Проект опорної школи

Інноваційний проект

Опорна школа – локальний майданчик надання освітніх послуг

Пістинь, 2018 рік

Паспорт проекту

Пістинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Косівської районної ради Івано-Франківської області

«Опорна школа – локальний майданчик надання освітніх послуг»

Назва Опорна школа – локальний майданчик надання освітніх послуг
Адреса Івано-Франківська область Косівський район с.Пістинь вул.. 30-річчя Перемоги, 33-а
Керівник Лаврук Василь Миколайович, директор школи
Підстава для розробки Необхідність удосконалення якості освітніх послуг, які надає заклад, вироблення освітньої та наукової стратегії з урахуванням освітньої реформи в Україні
Нормативно-правова база Конституція України, Положення про освітній округ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 777 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 р. №79 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (зі змінами) , Закон України «Про освіту» від 27.09.2017р. Закон України «Про загальну середню освіту», Конвенція ООН про права дитини, Статут школи …
Мета Визначити перспективи розвитку школи, як опорного закладу Пістинського освітнього округу, що надає якісну сучасну освіту шляхом вільного творчого навчання відповідно до суспільних потреб, зумовлених розвитком української держави. Створення умов для забезпечення в освітньому окрузі сучасної, доступної та якісної системи освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави; забезпечення ефективного управління опорним закладом.
Завдання - надання допомоги здобувачам освіти, батькам в умовах компетентнісно –орієнтованого підходу у визначенні ставлення до себе, інших людей, навколишнього світу; - формування соціальної активності та ключових професійних компетенцій особистості на основі готовності до участі у процесах освітньої системи опорної школи та освітнього округу; - допрофільна підготовка та профілізація освітнього процесу; - розробка інструментарію роботи сервісно – освітнього центру.
Термін реалізації 2018-2019 роки.
Етапи реалізації 1. Підготовчий етап; 2. Етап реалізації проекту; 3. Заключний етап.
Ресурсне забезпечення Підвищення кваліфікаційного рівня педагогів. Розробка та реалізація механізмів залучення додаткових фінансових і матеріальних ресурсів (цільових соціальних проектів, інвестицій, благодійних внесків тощо); підвищення ефективності використання бюджетних коштів.
Структура · Актуальність проблеми, наукове обґрунтовування проекту; · Проблема, на вирішення якої направлений проект; · Мета і завдання проекту; · Стратегія і механізм поставленої мети; · Ресурсне забезпечення проекту; · Виконавці проекту; · Критерії успішності проекту; · SWOT – аналіз Пістинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Косівської районної ради Івано-Франківської області; · SWOT – аналіз методичної та освітньої діяльності; · SWOT – аналіз матеріально-технічної бази; · Перспективний план розвитку опорної школи та очікувані результати.
Очікувані результати Заклад освіти стане опорним, в якому: • освітній процес здійснюється відповідно до вимог часу; • удосконалюється мотиваційне середовище ди­тини; • здійснюється допрофільне на­вчання, створюються можливості вибору учнями освітнього профілю відповідно до індивідуальних психофізичних особливостей та особистих поба­жань; • накопичується особистий педагогічний досвід (створення авторських програм, методичних розро­бок тощо); • розширилася мережа гуртків ; • здобувачі освіти залучаються до участі в управлінні освітніми справами в різних видах діяльності; • створюється інформаційне забезпечення для пе­реходу закладу до роботи в відкритому інноваційному режимі; • упроваджуються інноваційні методи формуван­ня життєвої компетентності учнів; • проводиться діагностика та моніторингові до­слідження якості освітніх послуг; • автономія закладу (академічна, організаційна, кадрова, фінансова);
Показники ефективності Зростання позитивного іміджу освітнього закладу та його конкурентноздатності на ринку освітніх послуг.
Контроль, корекція та оцінювання Системний моніторинг реалізації проекту.

У наших школах не повинно бути нещасливих дітей,

душу яких гнітить думка про те,що вони ні на що не здібні.

Успіх у навчанні – єдине джереловнутрішніх сил дитини,

які породжують енергіюдля переборення труднощів,

бажання вчитися.

В.О. Сухомлинський

1. Актуальність проблеми, наукове обґрунтовування проекту

Пріоритетним напрямком сучасної освітньої системи України, що підтверджено сучасними державними законами та нормативними документами, є доступ до якісної освіти, до найкращих світових здобутків у освітній галузі.

Освіта є основою інтелектуального, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства. Сьогоднішні стрімкі соціально – культурні суспільні трансформації вимагають зміни парадигми шкільної освіти, зумовлюють необхідність переходу від школи навчання до школи мислення, життєтворчості, де для кожного учасника освітнього простору будуть створені найсприятливіші умови для його саморозвитку, формування свідомості і самосвідомості, реалізації творчого потенціалу. В умовах глобалізації, європейської інтеграції, інформатизації актуальність модернізації школи в окресленому напрямку значно зростає, оскільки шлях до демократичної, цивілізованої держави визначається загальним рівнем розвитку кожної особистості. Тому виникає необхідність створення сервісно – освітнього центру освітянських послуг як гарант одержання суб’єктами освітянського простору якісних знань, умінь та навичок.


Нова українська школа – це інвестиція в людину і шлях до процвітання для всієї України.

Щоб змінити українську школу, має змінитись свідомість та підходи до навчання – маємо перейти від принципу трансляції знань до компетентісного підходу передати віру в свої сили та можливість змін.

Л.Гриневич

2. Проблема, на вирішення якої направлений проект

Створення та розвиток освітнього округу базується на внутрішніх ресурсах, вмілій та злагодженій роботі команди та матеріально-технічній базі.

Основним завданням сьогодення постає питання створення Пістинського освітнього округу, об’єднання закладів освіти, а саме: Пістинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст., Микитинецької загальноосвітньої школи І-ІІ ст., Шешорської загальноосвітньої школи І-ІІ ст. ім. В.Чорновола, Пістинь-Царинської загальноосвітньої школи І ст., що надасть можливість:

- ефективніше використовувати бюджетні кошти;

- сформувати багатомірний освітній простір для здобувачів освіти, орієнтований на автономію, академічну свободу для всебічний розвиток особистості;

- забезпечити якість надання освітніх послуг на початковому, базовому та профільному середньому рівнях освіти;

- сформувати цінності необхідні для самореалізації здобувачів освіти;

- створити опорний заклад освіти для здобуття профільної освіти учасниками освітнього процесу;

- виховувати на етнопедагогічних засадах відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямовувати свою діяльность на користь іншим людям, громади, суспільства;

- розвивати творчу ініціативу та академічну свободу педагогів в пошуках нових форм і методів педагогічної діяльності для надання якісних освітніх послуг;

- при виборі оптимальної системи способів навчання і виховання врахувати вікові та індивідуальні особливості здобувачів освіти та їхніх батьків;

- створити умови для надання освітніх послуг особам з особливими освітніми потребами ( інклюзивне, індивідуальне навчання);

- зберегти та зміцнити моральне та фізичне здоров’я учасників освітнього процесу;

- підвищити професійний рівень кадрового по­тенціалу;

- перейти на академічну, організаційну, фінансову, кадрову автономію опорного закладу, забезпечивши прозорість та інформаційну відкритість з приводу роботи закладу на власному вебсайті…

Пістинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Косівської районної ради, в якій 48 педагогічних працівників надає освітні послуги 495 здобувачам освіти – це освітній центр с.Пістинь, в якому педагогічний колектив прикладає максимум зусиль, щоб створити умови для інтелектуального, естетичного та фізичного розвитку кожної дитини, реалізуючи чи не найголовніший із пріоритетів сьогодення: якісну і доступну освіту – кожному здобувачу освіти. Діяльність школи у попередніх роках здійснювалась згідно з вимогами основних чинних нормативних документів.

У попередні навчальні роки педагогічний колектив працював над єдиною педагогічною темою «Удосконалення навчально-виховного процесу на основі реалізації компетен-тісно зорієнтованого підходу»

Складовими частинами цієї теми були:

В управлінні:

- оптимізація методичної роботи школи;

- створення оптимальних умов для здійснення педагогічними працівниками результативної самоосвітньої діяльності;

- сприяння підвищенню загального рівня ІКТ-компетентності педагогів; активному впровадженню інноваційних технологій, спрямованих на розвиток особистості дитини та розкриття її інтелектуальних та творчих здібностей;

- створення умов для педагогів з метою підвищення якості освітнього процесу.

У навчанні:

- реалізація принципу наступності у розвитку дошкільної, загальної освіти у зв’язку із запровадженням Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти;

- посилення здоров’язберігаючого аспекту освітнього процесу шляхом активного використання певних технологій;

- управління результатами та якістю надання освітніх послуг;

- удосконалення системи роботи з обдарованим учнями.

У вихованні:

- розвиток системи позашкільної освіти;

- виховання потреби здорового способу життя;

- педагогічна підтримка духовного, морального зростання школярів;

- оптимізація співпраці педагогів та батьків школи;

- управління процесом соціалізації учнів;

- розвиток активної розважально-пізнавальної діяльності учнів у позаурочний час;

- соціальний захист та створення оптимальних умов навчання обдарованої молоді;

- розвиток елементів державно-громадського управління;

- орієнтація виховної діяльності школи на реалізацію патріотичної складової у відповідності з програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України»;

- оптимізація діяльності щодо попередження правопорушень, негативних проявів у молодіжному середовищі;

- активізація правового виховання;

- розвиток фізкультурно-оздоровчого шкільного комплексу.

Психолого-педагогічні завдання:

- забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу;

- психологічна корекція педагогічної діяльності та професійної мотивації співробітників закладу;

- оптимізація практичної психолого-педагогічної допомоги батькам;

- психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної, творчої обдарованості.

Управління закладом спрямоване на здійснення державної політики в галузі освіти, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту освітнього процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, подальше впровадження профільного навчання.

Принцип доцільності і оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базується на аналітичних даних, отриманих в ході внутрішнього контролю.

Адміністрацією постійно проводяться консультації та спільно розглядаються питання з такими структурними підрозділами закладу, як: Рада школи, батьківський комітет, профспілковий комітет.

Експертною комісією відділу освіти Косівської РДА (лютий, 2017р.) при атестації школи відзначена робота ефективного управління школою адміністрацією школи.

Аналіз структури і мережі школи за минулі навчальні роки

Класи 2014/2015 н.р. 2015/2016 н.р. 2016/2017 н.р. 2017/2018 н.р.
1 55 54 53 51
2 41 54 54 52
3 47 40 54 55
4 36 46 41 54
5 50 41 52 46
6 44 50 40 51
7 44 44 50 39
8 40 46 44 50
9 46 41 47 44
10 37 22 20 34
11 38 35 20 17
Всього здобувачів освіти 478 473 475 493
Кількість класів 22 21 20 21
Середня наповнюваність класів 21,7 22,5 23,75 23,5

Аналіз результатів навчальних досягнень здобувачів освіти

Рік Похвальні листи Похвальні грамоти
2013/2014 66 0
2014/2015 56 2
2015/2016 54 1
2016/2017 51 0
Навчальний рік Золота медаль Срібна медаль
2013/2014 5 0
2014/2015 1 0
2015/2016 1 1
2016/2017 0 0

Результати ДПА в формі ЗНО в 11 класі за останній навчальний рік

Кількість випускників Рівень навчальних досягнень здобувачів освіти за результатами річного оцінювання Рівень навчальних досягнень здобувачів освіти за результатами ДПА Середній бал по предмету за результами ДПА/річної ПІБ вчителя Кваліфікаційна категорія вчителя
П С Д В П С Д В
Українська мова
20 7 4 7 2 6 9 4 1 5.7/5.0 Пліхтяк В.В. Вища
Історія України
17 4 4 7 2 1 13 3 0 6.0/5.3 Котюк Г.О. Вища
Математика
6 2 1 1 2 3 2 1 0 6.5/4.2 Братівник О.М. Вища
Географія
8 2 2 3 1 2 4 2 0 5.5/4.9 Мосейчук М.П. Перша
Біологія
7 0 3 4 0 0 0 7 0 6.6/5.1 Лаврук Н.І. Вища
Англійська мова
1 0 1 0 0 1 0 0 0 5.0/2.0 Костинюк М.І. Вища
Фізика
1 1 0 0 0 0 1 0 0 3.0/4.0 Ориняк Л.М. Вища

Аналіз участі школярів у Всеукраїнських учнівських олімпіадах

Роки Результати участі в районному етапі Кількість призових місць
І ІІ ІІІ
2012/2013 0 1 4 5
2013/2014 0 2 6 8
2014/2015 0 6 8 14
2015/2016 1 10 7 18
2016/2017 0 2 2 4
2017/2018 2 3 3 8

Зайнятість у позакласній діяльності здобувачів освіти складає:

Навчальний рік Кількість здобувачів освіти в школі Кількість здобувачів освіти, які відвідують позашкільні заклади, гуртки Відсоток
2013/2014 468 138 29.5%
2014/2015 478 178 37.2%
2015/2016 473 184 38.9%
2016/2017 475 222 46.7%
2017/2018 493 248 49.9%

Виховна робота школи спрямована на вдосконалення роботи шкільного парламенту. До складу парламенту входять учні 5-11-х класів. Робота парламенту здійснюється на зацікавленості й ініціативі активістів, які змогли налагодити роботу шкільного самоврядування. Вся робота висвітлюється в соціальній мережі «ФБК Шкільний парламент Пістинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів» та на сайті школи.

Аналіз рівня вихованості школярів:

Аналіз проведення методичної роботи на базі школи:

Навчальний рік Назва семінару
2014/ 2015 - районний семінар керівників МО класних керівників; - семінар МШМО вчителів біології; - семінар МШМО вчителів української мови; - семінар МШМО вчителів математики; - районний семінар вихователів ГПД.
2015/ 2016 - районний семінар заступників директорів з виховної роботи; - семінар МШМО вчителів географії; - районний семінар вчителів трудового навчання; - районний семінар заступників директорів з навчально-виховної роботи.
2016/ 2017 - семінар МШМО вчителів української мови та зарубіжної літератури; - семінар МШМО вчителів фізики; - семінар новопризначених вчителів району; - семінар слухачів курсів вчителів початкових класів.

Аналіз матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу

Впродовж останніх років приділяється багато уваги створенню сприятливих санітарно-гігієнічних умов навчання і праці. У приміщенні школи проведено косметичний ремонт навчальних кабінетів, коридорів та сходів, замінена теплотраса, створено кабінети образотворчого мистецтва (30 мольбертів), кабінет музичного мистецтва, замінено вікна на енергозберігаючі. Введено в експлуатацію, майстерні з технічної праці, спортивний зал, актовий, внутрішні туалети, розсадник та спортивно-тренажерний майданчик.

3. Мета і завдання проекту

Мета: визначити перспективи розвитку школи як опорного закладу Пістинського освітнього округу, що надає якісну сучасну освіту шляхом вільного творчого навчання відповідно до суспільних потреб, зумовлених розвитком української держави.

Створення умов для забезпечення в освітньому окрузі сучасної, доступної та якісної системи освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості й потреб держави; забезпечення ефективного управління опорним закладом.

Завдання:

- надання допомоги здобувачам освіти, батькам в умовах компетентнісно –орієнтованого підходу у визначенні ставлення до себе, інших людей, навколишнього світу;

- формування соціальної активності та ключових професійних компетенцій особистості на основі готовності до участі у процесах освітньої системи опорної школи та освітнього округу;

-допрофільна підготовка та профілізація освітнього процесу;

- розробка інструментарію роботи сервісно – освітнього центру.

4. Стратегія і механізм досягнення поставленої мети

Етапи Зміст заходів Термін виконання Відповідальні
І. Підготовчий «Навчаємо. Змінюємо себе» 1. Засідання ради Пістинського освітнього округу: - опорна школа – вимога часу; - визначення стратегічних завдань; 2. Вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду роботи з даного питання. 3. Формування груп виконавців. 4. Теоретичне та методичне обґрунтування засад, форм і методів розв’язання проблеми. 5. Аналіз стратегічних напрямків розвитку опорної школи Пістинського освітнього округу. Вересень – листопад 2018 р. Адміністрація школи, педагогічний колектив
ІІ. Реалізація проекту «Навчаємо. Запалюємо інших» 1. Анкетування: для батьків «Освіта очима батьків», для школярів «Моя школа» 2. Розробка структури майданчика освітніх послуг 3. Розробка проектів: * Стратегія розвитку опорної школи; * Опорна школа - інформаційний простір Пістинського освітнього округу; * Профільна середня освіта; * Обдарована дитина; * Формування ключових і предметних компетенцій здобувачів початкової освіти засобами ІКТ; * Інновації в НУШ; * Опорна школа – толерантне освітнє середовище; * Кадрове забезпечення освітнього процесу Пістинського освітнього округу; * Педагогічне партнерство. Освіта без кордонів; Грудень – квітень, 2019 р. Інформаційна група; Творча група; Організаційна група; Експертна група; Волонтерська група.
ІІІ. Заключний етап «Навчаємось разом» 1. Вернісаж інноваційних ідей: презентація міні – проектів 2. Апробація презентованих проектів. Травень, 2019 рік Інформаційна група; Творча група; Організаційна група; Експертна група; Волонтерська група.

5. Ресурсне забезпечення проекту

Часовий ресурс · Самостійна робота керівника проекту; · консалтинг учасників проекту (індивідуальний, груповий).
Матеріально-технічне забезпечення · клас дистанційної освіти школи; · оргтехніка: сканер, принтер, ксерокс; · мультимедійне обладнання: відеопроектор, ноутбук, проекційний екран; · канцелярія для тренінгів, реклами та позашкільних виховних заходів; · фотоапарат, відеокамера.
Кадри Кваліфіковані спеціалісти дошкільної, початкової, середньої та старшої ланки. При необхідності забезпечити організацію курсів підвищення кваліфікації вчителів за конкретними напрямками та науково-методичною підтримкою.

6. Виконавці проекту

Інформаційна группа (бібліотекар, журналіст шкільного вебсайту, психолог школи)

· створити банк науково-методичної літератури щодо інноваційних технологій освіти;

· розробити й провести анкетування батьків, здобувачів освіти;

· розробити міні – проектів « Опорна школа – інформаційний простір освітнього округу», «Обдарована дитина».

Творча группа (директор школи, заступники директора)

· розробити структуру майданчика освітніх послуг;

· розробити міні – проекти: «Стратегія розвитку опорної школи», «Профільна середня освіта», «Кадрове забезпечення освітнього процесу Пістинського освітнього округу».

Організаційна группа (батьки, голова учкому, педагог-організатор)

· організація заходів щодо реалізації проекту;

· розробка міні – проекту «Опорна школа – толерантне освітнє середовище».

Волонтерська група (соціальний педагог, вчителі школи)

· консультації, проведення тренінгів;

· комп’ютерне й програмне забезпечення;

· розробка міні-проекту «Формування ключових і предметних компетенцій здобувачів початкової освіти засобами ІКТ», «Інновації в НУШ», «Педагогічне партнерство. Освіта без кордонів».

Експертна група (головний спеціаліст відділу освіти Косівської РДА, методисти методичного кабінету)

· розробка критеріїв оцінки результативності та моніторинг реалізації проекту.

7. Критерії успішності проекту

1. Підвищення якості освіти.

2. Дотримання строків виконання завдань проекту.

3. Оригінальність, естетичне оформлення матеріалів проекту.

4. Стійка підтримка колег, здобувачів освіти.

8. SWOT – аналіз Пістинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Косівської районної ради Івано-Франківської області

Сильні сторони - Чітко визначені пріоритети, власна філософія, своє бачення майбутнього, сформульоване в місії школи; - Педагогічні кадри (досвід, напрацювання, досягнення); - Стабільність демографічної ситуації на найближчі роки; - Традиції патріотичного та екологічного виховання; - Давня історія школи та позитивний імідж школи як інституції у селі; - Прозорість (веб – сайт як інструмент); - Постійна підтримка прямого і зворотного зв'язку зі споживачами освітніх послуг; - Учнівське самоврядування; - Позакласна робота. Слабкі сторони - Педагогічні кадри: низька мотивація до змін, небажання виходу із власної «зони комфорту», позиція «відбування на роботі»; - Слабка матеріальна база школи; - Недостатнє фінансування навчального закладу; - Велика наповнюваність початкових класів; - Відсутність логопедичного центру; - Результативність участі учнів у ЗНО.
Можливості - Географічне розташування (можливість співпраці з лісництвами); - Міжнародна співпраця з: - Франція - Співпраця з громадою села; - Соціо – культурне розташування школи. Загрози - Спротив шкіл – філій проти створення опорної школи;

9. SWOT – аналіз методичної та освітньої діяльності Пістинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Косівської районної ради Івано-Франківської області

Сильні сторони - Педагогічні кадри (досвід, напрацювання, досягнення, готовність більшості до змін); - Традиції шкільного колективу (свята, конкурси, змагання, навчальні ігри); - Освітня співпраця з з Кутським лісництвом, НПП «Гуцульщина»; - Висока соціальна адаптація дошкільнят; - Достатня адаптація учнів початкових класів при переході до здобуття базової освіти; - Висока зацікавленість батьків життям дитини у класі та у школі; - Тісна співпраця батьків із школою (організаційна); Слабкі сторони - Педагогічні кадри: небажання виходу із власної «зони комфорту»; - Недостатній рівень знань учителів у галузі інформаційно – комп’ютерних технологій; - Велика наповнюваність класів; - Віддаленість навчальних корпусів; - Недостатній рівень співпраці з ВНЗ; - Практична відсутність яскравих, впізнаваних, своєчасно оновлюваних інформаційних матеріалів, призначених для зовнішнього представлення; - Недостатня активність та вмотивованість учнів; - Відтік здобувачів освіти 9-х класів високого та достатнього рівнів знань та неможливість сформувати профільні класи.
Можливості - Співпраця з ДЮСШ м.Косів, Косівським ЦДТ; - Використання інноваційних технологій у педагогічній діяльності; - Стимулювання інноваційної діяльності - активне задіювання персоналу до участі в різнопланових курсах підвищення кваліфікації, перепрофілювання, конкурсах проектів та ін; - Задіяність учнів у спортивних клубах на базі школи. - Залучення учнів до роботи в МАН. Загрози - Залежність учителя від вимог МОН;

10. SWOT – аналіз матеріально-технічної бази Пістинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Косівської районної ради Івано-Франківської області

Сильні сторони - Велика пришкільна територія - Наявність облаштованих навчальних класів та кабінетів; - Наявність актового залу,спортивного зал, їдальні зі столовим залом ; бібліотеки із читальним залом; - Облаштовані кабінети інформатики - 2 шт.; - Облаштований кабінет образотворчого мистецтва – 30 мольбертів; - Майданчик зі штучним покриттям; - Спортивний тренажерний майданчик; -Дитячий ігровий майданчик; - Майстерні для технічної праці; - Доступ до мережі Інтернет; - Наявність Wi-Fi; - Індивідуальна модульна газова та твердопаливна котельня; - Налагоджена система водопостачання та водовідведення (Корпус №1); - Організація підвозу дітей; Слабкі сторони - Відсутність коштів для проведення необхідних капітальних внутрішніх і зовнішніх ремонтних робіт приміщень школи (фасад, коридори…); - Часткова облаштованість їдальні (заміна меблів для обіднього залу…); - Невідповідність існуючого штатного розпису технічного та обслуговуючого персоналу до реальних потреб школи (введення посад електрика, сантехніка, інженера з техніки безпеки – 0,5 ставки, інженера по обслуговуванню комп’ютерної техніки – 0,5 ставки, вихователя для супроводу дітей під час підвезення шкільним автобусом – 0,5 ставки, бухгалтера); - Відсутність пожежної сигналізації у школі; - Відсутність очисних споруд; - Утеплення спортивного залу.
Можливості - Співпраця з місцевими підприємствами та батьківської громадою з метою залучення коштів для виконання певних видів ремонтних робіт; - Співпраця з депутатами всіх рівнів з метою залучення бюджетних коштів; - Використання переваг децентралізації для фінансування опорної школи та її філій. Загрози - Байдужість до матеріально - технічних проблем школи місцевої громади та владних структур

11. Перспективний план розвитку опорної школи та ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

1. Науково – методична робота з педагогічними кадрами.

Мета: формування яскравої творчої особистості вчителя, піднесення загальної, професійної і управлінської культури педагогічних кадрів.

Завдання опорної школи як методичного центру:

· переосмислення ролі вчителя в освіті і суспільстві загалом, перехід від вчителя-носія інформації до вчителя-творця навчального досвіду середовища дитини;

· забезпечення безперервного розвитку педагога: постійне навчання, обмін досвідом та створення середовища зростання для кожного в команді;

· використання, пропаганда й упровадження у практику інших шкіл досягнень психолого-педагогічної науки;

· вивчення й поширення досвіду кращих учителів самої опорної школи та прикріпле-них до неї шкіл;

Очікувані результати

· сформоване нове покоління вчителів, що впроваджують інноваційні практики в себе на робочих місцях

· забезпечення всім охочим доступу до сучасного формату навчання, що включає технології та переводить фокус на розвиток навичок, необхідних для життя у XXI столітті

· створення майданчика для співпраці творчих вчителів та забезпечення їх необхідним ресурсом для реалізації їхніх ідей.

2. Надання освітніх послуг

Мета: Формування нового випускника оновленої школи:

· цілісної особистості, усебічно розвиненої, здатної до критичного мислення;

· патріота з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення;

· інноватора, здатного змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці, вчитися впродовж життя.

Завдання опорної школи як центру освітньої роботи для здобувачів освіти:

- розкриття та розвиток здібностей, талантів і можливостей кожної дитини на основі партнерства;

- формування в здобувачів освіти компетентностей, необхідних для успішної самореалізації в суспільстві:

- математична грамотність;

- компетентності в природничих науках і технологіях;

- інформаційно – цифрова компетентність;

- уміння навчатися впродовж життя;

- соціальні і громадянські компетентності;

- загальнокультурна грамотність;

- екологічна грамотність і здорове життя;

- впровадження наскрізного процесу виховання, який формує цінності;

- масштабне застосування інформаційно – комунікаційних технологій в освітньому процесі;

Очікувані результати:

· сформована нова генерація учителів, яка мислить і діє в унісон із запитами та можливостями інформаційно – техногенного ХХІ століття;

· суттєве розширення методичних можливостей педагога;

· оптимізація управлінських процесів у школі;

· сформовані в здобувачів освіти компетентності, які передбачають пошук, обробку, обмін інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному спілкуванні;

· формування в здобувачів освіти розуміння етики роботи з інформацією (авторське право, інтелектуальна власність тощо);

· перехід від одноразових проектів запровадження ІКТ в освітній процес у системний процес;

· сформована цілісна особистість, усебічно розвинена, здатна до критичного мислення;

· сформований патріот з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами і здатний приймати відповідальні рішення;

· сформований інноватор, здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці, вчитися впродовж життя.

3. Матеріально-технічна база опорного закладу

Мета: створити умови для повноцінного надання освітніх послуг.

Завдання:

· встановити очисні споруди;

· провести ремонт їдальні та кухні;

· провести ремонт підлоги коридору та 4 класних приміщень;

· встановити тротуарну плитку на подвір`ї школи;

· змінити фасад спортзалу, майстерень, всіх корпусів школи.

Для повного технічного оснащення закладу потрібно придбати:

· інтерактивні мультимедійні комплекси – 10 шт;

· переносні цифрові лабораторії для кабінетів хімії, фізики та біології;

· планшети для здобувачів освіти початкової школи -60 шт;

· телевізори (діагональ 42 d) – 10 шт;

· ноутбуки – 10 шт;

· комп`ютери в кабінети інформатики – 20 шт;

· одномісних парт в початкову школу 60 шт;

· двомісних парт – 4 комплекти;

· підвести мережу швидкісного інтернету до корпусів №2, 3, 4, для здобувачів освіти початкової школи.

Кiлькiсть переглядiв: 2240