ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ ТА ФОРМИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ

Методична робота як система цілеспрямованої, теоретичної, практичної, колективної та індивідуальної діяльності педагогів спрямована на підвищення педагогічної мобільності та професійної майстерності вчителів в усіх аспектах дає можливість виділити традиційно притаманні їй основні функції:

діагностичну, яка дає можливість виявити розрив між рівнем компетентності та вимогами до професійної діяльності вчителя на рівні встановлених державних стандартів;

відновлюючу, яка передбачає поповнення та поглиблення знань відповідно до змін у змісті освіти;

коригуючу, яка передбачає внесення змін до науково-методичної інформації з урахуванням нових психолого-педагогічних теорій до потреб кожного вчителя;

компенсаційну, яка сприяє оновленню знань і вмінь педагогів відповідно до потреб життя, формуванню професійної мобільності педагогів;

прогностичну (випереджуючу), яка вимагає визначення знань та вмінь, необхідних педагогам у майбутньому;

моделюючу, яка забезпечує розроблення перспективи та орієнтирів педагогічної діяльності;

У 2019/2020 навчальному році методична робота школи спрямована на реалізацію проблемної теми: «Формування інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентнісного підходу та принципу дитиноцентризма»

Для вирішення цієї проблеми поставлені такі завдання :

· діагностика та створення банку даних професійної підготовки педагогів;

· наукова підготовка;

· оволодіння інноваційними формами та методами навчання;

· пізнання вікових та психологічних особливостей учнів;

· оволодіння системою моніторингу результативності своєї педагогічної діяльності кожним вчителем та планування подальшої роботи, направленої на підвищення професійної майстерності;

· вивчення та застосування нових навчальних планів, програм, підручників, посібників тощо;

· забезпечення високого наукового та методичного рівня навчання;

· удосконалення форм роботи по запровадженню нетрадиційних форм і методів організації навчання, інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду;

· заохочування та залучення вчителів до науково-дослідницької та експериментальної роботи;

· активізація співробітництва вчителя й учня на уроках, направлених на розвиток самостійної праці школяра;

· активізація роботи школи молодого вчителя;

· активізація роботи методичних кафедр та творчих груп вчителів з актуальних питань навчально-виховного процесу;

· забезпечення методичною радою надання допомоги вчителям з питань реформування школи, тематичним оцінюванням та впровадження тестування як засобу підвищення ефективності навчання та контролю;

· розширення ділових контактів з вищими навчальними закладами міста;

· підвищення практичної спрямованості у роботі методичної ради;

· активізація роботи учителів з метою розвитку природних здібностей школярів, творчої співпраці вчителя й учня та залучення до роботи в Малій академії наук;

· введення в навчальний процес комп’ютерно - орієнтованих технологій;

· організація, інформаційно - методичне і нормативно-правове супроводження роботи з метою реалізації нормативно-законодавчих документів та регіональних програм з питань соціального захисту дітей.

З метою удосконалення особистісно орієнтованого спрямування усіх аспектів освітнього процесу, підвищення рівня педагогічної майстерності визначити, як основні, наступні форми методичної роботи:

Колективні форми роботи:

· педагогічна рада;

· методична рада;

· методичні оперативні наради;

· методичні об’єднання;

· творчі групи (лабораторії) по впровадженню інноваційних технологій;

· семінари-практикуми;

· психолого - педагогічні семінари;

· педагогічні виставки;

Індивідуальні форми роботи:

· методичні консультації;

· співбесіди;

· наставництво;

· робота над методичною проблемою;

· атестація вчителів;

· курси підвищення кваліфікації;

· творчі звіти;

· самоосвіта вчителів;

· участь у професійних конкурсах;

· аналіз уроків.


ОРГАНІЗАЦІЯ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ

Серпень
№ з/п Зміст Терміни Відповідальний Форма узагальнення Відмітка про виконання
1 Співбесіда з учителями з метою визначення готовності до роботи в новому навчальному році (знання вимог стандарту освіти, навчальних програм, наявність навчально-методичного забезпечення з предмета) 25.08 Лаврук В.М. Вінтоняк О.В. Інформація на педраді в серпні
2 Уточнення списків учителів для курсів підвищення кваліфікації 26.08 Вінтоняк О.В. Інформація
3 Проведення установчої методичної наради вчителів-предметників та вчителів початкових класів: • методика проведення першого уроку; • інструктаж щодо ведення і заповнення класних журналів; • про виконання єдиних вимог до усного і писемного мовлення учнів; • організація календарно-тематичного планування на І семестр 2019/2020 навчального року 26.08 Вінтоняк О.В.. Протоколи засідань методичних об'єднань
4 Участь в огляді готовності кабінетів до початку нового навчального року 03.08 Педагоги Інформація
5 Засідання педагогічної ради 29.08 Лаврук В.М. Протокол
6 Засідання методичної ради 28.08. Вінтоняк О.В. Протокол
7 Засідання методичних об’єднань 31.08. Керівники ШМО Протокол
8 Засідання творчих груп (лабораторій) учителів 28.08 Вінтоняк О.В. Протокол
9 Засідання груп учителів (методичних студій) 28.08. Вінтоняк О.В. Протокол
Вересень
1 Контроль нормативності затвердження календарно-тематичного планування учителями 02.09. Вінтоняк О.В. Довідка
2 Контроль нормативності заповнення сторінок класних журналів, особових справ, журналів ТБ 02.09. Вінтоняк О.В. Довідка
3 Контроль нормативності поурочного планування учителів 02.09. Вінтоняк О.В. Довідка
4 Підготовка матеріалів для проведення І (шкільного) етату Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів Упродовж місяця Педагоги Інформація
5 Виготовлення вчителями наочності і дидактичного матеріалу Упродовж місяця Педагоги Інформація
Жовтень
1 Засідання методичної ради 01.10. Вінтоняк О.В. Протокол
2 І (шкільний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів Упродовж місяця Педагоги Довідка
3 Робота творчої групи «Джерело натхнення» Упродовж місяця Педагоги Інформація
4 Засідання ШМО 02.10 Вінтоняк О.В. Протокол
5 Засідання педагогічної ради школи 20.10 Лаврук В.М. Протокол
6 Робота груп учителів (методичних студій) 28.10. Вінтоняк О.В. Протокол
7 Контроль стану викладання предметів (за окремим планом) Упродовж місяця Вінтоняк О.В. Довідка
Листопад
1 ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів Упродовж місяця Педагоги Наказ
2 Підготовка до участі учителів школи у професійному конкурсі «Учитель року» Упродовж місяця Вінтоняк О.В. Інформація
3 Система роботи педагогічних працівників Упродовж місяця Вінтоняк О.В. Інформація
4 Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників Упродовж місяця Вінтоняк О.В. Інформація
5 Обмін досвідом роботи. Взаємовідвідування уроків. Упродовж місяця Педагоги Протокол
6 Контроль стану викладання предметів (за окремим планом) 29.12. Вінтоняк О.В. Довідка
Грудень
1 Контроль стану викладання предметів (за окремим планом) 29.12. Вінтоняк О.В. Довідка
2 Предметні тижні (за окреми планом) Упродовж місяця Педагоги Наказ
3 Контроль стану виконання навчальних програм 29.12. Педагоги Наказ
4 Контроль стану ведення ділової документації вчителя 29.12. Вінтоняк О.В. Наказ
5 Аналіз якості навчальних досягнень учнів за І семестр. 29.12. Вінтоняк О.В. Наказ
6 Участь учителів школи у міському професійному конкурі «Учитель року» Упродовж місяця Вінтоняк О.В. Інформація
Січень
1 Участь учителів школи у щорічній виставці-презентації педагогічних ідей та інновацій 10.01. Педагоги Інформація
2 Затвердження календарно-тематичного планування на ІІ семестр До 10.01. Педагоги Інформація
3 Засідання методичної ради 09.01. Вінтоняк О.В. Протокол
4 Засідання педагогічної ради 17.01. Лаврук В.М. Протокол
5 Робота творчої групи «Джерело натхнення» Упродовж місяця Педагоги Інформація
6 Робота груп учителів (методичних студій) 28.01. Вінтоняк О.В. Протокол
Лютий
1 Слухання досвіду роботи учителя географії Кочергіної Т.В. 18.02. Вінтоняк О.В. Протокол
2 Засідання ШМО 15.02. Керівники ШМО Протокол
3 Фестиваль відкритих уроків Упродовж місяця Вінтоняк О.В. Довідка
4 Атестація педагогічних працівників Упродовж місяця Вінтоняк О.В. Довідка
Березень Наказ
1 Підведення підсумків атестації педагогічних працівників. Творчі звіти вчителів. 24.03. Вінтоняк О.В. Довідка
2 Підготовка матеріалів для ДПА Упродовж місяця Педагоги Довідка
3 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників Упродовж місяця Вінтоняк О.В.. Інформація
4 Взаємовідвідування уроків Упродовж місяця Педагоги Інформація
5 Засідання педагогічної ради 25.03 Лаврук В.М. Протокол
Квітень
1 Атестація педагогічних працівників комісією ІІ рівня 10.04. Лаврук В.М. Інформація
2 Підготовка матеріалів ДПА Упродовж місяця Педагоги Інформація
3 Засідання педагогічної ради 28.04. Лаврук В.М. Протокол
4 Засідання ШМО 20.04. Керівники ШМО Протокол
Травень
1 Складання списків для проходження атестації та курсів підвищення кваліфікації в наступному році 14.05. Вінтоняк О.В. Інформація
2 Засідання ШМО 25.05. Кер ШМО Протокол
3 Засідання методичної ради 25.05. Вінтоняк О.В. Протокол
4 Засідання педагогічної ради 25.05. Лаврук В.М. Протокол
5 Робота творчих груп «Джерело натхнення» Упродовж місяця Педагоги Протокол

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

Основні завдання методичної ради школи:

· реалізує задачі методичної роботи;

· направляє та контролює роботу методичних об’єднань, творчої групи (лабораторії), груп педагогів (методичних студій), школи

молодого вчителя;

· коригує роботу щодо підвищення професійної майстерності педагогів школи;

· визначає проблематику та розроблює програму науково – теоретичних та методичних заходів, семінарів;

· займається розробкою основної методичної проблеми.

У 2019/2020 навчальному році роботу методичної ради школи спрямувати на реалізацію наступних завдань:

· безперервність освіти педагогічних працівників;

· постійний пошук передового педагогічного досвіду та його впровадження;

· сформованість установки вчителів на реалізацію провідного дидактичного принципу – доступності навчального матеріалу;

· осмислення, аналіз і перебудова власного досвіду, порівняння своєї діяльності з досвідом інших учителів і досягнень педагогічної науки;

· обґрунтування вибору навчального матеріалу та методичних форм і прийомів;

· ступінь засвоєння вчителями значущості проблеми, над якою працює він особисто, методичне об’єднання, творча група, свого місця в її вирішенні;

· координація діяльності методичних об’єднань та інших структурних підрозділів;

· розробка основних напрямків методичної роботи;

· формування цілей та завдань методичної служби;

· забезпечення методичного супроводження навчальних програм, розробка авторських програм та дидактичного матеріалу;

· організація інноваційної діяльності, яка направлена на опанування новітніх педагогічних технологій, розробки авторських програм;

· організація консультування педагогічних працівників з питань удосконалення педагогічної майстерності, методики проведення різних видів занять;

· організація роботи щодо вивчення та узагальнення педагогічного досвіду;

· пожвавлення науково-дослідницької роботи педагогічних працівників;

· участь в атестації педагогічних працівників;

· професійне становлення молодих вчителів;

· співробітництво з іншими ЗЗСО, науковцями міста та області;

· впровадження комп’ютерних технологій в освітній процес.

Основні напрямки діяльності методичної ради:

· аналіз рівня навчальних досягнень учнів з базових дисциплін;

· експертиза навчально-методичних посібників та дидактичних матеріалів з навчальних дисциплін;

· організація роботи з опанування освітніми технологіями;

· обговорення методики проведення окремих видів навчальних занять та зміст дидактичних матеріалів до них;

· організація науково-дослідницької роботи учнів;

· використання інформаційних технологій;

· удосконалення навчально-матеріальної бази школи;

· вивчення досвіду роботи методичних об’єднань;

· розробка положень про проведення шкільних конкурсів, олімпіад, турнірів, фестивалів.

Тематика засідань методичної ради

на 2019/2020 навчальний рік

№ з/п Заходи Термін Відповідальний Відмітка про виконання
Засідання № 1
1 2 3 4 5 6 Про підсумки методичної роботи у 2018/2019 навчальному році. Основні напрямки і завдання методичної роботи на 2019/2020 навчальний рік. Про організований початок 2019/2020 навчального року Організація роботи педколективу над реалізацією методичної проблеми школи у 2018/2019 навчальному році. Про затвердження планів роботи методичної ради, методичного кабінету, методичних об’єднань вчителів-предметників, творчої групи (лабораторї), груп педагогів (методичних студій) на 2018/2019 навчальний рік. Про ведення шкільної документації вчителя. Про реалізацію концепції Нової української школи з 01.09.2019 року. серпень Вінтоняк О.В.
Засідання № 2
1 2 3 4 Про організацію роботи по підвищенню педагогічної майстерності, вивченню і узагальненню педагогічного досвіду Про проходження атестації педпрацівниками школи у 2019/2020 навчальному році Про організацію роботи МАН Про конкурс «Учитель року» вересень Вінтоняк О.В.
Засідання № 3
1 2 Про організацію і проведення предметних тижнів Про організацію і проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів жовтень Вінтоняк О.В.
Засідання № 4
1 2 Про участь учителів школи у Фестивалі «добрих практик» Про роботу з обдарованими і здібними дітьми січень Вінтоняк О.В.
Засідання № 5
1 2 3 4 Про підсумки атестації учителів у 2020 році. Про хід і результати підвищення кваліфікації учителів у 2019/2020 навчальному році Про результати узагальнення ППД у 2019/2020 навчальному році Про організоване закінчення 2019/2020 навчального року та особливості проведення ДПА учнів 4,9,11-х класів Квітень Вінтоняк О.В.
Засідання №6
1 2 Про підсумки методичної роботи за 2019/2020 навчальний рік та проект плану роботи методичної ради на 2020/2021 навчальний рік Про підсумки роботи: · шкільних методичних обєднань; · груп педагогів (методичних студій); · роботи з обдарованими і здібними дітьми. травень Вінтоняк О.В.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО КАБІНЕТУ

Основні задачі методичного кабінету:

· надання методичних консультацій педагогічним працівникам у підвищенні фахового рівня і педагогічної майстерності;

· координація змісту, колективних форм і методів роботи та самоосвіти фахової підготовки вчителя;

· організація системи заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів в умовах упровадження нових державних стандартів початкової та базової і повної загальної середньої освіти;

· активізація науково-дослідницької діяльності педагогів;

· пропаганда досягнень педагогічної науки та передового педагогічного досвіду.

№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальні Відмітка про виконання
1. Обговорити і затвердити план роботи методичного кабінету школи на 2019/2020 навчальний рік. до 01.09. Вінтоняк О.В.
2. Організувати опрацювання нормативних та директивних документів щодо організації освітнього процесу в закладі освіти. серпень-вересень Вінтоняк О.В.
3. Підготовка наказу по школі про організацію методичної роботи на 2019/2020 навчальний рік. до 01.09. Вінтоняк О.В.
4. Надання навчально-методичних консультацій педагогічним працівникам по використанню навчальних програм, підручників, календарному плануванню в 2019/2020 навчальному році. до 15.09. Вінтоняк О.В.
5. Проведення індивідуальних бесід з вчителями-предметниками щодо календарно-тематичного планування відповідно інструктивно-методичних рекомендацій в 2019/2020 навчальному році. до 15.09. Вінтоняк О.В.
6. Надання індивідуальних методичних консультацій молодими спеціалістами з питань організації початку навчального року. до 15.09. Вінтоняк О.В.
7. Складання і затвердження графіку поточних контрольних, прак-тичних та лабораторних робіт, контрольних робіт з тематичного оцінювання: - на І семестр навчального року; - на ІІ семестр навчального року. вересень січень Вінтоняк О.В.
8. Підготовка вчителів до чергової атестації. Надання методичної допомоги вчителям, які атестуються у 2019/2020 навчальному році. вересень, квітень, упродовж року Вінтоняк О.В.
9. Надання сприятливих умов вчителям, які бажають підвищити свій професійний рівень на курсах підвищення кваліфікації Івано-Франківському ІПОПП упродовж року Вінтоняк О.В.
10. Ознайомлення педпрацівників з новинками науково-методичної літератури, періодичною пресою для працівників освіти. упродовж року Вінтоняк О.В.
11. Організація системи консультацій з питань педагогіки, фахової підготовки, методики викладання предметів для молодих та малодосвідчених педагогів в школі. упродовж року Вінтоняк О.В.
12. Проведення виставки навчальної літератури та забезпечення педагогічних працівників інформацією. 1 раз на місяць, упродовж року Вінтоняк О.В.
13. Поновити картотеку педагогічних працівників школи. до 10.09. Вінтоняк О.В.
14. Поновлювати банк передового педагогічного досвіду педагогічних працівників школи. упродовж року Вінтоняк О.В.
15. Організувати роботу творчої групи (лабораторії) учителів по впровадженню інноваційних педагогічних технологій та груп педагогів (методичних студій). упродовж року Вінтоняк О.В.
16. Провести коригування структури роботи педагогічного колективу за єдиною методичною темою на навчальний рік. вересень Вінтоняк О.В.
17. Надання індивідуальних консультацій педагогічним працівникам щодо вибору тем самоосвіти та методичної роботи. вересень Вінтоняк О.В.
20. Виявлення здібних та обдарованих дітей. Поновлення банку обдарованих та здібних дітей. вересень Вінтоняк О.В.
21. Організувати роботу обдарованих учнів упродовж року Вінтоняк О.В.
22. Організувати участь учнів у Всеукраїнських інтелектуальних турнірах та конкурсах. упродовж року Вінтоняк О.В.
26. Організувати підготовку та проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів. вересень - жовтень Вінтоняк О.В.
27. Організувати підготовку та участь команди учнів школи до участі у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів. листопад - грудень Вінтоняк О.В.
28. Організація взаємовідвідування уроків вчителів з метою визначення стану викладання базових дисциплін і надання методичної допомоги. упродовж року Вінтоняк О.В.
29. З метою посилення методичної роботи вчителів-предметників підвести підсумки семестрового оцінювання учнів та оформити моніторинг навчальних досягнень учнів. січень, травень Вінтоняк О.В.
30. Організація проведення предметних тижнів методичних об’єднань вчителів. за графіком Вінтоняк О.В.
31. Організація і підготовка міських засідань методичних студій. Надання методичної допомоги вчителям, які готуватимуть відкриті уроки та позакласні заходи. за планом упродовж року Вінтоняк О.В.
32. Створення сприятливих умов для відвідування вчителями школи районних семінарських засідань. упродовж року Вінтоняк О.В.
33. Взяти участь в організації районних методичних виставок, педагогічних фестивалів. січень - квітень Вінтоняк О.В.
34. Впроваджувати в практику вчителів прогресивний педагогічний досвід вчителів міста. Оформити картотеку передового досвіду вчителів школи. упродовж року Вінтоняк О.В.
35. Надання індивідуальних консультацій вчителям–предметникам щодо проведення психолого-педагогічної адаптації учнів 5-х класів до навчання в основній школі, учнів 10-х класів до навчання у школі ІІІ ступеню упродовж року Вінтоняк О.В.
36 Надання індивідуальних консультацій вчителям початкових класів щодо психолого-педагогічної адаптації учнів 1-хта 2-х класів до навчання в Новій українській школі. упродовж року Вінтоняк О.В.
37 Надання індивідуальних консультацій вчителям, що реалізовують індивідуальне навчання. упродовж року Вінтоняк О.В.

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ МЕТОДИЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ

За змістом робота методичного об’єднання вчителів спрямована на поглиблення знань учителів з питань методики, педагогіки, психології, розвитку прогностично-аналітичних умінь. Протягом навчального року з вчителями проводиться різнорівнева методична робота, яка поєднує в собі колективні та індивідуальні форми.

В роботі методичного об’єднання приділяється велика увага:

· вивчення та обговорення директивних та нормативних документів в галузі освіти;

· планування роботи на навчальний рік;

· бговорення навчальних програм;

· заходи щодо посилення позитивної мотивації навчання учнів, підвищення якості знань та рівня навчальних досягнень учнів з навчальних базових дисциплін;

· методична допомога молодим вчителям;

· підвищення фахового рівня вчителів з урахуванням особистісних можливостей кожного вчителя;

· використання форм продуктивного навчання, збільшення обсягів самостійних, творчих завдань;

· надання методичної та науково-інформаційної допомоги секціям наукового товариства учнів;

· індивідуальна робота з обдарованими та здібними дітьми з метою підготовки їх до предметних олімпіад, інтелектуальних конкурсів, захисту науково-дослідницької роботи в Малої академії наук;

· обговорення та підведення підсумків методичної роботи методичного об’єднання за І семестр, ІІ семестр, за навчальний рік;

· затвердження змісту контрольних робіт, олімпіадних та конкурсних завдань;

· аналіз контрольних робіт, зрізів знань, підсумків олімпіад та тематичного оцінювання;

· стан позакласної роботи з предмету;

· огляд новинок методичної літератури;

· підсумки атестації вчителів;

· організація повторення вивченого матеріалу в кінці навчального року, перевірка виконання навчальних програм;

· творчий звіт молодих учителів, вчителів, які мають педагогічні звання, вчителів-наставників;

· збагачення науково-методичного забезпечення за рахунок творчих внесків учителів школи, розширення видавницької діяльності.

№ з/п Захід Термін Відповідальний Відмітка про виконання
1. Організувати роботу методичних об’єднань вчителів-предметників: - вчителів початкових класів; - класних керіфвників вересень Вінтоняк О.В. Мосейчук М.П.
2. Визначити науково-методичну проблему роботи кожного методичного об’єднання в межах проблеми закладу. вересень керівники м/ о
3. Продовжити вивчення та обговорення директивних та нормативних документів Міністерства освіти і науки України, Департаменту науки і освіти Івано-Франківської обласної державної адміністрації, відділу освіти Косівської РДА протягом року керівники методичних об’єднань
4. Продовжити роботу методичних об’єднань щодо забезпечення належних умов впровадження «Концепції Нової української школи» та “Концепції профільного навчання в старшій школі”. протягом року керівники методичних об’єднань
5. Продовжити вивчення та обговорення постанов Кабінету Міністрів України про затвердження Державного стандарту початкової, базової і повної загальної середньої освіти Типових освітніх програм І,ІІ,ІІІ ступенів навчання. протягом року керівники методичних об’єднань
6. Опрацювати інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання базових дисциплін, перелік навчальних підручників та посібників, рекомендованих до використання у 2019/2020 навчальному році. до 10.09. керівники методичних об’єднань
7. Визначити теми самоосвіти та підвищення професійної майстерності вчителів в межах проблеми методичних об’єднань. вересень керівники м/о
8. Поновити карти даних професійної підготовки вчителів методичних об’єднань. вересень керівники м/о
9. Скласти, погодити та подати на погодження календарно-тематичне планування вчителів-предметників щодо викладання навчальних предметів на 2019/2020 навчальний рік. вересень, січень керівники методичних об’єднань
10. Проводити засідання методичних об’єднань вчителів, інструктивно-методичні наради (за планами роботи методичних об’єднань). 4 рази на рік керівники м/о
11. Брати активну участь у науково-методичних заходах школи, району, області. протягом року Вінтоняк О.В.
12. Організувати підготовку вчителів – членів методичного об’єднання до чергової атестації. Обговорити заходи надання методичної допомоги вчителям, які атестуються. до 20.10. протягом року керівники методичних об’єднань
13. Підготувати навчально-методичну базу кабінетів до нового навчального року. Зробити паспортизацію кабінетів. Постійно поповнювати навчально-методичну базу кабінетів. до 20.08. вересень, протягом року керівники методичних об’єднань
14. Організувати роботу методичних об’єднань вчителів до участі в Фестивалі освітніх Інтернет-ресурсів вересень - березень Вінтоняк О.В. керівники м/о
15. Започаткувати випуск шкільного методичного вісника. квітень керівники м/о
18. Організувати взаємовідвідування уроків вчителями методичних об’єднань. Скласти графіки взаємовідвідування уроків на І та ІІ семестри навчального року. протягом року керівники методичних об’єднань
19. Організувати вивчення та обговорення сучасних методик, інноваційних технологій, передового досвіду викладання базових предметів. протягом року вчителі, керівники м/о
20. Організувати роботу зі здібними та обдарованими учнями. Поновити банк даних обдарованих дітей. вересень, протягом року вчителі, керівники м/о
21. Організувати участь учнів у Всеукраїнських та Міжнародних інтерактивних конкурсах та інтернет-олімпіадах протягом року (за окремим планом) вчителі, керівники м/о
22. Організувати підготовку учнів для участі в роботі Малої академії наук, турнірах, олімпіадах, конференціях різних рівнів. вересень, протягом року вчителі, керівники м/о
23. Провести І (шкільний) етап Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів жовтень вчителі, керівники м/о
24. Організувати для участі в міському етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів команди учнів 6-10 класів. листопад - грудень вчителі, керівники м/о
25. Провести додаткові заняття та консультації щодо підготовки збірної команди до участі в ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів жовтень - грудень вчителі, керівники м/о
28. Оформити до шкільного методичного кабінету збірники матеріалів з досвіду роботи вчителів методичних об’єднань. березень - квітень керівники м/о
29. З метою ознайомлення з новою методичною літературою та новинками періодичних видань організувати постійне співробітництво із шкільною бібліотекою. протягом року керівники м/о
30. Підвести підсумки виконання навчальних програм в І та ІІ семестрах, за рік. Визначити рейтинг успішності класів школи з вивчення навчальних предметів. грудень, травень вчителі, керівники м/о
31. Організувати роботу методичних об’єднань щодо систематизації навчально-методичного забезпечення викладання базових дисциплін. протягом року вчителі, керівники м/о
32. Підготувати та подати на погодження матеріали з навчальних предметів до державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х класів. до 01.05. вчителі, керівники м/о
33. Узагальнити науково-теоретичну та методичну роботу методичних об’єднань за навчальний рік. Скласти звіт про організацію роботи методичних об’єднань за 2019/2020 навчальний рік. травень керівники методичних об’єднань

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З АТЕСТАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Зміст роботи Термін Відповідальний Відмітки про виконання
1 Створення атестаційної комісії 01.09. Лаврук В.М.
2 Підготовка та видання наказу “Про проведення атестації педагогічних працівників у поточному році” 19.10. Лаврук В.М..
3 Засідання атестаційної комісії з розгляду питань: · розподіл функціональних обов’язків між членами атестаційної комісії; · планування роботи атестаційної комісії; · складання графіку засідання атестаційної комісії. 15.09. Лаврук В.М.
4 Оформлення стенду з питань атестації педагогічних працівників до 01.10. Вінтоняк О.В..
5 Опрацювання законодавчої, правової та нормативної документації з питань атестації педагогічних працівників до 10.10. Вінтоняк О.В..
6 Прийом заяв від педагогічних працівників на чергову та позачергову атестацію, подання адміністрації (ради навчального закладу). до 10.10. Лаврук В.М.
7 Засідання атестаційної комісії з розгляду питань: · уточнення списків педагогічних працівників, що атестуються. до 12.10. Лаврук В.М.
8 Закріплення членів атестаційної комісії за вчителями, які атестуються, для надання консультативної допомоги у підготовці й проведенні атестації. 12.10. Вінтоняк О.В..
9 Складання планів індивідуальної підготовки і проведення атестації педагогів, які атестуються жовтень Вінтоняк О.В..
10 Відвідування навчально-виховних заходів в ході вивчення системи і досвіду роботи педагогів, що атестуються (згідно з планами індивідуальної підготовки педагогічного працівника до атестації) Листопад-березень Лаврук В.М. Вінтоняк О.В.
11 Засідання атестаційної комісії (за потребою) до 10 березня Лаврук В.М.
12 Провести засідання педагогічної ради з розгляду атестаційних матеріалів. до 15.03. Лаврук В.М.
13 Оцінювання системи і досвіду роботи педагога, що атестується, педагогічним колективом, учнями, батьками до 17.03. Лаврук В.М.
14 Проведення засідань методичних об’єднань з розгляду питань оцінювання діяльності педагогів, як тестуються, на підставі вивчення системи і досвіду їх роботи до 17.03. Вінтоняк О.В..
15 Оформлення атестаційних листів до 17.03. Вінтоняк О.В..
16 Засідання атестаційної комісії з розгляду питань прийняття рішень щодо відповідності (присвоєння) кваліфікаційних категорій. Присвоєння (підтвердження) педагогічних звань, порушення клопотання перед атестаційними комісіями вищого рівня. 23.03. Лаврук В.М.
17 Остаточне оформлення атестаційних листів за підсумками засідання атестаційної комісії 27.03. Вінтоняк О.В..
18 Аналіз підсумків атестації педагогічних кадрів (педагогічна рада) квітень Лаврук В.М.
19 Підготовка звітної та статистичної документації за підсумками атестації поточного навчального року квітень-травень Вінтоняк О.В..

ПЛАН РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ І ЗДІБНИМИ УЧНЯМИ

№ п/п Зміст діяльності Термін Відповідальні Відмітка про виконання
І. Організація та функціональне забезпечення реалізації системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей
1. Призначення координатора по роботі з обдарованими учнями в школі До 02.09. Лаврук В.М.
2. Здійснення моніторингу стану здоров’я обдарованих дітей Постійно Лаврук М.В. Мосейчук М.П.
3. Створення умов для підвищення майстерності вчителів Інструктивно-методична нарада «Організація роботи з обдарованими дітьми» Жовтень Мосейчук М.П.
ІІ. Організація і зміст навчально- виховного процесу
1. Розробка завдань до І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів До 30.09. Вчителі-предметники, Керівники ШМО
2. Підготовка до участі учнів школи у І етапі конкурсу-захисту робіт МАН 12.12. Мосейчук М.П.
3. Введення факультативів, спецкурсів в робочий навчальний план школи червень Лаврук В.М.
4. Організація роботи очно-заочного клубу для здібних і обдарованих дітей «Інтелектуал» Протягом року Федорчук Х.М.
5. Робота творчих груп вчителів по розробці методичних матеріалів для роботи з обдарованими дітьми 15.12. Мосейчук М.П.
ІІІ. Організація та проведення олімпіад:
1. Проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад Жовтень Вінтоняк О.В..
Участь учнів школи у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів Листопад-грудень Вінтоняк О.В..
Участь в інтернет-олімпіадах Червень-листопад Мосейчук О.Ю. Федорчук Т.М. Ферчук Н.М.
2. Участь в І етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАН Грудень Мосейчук М.П.
3. Участь в ІІ етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт МАН Січень Мосейчук М.П.
ІV.Організація та проведення конкурсів, турнірів
1. Проведення І етапу конкурсу «Соняшник» Лютий Учителі укр..мови
Всеукраїнський математичний конкурс «Колосок» Листопад Учителі біології
Всеукраїнський інтерактивний конкурс з історії «Лелека» Листопад Учителі історії
Всеукраїнський математичний конкурс «Кенгуру» Квітень Учителі математики
Всеукраїнський інтерактивний конкурс з англійської мови «Гринвіч» Грудень Учителі англійської мови
Всеукраїнський фізичний конкурс «Левеня» Квітень Учитель фізики .
Участь у районних та обласних виставках дитячої творчості Протягом року Керівники ШМО
Проведення свят, ігор, змагань Протягом року Керівники ШМО
Участь у предметних турнірах Протягом року Вінтоняк О.В..
2. Здійснювати моніторинг результативності роботи з обдарованою молоддю педагогічних працівників, які мають звання «старший вчитель», «вчитель-методист» Квітень Вінтоняк О.В..
3. Поповнення банку даних обдарованих дітей школи Протягом року Бейсюк О.П.
Кiлькiсть переглядiв: 166