ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ШКОЛИ

НА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Роботу школи спрямувати на виконання Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну освіту», Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.02.2016 № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року», Наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2018 №283 «Про запровадження методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору НУШ», наказу Міністерства освіти і науки України від 21.01.2016 № 8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.02.2016 № 184/28314, Наказу МОН України від 24.04.2017 № 635 «Про внесення змін до Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»; Наказу МОН України від 10.07.2019 №955 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02 серпня 2019 р. за N 852/33823«Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року N 8», Наказу МОН від 23.04.2019 № 536 "Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти", Листа МОНУ від 20.08.2019 № 1/9-525 "Щодо організації форм здобуття загальної середньої освіти", Листа МОН України від 01.07.2019 р. №1/11-5966 "Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2019/2020 навчальному році"…

· Забезпечити доступність до якісної освіти усіх дітей шкільного віку мікрорайону школи;

· Забезпечити у 2019/2020 навчальному році перехід до роботи за новим державним стандартом учнів перших, других класів школи;

· Організувати педагогічний патронаж для дітей з особливими освітніми потребами;

· Запроваджувати принцип педагогіки партнерства, що грунтується на співпраці учня, учителя і батьків та принципу дитиноцентризму (орієнтація на потреби учня);

· Продовжити формування в учнів ключових компетентностей, необхідних сучасній людині для успішної життєдіяльності. Випускник школи повинен критично та системно мислити, проявляти ініціативу і творчість, вміння оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми;

· Створювати умови для формування в учнів громадянської відповідальності, тобто особистості, що поважає права людини, розуміє особисту відповідальність за долю держави, народу. Розуміє важливість громадянської участі у процесі вирішення різноманітних проблем місцевої громади;

· Продовжити створення оптимальних санітарно-гігієнічних умов для навчання та виховання учнів;

· Удосконалювати навчально-матеріальної бази школи, впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;

ЗАВДАННЯ ШКОЛИ НА 2019/2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Спрямувати зусилля на реалізацію таких навчально- методичних проблем:

Педагогічна проблема:

“Реалізація особистісно орієнтованого навчання з метою формування ключових компетентностей моделі випускника початкової, базової та старшої школи”

Методична проблема:

«Формування інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентнісного підходу та принципу дитиноцентризма».

Виховна проблема:

«Формування патріота і громадянина, національно свідомої, цілісної, гармонійно розвинутої особистості, здатної до адаптації в суспільстві».

З цією метою:

· Забезпечити якісну роботу методичної ради, методичних об’єднань та творчих груп школи.

· Сприяти впровадженню в практику роботи школи сучасних освітніх технологій, передового педагогічного досвіду вчителів школи, району, області, держави.

· Проводити системний, цілеспрямований моніторинг усіх напрямків освітнього процесу школи.

· Підвищити особисту відповідальність кожного члена педагогічного колектива за якість та результативність роботи.

· Продовжити роботу з подальшої інформатизації освітнього процесу. Забезпечити якісне та своєчасне наповнення необхідною інформацією системи управління освітою (ІСУО).

· Забезпечити виконання плану проходження вчителями школи курсів підвищення кваліфікації на 2019/2020 навчальний рік.

· У відповідності з планом атестації педагогічних працівників на 2019/2020 навчальний рік провести атестацію вчителів у відповідності до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України від 06.10.2010 №930 зі змінами.

· Створити необхідні умови для активної роботи з обдарованими учнями шляхом залучання їх до участі в інтелектуальних конкурсах, предметних олімпіадах різних рівнів, змаганнях, роботі МАН тощо.

· Продовжити роботу по формуванню в учнів навичок здорового способу життя.

· Забезпечити соціальний захист учнів та працівників школи.

· Підвищити ефективність роботи з попередження дитячого травматизму як під час освітнього процесу так і поза межами школи.

· Забезпечити якісну підготовку випускників школи до складання зовнішнього незалежного оцінювання.

· Спрямовувати виховну роботу на формування в дітей та молоді любові до Батьківщини, громадянських якостей.

· Популяризувати культурне розмаїття, історичну спадщину країни, рідного краю; формувати історичну пам’ять підростаючого покоління; забезпечити духовну єдність поколінь.

· Сприяти формуванню духовно-моральних взаємин між усіма учасниками освітнього процесу, толерантного ставлення до представників інших народів, культур і традицій, до однолітків, батьків, інших людей; вихованню пошани та любові до культурного спадку свого народу та мистецтва, культивуванню кращих рис української ментальності:працелюбності, свободи, справедливості, доброти, чесності, відповідального ставлення до природи.

· Активізувати застосування сучасних форм і методів правової та превентивної освіти, формуванню здорового способу життя, фізичного розвитку і культури, спрямованих на формування сталої відповідальної поведінки, імунітету до негативних впливів соціального оточення.

· Продовжити зміцнювати та вдосконалювати навчально-матеріальну базу школи.

СТВОРЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ ЩОДО ОРГАНІЗОВАНОГО ПОЧАТКУ 2019/2020 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

№ з/п Назва заходу Термін виконання Відповідальний Контроль за інформаційним забезпеченням Відмітка про виконання
1 Організувати ознайомлення та вивчення нормативних документів та розпорядчих актів Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки і освіти Івано-Франківської обласної державної адміністрації, відділу освіти Косівської РДА про підготовку та організований початок 2019/2020 навчального року. до 31.08. Лаврук В.М. Вінтоняк О.В. інформація
2 Забезпечити організацію освітнього процесу за затвердженим в установленому порядку типовою освітньою програмою на 2019/2020 навчальний рік. з 01.09. Лаврук В.М. Вінтоняк О.В.
3 Сформувати оптимальну мережу закладу на 2019/2020 навчальний рік з урахуванням освітніх потреб населення та норм наповнюваності в класах. до 31.08. Лаврук В.М. Вінтоняк О.В. мережа
4 Забезпечити організований набір учнів до 1-х, 5-х, 10-го класу. до 01.06. - 1-ші класи до 31.08 – 5та10 класи Лаврук В.М. наказ
5 Затвердити шкільну мережу та контингент учнів на 2019/2020 навчальний рік. 03.09. Лаврук В.М. наказ
6 Скласти та здати статистичні звіти за формами ЗНЗ-1, 77-РВК. до 05.09. Лаврук В.М. Вінтоняк О.В. звіти
7 Забезпечити комплектування закладу освіти педагогічними кадрами. до 01.09. Лаврук В.М. наказ
8 Розподілити, погодити з профспілковим комітетом та затвердити педагогічне навантаження на 2019/2020 навчальний рік. до 05.09. Лаврук В.М. Вінтоняк О.В. наказ
9 Узгодити розклад занять з держпродспоживслужбою в Косівському районі до 31.08. Вінтоняк О.В. розклади
10 Скласти та затвердити розклад предметів варіативної складової робочого навчального плану. до 31.08. Вінтоняк О.В. розклад
11 Скласти та затвердити графік перевірних та контрольних робіт, проведення обов’язкових лабораторних та практичних робіт. до 10.09. Вінтоняк О.В. графік
12 Організувати навчання за індивідуальною формою для дітей та підлітків. з 01.09. Вінтоняк О.В. наказ
13 Забезпечити нормативне збереження та ведення особових справ учнів по класах. з 01.09. упродовж року Мосейчук М.П. класні керівники наказ
14 Забезпечити нормативне збереження класних журналів, обліку роботи гуртків, факультативів, індивідуального навчання. з 01.09. упродовж року Вінтоняк О.В. Мосейчук М.П. наказ
15 Забезпечити нормативність ведення класних журналів, обліку роботи гуртків, факультативів, індивідуального навчання. з 01.09. упродовж року Вінтоняк О.В. наказ
16 Провести інструктивно-методичну нараду педагогічних працівників щодо ведення ділової документації. до 31.08. Керівники ШМО протокол
17 Провести шкільний огляд навчальних кабінетів щодо підготовки до нового навчального року. 05.08. Лаврук В.М. Вінтоняк О.В. наказ
18 Провести атестацію навчальних кабінетів, затвердити перспективні плани розвитку навчальних кабінетів на 2019/2020 навчальний рік. до 20.08. Лаврук В.М. Вінтоняк О.В. акти-дозволи плани
19 Забезпечити участь вчителів в районній серпневій конференції педагогічних працівників. 29.08. Лаврук В.М. Вінтоняк О.В. розпорядження
20 Організувати роботу щодо вивчення педагогічними працівниками рекомендацій інструктивно-методичних листів Міністерства освіти і науки України про особливості викладання базових навчальних дисциплін у 2019/2020 навчальному році. До 01.09. Вінтоняк О.В. Керівники ШМО нарада матеріали методичних об’єднань
21 Провести урочисті святкування Дня знань за участю представників органів місцевого самоврядування, депутатів різних рівнів, представників підприємств, організацій, установ і батьківської громадськості. 02.09. Мосейчук М.П. сценарій
22 Провести перший тематичний урок. 02.09. Класні керівники конспекти уроків
23 Провести єдиний урок профілактики боулінгу. 02.09. класні керівники Конспекти уроків
24 Забезпечити проведення медичних оглядів працівників закладу до початку навчального року. до 10.09. Лаврук М.В. наказ
25 Вжити невідкладних заходів для оперативної доставки підручників, посібників та іншої навчальної літератури, передбаченої в переліку Міністерства освіти і науки України на 2019/2020 навчальний рік, організованого їх розподілу серед учнів. серпень – вересень Манійчук М.М. замовлення
26 Забезпечити наявність навчальних програм інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану. до 01.09. Вінтоняк О.В. перелік
27 Вжити невідкладних заходів щодо завершення ремонтних робіт та благоустрою території закладу, підготовки матеріально-технічної бази до нового навчального року та створення санітарно-гігієнічних умов. до 14.08. Пліхтяк П.В. звіт акт
28 Затвердити правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладу на 2019/2020 навчальний рік. до 31.08. Лаврук В.М.. наказ
Видати накази: · про підготовку та організований початок навчального року; · про зарахування учнів до 1-х класів; · про затвердження складу учнів класів; · про розподіл педагогічного навантаження на 2019/2020 навчальний рік; · про організацію навчання за індивідуальною формою; · про затвердження режиму роботи школи; · про розподіл функціональних обов’язків між членами адміністрації; згідно циклограми адміністрація накази
· про організацію методичної роботи в школі; · про організацію виховної роботи в школі; · про організацію роботи щодо попередження травматизму, дотримання вимог техніки безпеки тощо;
29 Поновити наочність з правил техніки безпеки, пожежної безпеки тощо. до 19.08. Пліхтяк П.В. наочність
30 Вжити невідкладних заходів щодо 100% забезпечення учнів 1-11 класів підручниками До 01.09. Манійчук М.М. інформація
31 Вжити невідкладних заходів для оперативної доставки підручників, посібників та іншої навчальної літератури, навчального обладнання для забезпечення реалізації Концепції Нової української школи До 01.09. Дирекція звіт

ЗАХОДИ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ НОВОГО ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

(КОНЦЕПЦІЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ (НУШ)

(постанова Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2018 року №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти»)

№ п/п Заходи Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1 Оновити на сайті школи інформацію про впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти у 1-х, 2-х класах (НУШ) серпень Мосейчук О.Ю.
2 Опрацювати на засіданні шкільного МО вчителів початкових класів: -Державний стандарт початкової освіти; -Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи; -Наказ МОН України від 21.03.2018 №268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладівзагальної середньої освіти»; - Наказ МОН України від 20.04.2018 №407 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» -Лист МОН України від 09.08.11 №1/9-455 «Щодо проведення Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику» серпень- вересень вересень листопад серпень Атаманюк Г.М.
3. Опрацювати базові навчальні програми для початкової школи серпень Вчителі початкових класів
4. Здійснювати вчасне комплектування педагогічними працівниками початкових класів постійно Адміністрація школи
5 Забезпечити учнів початкових класів підручниками, іншим навчальним приладдям (Відповідно до вимог НУШ) серпень Адміністрація школи
6 Здійснювати обов’язковий медичний профілактичний огляд учнів початкових класів 1 раз на рік Лаврук М.В.
7 Забезпечувати соціальний захист учнів початкових класів харчуванням, підвезення до місця навчання постійно Адміністрація школи
8 Забезпечити умови навчання дітей з інвалідністю та дітей з вадами розумового та фізичного розвитку у школі (інклюзивне навчання) упродовж року Адміністрація школи
9 Опрацювати методичні рекомендації щодо організації навчання дітей з обмеженими фізичними можливостями на засіданні ШМО серпень Атаманюк Г.М.
10 Забезпечити виконання законодавства з питань захисту прав дітей постійно Бейсюк О.П.
11 Створювати сприятливі умови для інтелектуального, духовного, естетичного та фізичного розвитку учнів початкових класів постійно Учителі початкових класів, адміністрація школи
12 Забезпечувати участь дітей з обмеженими фізичними можливостями в міських та Всеукраїнських конкурсах та фестивалях. постійно Учителі початкових класів
13 Посилити роботу по виявленню та підтримці обдарованих та здібних учнів початкових класів. постійно Адміністрація школи
14 Спрямувати роботу початкових класів на виконання нового Державного стандарту початкової загальної освіти Протягом року Адміністрація школи
15 Здійснювати контроль за виконанням нового Державного стандарту початкової загальної освіти (НУШ) Протягом року Адміністрація школи

ЗАХОДИ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО СТАНДАРТУ БАЗОВОЇ І ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

(постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року 1392

«Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти»)

№ п/п Заходи Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1 Оновити на сайті школи інформацію про впровадження нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти у 10-х класах серпень Мосейчук О.Ю.
2 Опрацювати на засіданні шкільних методичних обєднань: -Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти -Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11-х класів з навчальних дисциплін; -Наказ МОН України від 20.04.2018 №405 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня» - Наказ МОН України від 20.04.2018 №408 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» - Наказ МОН України від 20.04.2018 №406 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» серпень Вінтоняк О.В. Лаврук С.В.
3. Опрацювати базові навчальні програми для 5-11-х класів Серпень Вчителі-предметники
4. Здійснювати вчасне комплектування педагогічними працівниками школи постійно Адміністрація школи
5 Забезпечити учнів 5-11-их класів підручниками серпень Манійчук М.М.
6 Здійснювати обов’язковий медичний профілактичний огляд учнів 5-11-х класів 1 раз на рік Лаврук М.В.
7 Забезпечувати соціальний захист учнів 5-11-х класів харчуванням, підвезення до місця навчання постійно Адміністрація школи
8 Забезпечити умови навчання дітей з інвалідністю та дітей з вадами розумового та фізичного розвитку у школі (інклюзивне навчання) протягом року Адміністрація школи
9 Опрацювати методичні рекомендації щодо організації навчання дітей з обмеженими фізичними можливостями на засіданні ШМО. серпень Лаврук С.В.
10 Забезпечити виконання законодавства з питань захисту прав дітей постійно Бейсюк О.П.
11 Створювати сприятливі умови для інтелектуального, духовного, естетичного та фізичного розвитку учнів постійно Учителі, адміністрація школи
12 Забезпечувати участь дітей 5-11-х з обмеженими фізичними можливостями в міських та Всеукраїнських конкурсах та фестивалях. постійно Вчителі
13 Посилити роботу по виявленню та підтримці обдарованих та здібних учнів постійно Адміністрація школи
14 Спрямувати роботу школи ІІ та ІІІ ступеню на виконання нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти протягом року Адміністрація школи

ЗАХОДИ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО(ІНКЛЮЗИВНОГО) НАВЧАННЯ

№ п/п Заходи Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1 Оновити на сайті школи інформацію про впровадження індивідуального (інклюзивного) навчання для учнів 1-11-х класів серпень Мосейчук О.Ю.
2 Опрацювати на засіданні шкільних методичних обєднань: -Постанова Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 р. № 588«Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах») - Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів 5-11-х класів, що перебувають на індивідуальному (інклюзивному) навчанні серпень Вінтоняк О.В. Іванюк Х.І.
3. Опрацювати базові навчальні програми для 1-11-х класів серпень Вчителі-предметники
4. Здійснювати вчасне комплектування педагогічними працівниками школи постійно Адміністрація школи
5 Забезпечити учнів 1-11-их класів підручниками серпень Манійчук М.М.
6 Здійснювати обов’язковий медичний профілактичний огляд учнів 1-11-х класів 1 раз на рік Лаврук М.В.
7 Забезпечувати соціальний захист учнів 1-11-х класів харчуванням, підвезення до місця навчання постійно Адміністрація школи
8 Забезпечити умови навчання дітей з інвалідністю та дітей з вадами розумового та фізичного розвитку у школі (інклюзивне навчання) протягом року Адміністрація школи
9 Опрацювати методичні рекомендації щодо організації навчання дітей з обмеженими фізичними можливостями на засіданні ШМО. серпень Лаврук С.В. Іванюк Х.І.
10 Забезпечити виконання законодавства з питань захисту прав дітей постійно Бейсюк О.П.
11 Створювати сприятливі умови для інтелектуального, духовного, естетичного та фізичного розвитку учнів, що перебувають на інклюзивному навчанні постійно Учителі, адміністрація школи
12 Забезпечувати участь дітей 1-11-х з обмеженими фізичними можливостями в міських та Всеукраїнських конкурсах та фестивалях. постійно Вчителі
13 Посилити роботу по виявленню та підтримці обдарованих та здібних учнів постійно Адміністрація школи
14 Спрямувати роботу школи І, ІІ та ІІІ ступеню на виконання нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти протягом року Адміністрація школи

РОБОТА З КАДРАМИ

№ з\п Зміст роботи Термін Відповідальний Контроль за інформаці-йним забезпечен-ням Відмітка про виконання
1 Організувати роботу щодо систематизації нормативно-правових документів з кадрових питань, а саме: Конституції України, - Закону України “Про освіту”, - Закону України “Про середній загальноосвітній навчальний заклад” - Кодексу Законів України про Працю, - Закону України “Про відпустки”, - Інструкції про ведення трудових книжок, - Наказів, методичних листів органів управління освітою. вересень Лаврук В.М. Вінтоняк О.В. Ориняк Л.М. зміст та нормативно-законодавчі документи у номенклатурі справ
2. Систематизувати нормативно – правові документи з кадрових питань щодо функціонування закладу освіти, а саме: -Статут: права та обов’язки учасників освітнього процесу; -річний план; -освітня програма: - кадрове забезпечення інваріантної та варіативної складової; - забезпення зайнятості педагогічного персоналу. вересень Лаврук В.М. Статут, річний план
3. Здійснити комплектування закладу освіти обслуговую­чим персона­лом та педагогічними кад­ра­ми. Здійснити аналіз якісного складу працівників за критеріями: -всього педагогічних працівників; -за освітою: вища; середня спеціальна; навчаються; -за категоріями: вища; перша; друга; спеціалісти; -за віковим складом: пенсіонери; молоді спеціалісти. серпень-вересень Лаврук В.М. накази статистичні дані, списки
4. Здійснювати своєчасне та якісне ведення Книги обліку педагогічних працівників. протягом року Пліхтяк М.В. книга обліку
5. Організувати роботу щодо дотримання штатного розпису, а саме: - нормативність затвердження; - дотримання номенклатури посад; - всього працівників за штатним розписом. до 10.09. Лаврук В.М. штатний розпис
6. Організувати роботу щодо систематичного забезпечення звітності щодо плинності кадрів за наступними критеріями: - прийнято на роботу; - звільнено з роботи; - вакансії обслуговуючого персоналу та педагогічних кадрів; - сумісники. щомісяця Лаврук В.М. Вінтоняк О.В. статистичні дані, списки
7. Організувати роботу щодо надання працівникам закладу освіти соціальних відпусток. протягом року Лаврук В.М. графік, накази
8. Організувати роботу щодо систематичного забезпечення звітності з надання працівникам закладу освіти соціальних відпусток. за наявності Вінтоняк О.В. статистичні дані, списки
9. Провести тарифікацію педагогічних працівників. До 01.09. Лаврук В.М. накази
10. Забезпечити роботу щодо систематизації тарифікаційних документів про педагогічне навантаження: -видання наказу щодо попередження про навантаження на наступний навчальний рік, ознайомлення педагогічних працівників, рівномірність розподілу; -погодження з профкомом закладу освіти; -заяви про згоду на неповне педагогічне навантаження; -тарифікаційні накази (рішення тарифікаційної комісії, погодження з ПК) 01.09. Лаврук В.М. накази, подання, протоколи
11. Забезпечити систематичну роботу щодо ведення особових справ працівників. протягом року Пліхтяк М.В. особові справи
12. Здійснити перевірку ведення особових справ працівників. листопад, червень Вінтоняк О.В. довідка
13. Організувати роботу щодо систематизації посадових інструкцій працівників за наступними критеріями: -відповідність нормативам; -затвердження адміністрацією; -ознайомлення працівників. вересень-жовтень Лаврук В.М. посадові інструкції
14. Скласти графіки роботи адміністрації, спеціалістів, обслуговуючого персоналу відповідно до штатному розпису та законодавства (робочий час, перерви на обід) вересень Лаврук В.М. Ориняк Л.М.
15. Організувати систематичну роботу щодо складання графіків роботи спеціалістів, обслуговуючого персоналу, сторожів у разі прийняття працівників на роботу тощо. протягом року Лаврук В.М.
16. Скласти розклад уроків відповідно до робочого навчального плану, занять, факультативів, гуртків та погодити з ПК і держпродспоживслужбі. до 01.09. Вінтоняк О.В.
17 Організувати і здійснювати роботу щодо проведення атестації педагогічних кадрів. з 01.09. Лаврук В.М.
18. Забезпечити наявність нормативних документів про атестацію, а саме: - перспективного плану підвищення кваліфікації; - перспективного плану атестації; - протоколів засідання атестаційної комісії; - заяв працівників про атестацію; - видання наказів. в період атестації Вінтоняк О.В.
19. Здійснювати забезпечення дотримання положень нормативних документів з трудового законодавства щодо ведення Книги обліку трудових книжок. постійно Пліхтяк М.В.
Здійснювати забезпечення дотримання положень нормативних документів з трудового законодавства щодо ведення трудових книжок, а саме: - нормативність ведення записів, їх відповідність наказам; - відповідність кількості трудових книжок кількості працівників.
20. Здійснювати своєчасне видання наказів з кадрових питань відповідно до Інструкції з ведення ділової документації, а саме: - про призначення (дотримання номенклатури посад); - про звільнення (вказання причини звільнення, посилання на відповідні статті КЗпП); - за сумісництвом; - встановлення доплат за суміщення посад та інше. постійно Лаврук В.М.
21. Здійснювати своєчасну реєстрацію наказів з кадрових питань у Книзі реєстрації наказів з кадрових питань за критеріями: - -нормативність ведення (прошита, пронумерована, скріплена печаткою); - -наявність підписів про ознайомлення з наказами; - -відповідність номера наказу номеру в книзі реєстрації. постійно Пліхтяк М.В.
22. Організувати роботу щодо дотримання вимог Закону України “Про відпустки”, а саме: - -видати наказ про графіка відпусток працівників у поточному календарному році, погодити з профкомом, довести його до всіх працівників; - -надавати повну щорічну основну відпустку через 6 місяців після прийняття на роботу; - -надавати педагогічним працівникам повну щорічну основну відпустку у літній період; - -повідомляти працівників про конкретний період відпустки за 2 тижні - -надавати додаткові, соціальні відпустки без збереження заробітної плати січень протягом року згідно графіка протягом року Лаврук В.М.
23. Забезпечити дотримання вимог чинного законодавства щодо посилення протидії корупції працівниками школи Протягом року Лаврук В.М.
24. Переглянути Правила внутрішнього трудового розпорядку закладу. серпень Лаврук В.М.
25 Організувати роботу щодо виконання положень Колективного договору. протягом року Ориняк Л.М.

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ПРАЦІВНИКІВ

1. Забезпечити своєчасну розробку і виконання заходів по створенню безпечних та нешкідливих умов праці відповідно до вимог нормативних документів з охорони праці. Протягом року Лаврук В.М..
2. Забезпечити суворе дотримання посадовими особами та працівниками вимог Закону України “ Про охорону праці”, нормативних актів про охорону праці. Протягом року Лаврук В.М.
3. Зберігати за працівниками , які втратили працездатність у зв’язку з нещасним випадком, місце роботи та середню заробіню плату на весь період до встановлення відновлення працездатності. Постійно Лаврук В.М.
4. Проводити атестацію робочих місць за умовами праці За потребою Лаврук В.М.
5. Виконувати всі заплановані заходи по підготовці до роботи в зимовий період Вересень – листопад Лаврук В.М.
6. Забезпечувати належне утримання санітарно – побутових приміщень. Постійно Лаврук В.М.
7. Забезпечити постійний контроль за своєчасним введенням в дію нормативних документів з питань організації, нормування праці, розподілу навчального навантаження. Постійно Лаврук В.М.
8. Забезпечувати ефективний контроль за дотриманням в школі законодавства про оплату праці. Постійно Лаврук В.М.
9. Забезпечувати своєчасну виплату заробітної плати. Постійно Лаврук В.М.
10. Гарантувати оплату праці за роботу в надурочний час, у святкові та вихідні дні згідно чинного законодавства. Постійно Лаврук В.М.
11 Гарантувати виплату мінімальної заробітної плати у розмірах, не нижче законодавчо встановленного розміру мінімальної заробітної плати. Постійно Лаврук В.М.
12. Забезпечити в школі гласність умов оплати праці, порядку виплати доплат, надбавок, винагород, інших заохочувальних компенсаційних виплат, положень про преміювання. Постійно Лаврук В.М.
13 Зберігати за працівниками місце роботи і середній заробіток за час проходження ними медичного огляду. Раз на рік Лаврук В.М.
14. Надавати щорічні тарифні відпустки педпрацівникам Згідно графіку Лаврук В.М.
15. Надавати відпустки або їх частину керівникам та педпрацівникам протягом навчального року у зв’язку з необхідністю санітарно – курортного лікування. За потребою Лаврук В.М.
16 Забезпечити виконання основних положень закону України «Про захист персональних даних» Постійно Лаврук В.М.
17 Проводити бесіди з працівниками школи щодо протидії та подолання корупції Постійно Лаврук В.М.

СТВОРЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ УМОВ ЩОДО ОРГАНІЗОВАНОГО ЗАКІНЧЕННЯ 2019/2020 НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

№ з/п Назва заходу Термін виконання Відповідаль-ний Контроль за інформаційним забезпеченням Відмітка про Виконання
1. Організувати ознайомлення, повторення та вивчення нормативних документи та розпорядчих актів Міністерства освіти і науки України, Депертаменту науки і освіти Івано-Франківської облдержадміністрації про порядок організованого закінчення 2019/2020 навчального року, проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х, 11-х класів та забезпечити неухильне їх виконання. квітень – травень Вінтоняк О.В. вчителі-предметники, класні керівники засідання педради нарада при директорові (протоколи)
2. Організувати вивчення та повторення Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти з вчителями, батьками, учнями. квітень Вінтоняк О.В. вчителі-предметники, класні керівники засідання педради нарада при директорові (протоколи)
3. Організувати вивчення та повторення Порядку переведення учнів (вихованців) загальноосвітнього навчального закладу до наступного класу, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України з вчителями, батьками, учнями. квітень Вінтоняк О.В. вчителі-предметники, класні керівники засідання педради нарада при директорові (протоколи)
4. Забезпечити організоване закінчення навчальних занять, якісне виконання у повному обсязі навчальних програм з предметів робочого навчального плану у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України травень вчителі-предметники класні журнали
4. Здійснити семестрове та річне оцінювання з навчальних предметів у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України травень вчителі-предметники класні журнали
5. Оформити стенд з нормативними та розпорядчими документами з питань закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації. квітень Вінтоняк О.В. стенд
6 Виставити річні бали навчальних досягнень учнів з навчальних предметів не раніше ніж через 3 дні після виставлення семестрових балів та з урахуванням часу на вирішення спірних питань – у терміни, визначені Міністерством освіти і науки України травень вчителі-предметники класні журнали
7. Подати замовлення та отримати бланки похвальних листів “За високі досягнення у навчанні” та похвальних грамот “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”. квітень Лаврук В.М. замовлення книга обліку
8. Підготувати матеріали з навчальних предметів для проведення державної підсумкової атестації в 4-х, 9-х класах, які затвердити в установленому порядку. квітень Вінтоняк О.В. вчителі-предметники матеріали
9. Підготувати склади атестаційних комісій для проведення державної підсумкової атестації випускних 4-х, 9-х класів та подати на затвердження до відділу освіти квітень Вінтоняк О.В. склади комісій
10. Скласти розклад проведення державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х класів та подати на погодження до відділу освіти квітень Вінтоняк О.В. розклади
11. Звільнити учнів 9-х класів від проходження державної підсумкової атестації за станом здоров’я (в разі потреби) квітень Вінтоняк О.В. Протокол педради, наказ
12. Подати дані про учнів 9-х класів, які беруть участь у міжнародних спортивних змаганнях, конкурсах, олімпіадах і тренувальних зборах з відповідними підтверджуючими документами під час проведення державної підсумкової атестації. квітень Мосейчук М.П. інформація
13. Провести засідання педагогічної ради, на якій розглянути подані заяви учнів щодо вибору предмету державної підсумкової атестації учнів 9-х класів. квітень Лаврук В.М. протоколи
14. Організувати проведення батьківських зборів учнів 4-х, 9-х, 11-х класів з питань організованого закінчення 2019/2020 навчального року, ознайомлення з нормативно-правовими документами. квітень Лаврук В.М. класні керівники 4-х, 9-х , 11-х класів протоколи батьківських зборів
15. Провести державну підсумкову атестацію (підсумкові контрольні роботи) учнів 4-х класів початкової школи відповідно до календарно-тематичного планування з української мови та математики. травень Лаврук В.М. Вінтоняк О.В. вчителі 4-х класів протоколи
16. Організувати нагородження: - Похвальним листом “За високі досягнення у навчанні” – учнів 2-8, 10-х класів; -Похвальною Грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» учнів 11-х класів; -медалями за успіхи унавчанні випускників 11-го класу Червень Лаврук В.М. накази
19. Забезпечити якісну та своєчасну роботу щодо формування бази даних про випускників 9, 11-х класів з метою своєчасного отримання документів про освіту. вересень- травень Вінтоняк О.В. класні керівники замовлення анкети
20. Провести засідання педагогічної ради про перевід учнів 1-10-х класів до наступного класу травень Лаврук В.М. протоколи
21. Після завершення державної підсумкової атестації в 9-х, 11-х класах: - внести зміни до бази даних про учнів 9-х класів, які претендують на отримання документів про освіту з відзнакою; -внести зміни до бази даних учнів 11-х класів, які претендують на нагородження медалями. травень Вінтоняк О.В. подання
22. Здійснити перевірку відповідності виставлених у додатках до документів про освіту балів про рівень навчальних досягнень учнів випускних 9-х, 11-х класів, виставлених у класних журналах, протоколах державної підсумкової атестації, книзі видачі документів про освіту. травень Лаврук В.М. Вінтоняк О.В. класні керівники акт
23. Підготувати папку з нормативними матеріалами щодо закінчення 2019/2020 навчального року та проведення державної підсумкової атестації. квітень Вінтоняк О.В. папка
24. Організувати і провести урочисті заходи: · свято Останнього дзвоника; · урочистості з нагоди випуску учнів 11-х класів зі школи Травень-червень Мосейчук М.П. накази сценарії

ЗАХОДИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ З ПІДГОТОВКИ ТА УЧАСТІ УЧНІВ 11-ГО КЛАСУ У ЗНО-2020

№ з/п Заходи Термін виконання Відповідальний Відмітка про виконання
1. Видати наказ по школі «Про призначення відповідального за організацію роботи у школі щодо участі учнів у ЗНО-2020 до 05.09. Лаврук В.М.
3. Призначити відповідального за формування списків учнів-випускників 2020 року для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні. вересень Вінтоняк О.В.
4. Провести нараду при директорові з класним керівником 11-го класу, учителями- предметниками з питання організації та підготовки учнів до тестування і механізму тестування. вересень Лаврук В.М.
5. Провести інструктивну нараду для керівників ШМО з питання організації проведення і підготовки учнів 11-го класу до тестування (нарада при заступникові директора з навчально-виховної роботи) вересень Вінтоняк О.В.
6. Провести збори учнів 11-го класу з метою роз’яснення процедури зовнішнього незалежного оцінюванні , підготовки до участі в ньому. вересень-квітень Хрущ А.Ю.
7. Провіести батьківські збори учнів 11-го класу з метою інформування та роз’яснення процедури зовнішнього тестування, підготовки та участі в ньому випускників 2020 року жовтень – квітень Лаврук В.М. Вінтоняк О.В.
8 Забезпечити реєстрацію учнів 11-го класу для участі у ЗНО-2020 січень Хрущ А.Ю.
9. Провести організаційну роботу з підготовки та участі учнів 11-го класу в пробному зовнішньому незалежному тестуванні з окремих предметів лютий Хрущ А.Ю.
10. Участь учнів в пробному зовнішньому тестуванні з окремих предметів лютий Хрущ А.Ю. учителі-предметники
11. Участь учнів 11-го класу у зовнішньому незалежному тестуванні Квітень-червень Дирекція школи, учителі предметники
12. Учителям предметникам організувати систематичну роботу з якісної підготовки до ЗНО відповідно до Програм підготовки до ЗНО, затверджених Міністерством освіти і науки України Постійно на уроках Вінтоняк О.В. учителі –предметники
13. Надати потрібну інформацію до відділу освіти щодо організації та проведення зовнішнього тестування у школі. В разі запиту Вінтоняк О.В.
14 Контроль за підготовкою учителів до уроків у 11-го класу (впровадження різнорівневих тестових технологій) Протягом року Адміністрація
ОРГАНІЗАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ
(педагогічний патронаж)
№ з/п Зміст діяльності Термін проведення Відповідальний Відмітка про виконання
1 Ознайомлення батьків з Положенням про індивідуальну форму навчання та умовами її організації серпень Лаврук В.М.
2 Проовести батьківські збори з метою організації та здійснення роботи з учнями за індивідуальною формою навчання до початку навчальних занять Лаврук В.М.
3 Збір заяв від батьків, довідок ЛКК серпень Вінтоняк О.В.
4 Розгляд заяв від батьків на педагогічній раді серпень Вінтоняк О.В.
5 Подання клопотання до відділу освіти про організацію навчання учнів, які за станом здоровя не можуть відвідувати заклад освіти серпень Лаврук В.М.
6 Видати наказ по школі «Про організацію індивідуального навчання учнів у 2019/2020 навчальному році» та «Про затвердження персонального складу та розподіл навчального навантаження вчителів, які будуть здійснювати навчання учнів за індивідуальною формою у 2019/2020 навчальному році» серпень Лаврук В.М.
7 Скласти індивідуальний навчальний план для організації навчання учнів за індивідуальною формою навчання у 2019/2020 навчальному році серпень Вінтоняк О.В.
8 Скласти розклад занять, погодити його з батьками серпень Вінтоняк О.В.
9 Забезпечити своєчасне скадання календарно-тематичного та поурочного планування серпень, протягом року Вінтоняк О.В.
10 Забезпечити нормативність ведення класних журналів обліку навчальних занять за індивідуальною формою протягом року Вінтоняк О.В.
11 Аналіз, контроль, розгляд питання на нарадах при директорові грудень, травень Вінтоняк О.В.

ВИКОНАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ У СТАРШІЙ ШКОЛІ (ПРОФІЛЮЮЧІ ПРЕДМЕТИ)

Організація профільного навчання в школі здійснюється на основі наказу Міністерства освіти і науки України від 11.09.2009 № 854 «Про затвердження нової редакції Концепції профільного навчання у старшій школі», яка розроблена на виконання Закону України «Про загальну середню освіту», ґрунтується на основних положеннях Концепції загальної середньої освіти, спрямована на реалізацію Національної стратегії розвитку освіти, затвердженої Указом Президента України від 09 липня 2013 року №344/2013, наказу МОН України від 20.04.2018 №408 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня» та наказу МОН України від 20.04.2018 №406 «Про затвердження Типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня».

Мета профільного навчання — забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки, неперервної освіти впродовж усього життя, виховання особистості, здатної до самореалізації, професійного зростання й мобільності в умовах реформування сучасного суспільства.

№ з/п Зміст Термін виконання Відповідаль-ний Форма узагальнення Відмітка про виконання
Організаційні заходи
1 Створити умови для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи в процесі їхньої загальноосвітньої підготовки Упродовж року Адміністрація школи Інформація
2 Вивчити та обговорити на нараді при директорові наявне програмно-методичне, матеріально-технічне і кадрове забезпечення навчально-виховного процесу та приведення даних чинників у відповідність до потреб реалізації профільного навчання Жовтень Вінтоняк О.В. Протокол
3 Підготувати робочі навчальні плани на 2019/2020 навчальний рік Травень Вінтоняк О.В. Навчальний план
4 Анкетування учнів, психологічні дослідження, виявлення рівня сформованості профільних інтересів учнів, аналізу працевлаштування випускників 9-го, 11-го класів Травень Соколюк О.Ю. Котюк Г.О. Інформація
5 Проводити анкетування, психологічні дослідження серед учнів 8-9 класів для своєчасного виявлення задатків, нахилів, інтересів дітей з метою розвитку їх здібностей Упродовж року Бейсюк О.П. Інформація
6 Узагальнити результати досліджень з метою виявлення профілюючих предметів, що користуються найбільшим попитом серед учнів школи До 15.10 Вінтоняк О.В. Довідка
Профорієнтаційна робота
1 Проаналізувати працевлаштування випускників школи за 5 років для виявлення необхідності впровадження профільного навчання До 05.11 Мосейчук М.П.. Інформація
2 Взяти участь у ярмарках професій з метою ознайомлення школярів з пропозиціями професійно-технічних училищ, вищих навчальних закладів, підприємств Березень-квітень Мосейчук М.П. Інформація
3 Взяти участь учням випускних класів у Днях відкритих дверей у професійно-технічних училищах, вищих навчальних закладах Лютий-травень Мосейчук М.П. Інформація
Міжгалузева співпраця
1 Співпрацювати з Косівським районним Центром зайнятості населення, проводити аналіз освітніх потреб населення району щодо здобуття повної загальної середньої освіти Протягом року Мосейчук М.П. Інформація
2 Організувати екскурсії для учнів 11-го класу на підприємства з метою ознайомлення школярів з виробничим циклом (за окремим планом) Протягом року Хрущ А.Ю. Наказ
3 Укласти договори співпраці з вищими навчальними закладами області. Протягом року Лаврук В.М. Договори
Інформаційно-методичне забезпечення
1 Здійснювати програмне забезпечення інваріантної та варіативної складових робочого навчального плану До 01.09 Вінтоняк О.В.. Навчальний план
2 Забезпечити вчителів навчально-методичною літературою Протягом року Манійчук М.М. Інформація
3 Відобразити в планах роботи шкільних методичних об’єднань питання щодо можливості запровадження допрофільного навчання До 01.01. Вінтоняк О.В. Протоколи
Матеріально-технічне забезпечення
1 Привести у відповідність до потреб профільного навчання наявне матеріально-технічне забезпечення навчально-виховного процесу (з перспективою майбутнього запровадження) Протягом року Лаврук В.М. Інформація
2 Провести роботу щодо оновлення матеріально-технічної бази кабінетів: фізики, хімії, біології (за окремим планом) Протягом навчального року Лаврук В.М. Інформація
Робота з батьками та громадськістю
1 Організувати роботу консультаційних пунктів для учнів і батьків з питань професійної орієнтації учнів До 01.09. Бейсюк М.П. Інформація
2 Ознайомити учнів та їх батьків з «освітньою картою» району, області а саме: із загальноосвітніми навчальними закладами, навчально-виробничими комбінатами, позашкільними установами, професійно-технічними, вищими навчальними закладами, а також напрямами підготовки в них, умовами прийому. Протягом року Бейсюк М.П. Інформація
3 Залучати батьків до співпраці щодо питань упровадження допрофільного навчання в школі Протягом року Бейсюк М.П. Інформація
Кiлькiсть переглядiв: 181