст Термін виконання Виконавець Відмітка про виконання
1. Проаналізувати забезпеченість учнів підручниками, на підставі чого дати замовлення на їхнє отримання. серпень вересень Манійчук М.М.
2. Виступ-інформація на серпневій нараді про стан забезпечення підручниками учнів школи. серпень Манійчук М.М.
3. Провести видачу підручників через класних керівників. травень червень вересень Манійчук М.М.
4. Провести по класах бесіди про бережливе ставлення до навчальної книги жовтень листопад Манійчук М.М.
5. Вести картотеку облікових карток фонду шкільних підручників згідно з інструкцією. протягом року Манійчук М.М.
6. Занесення фонду підручників до картотеки протягом року Манійчук М.М.
7. Організувати збір підручників у кінці року. травень червень Манійчук М.М.
8. Підготувати інформацію про підручники, що не повернули учні 11-х класів. червень Манійчук М.М.
9. Підготувати інформацію про підручники, що не повернули учні 8-9-х класів. червень Манійчук М.М.
10. Вести своєчасну обробку та облік нових надходжень підручників. протягом року Манійчук М.М.
11. Вилучити та списати застарілі підручники, оформити надходження нових підручників, отриманих на заміну загубленим. протягом року Манійчук М.М.
12. Обслуговування учнів згідно з розкладом роботи бібліотеки постійно Манійчук М.М.
13. Огляд читацьких формулярів з метою виявлення боржників (результати повідомляти класним керівникам) щомісяця Манійчук М.М.
14. Проведення бесід із новоприбулими читачами про правила поведінки в бібліотеці, про культуру читання книг і журнальної періодики. Оформлення стенду-рекомендації; бесіда про відповідальність за нанесений збиток книзі, підручнику, журналу. постійно Манійчук М.М.
15. Інформувати класних керівників про читання і відвідування бібліотеки кожним класом. двічі на семестр Манійчук М.М.
16. Рекомендувати художню літературу і періодичні видання згідно з віковими категоріями кожного читача. постійно Манійчук М.М.
17. «Читання влітку із захопленням» - добір рекомендаційних списків літератури для додаткового вивчення предметів історії, літератури, географії, біології. травень Манійчук М.М.
18. «Щоб легше було вчитися» - добір списків літератури на літо за творами, що будуть вивчатися в наступному році. травень Манійчук М.М.
19. Підбиття підсумків руху фонду. Діагностика забезпеченості учнів школи підручниками і навчальними посібниками на 2020/2021 навчальний рік. вересень Манійчук М.М.
20. Складання бібліографічної моделі комплектування фонду навчальної літератури: а) робота з каталогами, тематичними планами видавництва, переліками підручників і навчальних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України б) складання спільно з учителями-предметниками замовлення на підручники з урахуванням їх вимог листопад грудень Манійчук М.М.
21. Складання звітних документів, Протягом року Манійчук М.М.
22. Приймання та видача підручників. травень-червень серпень-вересень Манійчук М.М.
23. Інформування вчителів та учнів про нові надходження підручників і навчальних посібників. вересень Манійчук М.М.
24. Проведення роботи із збереження навчального фонду (рейди по класах із підбиттям підсумків). двічі на рік Манійчук М.М.
25. Робота із резервним фондом підручників: - ведення обліку; - розміщення на збереження вересень-жовтень Манійчук М.М.
26. Ведення картотеки «Підручники і навчальні посібники». протягом року Манійчук М.М.
27. Поповнення постійно діючої виставки «Підручник – твій помічник і друг». протягом року Манійчук М.М.
28. Своєчасна обробка та реєстрація літератури, що надходить. у міру надходження Манійчук М.М.
29. Забезпечення вільного доступу у бібліотечному інформаційному центрі: - до художнього фонду (для учнів 1-4 класів); - до фонду періодики (для учнів та співробітників); - до фонду підручників (на вимогу) постійно Манійчук М.М.
30. Видача видань читачам. постійно Манійчук М.М.
31. Дотримання правильного розставляння на стелажах. постійно Манійчук М.М.
32. Систематичне спостереження за своєчасним поверненням до бібліотечно-інформаційного центру виданих видань. кінець семестру Манійчук М.М.
33. Ведення роботи по збереженню фонду. постійно Манійчук М.М.
34. Створення і підтримка комфортних умов для роботи читачів. постійно Манійчук М.М.
35. Робота по дрібному ремонту художніх видань, методичної літератури і підручників із залученням активу бібліотеки та учнів на уроках трудового навчання в початкових класах. постійно Манійчук М.М.
36. Оформлення книжкової виставки «Ці книги ви вилікували самостійно». протягом року Манійчук М.М.
37. Періодичне списання фонду з урахуванням ветхості і морального зносу. Вересень, грудень Манійчук М.М.
38. Оформлення нових роздільників: - у читальному залі; - роздільники на поличках за темами й класами; - оформлення етикеток із назвами журналів на шафах у читальному залі; - у книгосховищі; - за новими розділами, за алфавітом із портретами письменників. протягом року Манійчук М.М.
39. Своєчасно інформувати читачів про проведені заходи. протягом року Манійчук М.М.
40. Оформити звіт за минулий рік про виконану роботу та ознайомити читачів із цим звітом. червень Манійчук М.М.
41. Провести свято «Подаруй книгу бібліотеці». квітень Манійчук М.М.

11.7. Робота бібліотеки, спрямована на допомогу громадським

та творчим об’єднанням школярів


№ з/п
Зміст Термін виконання Виконавець
1. Визначити заходи бібліотеки, спрямовані на допомогу гурткам, які працюють у школі. жовтень листопад Манійчук М.М.
2. План роботи гуртка „Книжкова лікарня” грудень 5-6 класи Манійчук М.М.
3. Проводити консультації з ремонту книг. протягом року Манійчук М.М.
4. Оновлення стенду „Як берегти книгу”. протягом року Манійчук М.М.
5. Проводити дрібний ремонт книг. протягом року Манійчук М.М.
6. Роботу бібліотечного активу та ради бібліотеки спрямувати на оволодіння навичками технічної обробки книг. протягом року Манійчук М.М.
7. Залучити актив до проведення масових заходів, оформлення книжкових виставок, тематичних тижнів. протягом року Манійчук М.М.
8. Створити актив бібліотеки. протягом року Манійчук М.М.
9. Силами активу проводити ремонт книг, підшивку журналів та газет. протягом року Манійчук М.М.
10. Залучити актив до роботи на абонементі при видачі книг, підбору книг для читачів. протягом року Манійчук М.М.
11. Проводити рейди по перевірці стану шкільних підручників. двічі на рік Манійчук М.М.
12. Залучити актив до проведення масових заходів. протягом року Манійчук М.М.

Розділ 12

План заходів з охорони праці

№ з/п Зміст роботи Термін виконан-ня Відповідальний Контроль за інформацій-ним забезпечен-ням При-мітка Відміт-ка про виконан-ня
1. Організація роботи щодо забезпечення нормативно-правових аспектів
1.1. Організувати роботу щодо систематизації та вивчення нормативних документів з питань охорони праці, охорони життя і здоров’я працівників закладу освіти, а саме: - Закон України “Про охорону праці”; - Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благо-получчя населення”; - Закон України “Про освіту”, ст.ст. 3, 17, 24, 51, 53; - Закон України “Про загальну середню освіту” ст.ст. 5, 22, 38; - Закон України “Про пожежну безпеку”; - Закон України від 05.07.2001 № 2586 “Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз”; - Накази МОН, МОЗ щодо короно вірусної інфекції Covid-19; - Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загаль-ноосвітніх навчальних закладів та організації освітнього процесу під час карантинних обмежень, спричинених поширенням короно вірусної інфекції Covid-19; - Постанова Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 “Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру”; - наказ Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 № 15 “Про затвердження Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою”; - наказ Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304 “Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України”; - наказ Міністерства освіти і науки України від 01.08.2001 № 563 “Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти” - наказ Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616 “Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах”; серпень Лаврук В.М. протокол наради при директорові
2. Забезпечення видання наказів.
2.1. “Про організацію чергування адміністрації, вчителів та учнів ліцеї та дотримання соціальної дистанції”. серпень січень Лаврук В.М. наказ
2.2. “Про призначення відповідальних осіб з питань охорони праці в 2020/2021 навчальному році”. серпень Лаврук В.М. наказ
2.3. “Про організацію роботи з питань охорони праці в ліцеї у 2020/2021 навчальному році”. серпень Лаврук В.М. наказ
2.4. «Про затвердження інструкцій з охорони праці» (за необхідності) серпень Лаврук В.М. наказ
2.5. “Про призначення відповідальних осіб з протипожежної безпеки у 2020/2021 навчальному році”. серпень Лаврук В.М. наказ
2.6. “Про організацію роботи з протипожежної безпеки в ліцеї у 2020/2021 навчальному році”. серпень Лаврук В.М. наказ
2.11. “Про призначення відповідальних за організацію роботи з охорони праці підрозділів педагогічних працівників та технічних працівників і спеціалістів у закладі освіти у 2020/2021 навчальному році”. вересень Лаврук В.М. наказ
2.12. “Про підсумки роботи педагогічного колективу з охорони праці за І семестр 2020/2021 навчального року”. січень Лаврук В.М. наказ
2.17. “Про заходи щодо забезпечення протипожежної безпеки, запобігання нещасним випадкам”. січень Лаврук В.М. наказ
2.19. “Про призначення відповідального за організацію та проведення обов’язкових медичних оглядів та медичне обстеження працівників ліцею ”. лютий Лаврук В.М. наказ
2.20. «Про відзначення тижня охорони праці в ліцею”. квітень Лаврук В.М. наказ
2.21. Про підсумки роботи з охорони праці і техніки безпеки в закладі освіти у 2020/2021 навчальному році”.. червень Лаврук В.М. наказ
3. Організація розгляду питань на засіданнях педагогічної ради, ради закладу, нарадах при директорові, загальних зборах колективу, батьківських зборах
3.1. Про затвердження правил внутрішкільного трудового розпорядку в ліцеї у 2020/2021 навчальному році”. серпень Лаврук В.М. протокол засідань загальних зборів
3.2. Про організацію роботи з питань охорони праці та протипожежної безпеки в закладі у навчальному році”. серпень Лаврук В.М. протокол наради при директорові
3.3. Про організацію роботи медичного кабінету. вересень Лаврук В.М. протокол наради при директорові
3.4. Про результати дотримання санітарно-гігієнічних норм у школі в I семестрі навчальному році”. листопад Лаврук В.М. протокол наради при директорові
3.5. Про хід виконання Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом закладу освіти у 2020 році. грудень Лаврук В.М. протокол засідань загальних зборів
3.6. Про підсумки роботи в ліцеї з охорони праці за навчальний рік”. червень 2020 Лаврук В.М. протокол засідань загальних зборів
4. Організація роботи щодо проведення інструктажів з питань охорони праці
4.1. Здійснювати проведення вступних з інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з новоприбулими працівниками. впро-довж року Вінтоняк О.В. Журнал реєстрації інструктажів
4.2. Здійснювати проведення первинних інструктажів з питань охорони праці на робочому місці з працівниками ліцею. про-тягом року Вінтоняк О.В. Журнал реєстрації інструктажів
4.3. Здійснювати проведення повторного інструктажу з питань охорони праці на робочому місці з працівниками ліцею. двічі на рік Вінтоняк О.В. Журнал реєстрації інструктажів
4.4. Здійснювати проведення позапланового інструктажу з питань охорони праці на робочому місці з працівниками ліцею. у випадку травмування Вінтоняк О.В. Журнал реєстрації інструктажів
4.5. Забезпечити наявність посадових обов’язків з безпеки життєдіяльності для класних керівників. до 01.09. Мосейчук М.П. інструкції
4.6. Скласти акти-дозволи проведення занять у кабінетах фізики, хімії, біології, шкільних майстернях, спортивному залі, на спортивному майданчику. до 05.08. Пліхтяк П.В. акти
5 Організація роботи медичного кабінету
5.1. Забезпечити роботу медичного кабінету з обладнанням відповідно до нормативних вимог та забезпеченням медикаментами. про-тягом року Лаврук М.В. інформація
5.2. Сприяти кадровому забезпеченню медичним персоналом. про-тягом року Лаврук М.В. подання
5.3. Забезпечити проведення медичних оглядів працівників школи, облік та збереження особових медичних книжок працівників закладу освіти. згідно графіку Лаврук М.В. медичні книжки
6. Забезпечення матеріально-технічної бази ліцею
6.1. Організувати роботу щодо забезпечення закладу освіти наочністю, посібниками, нормативно-законодавчими актами з питань охорони праці. протягом року завгосп інформація
6.2. Забезпечити готовність всіх шкільних приміщень до початку нового навчального року відповідно до нормативів з метою підписання акту прийняття ліцею. до 01.09. завгосп акти перевірки
6.3. Провести аналіз існуючої матеріально-технічної бази закладу освіти, скласти план заходів щодо виконання необхідних робіт. до 01.12. завгосп план заходів
6.4. Визначити об’єкти, які знаходяться в аварійному стані, скласти дефектні акти. до 01.10. завгосп дефектні акти
6.5. Забезпечити перевірку лічильників тепла, гарячої та холодної води згідно графіку, підготувати акти щодо готовності приладів обліку енергоносіїв, водопостачання. до 01.09. завгосп акти
6.6. Підготувати всі інженерні системи (опалення, холодного та гарячого водопостачання) до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період згідно графіку. до 01.09. завгосп інформація
6.7. Привести у належний стан всі підсобні приміщення, теплорамку, щитову, забезпечити їх надійне закриття. до 01.09. завгосп інформація
6.8. Підготувати план проведення капітального та профілактичного ремонту. жовтень завгосп план заходів
7. Організація роботи щодо дотримання санітарно-гігієнічним норм
7.1. Здійснити перевірку дотримання санітарно-гігієнічних норм у закладі освіти за наступними критеріями: - природне та штучне освітлення, організація зорової роботи учнів; - повітряно-тепловий режим; - водопостачання та каналізація; - вентиляція та опалення; - обладнання основних та підсобних приміщень; - організація харчування; - організація медичного обслуговування; - санітарно-гігієнічне виховання; - самообслуговування. листо-пад, червень Лаврук В.М. довідка
7.2. Здійснювати контроль за санітарний станом харчоблоку, навчальних кабінетів і приміщеннями ліцею. протягом року учителі довідка
7.3. Забезпечити санітарно - гігієнічний порядок у класних кімнатах, спортивній залі, майстернях. протягом року зав. кабінетами наказ
7.4. Організувати санітарно-гігієнічне чергування учнів, вчителів, технічного персоналу в навчальних кабінетах та приміщеннях ліцею. Забезпечити своєчасне їх прибирання. протягом року класні керівники наказ графік
7.5. Здійснювати контроль щодо дотриманням санітарно-гігієнічних норм в усіх навчальних приміщеннях. Узагальнити результати в кінці навчального року. двічі на місяць червень медична сестра довідка
7.6. Своєчасно проводити огляд приміщень закладу: стелі, підлоги, сходів, вентиляційного обладнання, санітарно-технічних приладів. У разі необхідності готувати акти. протягом року Пліхтяк П.В. акти
8. Організація роботи з протипожежної безпеки
8.1. Здійснити забезпечення школи засобами протипожежної безпеки у необхідній кількості. до 15.08. завгосп інформація
8.2. Забезпечити дотримання заходів протипожежної безпеки в усіх приміщеннях ліцею до 15.08. завгосп план заходів
8.3. Забезпечити виконання приписів пожежної інспекції. протягом року завгосп план заходів
8.4. Перевірити й у разі потреби очистити складські приміщення від легкозаймистих предметів. до 01.09. завгосп інформація
8.5. Проводити інструктажі з пожежної безпеки з педагогічними та технічними працівниками ліцею протягом року Максимчук В.В. Вінтоняк О.В. згідно графіку
8.6. Утримувати в робочому стані засоби протипожежного захисту, обладнання та інвентар, не допускаючи їх використання не за призначенням. протягом року завгосп згідно плану
8.7. Забезпечувати порядок збереження і використання легкозаймистих матеріалів. протягом року завгосп згідно плану
8.8. Забезпечити проведення заміру заземлення електроустановок та ізоляції проводів електромереж у відповідності до Правил їх влаштування. липень завгосп акт
8.9. Забезпечити технічних працівників засобами індивідуального захисту. постійно завгосп інформація
8.10. Розробити комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки. Забезпечити контроль за їх виконанням. Узагальнити результати роботи в кінці навчального року. вересень протягом року червень завгосп план заходів довідка
8.11. Забезпечити наявність на всіх поверхах плану-схеми евакуації. до 01.09. завгосп план-схема
9. Організація роботи з питань охорони праці та здоров’я
9.1. Затвердити правила внутрішкільного трудового розпорядку. до 15.08 Лаврук В.М. наказ
9.2. Призначити склад комісії з охорони праці та техніки безпеки. до 01.09. Лаврук В.М. наказ
9.3. Забезпечити навчання з техніки безпеки педагогічних працівників, відповідальних за організацію роботи з охорони праці та пожежної безпеки. згідно графіку Вінтоняк О.В. наказ
9.4. Здійснити аналіз дотримання нормативних вимог з питань охорони праці. грудень, травень Лаврук В.М. наказ
9.5. Організувати навчання та перевірку знань працівників ліцею з питань охорони праці вчителів-предметників. квітень Вінтоняк О.В. наказ
9.6. Забезпечити технічних працівників миючими, засобами індивідуального захисту, дезінфікуючими засобами та засобами гігієни. протягом року Максим-чук В.В. інформація
9.7. Організувати роботу щодо підготовки школи до осінньо-зимового періоду. жовтень –листо-пад Мак-симчук В.В. план заходів
9.8. Забезпечити щорічне безкоштовне проходження медичного огляду працівниками закладу освіти згідно графіку Лаврук В.М. наказ
9.9. Забезпечити своєчасну розробку та виконання заходів по створенню безпечних та нешкідливих умов праці відповідно до вимог нормативних документів з охорони праці. вере-сень завгосп план заходів
9.10. Організувати роботу щодо створення належних умов і безпеки праці, вжиття заходів до недопущення виробничого травматизму. протягом року Завгосп, Вінтоняк О.В наказ
9.11. Організувати роботу щодо підготовки ліцею в осінньо-зимових умовах. Скласти план заходів. вере-сень Завгосп план заходів
9.12. Надавати можливість проходження позачергового медичного огляду працівникові, якщо він пов’язує погіршення здоров’я з виконанням трудових обов’язків. протягом року Лаврук В.М. на підставі заяви працівника
9.13. Забезпечити належне утримання санітарно-побутових приміщень, кабінетів фізики, хімії, біології. інформатики, спортивного залу, навчальних майстерень, туалетів. Здійснювати контроль та узагальнити результати. протягом року червень завгосп довідка
9.14. Надавати відпустку або її частину членам адміністрації та педагогічним працівникам протягом навчального року у зв’язку з санаторно-курортного лікування. протягом року Лаврук В.М. на підставі заяви працівника
9.15. Жінкам, які працюють і мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда, за їх бажанням щорічно надавати додаткову оплачувану відпустку тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових та неробочих днів. згідно графіку Лаврук В.М. наказ
9.16. Надавати додаткову відпустку працівникам з ненормованим робочим днем згідно орієнтованому переліку посад працівників з ненормова-ним робочим днем, розробленого Міністерством освіти і науки України 11.03.1998 та погодженого з ЦК профспілки працівників освіти і науки України 06.03.1998. протягом року Лаврук В.М. на підставі заяви працівника
9.17. Надавати відпустку без збереження заробітної плати або частковим її збереженням не більше 15 календарних днів на рік, а також на період карантинних обмежень спричинених короно вірусною інфекцією Covid-19 протягом року Лаврук В.М. на підставі заяви працівника
9.20. Забезпечити доплату сторожам у розмірі 40% за роботу в нічний час. протягом року Лаврук В.М. наказ
9.21. Здійснити контроль за виконанням вимог нормативних актів та заходів у закладі освіти з питань охорони праці. червень Лаврук В.М. наказ
9.22 Розробити (оновити) і затвердити інструкції з охорони праці і техніки безпеки для працівників школи згідно штатного розпису (за необхідністю) серпень завгосп наказ

Розділ 13

План комплексних заходів з пожежної безпеки

№ з/п Назва заходу Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1 Провести перевірку стану пожежної безпеки навчальних, підсобних та інших приміщень, усунути виявлені недоліки; зробити відповідні записи у журналі оперативного контролю Щоквартально ЗДНВР
2 Перевірити: - стан забезпечення пожежними гідрантами та їх справність; - стан освітлювальної електромережі та електроустаткування; - наявність та справність первинних засобів пожежогасіння. Результати перевірки оформити актом До 10.08.2020 Завгосп
3 Перевірити стан евакуаційних шляхів та системи оповіщення на випадок надзвичайних ситуацій До 10.08.2020 Завгосп
4 Ретельно перевірити та відремонтувати (за потреби) системи вентиляції та кондиціювання повітря, кухонні печі До 10.08.2020 Завгосп
5 Провести повторний протипожежний інструктаж на робочому місці (разом із повторним інструктажем з охорони праці та безпеки життєдіяльності) з усіма працівниками та зробити відповідні записи у журналі реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки До 07.09.2020 ЗДНВР, завгосп
6 Провести технічний огляд внутрішніх пожежних кранів, перевірити їх справність шляхом пуску води. Результати перевірки внести до журналу технічного обслуговування Двічі на рік Завгосп
7 Контролювати роботу добровільної пожежної дружини Постійно ЗДНВР
8 Переглянути та поновити нормативні акти навчального закладу з питань пожежної безпеки: інструкції, накази до 10.08.2020 Директор
9 Посилити контроль за дотриманням протипожежного режиму в навчальному закладі. Забезпечити справність приладів опалення, електроустановок, технологічного обладнання, внутрішнього та зовнішнього протипожежних водопроводів Постійно Відповідальні за дотримання протипожежного стану приміщень: згідно наказу
10 Провести практичні заняття щодо відпрацювання евакуаційних заходів на випадок виникнення пожежі квітень ЗДНВР
11 Організовувати чергування працівників під час проведення свят чи інших масових заходів Постійно під час масових заходів ЗДНВР
12 Забезпечити приміщення навчального закладу відповідними знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 До 10.08.2020 Завгосп
13 На видних місцях та біля телефонів розмістити таблички із зазначенням номеру телефону для виклику пожежної охорони — 101 До 27.04.2021 ЗДНВР
14 Здійснити вибірковий ремонт системи освітлення навчального закладу До 10.08.2020 Завгосп
15 Забезпечити двері запасних евакуаційних виходів замками, що дають змогу відмикати двері зсередини приміщення До 10.08.2020 Завгосп
16 Ретельно перевірити та відремонтувати (за потреби) котельні, калориферні установки Перед початком опалювального сезону Річний робітник по обслуговуванню та ремонту котелень
17 Здійснювати періодичні огляди вогнегасників. У разі негативних результатів огляду, закінчення гарантійного терміну експлуатації, після застосування за призначенням направити відповідні вогнегасники на ПТОВ Щомісяця Відповідальний за пожежну безпеку в навчальному закладі Загосп
18 Організувати зустріч учнів з працівниками пожежної охорони квітень Педагог-організатор
19 Провести Тиждень пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності щоквартально ЗДНВР
20 Поновити інформаційні стенди з питань пожежної безпеки квітень класні керівники, ЗДНВР

Розділ 14.

План роботи з цивільного захисту

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Форма узагальнення Відмітка про виконання
ПІДГОТОВЧИЙ ПЕРІОД
1. лют Розглянути на нараді при директорові питання про стан цивільного захисту в навчальному закладі, вивчення нормативних документів. Лютий 2021 Вінтоняк О.В. Протокол
2. Відпрацювати з відповідними комісіями питання порядку проведення Дня цивільного захисту Березень 2021 Вінтоняк О.В. Протокол
3. Визначити склад учасників (гостей), які залучаються та запрошуються для підготовки і проведення (участі) Дня ЦЗ До 27.03.2021 Вінтоняк О.В. Інформація
4. Залучити до проведення Дня ЦЗ представників громадських організацій, фахівців із питань цивільного, екологічних організацій До 27.03.2021 Вінтоняк О.В. Інформація
5. Провести інструктивно-методичне заняття членів комісії з вивчення суддівської документації, корегування плану Дня ЦЗ. До 27.03.2021 Вінтоняк О.В. Інформація
6. Розробити суддівські документи та особисті плани (пам`ятки) для членів журі, класних керівників із проведення змагань, конкурсів. До 27.03.2021 Вінтоняк О.В. Інформація
7. Узгодити питання щодо проведення заходів під час Дня цивільного захисту з представниками МНС. До 27.03.2021 Вінтоняк О.В. Інформація
8. Провести семінар (нараду) з пед. працівниками та тех.. персоналом з основних питань ЦЗ щодо підготовки працівників об`єкту. До 27.03.2021 Вінтоняк О.В. Інформація
9. Перевірити підготовку майдану для проведення Дня цивільного захисту, стан протипожежного захисту, стану та способів оповіщення про пожежу, надзвичайну ситуацію. До 27.03.2021 Вінтоняк О.В. Інформація
10. Підготувати необхідні матеріали для проведення профілактичних занять, надання першої медичної допомоги До 27.03.2021 Вінтоняк О.В. Інформація
11. Провести заходи з питань ЦЗ та БЖ: - підготувати приладдя й макети захисних споруд; - місця для огляду засобів цивільного захисту та пожежної безпеки: захисту органів дихання та шкіри, приладів радіаційної й хімічної розвідки, макетів вибухово-небезпечних предметів, засобів пожежогасіння та іншого приладдя; - шкільні захисні споруди та місця для проведення змагань; - налагодити роботу технічних засобів навчання; - організувати виставки літератури; - підготувати плакати, схеми та пам`ятки щодо дій під час надзвичайних ситуацій, що необхідні для проведення Дня ЦЗ До 27.03.2021 Вінтоняк О.В. Інформація
ПРОВЕДЕННЯ ДНЯ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
12. Провести збір керівного та навчальницького складу ЦЗ. 20.04.2021 Вінтоняк О.В. Інформація
13. Доповісти директору школи, заступнику про коригування плану ЦЗ та голові журі про готовність постійного складу до проведення заходів згідно з планом ЦЗ (об`єктове тренування). 20.04.2021 Вінтоняк О.В. Інформація
14. Провести позашкільну лінійку, відкриті уроки. 20.04.2021 Вінтоняк О.В. Інформація
15. Провести огляд-конкурс стіннівок, малюнків, плакатів за темою «Дії населення та захист людини в надзвичайних ситуаціях». 20.04.2021 Вінтоняк О.В. Інформація
16. Відпрацювати дії учнівського колективу та постійного складу навчального закладу у різноманітних надзвичайних ситуаціях 20.04.2021 Вінтоняк О.В. Інформація
17. Провести практичне заняття з питань застосування засобів протипожежного захисту. 20.04.2021 Вінтоняк О.В. Інформація
18. Провести вікторини з учнями з питань БЖ, ЦЗ, практичні заняття щодо виконання нормативів цивільного захисту та пожежної безпеки. 20.04.2021 Вінтоняк О.В. Інформація
19. Організувати інформування про хід проведення заходів Дня ЦЗ 20.04.2021 Вінтоняк О.В. Інформація
ПІДСУМКИ проведення Дня цивільного захисту
20. Провести збір педагогічного й учнівського колективів для підбиття підсумків Дня цивільного захисту. 24.04 Вінтоняк О.В. Інформація
21. Заслухати на засіданні педагогічної ради питання про стан ЦЗ в ліцеї Квітень 2021 Вінтоняк О.В. Протокол
22. Видати наказ «Про підсумки проведення Дня цивільного захисту» До 07.05 Вінтоняк О.В. Наказ
23. Провести підсумки проведення Дня ЦЗ та визначити завдання щодо охорони життя та здоров`я учнів на новий навчальний рік. Травень Вінтоняк О.В. Інформація

Розділ 15

10.1. Зміцнення матеріально-технічної бази і господарська робота

№ п\п Зміст роботи Термін виконання Відповідаль-ний відм. про виконан-ня
Серпень
1 Перевірка готовності матеріально-технічної бази школи до нового навчального року 17 – 25.08.20 Дирекція діцею
2 Призначення відповідальних за матеріальну базу навчальних кабінетів, майстерень, спортивного залу.
3 Заміна вентиляційної системи в підвалі 10.08.20 Завгосп
4 Придбання миючих та дезінфікуючих засобів, антисептиків Серпень Завгосп
5 Зняття показників з електролічильника 22 числа кожного місяця Завгосп
6 Перевірка та підготовка робочого стану автобуса ліцею Постійно Водій автобуса
7 Розмітка соціальної дистанції в коридорах До 20.08 Завгосп
8 Перевірка на належний стан, дерев.. споруд на території ліцею До 20.08 Завгосп
9 Перевірка водопостачання, справності умивальників, рукомийників… До 20.08 Завгосп
10 Очистка криниць До 20.08 Завгосп
Вересень
1 Підготовка інвентаря для роботи по благоустрою ліцею Вересень Завгосп
2 Благоустрій прилеглої території ліцею Вересень Вчитель труд. навчання, завгосп
3 Профілактичний огляд навчальних кабінетів, приміщень ліцею Вересень Завгосп
4 Профілактичний огляд і заміна електроламп Постійно Завгосп
5 Зняття показників з електролічильника 22 числа кожного місяця Завгосп
6 Перевірка, профілактика, підготовка до роботи обладнання Протягом місяця Завгосп
7 Аналіз використання енергоносіїв за ІІІ квартал Завгосп директор
8 Підготовка і здача табеля використання робочого часу До 25.09.20 Завгосп
Жовтень
1 Інвентаризація матеріальних цінностей Жовтень Завгосп
2 Додаткові заходи по утепленню ліцею перед початком опалювального сезону 1 – 16 жовтня Завгосп
3 Підготовка системи опалення Завгосп
4 Плановий профілактичний огляд споруд конструкцій ліцею, складання акту огляду Завгосп
5 Аналіз надходження матеріальної бази відповідно вимогам НУШ 1 – 16 жовтня Завгосп
6 Зняття показників з електролічильника, газолічильника 22 числа кожного місяця Завгосп
7 Аналіз використання енергоносіїв за місяць До 30.10 Завгосп
8 Підготовка і здача табеля використання робочого часу До 25.10
Листопад
1 Профілактичний огляд навчальних кабінетів, приміщень ліцею Протягом місяця Завгосп
2 Профілактичний огляд і заміна електроламп Протягом місяця Завгосп
3 Зняття показників з електролічильника 22 числа кожного місяця Завгосп
4 Аналіз використання енергоносіїв за місяць 29 .11. 20 Завгосп
5 Підготовка і здача табеля використання робочого часу до 24.11.20 Завгосп
Грудень
1 Заходи щодо встановлення новорічної ялинки 21 - 24.12.20 Класні керівники
2 Профілактичний огляд навчальних кабінетів, приміщень ліцею, поточний ремонт Протягом місяця Завгосп
3 Зняття показників з електролічильників 22 числа кожного місяця Завгосп
4 Аналіз використання енергоносіїв за 2020 рік 29.12.20 Завгосп
5 Підготовка і здача табеля використання робочого часу До 25.12.20 Завгосп
Січень
1 Профілактичний огляд навчальних кабінетів, приміщень ліцею, поточний ремонт Протягом місяця Завгосп
2 Профілактичний огляд і заміна електроламп Протягом місяця Завгосп
3 Придбання миючих та дизінфікуючих засобів Січень Завгосп
4 Зняття показників з електролічильників 22 числа кожного місяця Завгосп
5 Аналіз використання енергоносіїв за місяць До 31.01.21 Завгосп
6 Підготовка і здача табеля використання робочого часу До 25.01.21 Завгосп
Лютий
1 Профілактичний огляд навчальних кабінетів, приміщень ліцею, поточний ремонт Протягом місяця Завгосп
2 Зняття показників з електролічильників 22 числа кожного місяця Завгосп
3 Аналіз використання енергоносії за місяць 28.02. 21 Завгосп
4 Підготовка і здача табеля використання робочого часу до 25.02.21 Завгосп
Березень
1 Підготовка інвентаря для роботи по благоустрою ліцею Березень Завгосп
2 Профілактичний огляд і заміна електроламп Протягом місяця Завгосп
3 Зняття показників з електролічильників 22 числа кожного місяця Завгосп
4 Профілактичний огляд навчальних кабінетів, приміщень ліцею, поточний ремонт Протягом місяця Завгосп
5 Аналіз використання енергоносії за квартал до 31.03.21 Завгосп
6 Підготовка і здача табеля використання робочого часу до 25.03.21 Завгосп
Квітень
1 Організація робіт із прибирання території ліцею Завгосп
2 Зняття показників з електролічильників 22 числа кожного місяця Завгосп
3 Аналіз використання енергоносіїв за місяць до 30.04.21 Завгосп
4 Плановий огляд споруд, конструкцій і приміщень ліцею, складання акту Протягом місяця Завгосп
5 Підготовка і здача табеля використання робочого часу до 25.04.21 Завгосп
6 Складання плану проведення ремонтних робіт по підготовці ліцею до нового навчального року до 10.04 Завгосп
Травень
1 Зняття показників з електролічильників 22числа кожного місяця Завгосп
2 Аналіз використання енергоносіїв за місяць До 31.05 Завгосп
3 Підготовка і здача табеля використання робочого часу До 25.05 Завгосп
4 Підготовка до ремонтних робіт Протягом місяця Завгосп
5 Підготовка приміщень для роботи табору «Веселка» Протягом місяця Завгосп
Червень
1 Проведення поточного ремонту ліцею по підготовці установи до нового навчального року Червень серпень Завгосп
2 Зняття показників з електролічильників 22 числа кожного місяця Завгосп
3 Аналіз використання енергоносіїв за квартал до 30.06.21 Завгосп

15.2. Фінансова діяльність ліцею

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Відм. про викон.
Вересень
1 Тарифікація вчителів До 04.09.20 Директор
Жовтень
2 Підготовка необхідних документів до переходу на самофінансування 19 – 23.10.20 Комісія
Листопад
3 Аналіз надходження матеріалів, фінансованих районною радою 27 .11.20 Голова ради школи
Грудень
4 Інвентаризація медикаментів 29– 30.12.20 Комісія
Січень
6 Аналіз надходження й використання позабюджетних коштів за 2020 рік та використання енергоносіїв Голова ради ліцею
Лютий
7 Аналіз надходження й використання позабюджетних коштів Голова ради ліцею
8 Підготовка до ремонту ліцею Завгосп
9 Інвентаризація комп’ютерної техніки 16.02.21 Комісія
Березень
10 Аналіз використання бюджетних коштів 30.03.21 Голова ради ліцею
Квітень
11 Аналіз надходження й використання позабюджетних коштів 30.04.21 Голова ради ліцею
12 Підготовка до ремонту ліцею Протягом місяця Завгосп
Травень
13 Інвентаризація бібліотечного фонду
14 Паспортизація їдальні 30.05.21 Комісія
Червень
15 Проведення ремонтних робіт 29.06.21 Завгосп

Розділ 16.

Очікувані результати

1 Покращення навчальних досягнень учнів.
2 Зменшення кількості учнів, схильних до девіантної поведінки.
3 Удосконалення системи управління та контролю за ОП.
4 Реалізація нормативних вимог щодо матеріальної бази кабінетів та території ліцею.
5 Самофінансування
6 Підвищення результативності ЗНО.
7 Підвищення ефективності системи мотивації та стимулювання роботи техперсоналу
8 Проаналізувати та обговорити виконання річного плану в січні на нараді при директору та в травні 2021 року на педагогічній раді. Обговорити заходи річного плану роботи ліцею на наступний навчальний рік. Інформацію включити до річного звіту .
Кiлькiсть переглядiв: 57